Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Резерв підвищення ефективності експортних операцій підприємства

Карточка работы:6087б
Цена:
Тема: Резерв підвищення ефективності експортних операцій підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" (НУ"КМА")
Содержание:Вступ 3 1. Теоретичні аспекти зовнішньоторгівельних операцій 5 1.1. Сутність та види зовнішньоторгівельних операцій 5 1.2. Механізм організації зовнішньоторгівельних операцій 10 1.3. Методика визначення ефективності зовнішньоторгівельних операцій та методи підвищення ефективності зовнішньоторгівельних операцій 14 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Бусел» 23 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Бусел» та аналіз основних показників діяльності підприємства 23 2.2. Організація експортних операцій підприємства 30 2.3. Аналіз ефективності експортних операцій підприємства 35 3. Напрямки підвищення ефективності зовнішньоторгівельних операцій підприємства 42 3.1. Резерви підвищення ефективності зовнішньоторгівельних операцій ТОВ «Бусел» 42 3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних операцій підприємства 57 Висновки 68 Список використаних джерел 72 Додатки……………………………………………………………………………75
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах переходу до ринкової економіки одним з факторів ефективного функціонування господарюючих суб’єктів є вихід на міжнародні ринки. Міжнародна економічна діяльність суб'єктів господарювання створює умови для їхнього ефективного функціонування в сучасній ринковій економіці і формує об'єктивну основу інтеграції України в світову господарську систему. В сучасному світі основну лінію розвитку суспільного прогресу визначають еволюційні процеси. Принципово нові процеси у відносинах власності зароджуються у зв’язку з розвитком сучасних глобалістичних напрямків. Перш за все йдеться про те, що основною передумовою функціонування об’єктів господарювання на нових ринках є формування ними відповідної стратегії проникнення із урахуванням усіх чинників, що впливатимуть на її стан. Ринок скляних виробів є загальносвітовим та діє відповідно до загальних законів економіки та власних тенденцій, що спираються на наявність відповідних природних ресурсів. Із розвитком глобалізації та зростанням потреб споживачів різних країн, вартість цього ринку збільшується кожного року. Україна не стоїть осторонь від цих прогресивних загальносвітових тенденцій економічного розвитку і має стратегічну мету інтеграції в міжнародні процеси. Стратегії виходу на іноземні ринки в сучасних умовах господарювання стають однією із рушійних сил розвитку світової економіки. Тому роль механізмів їх формування в міжнародній економічній діяльності не можна недооцінити. Наразі існують певні тенденції розвитку теорій стратегічного планування завдяки виникненню нових потенційних ринків, проникнення на які становить інтерес до багатьох компаній. Відокремленість певних територій державними кордонами за наявності спільного довготривалого досвіду роботи також викликає необхідність формування відповідних стратегій нового проникнення на такі ринки. Метою роботи є дослідження ефективності зовнішньоторгівельних операцій ТОВ «Бусел» та аналіз основних показників діяльності для подальшого вдосконалення рівня рентабельності підприємства Предметом дослідження є відносини, що виникають в процесі здійснення зовнішньоторгівельних операцій. Об’єктом роботи є зовнішньоекономічна діяльність фірми на ринках світу. Для вирішення головної мети цього дослідження у роботі були вирішені такі завдання: визначена сутність, особливості та роль зовнішньоторгівельних операцій; досліджено основні аспекти імпортної та експортної діяльності компаній; розглянуті тенденції розвитку досліджуваного підприємства, в тому числі показники фінансового стану на основі звітності за попередні роки; сформульовані головні напрямки підвищення ефективності зовнішньоторгівельних операцій ТОВ “Бусел” для подальшого ефективного здійснення своєї діяльності; Інформаційною базою дослідження були облікові і статистичні дані, в якості яких використовувались матеріали монографічних досліджень, періодичної монографічної літератури, державної і відомчої статистики, досвід роботи аналогічних підприємств, дані спеціальних економічних і соціологічних досліджень, спостережень, отриманих під час проходження практики. При проведенні аналізу й узагальнення були використані наступні джерела: річні звіти і видання Державного комітету статистики України, України, статистична інформація соціологічних видань, матеріали періодичних видань. Основними способами та прийомами дослідження є: аналіз, синтез, групування та порівняння, узагальнення, статистичні методи тощо.
Объём работы:
73
Выводы:Стратегії виходу на іноземні ринки в сучасних умовах господарювання стають однією із рушійних сил розвитку світової економіки. Тому роль механізмів їх формування в міжнародній економічній діяльності не можна недооцінити. Наразі існують певні тенденції розвитку теорій стратегічного планування завдяки виникненню нових потенційних ринків, проникнення на які становить інтерес до багатьох компаній. Відокремленість певних територій державними кордонами за наявності спільного довготривалого досвіду роботи також викликає необхідність формування відповідних стратегій нового проникнення на такі ринки. Актуальність даної роботи полягає в необхідності досліджувати теоретичні та практичні аспекти формування міжнародних стратегій виходу на іноземні ринки та здійснювати практичну діяльність із впровадження компаніями України. Основними труднощами підприємства в даному секторі визначено наявність великої кількості операторів даного напрямку та недостатньо ретельна маркетингова та адміністративна діяльність з підготовки роботи на зовнішньому ринку. Законодавчий бар'єрів щодо виходу підприємств даної галузі на зовнішні ринки скловиробів не відзначено. В роботі проаналізовано результати зовнішньоторгівельних операцій ТОВ «Бусел», його основні фінансові показники. За економічними параметрами підприємство знаходиться у стані стабільному, проте в останньому звітному періоді ймовірною є необхідність змін у структурі та напрямках реалізації продукції з огляду на її низький рівень рентабельності. В заключення необхідно відзначити високий рівень ТОВ «Бусел» на вітчизняному ринку операторів скляних виробів та значних потенціал у експортному напрямку. Проте конфлікт між провідним місцем на вітчизняному ринку та низькими показниками ефективності свідчить про перенасичення субринку скловиробів будівельного призначення та необхідність виходу на суміжні ринки. Детальні рекомендації щодо покращення показників діяльності буде надано у наступному розділі даної роботи. З огляду на розглянуті тендеції та методи управління зовнішньоекономічною діяльністю можна зробити певні висновки, що стосуються подальших перспектив досліджуваної компанії: Аналізуючи питання розвитку та ролі міжнародних маркетингових стратегій, треба зробити висновок про глибинний потенціал цієї категорії, яка має повне право називатися фактором виробництва, в світовій економіці та про необхідність пристосування відповідних стратегій до конкретного ринку, зокрема ринку скловиробів України. Велика конкуренція на національному ринку України спонукає компанії, що функціонують на ньому, створювати власні, унікальні та життєспроможні стратегії із урахуванням законодавчої бази та економічних бар’єрів у вигляді митних платежів. Активний розвиток сучасного ринку скловиробів та споріднених галузей потребує додаткових джерел задоволення того попиту, що складається на ньому останнім часом. Відкриття економічних та національних кордонів, перетворення колишніх закритих величезних ринків збуту на території із ринковою економікою сприяють проникненню нових компаній на ці ринки із застосуванням своїх стратегій. Стан ринку скловиробів за результатами аналізу, проведеного в роботі, можна охарактеризувати як конкурентний із низькими бар’єрами входу. Проте рівень конкурентоспроможності галузі має стати на цьому ринку основним критерієм входу на нього. Це доцільно враховувати при прийнятті рішень щодо виходу на нові ринки Високий рівень конкуренції на українському ринку скловиробів потребує від досліджуваного підприємства активних дій із дослідження свого місця на цьому ринку та ролі конкурентів на ньому. За результатами проведеного аналізу показники рентабельності вимагають ретельної уваги з боку топ-менеджменту із застосуванням відповідних дій. Концентрація роботи досліджуваного підприємства переважно у секторі оптової торгівлі скляними виробами будівельного призначення призвела до зниження показників рентабельності. Основні конкуренти мають велику мережу розповсюдження або встановленні зв’язки для разової реалізації великих обсягів продукції. Такий підхід дозволяє за рахунок масштабів отримувати вищий рівень доходу. Вдосконалення системи управління діяльністю ТОВ «Бусел» запропоновано здійснювати на основі диверсифікації діяльності компанії. Основним напрямком диверсифікації визначено активне входження до суміжних ринків, зокрема склотари, із використанням можливостей оптового експортера даного виду товару. Питання використання маркетингових технологій у просуванні продукції досліджуваного підприємства є надзвичайно актуальним. В роботі було запропоновано приділяти основну увагу таким елементам маркетингового комплексу як цінова політика та просування. Процесу стимулювання споживачів було відведено окреме місце, оскільки, тільки поєднуючи усі засоби просування товарів можна добитися результативності від провадження маркетингової діяльності. Завдяки більш ефективному використанню наявних ділових зв’язків підприємства було запропоновано розширити спектр діяльності, зокрема зайняти нішу на ринку склотари. Такий проект не потребуватиме значних капітальних вкладень, проте вимагає ретельної маркетингової та юридичної підготовки. План маркетингу та розподіл його функцій було подано у роботи. Запропоновано рекоментації щодо створення власного веб-сайту компанії. Нами було обґрунтовано доцільність реалізації стратегії диверсифікації у здійсненні своєї зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Бусел». Такий хід пояснюється невикористаними внутрішніми ресурсами та можливістю більш ефективного виконання маркетингових процедур підприємством. На погляд автора така стратегія була оптимального за даного стану субринку скловиробів будівельного призначення, що наразі набуває певного насичення контрагентами, та стану субринку склотари, що демонструє високий рівень попиту як в Україні, так і в найближчому зарубіжжі. В роботі було запропоновано шаблон зовнішньоекономічного договору із урахуванням можливих доходів та витрат за ним, а також здійснено розрахунок рентабельності подібної угоди. Також було обчислено рентабельність продажів та можливий прибуток за різними схемами дисконтування потенційних клієнтів. Постійний моніторинг зовнішнього середовища компанії, своєчасне реагування на зміни, що відбуваються на ринку функціонування, проведення диверсифікації діяльності та постійний контроль і удосконалення управління – все це основні напрямки, за якими можливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності вітчизняної фірми на світовому ринку скловиробів. Автором запропоновано розширити ринки присутності компанії та переглянути умови зовнішньоекономічних контрактів із споживачами. Після впровадження запропонованих нами заходів виручка від реалізації продукції у 2007 р. збільшиться на 9090 тис.грн. (на 5,16 %) порівняно з 2006 р., або на 64781 тис.грн. (на 53,84 %) порівняно з 2004 р. При цьому чистий прибуток підприємства складатиме 34614,64 тис.грн., що на 10609,54 тис.грн.(на 44,2 %) більше рівня 2006 р., або та на 19469,44 тис.грн.(на 128,55 %) більше рівня 2004 р. Рентабельність продаж збільшиться до 6,25 – 25 %. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів у практику зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Бусел» складе 9090 тис.грн. на рік.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" №959-ХІІ від 16.04.91. 2. Закон України «Про митний тариф України» від 5 квітня 2001 р. N 2371-III 3. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р. N 2097-ХІІ 4. Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000р. 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" від 20 грудня 1997 року № 1442 6. Алексунин В.А. Международный маркетинг. Учебное пособие. - М.: Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000. - 160 с. 7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. Л.Е.Стровского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 822 с. 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др. / Под ред. Проф. Л.Е. Стровского. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1996 9. Внешнеэкономическая деятельность: сборник систематизированного законодательства. / Сост. В.Кузнецов — Х.: Фактор, 2006. — 690 с. 10. Дроздова Г.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с. 11. Дмитрук М. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби?.. // Маркетинг и реклама - 2003. - №5-6. с. 32-37. 12. Експортно-імпортні операції в Україні — К., 2003. — 448с. 13. Зовнішньоекономічна діяльність / О.Є.Кузьмін, А.Г.Загородній, В.Н.Гладунський та ін. — Львів, 2003. — 123 с. 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В. — Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. — 584 с 15. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту / — Донецьк: Норд-Прес, 2005. — 243 с. 16. Зовнішньоторговельний баланс України. Експрес-доповідь // Держкомстат України – 25.05.2004р. 17. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. ISBN 966-7767-51-5 18. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: "Питер", 1999. - 896 с. 19. Листове скло будівельного і спеціального призначення. О.Гордієнко // «Галицькі контракти», №16, 2006 20. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, планирование — Донецк, 2003. — 311 с. 21. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрнашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрнашвили. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с. 22. Международный маркетинг / Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. - СПб: Питер, 2001. - 512 с. 23. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / За ред. О.А.Кириченка. — К.: Знання, 2005. — 493 с. 24. Методологія наукових досліджень та методика викладання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності / В.Н.Гладунський, С.В.Князь, Я.Я.Пушак, М.О.Мельник — Львів, 2003. — 170 с. 25. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. - 560 с. 26. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с. 27. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності / Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук’яненко Л.І. та ін. — К.: Аграр. наука, 2000. — 395 с. 28. Облік міжнародних операцій . / Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Козак, Л.І.Лук’яненко, О.В.Небильцова — К., 2006. — 332 с. 29. Огляд галузі виробництва скляних банок. І.Заблоцький // www.credit-rating.com.ua, жовтень 2006р. 30. Огляд ринку скла 2004-2005 // Кредит-рейтинг – 2005р. 31. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенню стратегії маркетингу // Фінанси України - 1998. - №8. - с. 42-49. 32. Основи зовнішньоекономічної діяльності / За заг. ред. О.П.Гребельника — К., 2003. — 300 c. 33. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / За заг. ред. О.Х.Юлдашева; Міжнар. акад. упр. персоналом. — К., 2005. — 270 с. 34. Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации /Под ред. В.И.Крамаренко — Симферополь: Таврия, 2006. — 281 с. 35. Регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні : Навч. посіб. / А.А.Мазаракі, В.В.Юхименко, Л.П.Сєрова та ін.; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К.: Книга, 2003. — 271 с. 36. Стан ринку скляних виробів. О.Корнішев // Ринки і компанії - № 38 (566) Субота, 1 - 7 Жовтня 2005 року 37. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. А.И. Кредисова.- 2-е изд., перераб. и доп. - К.: ВІРА-Р, 2001. - 640с. 38. Щербак В.Г., Лозенко А.П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України - 1999. - №4. - с. 41- 43. 39. Эткинсон Дж., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 471 с.
Дополнительная информация:+ Додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)