Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Сутність, функції і форми капіталу

Карточка работы:11732 ф
Цена:
Тема: Сутність, функції і форми капіталу
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):фінансово - економічна
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Зміст   Вступ... 3 1. Сутність капіталу та його основні види. 4 1.1 Фактори, що впливають на формування структури капіталу. 4 1.2 Основні види капіталу, їх характеристики. 12 2. Функції та форми капіталу. 18 2.1. Класифікація капіталу, його основні форми. 18 2.2 Функції капіталу в сучасній економіці 26 Висновки. 32 Список використаних джерел. 33  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Ще в літописах часу Аристотеля  згадується про гроші. Але дослідження грошей почалось з розвитком капіталізму.  Засновниками класичної політекономії були Сміт, Рікардо, Маркс. Виникнення грошей було обумовлено  тим, що бажання суб’єктів ринку щодо обміну споживними вартостями не збігалися.  Вони відокремлювали продукт, який мав найвищу споживну вартість. Тобто його можна було легко обміняти на необхідне благо. З часом цей продукт набував властивості загального товарного еквівалента. Саме поява загального еквіваленту і означало появу грошей в їх найпростішому вигляді. Саме вони виступили перевагою перед звичайним бартером при операціях грошового посередника. Вони вже могли виконувати основну функцію  - засобу вимірювання вартості та засобу обігу.  Термін капітал - головний, основний, фундаментальний, дуже важливий. Капітал як і товар, ціна, гроші, прибуток - одне з фундаментальних явищ виробничо-господарської практики   і одна з провідних категорій в економіці. Функціонування капіталу тісно пов'язано з цими явищами і починає свій рух у формі грошей, так що гроші - це останній продукт розвитку товарного обміну і перша форма руху капіталу. Капітал виникає і функціонує на ґрунті товарного виробництва в середовищі товарно-грошових відносин. Капітал, перш за все, виступає як різні чинники виробництва товарів і грошей. Ця їх сукупність являється  капіталом лише за умови їх високоефективного функціонування з метою створення нової, у тому числі і додаткової вартості, і отримання прибутку з виручки реалізації створюваної товарної продукції. Метою даної роботи є дослідження сутності, функцій та форм капіталу в політекономічному аспекті. Завданнями  дослідження є: розглянути сутність капіталу; визначити його види та форми; проаналізувати функції капіталу в сучасній економіці. Предметом дослідження є капітал як економічна категорія, об’єктом дослідження – використання капіталу в економіці.  
Объём работы:
33
Выводы:Висновки Отже, розглянувши все вище перераховане, можемо зробити наступні висновки та узагальнення. У економічній теорії і підприємницькій практиці, мабуть, немає поняття,яке б використовувалося настільки часто й одночасно настільки неоднозначно. Під капіталом розуміють усе, що приносить або здатне приносити прибуток. Цей термін вживається у відношенні устаткування заводу, фабрики, накопиченої суми грошей, творів мистецтва, таланта інженера і т.д. Неважко побачити загальне у всіх приведених прикладах: Капітал - це блага, використання яких дозволяє збільшувати виробництво майбутніх благ. Капітал - це головний елемент виробництва, що виступає в різноманітних формах. К. Маркс визначив капітал як вартість, що приносить прибавочну вартість. Останню можна розглядати як прибуток або відсоток. Ринкове виробництво без прибутку неможливо. Тому капітал дійсно являє собою вартість, що самозростає.  По-друге, К. Маркс визначає капітал як економічне відношення, причому відношення експлуатації. Перша частина цього визначення не викликає сумнівів. Капітал може приносити прибуток і "самовозрастати" тільки знаходячись у русі. У процесі використання ресурсів, між людьми виникають визначені відношення, але не обов'язково відношення експлуатації. Скоріше це відношення між економічними агентами в ході створення матеріальних благ і послуг. У сучасній економічній науці капітал розглядається як абстрактна продуктивна сила, як джерело відсотка. Це означає визнання того факту, що який завгодно елемент багатства, що приносить його власнику регулярний прибуток протягом тривалого часу, можна розглядати як капітал .
Вариант:нет
Литература:Список використаних джерел 1.   Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник: У 2-х частинах. – К.: ІЗМН, 2002. – 526 с. 2.   Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 543 с. 3.   Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К. КНЕУ,2001. – 294 с. 4.   Доленко Л.Х., Горняк О.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 467 с. 5.   Економічна теорія. Навчальний посібник. За ред. Крайник О.П., Клепикова З.В..  – Київ: „Дакор”, 2001. – 260 ст. 6.   Економічна теорія: політекономія: Підручник / Під ред. Базилевич В.Д. – К.: Знання-Прес, 2001. – 372 с. 7. Історія економічної думки: Навчальний посібник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та інші. – К.: Фенікс, 1996. – 250 с. 8.   Крищенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін. Політична економія: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 508 с. 9.   Курс экономической теории / Под ред. А.С. Сидоровича. - М.: Учебники МГУ, 2007. – 645 с. 10.            Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 526 с. 11.            Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1996. – 447 с. 12.            Основи економіки: навчальний посібник:/ За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 260 ст. 13.            Основи економічної теорії / За редакцією Предборського В.А. – К.: Кондор, 2002. – 621 с. 14.            Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 456 с. 15.            Чухно А.А., Єщенко П.С., Климко Г.Н. та ін. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 16.            Экономика: Учебник / Под ред. Булатова А.С. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 816 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (147)