Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психокорекція»

Робота з агресивними учнями

Карточка работы:2431
Цена:
Тема: Робота з агресивними учнями
Предмет:Психокорекція
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):психологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:  Вступ.. 3 Розділ І. Теоретичні основи дослідження агресивності у шкільному віці 5 1.1. Психологічні особливості розвитку емоційної сфери учнів. 5 1.2. Агресія та її типи. 8 1.3. Фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки. 15 Розділ ІІ. Особливості прояву агресивності учнів. 23 2.1. Методика дослідження показників та форм агресивності учнів. 23 2.2. Дослідження рівнів агресивності та особливості їх прояву у підлітковій групі 28 2.3. Методика формування адаптивного рівня агресивності 39 Висновки.. 44 Список використаних джерел.. 47 Додатки.. 51  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність дослідження. В останні роки кількість агресивних дій, вчинених неповнолітніми, помітно зростає в багатьох країнах світу. Так, Т. Боулбі пише, що більша половина усіх засуджених судами у США за скоєння злочинів ще не досягли 21 річного віку, а серед підлітків, правопорушники складають приблизно одну шосту. Причини такого зростання злочинності неповнолітніх загалом і, пов’язаних агресією зокрема, є досить складний, поліфакторний феномен. Але слід звернути особливу увагу на те, що значна кількість підлітків, котрі вчинили різного роду жорстокі агресивні дії, характеризуються оточуючими як цілком звичайні і нормальні діти. Дослідженням проблеми агресії на фундаментально-теоретичному і на прикладному рівнях займалися психологи різних шкіл та напрямів (Р. Ардрі, А. Бандура, А. Х. Басс, Л. Берковіц, Р. А. Берон, Д. Долорд, Д. Зільман, К. Лоренц, Н. Е. Міллер, Д. Тедеші, Р. Фельсон, С. Фешбах, З. Фрейд та ін.). Розробці практичної сторони агресії у підлітковому періоді присвячені праці ряду зарубіжних і вітчизняних науковців: К. Додж, М. Каплан, К. С. Лебединська, Ю. Б.Можгінський, А. Патерсон, М. М. Райська, А. І. Стаценко, Г. Е. Сухарева Р. Хусман та ін.. Однак, ґрунтовних досліджень психологічних особливостей агресивності у підлітковому віці та умов її подолання на сьогоднішній день немає. Об’єкт дослідження – агресія учнів. Предмет дослідження – психологічні особливості прояву агресивності у шкільному віці та шляхи її подолання. Мета роботи –дослідити психологічні особливості прояву агресивності у шкільному віці та змоделювати шляхи її подолання. Завдання дослідження: 1.     Проаналізувати теоретичні підходи до розробки проблеми агресивності у шкільному віці. 2.     Розкрити психологічні особливості розвитку емоційної сфери школярів. 3.     Визначити особливості підліткової агресії, фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки у цьому віці. 4.     Розробити та апробувати методику дослідження показників та форм агресивності учнів. 5.     Виявити рівні агресивності та особливості їх проявів. 6.     Обґрунтувати та реалізувати психокорекційну програму по подоланню агресивних проявів у шкільному віці. Гіпотеза дослідження: агресивна поведінка учнів обумовлена певним набором психологічних особливостей особистості й рівнем їхнього прояву у конкретної людини. Методи дослідження: Теоретичні - вивчення, аналіз наукової літератури з проблем агресії і акцентуацій характеру, порівняльно-типологічний та метод інтерпретації розуміння змісту досліджуваних понять “агресія” та “акцентуація” і їх генези; емпіричні – спостереження, тестування, анкетування, бесіди, констатуючий та формувальний експерименти; статистичні – математичні методи обробки, отриманих експериментальних даних (кореляційний аналіз Пірсона). Дослідження агресивності учнів здійснювалось за допомогою особистісного опитувальника діагностики стану агресії А. Басса і А. Даркі. Для діагностики рівня тривожності використано тест Ч. Д. Спілбергера у адаптації Ю. Л. Ханіна. Для встановлення рівня конфліктності, як особистісної риси, була розроблена і апробована авторська методика, названа тестом агресивності підлітків. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  
Объём работы:
49
Выводы:У підлітковому віці одним з видів поведінки, що відхиляється, є агресивна поведінка, що нерідко приймає ворожу форму (бійки, образи). Для деяких підлітків участь в бійках, твердження себе за допомогою кулаків є сталою лінією поведінки. Ситуація посилюється нестабільністю суспільства, міжособовими і міжгруповими конфліктами. Знижується вік прояву агресивних дій. Все частіше зустрічаються випадки агресивної поведінки у дівчаток. Неодмінною умовою делінквентного поведінки є надлишок вільного часу, відсутність позитивно формуючих особу захоплень. У багатьох підлітків наголошується неповна сім'я з порушеними функціональними зв'язками. З іншого боку, гіперопіка, також як і бездоглядність, нерідко сприяють делінквентному поведінці. Реакції, викликані надмірним контролем і нудними повчаннями і повчаннями, знаходять свій вираз у вигляді відходів з будинку і бродяжництва, агресивності. Виховно-профілактична діяльність не може обмежуватися лише заходами індивідуальної дії і корекції, вживаними безпосередньо до неповнолітнього. Соціального оздоровлення і соціально-педагогічної корекції вимагає несприятливе середовище, яке викликає соціальну дезадаптацію повнолітнього. Профілактика і попередження девіантної поведінки неповнолітніх стає не тільки соціально значущим, але і психологічно необхідним. Проблема підвищення ефективності ранньої профілактики повинна розв'язуватися в наступних основних напрямах: - виявлення несприятливих чинників і десоціалізіуючих дій з боку найближчого оточення, які обумовлюють відхилення в розвитку особи неповнолітніх і своєчасна нейтралізація цих несприятливих дій, що дезадаптують; - сучасна діагностика асоціальних відхилень в поведінці неповнолітніх і здійснення диференційованого підходу у виборі виховно-профілактичних засобів психолого-педагогічної корекції поведінки, що відхиляється. - Звідси виникає необхідність в проведенні системного аналізу індивідних, особових, соціально-психологічних і психолого-педагогічних чинників, обумовлюючих соціальні відхилення в поведінці неповнолітніх, з урахуванням яких повинна будуватися і здійснюватися виховно-профілактична робота по попередженню цих відхилень. Раннє виявлення поведінкових проблем у підлітків, системний аналіз характеру їх виникнення і адекватна виховно-коректувальна робота дають шанс запобігти десоціалізацією підліткам. Невчасне виявлення початкових ознак поведінки, що відхиляється, і проблем у вихованні, що перешкоджають розвитку дитини, приводить до швидкого переходу відхилень в хронічні порушення поведінки. Порівняльний аналіз проявів агресивності показав, що найбільша фізична агресія наголошується у підлітків в сільських сім'ях і сім'ях робочих, а найменша - у дітей з сімей торгових працівників. Непряма агресія переважає у підлітків з сімей керівних працівників і сімей підсобних працівників. Вербальна агресія типова для дітей службовців середньої ланки. Найбільший рівень негативізму виявляється у дітей керівних працівників. Розгляд прояву різних форм агресивності у хлопчиків і дівчаток на різних стадіях підліткового віку і з різних соціальних груп населення дає необхідну орієнтацію в характері сфер особи дитини того, що розвивається під впливом різного мікросередовища і дозволяє цілеспрямовано будувати виховний процес. Особливе місце в коректувальній роботі слід приділяти формуванню кола інтересів підлітка також на основі особливостей його характеру і здібностей. Необхідно прагнути до максимального скорочення періоду вільного часу підлітка - "часу дозвільного існування і неробства" за рахунок залучення до позитивно формуючих особу занять: читання, самоосвіта, заняття музикою, спортом, і т.д. У дослідженні брали участь учні десятих класів - у кількості 36 чоловік - 14 хлопчиків і 16 дівчаток. За результатами аналізу діагностичного обстеження були виділені психологічні особливості: депресивність, дратівливість, тривожність, спонтанна агресивність, уразливість, товариськість, недостатня саморегуляція в агресивних підлітків, сформована група учнів у кількості 5 чоловік: Руслан Ш., Анастасія III., Валентина Р., Ігор Н., Ілля Д.  
Вариант:нет
Литература:1.            Абрамова Г.С. Вікова психологія. – Екатеренбург, 1999. - с. 86. 2.            Александров А.А. Сучасна психотерапія. - Спб.: 1997. - с.26. 3.     Ананьєв А.М. Візуальна психодіагностика емоційних проявів у учнів: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.97 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 1996. — 23с. 4.  Ананьев   Б.Г. О   людині,  як   об'єкті   і   суб'єкті   виховання.   Вибрані психологічні праці в 2-х томах. – М., 1980. 5.            Андрієнко В.К. Гербєєв Ю.В. Невській І.А.Система перевиховання підлітків в умовах спеціальної школи. – М., 1990. 6.            Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. - М., 1988. - с. 429. 7.     Арбеніна В.Л., Волянська О.В., Зінчина О.Б. та ін. Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / Л.Г. Сокурянська (ред.). — Х., 2000. — 206с. 8.            Бандура, А., Уолтерс, Р. Підліткова агресія. Вивчення впливу виховання й сімейних відносин. -М.: Эксмо прес, 2000. - с.43. 9.     Барінова Н.В. Психологічні особливості відношення батька як чинник формування статеворольової "Я"-концепції у дівчат-підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20с. 10.    Белічева С.А.Основи превентивної психології. – М., 1993. 11. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. СПб. "прайм-Еврознак", 2001. - 356 с. 12.    Берн З. Гри, у які грають люди: Психологія людських взаємин; люди, які грають в ігри: Психологія людської долі. - М.:1998. - с.39. 13. Бистрова Ю.О. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20с. 14. Бєлавіна Т.І. Психологічні особливості міжособистісного сприймання в групах дівчаток- підлітків в умовах навчально- виховних закладів різного ступеня закритості: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Університет внутрішніх справ МВС України. — Х., 1996. — 23 с. 15.    Бэрон, Р., Ричардсон, Д. Агресія. - Спб.: З «Питер». 1997. - с. 18.       16. Бойко Г.М. Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство: Дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 188арк. 17. Борисенко З.Т. Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20с. 18. Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка. — К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2003. — 340с. 19. Бутузова Л.П. Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса). — О., 2004. — 20с. 20.    Бютнер К. Жити з агресивними дітьми. – М.: Педагогіка, 1991. - 141 с. 21. Варій М.Й. Загальна психологія: підруч. для студ. психол. і пед. спец. ВНЗ / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 967с. 22. Вернік О.Л. Психологічні особливості образу довкілля в свідомості підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20с. 23.    Вильянс, В.К. Психологічні механізми мотивації людини. -М.: 1990. - с.93.   10. 24. Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.З. Запухляк; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. 25. Гаркавенко Н.В. Психологія розвитку та вікова психологія: конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 120с. 26.    Гаспарова Е. Агресивні діти // Дошкільне виховання. -  1995. -№8. - С.99-104. 27. Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 20с. 28. Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання): Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.Е. Мелоян; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. 29.    Горшкова   Е.А. Педагогічна   діагностика   старших   класів,   що вчаться,   при   організації   реабілітаційної  роботи.   Сб.   Проблеми  особи, профілактика відхилень в її розвитку. Москва, Архангельськ, 1993. 30.    Горьковая И.А  Медико-психологічне дослідження формування характеру делінквентних підлітків,  автореферат дисертації кандидата психологічних наук, Санкт-Петербург, 1992. 31. Дівчинка-підліток у дорослому світі: Бібліотека "Шкільного світу" / О. Главник (упоряд.). — К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. — 128с. 32.    Джейнс У. Психологія. / А.А. Петровский. - М.: «Педагогіка». 1991. - с.48. 33. Доскач С.С. Психологічні особливості розвитку внутрішньої позиції дорослого у підлітків: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20с. 34. Дроздов О.Ю., Скок М.А. Проблеми агресивної поведінки особистості. – Чернігів: ЧДПУ ім.. Т.Шевченка, 2000. – 156 с. 35. Пропедевтична робота з підлітками, схильними до девіантної поведінки, на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.А. Андронюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 18 с. 36. Психологія словник. / А. В. Петровский, М. Я. Ярошевский. - М.: 1990. - с.416.3 37.    Степанов В.Г. Психологія важкого школяра. – М., 1998. 38.    Щотка О.П. психологія підлітка: Психологічний практикум. – Ніжин: Видавництво М.П.Гоголя, 2004. – 248с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (87)