Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Аналiз документного забезпечення дiяльностi органiв державного управлiння

Карточка работы:108п
Цена:
Тема: Аналiз документного забезпечення дiяльностi органiв державного управлiння
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):документоведение и информационная деятельность
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Східноєвропейський Університет Економіки і Менеджменту (СУЕіМ)
Содержание:ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 2 РЕФЕРАТ 3 ЗМІСТ 5 ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9 1.1 Сутність документного забезпечення управлінської діяльності 9 1.2 Особливості документального забезпечення в управлінських системах 27 Рівні документації в установі 32 РОЗДІЛ 2 ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 55 2.1. Діяльність органів документного забезпечення в місцевих державних адміністраціях 55 2.2. Структура та основні завдання служби діловодства Дніпропетровської обласної державної адміністрації 61 2.3. Документне забезпечення діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації 65 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 72 3.1.Кадрове забезпечення органів з питань документного забезпечення в місцевих державних адміністраціях 72 3.2. Шляхи покрашення документного забезпечення Дніпропетровської обласної державної адміністрації 79 3.3. Шляхи удосконалення документаційного забезпечення в районних органах державного управління на прикладі районних органів місцевої влади Дніпропетровської області 82 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 99 ДОДАТКИ 108
Курс:5
Реферат:Магістерська робота на тему: «Аналiз документного забезпечення дiяльностi органiв державного управлiння» містить наступну структуру: вступ, 3 розділи, 7 підрозділів, висновки, список використаних джерел в кількості 86; загальний обсяг роботи – 111 стор.; рисунків - 3, таблиць – 4, діаграм - 2. Головною метою дослідження є системний правовий аналіз особливостей організації служб документного забезпечення управлінської діяльності в місцевих державних адміністраціях та удосконалення її функцій в практичній діяльності. Виходячи з поставленої головної мети, в дослідженні визначені наступні завдання: дослідити загальні засади документального забезпечення управлінської діяльності; визначити особливості документального забезпечення в державному управлінні; розглянути шляхи удосконалення документного забезпечення управлінської діяльності. Об’єктом дослідження є суспільні правовідносини, пов’язані з реалізацією функціональної діяльності службами документного забезпечення управлінської діяльності в місцевих державних адміністраціях як засобу підвищення рівня організації управлінських рішень. Предметом дослідження є сутність служб документного забезпечення управлінської діяльності в місцевих державних адміністраціях та їх функціональна діяльність. Методи дослідження. Під час дослідження були використані такі дослідницькі методи: поняттєвого аналізу, порівняльний, системного аналізу та ін. Новизна дослідження полягає в тому, що в ній діловодство органу управління розглянуто як комплексне явище, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. Виокремлено складові діловодства в органі державного управління, обґрунтовано чинники, що забезпечують досконалий рівень діловодства в сучасних органах державного управління. Проаналізовано функціональну діяльність організації служби діловодства в органі державного управління. Розглянуто вимоги до кваліфікаційних рівнів працівників служби діловодства органу державного управління. Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій підвищення рівня забезпечення діловодства в органах державного управління. Ці рекомендації можуть бути впроваджені у програмах занять курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних семінарів, використані для забезпечення учбового процесу. В результаті дослідження прийшли до наступних висновків. Служба діловодства, як серцевина організації, що відображає і забезпечує її діяльність, сьогодні мусить бути потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією, орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності і відданості своїй організації, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів. Сучасні перспективні напрямки удосконалення документаційного забезпечення управління, діловодства невіддільні від процесу масового впровадження досягнень НТП в сфері управління. Ці досягнення, пов'язані з утворенням якісно нових видів EOT, засобів зв'язку, дають можливість перейти до принципово нової і значно ефективнішої інформаційної технології в органах управління, заснованої на органічному включенні комплексу технічних засобів в управлінський процес. КЛЮЧОВІ СЛОВА: документ, документообіг, документне забезпечення, електронний документ, управлінський документ, місцева державна адміністрація, обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація, служби документаційного забезпечення, спеціаліст документаційного забезпечення.
Язык:укр.
Вступление:Актуальність дослідження.. Визначення синтетичного підходу до зазначеної теми та здійснення дослідження документування діяльності органів управління як комплексного явища, що сприятиме виробленню цілісного уявлення про цю діяльність як про один із основних важелів ефективного державного управління взагалі та керування конкретною установою зокрема. Аспекти документного забезпечення управління стисло охарактеризовано в публікації М.В.Ларіна33. Питання технологічної культури діловодства та історії її формування в Російській імперії та СРСР порушувалися у працях К.Г.Мітяєва,. М.В.Ларіна33, Т.В.Кузнєцової, М.П.Ілюшенко, А.М.Сокової82, М.М.Щегала, В.Ф.Янкової86, однак багатоаспектний аналіз діловодства в них відсутній. Низка розвідок присвячена історії діловодства в Україні, однак тільки в деяких з них висвітлено окремі аспекти, пов’язані з витоками та передумовами формування сучасного вітчизняного діловодства. Це, зокрема, роботи І.О.Ворончук, Ю.І.Палехи61, Н.С.Костинської, О.М.Загорецької41, С.Г.Кулешова46. Рівень сучасної технології діловодства, документаційного забезпечення менеджменту в Україні та проблеми їх удосконалення і гармонізації з міжнародними методиками керування документацією розглянуто у наукових статтях І.Є.Антоненко, Н.І.Гончарової, О.М.Загорецької41, С.В.Сельченкової. Проблеми комп’ютеризації діловодства, електронного документування та електронного документообігу розглянуто в багатьох роботах, серед яких слід відзначити узагальнюючі праці А.О.Пєстрєцова, Г.Г.Асеєва, А.Л.Маньковського. Разом з тим, технологічна сторона діловодства та її інформатизаційний (інформаційно-технологічний) аспект не отримали належного відображення в цих публікаціях та роботах. Теорію діловодства як певну сукупність наукових знань та складову дисциплін документологічного циклу розглядали у свої публікаціях О.М.Загорецька 41, С.Г.Кулешов 46, Н.М.Кушнаренко 51, М.С.Слободяник, 34, Г.М.Швецова-Водка. 84 Певною мірою проблеми формування таких знань під час вузівської підготовки в Україні документознавців, фахівців у межах спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”, а також зарубіжний досвід навчання керуючих документацією розглядали Г.В.Власова, О.Б.Виноградова30, Н.А.Гайсинюк14, Н.І.Гончарова, С.Г.Кулешов46, Н.М.Кушнаренко51, І.С.Морозюк58, І.П.Прокопенко48, В.В.Терно, Л.Я.Філіпова. Водночас питання надання сукупності знань, умінь та навичок документознавців-організаторів діловодства не отримали повного відображення у цих публікаціях. Найбільше наближені до цієї тематики статті російського вченого Г.Г.Воробйова, який розробив інформаційно-психологічні моделі в документалістиці та узагальнив результати дослідження характеру фахівця, який працює з інформацією. Об’єктом дослідження є суспільні правовідносини, пов’язані з функціональною діяльністю служб документаційного забезпечення управлінської діяльності в місцевих державних адміністраціях як засіб підвищення рівня організації управлінських рішень. Предметом дослідження є служби документаційного забезпечення управлінської діяльності в місцевих державних адміністраціях. Головною метою дослідження є системний правовий аналіз особливостей організації служб документаційного забезпечення управлінської діяльності в місцевих державних адміністраціях та удосконалення її функцій в практичній діяльності. Виходячи з поставленої головної мети, в дослідженні визначені наступні завдання: 1) дослідити загальні засади документального забезпечення управлінської діяльності; 2) проаналізувати діяльність органів документного забезпечення в місцевих державних адміністраціях 3) визначити особливості документального забезпечення в державному управлінні; 4) розглянути шляхи удосконалення документаційного забезпечення управлінської діяльності. Методи дослідження. Під час дослідження були використані такі дослідницькі методи: поняттєвого аналізу, порівняльний, системного аналізу та ін. Новизна дослідження полягає в тому, що в ній ведене діловодство в  орган державного управління розглянуто як комплексне явище, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. Виокремлено складові служби діловодства в органі державного управління, обґрунтовано чинники, що забезпечують досконалий рівень діловодства в сучасних органах державного управління. Проаналізовано діяльність організації служби діловодства в органі державного управління. Розглянуто вимоги до кваліфікаційних рівнів працівників служби діловодства органу державного управління. Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо підвищення рівня ведення діловодства в органах державного управління. Ці рекомендації можуть бути впроваджені у програмах занять курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних семінарів, використані для забезпечення учбового процесу. Дослідження має відповідну структуру: вступ, 3 розділи, 7 підрозділів, висновки та список використаних джерел.
Объём работы:
93
Выводы:У сучасному світі інформація є стратегічним національним ресурсом, який відіграє дедалі більшу роль у системі управління. У суспільстві спостерігається перерозподіл реальної влади - від традиційних структур до центрів управління інформаційними потоками. За науковими висновками, рівень інформаційного забезпечення органів влади значною мірою впливає на політичну обстановку в країні. Він пов’язаний з можливістю найефективнішого використання інтелектуального потенціалу як своєї, так і інших країн для формування соціокультури - глибинної основи нації, призначеної запроваджувати та розповсюджувати духовні та ідейні цінності народу, його культуру. Поглиблене вивчення процесів комп’ютеризації органів державної влади встановило, що: 1) аналітичні служби ще недостатньо технічно оснащені, особливо засобами комунікації; 2) підвищуються вимоги до якості прийнятих рішень, які залежать від професійних якостей аналітиків і від впровадження сучасних інформаційних технологій в процес прийняття рішень; 3) обсяги та потоки інформації і в середині держави, і міждержавні зросли так, що процес інформаційного обміну не може бути ефективним без структурування системних угод за допомогою телекомунікаційних систем. Єдиний підхід до подолання становища, що склалося, полягає у створенні гармонізованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) органів державної влади. Закон України «Про національну програму інформатизації», Указ Президента України «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації», і «Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації» визначили основні пріоритетні напрямки розвитку системи документаційного забезпечення органів державної влади. Задачі сучасного суспільства можна вирішити, тільки застосовуючи сучасні засоби. Можна тимчасово відкласти впровадження інформаційних технологій ціною збільшення державного апарату, зниження рівня оплати праці в державному секторі, погіршення умов розміщення державних установ. Але це поставить під загрозу виконання багатьох державних функцій і в кінцевому підсумку завдасть істотної шкоди репутації і інтересам держави. Ефективність роботи системи державного управління визначається трьома складовими: • ефективністю взаємодії з громадянами і підприємствами; • ефективністю внутрішньої роботи кожної установи окремо; • ефективністю взаємодії органів влади між собою. Введення законодавства, що забезпечує юридичну значимість електронного цифрового підпису, відкриває можливість створення систем обміну електронними документами, які не потребують дублювання електронних документів паперовими і дозволяють тим самим значно знизити витрати органів влади і управління. На шляху розробки таких систем є об'єктивні труднощі: • відсутність будь-яких систем автоматизації документообігу в цілому ряді організацій; • розмаїтість систем і форматів, використовуваних у різних організаціях; • необхідність надійної автентифікації відправників/одержувачів; • захист інформації від зміни в процесі доставки; • необхідність захисту конфіденційної інформації. Основний зміст роботи більшості органів державної влади – це вироблення управлінських рішень, що протікає у формі роботи з документами. Тому ефективність здійснення ними своїх функцій у значній мірі визначається системою роботи з документами, прийнятою в організації. У органах державного управління в Україні використовується традиційна система діловодства. Ця система, заснована на централізованому контролі документів на всіх стадіях їх виконання, має ряд важливих переваг. Однак при великих обсягах оброблюваних документів все одно виникають проблеми, яких неможливо уникнути при роботі з паперовими документами: • тривалі процедури передачі документів всередині організації; • можливість втрати інформації про місцезнаходження документів; • відсутність ефективного контролю як за роботою окремих чиновників, так і за діяльністю організації в цілому з боку вищестоящих органів і суспільства; • високі витрати на інфраструктуру збереження і руху паперових документів; • висока трудомісткість рутинних операцій у діяльності чиновників і брак часу на підготовку якісних рішень. Найчастіше ці проблеми призводять до невиправдано затягнутих строків розгляду питань, неефективності роботи і поганої керованості організації. Існує два можливих підходи до застосування інформаційних технологій для розв'язання цієї проблеми: • підвищення ефективності існуючих процедур роботи з документами (автоматизація діловодства); • перехід до електронного документообігу. Автоматизація діловодства базується на тому, що при реєстрації паперового документа він цілком або частково переводиться в електронну форму, і подальша робота ведеться в основному з електронними реєстраційними картками і представленнями документів. Впровадження такої технології дозволяє: • прискорити рух документів по організації; • гарантувати своєчасний розгляд документів; • забезпечити ефективний контроль виконання документів і прийняття управлінських рішень; • підвищити ефективність роботи як окремих чиновників, так і організації в цілому; • знизити витрати на розмноження, передачу і збереження безлічі копій паперових документів; • при прийнятті рішень підвищити їхню обґрунтованість і якість за рахунок надання виконавцю максимально повної документаційної бази. При такому підході з'являються додаткові витрати в процесі реєстрації документа. Втім, їх можна уникнути, якщо значну частину документів організація буде отримувати в електронному вигляді. Ідея електронного документообігу полягає в тому, що для документів взагалі не створюються паперові версії. Це дозволить значно підвищити ефективність і знизити витрати в порівнянні із змішаним документообігом. Необхідно мати на увазі, що перехід на чисто електронний документообіг і діловодство (ЕДД) вимагатиме значного часу. Але впровадження систем автоматизованого діловодства вже зараз створює гарні технологічні передумови для переходу до електронного документообігу, тому що в таких організаціях співробітники поступово відвикають мати справу з паперами (обіг паперів замикається на канцелярії, архіві та експедиції), і в них зникає технологічна необхідність. Для деяких видів документів (наприклад, внутрішніх) електронний документообіг можливий вже зараз. Він також можливий для всіх проектів документів на стадії їх розробки та погодження. Сучасні перспективні напрямки удосконалення документаційного забезпечення управління, діловодства невіддільні від процесу масового впровадження досягнень НТП в сфері управління. Ці досягнення, пов'язані з утворенням якісно нових засобів зв'язку, дають можливість перейти до принципово нової і значно ефективнішої інформаційної технології в органах управління, заснованої на органічному включенні комплексу технічних засобів в управлінський процес. Найбільш загальною і цілісною системою, що займає вишу сходинку на ієрархічних сходах документоутворення, можна розглядати загальнодержавну систему документації, яка включає всі види систем документації, що виникають та взаємодіють в державі. Робота будь-якого управлінського апарату, як і взагалі будь-яка робота у наш час, повинна виконуватись за умови дотримання вимог наукової організації праці. Тобто це означає, що немає такої роботи, яку б не потрібно було правильно організовувати, і людина, яка виконує цю роботу, повинна бути обізнана з особливостями її виконання. Для цього робота повинна бути поділена на певні складові частини - від найбільш складних до найпростіших операцій. Швидкий розвиток та втілення засобів ЕОМ в управління, уніфікація та стандартизація документів, що проводяться в широких масштабах в країні, потребують постійного підвищення кваліфікації працівників, зайнятих документаційним обслуговуванням. Перспективи розвитку галузі документознавства та інформаційної діяльності сьогодні визначаються оптимальним поєднанням комплексу фахових знань, вмінь, навичок та високої професійної мобільності спеціалістів. Вирішальне значення тут мусять мати управлінська культура, ініціатива, творчість і активність персоналу, адже значна частина професійних знань отримується під час роботи. З метою подальшого удосконалення документного забезпечення управлінської діяльності Дніпропетровської області, підвищення виконавської дисципліни необхідно вжити додаткових заходів, а саме: 1.Керівникам, управлінь, інших структурних підрозділів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій запланувати і здійснити комплекс заходів, спрямований на підвищення відповідальності та оперативності працівників у підготовці документів, удосконалення діловодного контролю, вважаючи основним у цій справі скорочення марної писанини, досягнення позитивних результатів управлінської діяльності та продовження оснащення діловодних служб сучасними засобами оргтехніки. 2. Прерогативою в організації діловодства вважати поступове впровадження електронного документообігу.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України. Офіційне видання. – К.: ВД «Ін Юре», 2008. – 112 с. 2. Цивільний кодекс України. Офіційне видання. – К.: ВД «Ін Юре», 2008. – 344 с. 3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003р. №851-IV. З подальшими змінами. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - №36.- ст.275. 4. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003р. №852-IV. З подальшими змінами. // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2003. - №36. - ст.276. 5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999р. №586-XIV. З подальшими змінами. // Відомості Верховної Ради (ВВР).-1999.-№20-21.- ст.190. 6. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153. З подальшими змінами. // Офіційний веб – сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua. 7. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950. З подальшими змінами. // Офіційний веб – сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua. 8. Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270. З подальшими змінами. // Офіційний веб – сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua. 9. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство.- К., 2006. – 174 с. 10. Безпянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет «Украина», 2005. – 418 с. 11. Безпянська Г. Класифікація документів. // Секретарь-референт.- 2007. - №1. – С.20 – 21. 12. Бобылева М.П. Вопросы анализа документооборота организации в условиях использования автоматизированных систем. // Делопроизводство. – 2001. –№1. – С.36 – 41. 13. Виханский Н.М., Наумов А.И. Менеджмент управления. Учебное пособие. - М., 2001. – 718 с. 14. Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – 23 с.  15. Гаман Т.В. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання інформаційної діяльності в органах державного управління (регіональний аспект). // Сучасні проблеми адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. - Львів, 2006. - Вип.1. -С.130-133. 16. Гаман Т.В. Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій: Автореф. Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л., 2006. – 17 с. 17. Гаман Т.В. Джерела, форми та види інформації, що використовуються в системі державного управління. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - №3 (11). - С.303-307. 18. Гаман Т.В. До питання інформатизації: регіональний аспект.                    // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав.2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - Т.2. - С.56-57. 19. Гаман Т.В. До питання забезпечення інформацією органів державного управління. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - №4. -С.307-312. 20. Гаман Т.В. До питання створення та визначення основних напрямків діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України.                          // Менеджер. - 2005. - №3. - С.83-87. 21. Гаман Т.В. До питання створення та визначення функцій інформаційно-аналітичних служб в регіонах України. //Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2005р.: У 2т. / За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - Т.2. - С.96-97. 22. Гаман Т.В. До питання функціонування інституту помічника народного депутата України. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні» (16 травня 2003р.) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. - 2003. - №2. - С.34-37. 23. Гаман Т.В. До проблеми захисту інформації в інформаційному суспільстві: управлінський аспект. // Університетські записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - №3. – С.56-63. 24. Гаман Т.В. Історичні типи інформаційних відносин у сфері державного управління. // Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції «Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених». Хмельницький, 2004. - С.24-25. 25. Гаман Т.В. Кадрове забезпечення діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України як запорука успіху. // Вісник державної служби України. - 2005. - №3. - С.12-15. 26. Гаман Т.В. Об информатизации органов регионального государственного управления Украины. // Управление информационными ресурсами: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Минск, 12 мая 2005г.). - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. - С.35-37. 27. Гаман Т.В.Принципи інформаційної діяльності органів державного управління в регіонах України. //Вісник державної служби України. - 2004. -№4. - С.45-47. 28. Гаман Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект). // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». - 2005. - №1-2. - С.272-276. 29. Гаман Т.В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складової вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій. // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». - 2007. - №1. - С.252-258. 30. Державна інформаційна політика: Програма для студ. спец. 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Г.В.Виноградова (уклад.). – К.: ДАКККіМ, 2003. – 19 с. 31. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні./ За заг.ред.В.А.Ребкала. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 230 с. 32. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2006. – 384 с. 33. Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения шестой междунар. науч.-практ. конф., 24-25 ноября 1999 г. / М.В.Ларин (председ. редкол.), М.Г.Нефедова (сост.). – М., 2000. – 238 с. 34. Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2003. – 100 с. 35. Дубов Д.В., Дубова С.В. Основи електронного урядування: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 176 с. 36. Дубова С. Інформаційна культура державних службовців як чинник якості впровадження та функціонування автоматизованих інформаційних систем (АІС). // Вісник Книжкової палати.-2005.-№4.- С.35-37. 37. Дубова С.В. Інформаційно-технологічні проблеми у відносинах суспільства та держави. // Вісник Національної академії державного управління.-2005.-№3.-С.464-468. 38. Дубова С.В. Особливості професійної діяльності фахівців з документно-інформаційного забезпечення органів державної влади.                     // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб.матеріалів ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф., Київ, 16-18 травня 2006р. -К., 2006. - С.13-14. 39. Дубова С.В. Управлінська діяльність фахівців з документознавства у сфері документних комунікацій в органах державної влади. // Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку: Зб.наук.праць Міжнар.наук.-практ.конф., Київ, 22 грудня 2005р.- У 2-х ч. Ч.1. - К., 2006.- С.224-229. 40. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2004. – 152 с. 41. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10. / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2005. – 16 с. 42. Зиновьева Н.Б. Документоведение. – М.: ИПО Профиздат, 2001. – 208 с. 43. Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. – М., 1998. – 288 с. 44. Козоріз В.П., Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодства. – К.: МАУП, 2002.- 261 с. 45. Кудряев В.А., Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М, 1998. – 575 с. 46. Кулешов С.Г. О понятии «электронный документ». // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения на шестой междунар. науч.-практ. конф. – М., 2000. – С.54 – 57. 47. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 58 с. 48. Кулешов С.Г., Прокопенко І.П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем. // Архіви України. – 2003. – №1 – 3. – С.53 – 64. 49. Кушнаренко Н.Н. Документоведение. – К.: Знання, 2000. – 460 с. 50. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. – К.: Знання, 2004. - 459 с. 51. Кушнаренко Н. М. Підготовка кадрів у галузі документознавства та інформатики: досвід і проблеми. // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку. - К., 1997. - Вип.2. - С.229-233. 52. Кхол Й. Эффективность управленческих решений. – М., 2005. –            344 с. 53. Марченко П. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів). // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 2004. - Т.12.- С.81-85. 54. Матвієнко О.В. Державний службовець як суб’єкт інформаційного забезпечення управління. // Вісник державної служби України. - 2007. - №1.-С.19-22. 55. Матвієнко О.В., Дубова С.В. Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців з інформаційного забезпечення державного управління. // Вісник Книжкової палати. – 2006. -№8. - С.22-26. 56. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Менеджмент інформаційних офісних систем. – К., 2001. – 154 с. 57. Митяев К.Г. О методологии класификации и экспертизы документов // Труды МГИАИ. – М., 1967. – Т.25. Вопросы методологи исторической науки. - С.118 – 138. 58. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. – 2003. – №10. – С.27 – 29. 59. Нижник Н.Р., Пашко Л.А., Олуйко В.М. Стратегія державного управління в Україні: теоретичні аспекти. // Стратегія розвитку України. - 2004. - №1-2. - С.108-121. 60. Нілова І. Д. Проблеми підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності в Україні. // Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.8. - С.129–133. 61. Палеха Ю.І. Визначення і структура культури діловодства. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - №4.– С.40-44. 62. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К.: МАУП, 1997. – 344 с. 63. Палеха Ю.І. Ключі до успіху. Організаційна та управлінська культури. - К.: Європейський ун-тет, 2001. – 89 с. 64. Палеха Ю.І. Культура діловодства як механізм документаційного забезпечення управління. // Економіка управління. – 2004. - №3. – С.87-91. 65. Палеха Ю.І. Методологічні основи культури управління. // Освіта та управління. – 1998 - №2. – С.62-65. 66. Палеха Ю.І. Организация общего и кадрового делопроизводства. – К.:МЗУУП., 1993. – 268 с. 67. Палеха Ю.І. Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців. // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. – Т. 11. – С.168 – 172. 68. Палеха Ю.І. Служба діловодства як об’єкт керування в установі.               // Студії з архівної справи та документознавства. -2004. - №13.- С.137-142. 69. Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах. – К.: Вид-во Європейського університету. - 2001. – 557 с. 70. Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004. –             312 с. 71. Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління. // Університетські записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2005. - №4. - С.313-318. 72. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. – К., 2008. – 314 с. 73. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення управління як сфера нормативно-правового регулювання // Ефективність державного управління: збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - 2006. - №10. - С.359-369.  74. Савицький В.Т. До питання про класифікацію управлінської документації //Університетські записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - №3. - С. 48- 75. Савицький В.Т. Про місце діловодства в системі функцій державного управління. // Вісник державної служби. - 2004. - №4. - С.48 – 50. 76. Савицький В.Т. Про суть поняття «діловодство». // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (28 травня 2004 р., Київ). -К.: Вид-во НАДУ, 2004. - Т.1.- С.396 – 398. 77. Савицький В.Т. Роль інформації в державному управлінні.                          // Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - Хмельницький : Ред. - видавн. відділ ХІРУП. - 2003. - №2(6). - С.207 – 210. 78. Савицький В.Т. Управлінський документ та управлінська документація в терміносистемі документа // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 10-річчю Академії, Київ, 31 трав. 2005 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - Т.1. - С.132 – 134. 79. Савицький В.Т. Функції та значення документа в державному управлінні. // Вісник державної служби. - 2005. - №4. - С.28-31.    80. Свердан М.Р. Основи діловодства. – Чернівці: Рута, 2004. – 184 с. 81. Сергієнко Д. Україні – електронний документообіг. // Юридичний журнал. – 2002. - №2. – С.34-37. 82. Сокова А. Н., Современные системы документации в аспекте документоведения. // Сборник научных трудов АН СССР. – М., 1979. – С.3 – 23. 83. Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі. // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х., 2000. – Вип.2. – С.4 –7. 84. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб.. - К.: Знання, 2007. - 398с. 85. Яцуба В.Г. Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект): Автореф. Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 1999. – 19 с. 86.   Янковая В.Ф. О подходе к классификации систем документации, создаваемых в деятельности учреждения / Главрахив при Совете Министров СССР; Всесоюзный научно-исследовательский ин-т документоведения и архивного дела. – М., 1997. – 211с. 87. Офіційний веб – сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації: www.adm.dp.gov.ua.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)