Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Основні проблеми організації економіки

Карточка работы:1612п
Цена:
Тема: Основні проблеми організації економіки
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):економіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Праці і Соціальних Відносин (АПСВ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Обмеженість виробничих ресурсів 6 Розділ 2. Проблеми організації економіки 9 Розділ 3. Економіка та ефективність. Крива виробничих можливостей 15 Висновки 25 Список використаної літератури 27  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Теорія й методологія організації економіки привертала увагу дослідників на всіх етапах розвитку світової цивілізації. Актуальність цієї проблеми стає особливо явної в періоди трансформації соціально-економічних систем, що супроводжується істотними змінами всієї сукупності зв'язків економічних агентів, модифікацією конкретних моделей їхнього поводження, необхідністю адаптації економічної політики до нових умов соціально-економічного розвитку. У такі періоди відбувається різке загострення внутрішніх протиріч економічної системи, у значній мірі пов'язаних з порушенням умов реалізації економічних інтересів господарюючих суб'єктів. Пошук виходу на стійку траєкторію поступального руху, формування теоретичної концепції стійкого соціально-економічного розвитку країни вимагають цілісного погляду на еволюцію системи економічних інтересів з обліком як загальних закономірностей її розвитку, так і специфіки їхнього прояву на окремих історичних етапах, особливо в період трансформації. Важливий комплексний аналіз системи економічних інтересів - у діалектичній єдності її елементів і зв'язків. Це дозволить уникнути гіпертрофованого розвитку одних елементів за рахунок придушення інших, що неминуче приводить до руйнування механізму відтворення системи в цілому. Для системи економічних інтересів сучасної України характерне порушення діалектики взаємозв'язку суспільних і особистих інтересів. Відбувається руйнування механізмів реалізації істотних інтересів, при одночасному непропорційному посиленні ролі й значення особистих інтересів, що деформує структуру системи інтересів у цілому, порушуючи оптимальне сполучення єдності й розходжень між окремими групами інтересів, що перешкоджає виходу економічної системи на стійку траєкторію економічного росту. Зміни, що відбували, вимагають уточнення наукових подань про сутність, форми прояву й реалізації економічних інтересів, закономірностях і тенденціях розвитку їхньої системи на основі коректування методологічних принципів аналізу. Все вищесказане й визначило вибір теми курсової роботи. Історія розвитку економічної думки відбиває увагу дослідників різних шкіл до проблеми організації економіки. Поводження економічного суб'єкта, яке мотивоване його інтересами, прямо або побічно включається в предмет дослідження економічної науки. Проблеми мотивації людської діяльності вирішуються з позицій різних методологічних підходів і залежно від конкретних цілей, заявлених ученими. Найчастіше висновки вчених корелюють із двома різними типами економічного світогляду - з ліберально-індивідуалістичним і соціально-регулюємими. Класики світової науки Платон, Аристотель, Т. Гоббс, П. Гольбах, К.Хельвецій, Гегель піднімають питання про значення й роль інтересів у житті суспільства, про причини їх конфліктності, можливостях і шляхах узгодження. Відомі діячі економічної науки А.Сміт, Д.Рікардо, К.Маркс, К.Менгер, Джмилль, І.Бентам, А.Маршал, И.Шумпетер, М.Вебер, Г.Саймон, И.Фішер, М.Фрідмен, Ф.Хайек, і ін. аналізують фактори формування особистих, групових, класових, суспільних інтересів, розглядають варіанти їхньої ієрархії, методи й способи узгодження. Серед останніх робіт варто виділити дисертаційні дослідження Д.Ю.Адамідова, О.А.Акімової, В.Б. Басова, А.К. Бєлокопитова, А.З.Галєєва, Т.Л.Грішиної, А.В.Даніеляна, П.А.Канапухіна, І.Е.Каплинськой, А.А.Мартиросяна, А.Л. Осауленка й ін. У них досліджуються проблеми трансформації системи економічних інтересів під впливом розвитку самих економічних суб'єктів, удосконалення матеріальних умов і технології виробництва, вводяться нові методологічні принципи й інструменти дослідження. Разом з тим вплив системи економічних інтересів на стан економічної системи достатнім образом не вивчено. Незважаючи на значну кількість робіт, пов'язаних з аналізом різних аспектів економічних інтересів, залишається ряд теоретичних проблем, що вимагають додаткового аналізу. Мети й завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження процесів формування, функціонування й розвитку системи економічних інтересів на різних етапах суспільної еволюції, а також їх вплив на організацію економіки. Відповідно до мети роботи були визначені наступні завдання: – визначити обмеженість виробничих ресурсів; – охарактеризувати проблеми організації економіки; – на основі системного аналізу розглянути економіка та її ефективність; – визначити специфіку взаємодії ефективності та кривої виробничих можливостей. Предметом курсової роботи є природа й методологія дослідження економічних інтересів, процес еволюції їхньої системи. Об'єктом курсової роботи є економічні інтереси й специфіка їхнього прояву в організації економіки. Методи дослідження. Методологічну основу курсової роботи становлять історико-логічний, системний метод аналізу економічних явищ і процесів. Дослідження базується на використанні методів наукової абстракції, експертних оцінок, структурного аналізу.
Объём работы:
24
Выводы:Таким чином, оскільки потреби суспільства безмежні, а засоби їх задоволення завжди обмежені, перед суспільством у кожний даний момент, а значить так само завжди постає проблема вибору. Виникає альтернатива, весь час доводиться або вибирати, або взагалі жертвувати: збільшувати виробництво одного продукту, але з одночасним скороченням виробництва іншого, чи шукати інший шлях, спосіб, метод. Виникає проблема виробничих можливостей. Звідси — розвиток виробництва на основі задоволення потреб за рахунок реалізації системи економічних інтересів. Уже не раз підкреслювалося, що однією з важливих умов ефективного функціонування ринкової економіки є конкуренція. Наявність або відсутність її позначається на якості та конкурентоспроможності продукції, задоволенні потреб населення у товарах й послугах, витратах виробництва, цінах і т. д. При конкуренції покупець – це господар, ринок – його агент, а підприємства – їхні слуги. Тому держава повинна постійно підтримувати дію механізму конкуренції, заохочуючи створення малих підприємств, контролюючи угоди великих та визначаючи їх відповідність антимонопольному законодавству, забезпечуючи вільний доступ на внутрішній ринок іноземного капіталу тощо. Що стосується переходу економіки України до ринку, то і тут з метою прискорення формування ринкових відносин держава повинна створити умови для: ? повного роздержавлення власності і приватизації підприємств; ? демонополізації усіх секторів економіки та їх структурної перебудови; ? лібералізації цін і зовнішньої торгівлі; ? стабілізації грошового обігу; ? створення ринкових інститутів, регуляторів та інфраструктури; ? формування механізму соціального захисту населення. Одне з фундаментальних положень економічної теорії полягає в тому, що матеріальні потреби суспільства є безмежними, а економічні ресурси, що необхідні для задоволення цих потреб, є обмеженими. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів породжують дію двох законів суспільного розвитку - закону зростання потреб і закону економії праці. Ці закони взаємопов'язані та відбивають дві сторони загальноекономічного закону зростання соціально-економічної ефективності. На рівні суспільства дія цього закону виявляється в тому, що в умовах безмежності потреб суспільство, що прагне забезпечити їх найповніше задоволення, тобто максимально наблизитися до мети, повинно прагнути до всебічної економії праці (як живої, так і уречевленої), тобто до ефективного використання економічних ресурсів, їх раціонального поєднання та розподілу між виробництвом різних благ і на цій основі" - створення умов для задоволення одних потреб і просування до інших потреб більш високого рівня, задоволення яких, у свою чергу, створює умови для просування до потреб ще вищого рівня і т. д. На індивідуальному рівні дія закону виявляється в тому, що кожна людина, заінтересована, з одного боку, в максимальному задоволенні потреб, завжди намагається зберігати свою працю - раціонально розподілити її між різними видами діяльності, полегшити, зробити ефективнішою за допомогою різних засобів праці, економно використовувати предмети праці, а з другого, - забезпечити раціональне обмеження потреб, жорстку черговість їх задоволення, пошук найефективніших комбінацій. Тому, зараз для економіки України є актуальним питання: що і в якій кількості виробляти, щоб задовольнити інтереси суспільства.
Вариант:нет
Литература:1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. -2-ге вид., доп.. -К.: Атіка, 2006.-368 c. 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; Ред. В.Д. Базилевич. -К.: Знання, 2004. - 851 c. 3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібник/ О.Я. Базілінська. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-442 c. 4. Бугаян И.Р. Макроэкономика: Учеб. пособие для вузов/ И.Р.Бугаян. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.-352 c. 5. Вечканов Г.С. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену/ Г.С.Вечканов, Г.Р.Вечканова. -4-е изд.. -СПб.: Питер, 2003.-224 c. 6. Економічна теорія: Політекономія Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 615 с. 7. Луссе А. Макроэкономика: Учеб. пособие/ А.Луссе. -2-е изд. -СПб.: Питер, 2001.-240 c. 8. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 c. 9. Манків Н.Грегорі. Макроекономіка: Підручник для України/ Н.Грегорі Манків ; пер. з англ. С. Панчишин. -К.: Основа, 2000.-588 c. 10. Мікроекономіка та макроекономіка: Підручник у 2-х ч./ Ред. С.Будаговська. –2-ге вид. -К.: Основи, 2001.-517 c. 11. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. –656 с.          12. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 390 с. 13. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 684 с. 14. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с. 15. Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі/ С.Панчишин. -К.: Либідь, 2002.-216 c. 16. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ С.М. Панчишин. -3-те вид., стереотип.. – К.: Либідь, 2005.-614 c. 17. Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Навч. посібник/ А.Г.Савченко. – К.: КНЕУ, 2001.-166 c. 18. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ К.С. Солонінко. – К.: ЦУЛ, 2002.-320 c. 19. Стратегія забезпечення економічної безпеки. Проект. - К.: РНБО України, 2000.– 231c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)