Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Контрольна робота з інформаційних систем і технологій в обліку

Карточка работы:11723 ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з інформаційних систем і технологій в обліку
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ЗМІСТ 1.    Характеристика підприємства. 3 2.    Технологія обліку розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами. 7 3.    Характеристика первинних документів обліку. 11 4.    Технологія синтетичного і аналітичного обліку. 15 5.    Характеристика вихідних документів обліку. 19 Висновки. 22 Список використаних джерел. 23 Додатки. 25  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
25
Выводы:Висновки ПП «Селена» за своєю організаційно-правовою формою є приватним підприємством. Головною метою діяльності підприємства є досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які нададуть високу норму прибутку та стабільне економічне зростання. З приводу забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства актуальним стає утримання наявних ринкових позицій та пошук нових можливостей, що сприятиме розширенню ринків збуту та зростанню економічної ефективності. При здійсненні безготівкових розрахунків на підприємстві ПП «Селена» використовуються форми за розрахунковими чеками. Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках в банку здійснюється за виписками банку в розрізі кожного відкритого рахунку. В ході проведеного аналізу було виявлено, що підприємство не є фінансово стійким. Про це свідчить динаміка більшості наведених вище показників. Правильна організація бухгалтерського обліку займає дуже важливу роль в веденні обліку господарської діяльності фірми, яка займається оптовою торгівлею. Від правильності ведення обліку бухгалтерських операцій залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток, про вірність нарахування податків. Звичайно, в час запровадження комп'ютерної техніки ведення бухгалтерського обліку значно полегшується. В ПП «Селена» комп’ютеризація впроваджена. Тому вести облік розрахунків з банками та кредитними установами, що змінюються практично щодня досить легко і зручно. Таким чином, облік на підприємстві ведеться досить продумано. Впровадивши вищевказані пропозиції, фірма значно покращить свій фінансовий стан, що дасть змогу в подальшому розширювати свій бізнес і у інших сферах.  
Вариант:14
Литература:Список використаних джерел 1.                 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” №996-XIV від 16.07.99 р. 2.                 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №291 і зареєстровано Мін'юстом України 21.12.99 р. за №893/4186 3.                 Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  1  «Загальні  вимоги  до фінансової звітності», затверджені наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99. 4.                 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 та зареєстровано в Мінюсті 18.05.2000 р. за №288/4509 України. 5.                 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати": затв. наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 та зареєстровано в Мінюсті 18.05.2000 р. за №288/4509 України. 6.                 Бабіч В. В., Сагова Фінансовий облік (облік активів): КНЕУ, 2006 7.                 Василенко В.А. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 420 с. 8.                 Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник -  К.: ЦУЛ, 2008. – 400с. 9.                 Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2004. - 292 с. 10.            Жатько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник рекомендований МОН України -  К.: ЦУЛ,2008. – 112с. 11.            Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік. Вид.4 Основи теорії та практики. Навчальний посібник – К. : Знання,2007. – 550с. 12.            Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН– К. : Знання,2009. – 422с. 13.            Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с 14.            Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К.: ЦНЛ, 2004. – 99с. 15.            Лінник В.Г., Кірейцев Г.Г., Шатковська Л.С. Звітність підприємств. Навчальний посібник/За ред..професора Вериги Ю.А. – К.: ЦНЛ, 2005. – 656с 16.            Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи теорії та практики. Вид.3-тє. Навчальний посібник -  К.: ЦУЛ,2008. – 608с. 17.            Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навчальний посібник - Київ Центр навчальної літератури, 2004.-352 с. 18.            Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ,2007. – 488с. 19.            Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку. Підручник -  К.: Каравелла, 2009. – 624с. 20.            Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)