Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Собівартість продукції, зміст та значення для ефективності господарської діяльності

Карточка работы:5552
Цена:
Тема: Собівартість продукції, зміст та значення для ефективності господарської діяльності
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємств
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи собівартості продукції 5 1.1. Класифікація затрат по економічним елементам 5 1.2. Економічна сутність собівартості продукції 9 1.3. Методика калькуляції собівартості продукції 14 Розділ 2. Аналіз собівартості продукції 23 2.1. Загальна характеристика підприємства 23 2.2. Аналіз собівартості продукції 28 2.3. Резерви зниження собівартості 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Масштабні перетворення в суспільно-економічному житті України призводять до змін в умовах господарювання підприємств. Насамперед це пов’язане з розбудовою ринкових відносин та притаманних ним конкуренції та фінансово-виробничій самостійності суб’єктів господарювання. Саме конкуренція є водночас як обов’язковою умовою ринкових перетворень, так і важливішим чинником виробничого розвитку. Ступінь ефективності діяльності підприємства залежить від того, як та за допомогою чого воно забезпечує собі отримання доходів та прибутків. З іншого боку, значно впливають на фінансові показники діяльності підприємств витрати, які вони несуть та що обумовлені об’єктивними чинниками. Таким чином, в умовах ринкової економіки підприємства, які самостійно вирішують всі питання пов’язані з організацією, фінансуванням, плануванням та розвитком виробництва, постають перед необхідністю оптимізації власних витрат з метою забезпечення більшого розміру прибутку. Одним з найважливіших чинників прибутковості підприємства є рівень витрат на виробництво його продукції. Саме тому, тема цього дослідження є дуже актуальною в теперішній час. Головною метою дослідження є визначення сутності собівартості продукції, а також аналіз структури собівартості та визначення резервів зменшення витрат на виробництво продукції. Предметами дослідження є витрати на виробництво продукції. Об’єктом дослідження обрано велике промислове підприємство гірничодобувної галузі України – Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат. Для досягнення поставленої цілі в межах роботи розв’язувалися наступні завдання:  визначення економічної сутності витрат на виробництво продукції;  розгляд складу витрат на виробництво на загальних резервів їх зменшення;  надання стислої техніко-економічної характеристики підприємства;  здійснення аналізу резервів зниження витрат на основі вивчення їх структури, динаміки та причин відхилень;  визначення головних напрямків зменшення витрат на виробництво;  розробка заходів щодо зменшення витрат на базовому підприємстві та оцінка їх впливу на його конкурентноздатність. Саме останнє завдання є підсумковим в усьому дослідженні, дозволить на реальному прикладі простежити взаємозв’язок між витратами на виробництво продукції та її конкурентноздатністю. В ході дослідження були використані наступні методи: аналізу, синтезу, економіко-статистичного аналізу, порівняльного аналізу, факторного аналізу та інші. Для проведення дослідження в межах роботи були притягнуті значні фактичні дані, що характеризують діяльність базового підприємства, а також наукова література, статті та публікації, в яких знайшли відображення певні елементи обраної теми.
Объём работы:
30
Выводы:Витрати виробництва - це вартісне вираження споживання виробничих факторів (ресурсів), необхідних для здійснення підприємством виробничої і реалізаційної функції. В зарубіжній літературі відомі два поняття витрат: cost та input (в англійській мові) та стоимость й издержки (в російській). Перше, як правило, відноситься до вартісної оцінки ресурсів, що використовуються для виробництва товару (продукції), друге - для фізичного використання ресурсів самих по собі. Витрати можуть бути постійними і змінними. Особливу роль в мікроекономічному аналізі мають граничні (маржинальні витрати) (ГВт), тобто додаткові витрати, які потрібні для виробництва додаткової одиниці продукції. Згідно економічної теорії собівартість продукції – це сума грошових витрат підприємства (фірми) на виробництво і збут продукції. Всі витрати поділять на виробничі і позавиробничі. До виробничих належать витрати на сировину, матеріали, енергетичні ресурси, амортизаційні відрахування, заробітну плату, відрахування на соціальне страхування, сплату податків, процентів за кредит. До позавиробничих витрат належать витрати, пов'язані зі збутом продукції, оплата маркетингових послуг, відрахування у бюджетні фонди, на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, на соціальний розвиток підприємств. Від рівня собівартості залежить кінцевий показник діяльності підприємств - прибутковість. Зниження собівартості є основним джерелом зниження ціни товару - запорукою збільшення попиту населення, завоювання ринку і збільшення прибутку підприємств. Аналіз витрат на виробництво продукції, який характеризує діюче підприємство – Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат – дозволив виявити наступні головні резерви їх зменшення. По-перше – це необхідність забезпечення виконання планів виробництва за всіма статтями та елементами; по-друге, скорочення витрат можливе завдяки пошуку більш якісної сировини, матеріалів, запасних частин, а також постачальників, які встановлюють меншу ціну на власну продукцію. В теоретичному плані забезпечення зменшення витрат на виробництво можливе завдяки проведенню великої кількості заходів, найважливішими з яких є:  розширення спеціалізації і кооперування виробництва,  підвищення продуктивності праці,  підвищення норм виробітку та зниження невиправданих витрат на оплату праці та заохочування (в тому випадку, коли не було отримано економічного ефекту від цих заходів);  додержання режиму економії на всіх дільницях виробничої діяльності;  зменшення матеріальних витрат та дотримання норм запасів товарно-матеріальних цінностей. Головними резервами зниження витрат на підприємстві є:  виконання в повному обсязі планів вскришних робіт;  закупівля більш високоякісних запасних частин для здійснення поточного ремонту та пошук нових посередників з їх постачання, які б здійснювали їх продаж за більш доступними цінами. Слід зауважити, що на протязі останніх років підприємство зіткнулося зі значною конкуренцією з боку інших виробників аналогічної продукції, як на вітчизняному ринку, так й на світових ринках залізорудних концентратів та руди.
Вариант:нет
Литература:1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, 16 «Витрати» // Бухгалтерія: право, податки, консультації. — 2001. — № 5. 2. Порядок определения норматива собственных оборотных средств. Приказ Министерства промышленной политики Украины от 16.12.97г.. №322 3. Постановление КМ Украины от 21.10.94 № 733 “ О ценообразовании в условиях реформирования экономики”// Баланс, № 13, 1994, №8, 2003 4. Постановление КМ Украины от 22.02.95 № 135 “О положении о государственном регулировании цен [тарифов] на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги монопольных образований” 5. Типовое положение по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции [работ, услуг] в промышленности [ Утверждено постановлением КМ Украины от 26.04.96г. № 473]// Баланс, № 41, 2000. 6. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб.пособие для вузов / Под ред.проф.Н.П.Любушина. – М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003 – 471 с. 7. Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. — Житомир: ЖІТІ, 2005. — 448 с. 8. Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм підприємства. — К.: КНЕУ, 2001. — 228 с. 9. Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. — К.: Скарбы, 2001. — 784 с. 10. Ермолова Л.Л. Анализ эффективности хозяйственной деятельности промышленных объединений и предприятий. - Мн. : Высш. школа, 2000 11. Золотий Л. Методика аналізу балансу та фінансового стану на ПЕОМ // 12. Котляров С. А. Управление затратами. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с. 13. Кондраков Н.П. “Бухгалтерский учет”; 3-е изд.М.:ИНФА-М, 2000.Стражев В. И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности - Мн.: Выш. шк., 2000 14. Сопко В.В. “Бухгалтерський облік”; 3-е вид., КНЕУ 2000; с.341-342 15. Управление затратами на предприятии: Учеб. / Под ред. Г. А. Краюхина. — СПб.: Издат. дом «Бизнес-пресса», 2000. — 276 с. 16. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: Пер. з нім. — К.: Таксон, 2000. — 521 с. 17. Фінанси підприємств/ за ред А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ, 2002. 18. Цена промышленной продукции [работ, услуг] в условиях рыночной экономики// Баланс № 30 , 2000. 19. Экономика, организация производства и планирование в горнорудной промышленности. - К.:Надра, 2001 г.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)