Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Міжнародний туризм і потенціальні можливості підвищення ефективності розширення та підвищення ефективності туристичних послуг в Україні

Карточка работы:328ф
Цена:
Тема: Міжнародний туризм і потенціальні можливості підвищення ефективності розширення та підвищення ефективності туристичних послуг в Україні
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Туризм як глобальне явище та засіб суспільно-економічного розвитку, подолання бідності 5 1.2. Суспільно-економічні та теоретичні засади розвитку туризму 20 1.3. Роль ВТО в регулюванні міжнародної туристичної діяльності 26 ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 37 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ 39 2.1. Аналіз розвитку міжнародного туризму в регіонах з різним рівнем економічного розвитку 39 2.2. Особливості розвитку і використання природнокліматичних та рекреаційних ресурсів туристичною галуззю в постсоціалістичних країнах та в Україні 59 2.3. Порівняльна характеристика організаційно-правових засад туристичного ринку в різних країн світу та в Україні 71 ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 78 РОЗДІЛ 3. ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 80 3.1. Перспективи та орієнтири розвитку туристичної галузі в Україні 80 3.2. Організаційно-економічні та правові заходи щодо вирішення основних проблем галузі туризму 109 ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 122 ВИСНОВКИ 124 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 127
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Туризм є важливим джерелом підвищення добробуту держави. Його можна розглядати як систему, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними й релігійними цінностями даної країни і її народу, що дає дохід державі, не говорячи вже про те, що ця система “годує” дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристських послуг. Туризм - одна з галузей світового господарства, що найбільш динамічно розвиваються. Через неї відбуваються великі зміни в економіці багатьох країн, що відбилося на спеціалізації деяких з них. В основі туризму лежать цілком конкретні економічні, соціальні й географічні передумови. Це, насамперед, науково-технічна революція, з якою пов'язаний новий рівень продуктивних сил. Це глобальний феномен урбанізації, що змушує жителів інших міст шукати відпочинок в інших районах і країнах. Це доступний і триваючий розвиток мережі залізничних, автомобільних і авіаційних перевезень. Це й загальне підвищення якості й рівня життя, збільшення тривалості відпусток і доходів. Нарешті, це й загальний ріст культури, що викликає ріст пізнавальних потреб людей. Міжнародний туризм дозволяє розглядати географію світу не тільки за підручниками, але й у реальній подорожі по країнах і континентах, що дає більш повне уявлення про економіку, природну, культурну, історичну спадщину безлічі країн, включених у сферу туризму. Також найважливішим напрямком міжнародного туризму є в'їзний туризм, що дозволяє розглянути, у рамках нашої теми, туристські можливості України. Цим обумовлює мета випускної магістерської роботи - розглянути загальний розвиток міжнародного туризму й потенціальні можливості розширення та підвищення ефективності туристичних послуг в Україні. Таким чином, завданнями представленої роботи є вивчення: - основ розвитку туризму, ролі туризму як глобального феномена в сучасному світі; - структури й змісту діяльності Всесвітньої туристичної організації (ВТО); - вивчення туризму; - вплив індустрії туризму на економіку України, потенціал України для подальшого розвитку туристичної діяльності. Об'єктом роботи є міжнародний туризм як галузь світового господарства, а предметом - основні складові міжнародного туризму. Вивчення матеріалів, присвячених туризму, несе в собі не тільки факти й цифри, але ще й діяльність безлічі організацій і конкретних людей, їх культурну й історичну спадщина. Усе це дає більше повну картину світу, з'єднує людину із природою, з іншими націями, розвиває інтерес до інших країн. Випускна магістерська робота, присвячена міжнародному туризму, представляється зводом матеріалів із численних літературних джерел, що дозволяє в порівняно короткій формі познайомиться із цим найважливішим напрямком сфери послуг, що охопила увесь світ. Теоретичною основою роботи є праці Александрової А.Ю., Зоріна І.В., Квартального В.А., Мішенкової К.В., Бабарицької В., Безносюка В. Д., Брикова С., Виноградської А., Владики С., Воронової Є.Ю., Гайдука А., Головченко В., Дергачева В., Кирилова А. Т., Волкова Л. А., Кобржицького В., Короля О., Краснодемського В., Курбатова К., Леонідова Ю., Медуниці Ю., Нагірняка З., Папіряна Г. А. , Нікіфорова О., Пермінової Г., Пузакової Є. П., Честникової В.А., Рябоконя Л., Савел’єва К.С., Стріхи М., Цибуха В. й ряду інших фахівців. Структура дипломної роботи: у роботі три глави, вступ та висновок, короткі висновки після кожної глави, список використаної літератури та джерел.
Объём работы:
125
Выводы:Отже, проаналізувавши розвиток міжнародного туризму, стан, проблеми і перспективи розвитку туризму в України, можна зробити наступні висновки з дипломної роботи: - Туризм є одним з найпопулярніших видів відпочинку. Туризм – багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має практично невичерпний потенціал для постійного розвитку, тісно поєднується з багатьма галузями економіки, що зумовлює його провідне місце у соціально-економічному житті країн і народів. - Міжнародним туризмом називається сукупність виїзного й в’їзного туризму. При цьому виїзним туризмом називається подорожі осіб, що постійно проживають у якій-небудь країні, в іншу країну. В'їзним туризмом називається подорожі в межах країни осіб, що не проживають постійно в даній країні. - Туризм відіграє важливу роль у нашому житті. Він служить справі охорони здоров'я, освіти й розваг. Тому вже з початку століття стали створюватися різні організації, покликані регулювати індустрію туризму. Найважливішою й центральною організацією в цій області стала Всесвітня туристична організація. Об'єднавши більше 130 країн із усього світу, ВТО служить справі розвитку міжнародних зв'язків і туризму. - Нині туризм став справді інтернаціональною та демократичною сферою суспільної діяльності. Це галузь світової економіки, що характеризується високими темпами розвитку. Так, якщо у 1950 р. туристичні подорожі здійснили 25 млн. осіб, то за півсторіччя їх кількість збільшилася у 30 разів і у 2002 р., за даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), досягла 750 млн. осіб. - Найбільший розвиток міжнародний туризм одержав у західноєвропейських країнах. На частку цього регіону приходиться понад 70 % світового туристичного ринку й близько 60 % валютних надходжень. Приблизно 20 % доводиться на Америку, менш 10 % на Азію й Австралію разом узяті. Міжнародний туризм є найважливішим джерелом валютних надходжень для багатьох країн. Наприклад, питома вага доходів від іноземного туризму в загальній сумі надходжень від експорту товарів і послуг становить близько 35 % - в Іспанії, Греції, Австрії; 25% - у Португалії, 52 % - у Кіпрі. У ряді закордонних країн туризм є однією із самих пріоритетних галузей, внесок ВНП яких становить 15 - 35 %. - Для багатьох країн міжнародний туризм став найприбутковішою галуззю економіки, а доходи від нього – важливою складовою національних бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проектів з розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури (зокрема, аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних пам’яток, музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя корінного населення, і обслуговування туристів. - Розвиток туризму в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки туризмові Україна може поліпшити соціально – економічну ситуацію. Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки. - Україна має значні потенційні можливості динамічного розвитку туристичної індустрії й відповідної інтеграції у світовий туристичний простір. Однак цей потенціал реалізується недостатньо. Позначається відсутність адаптованої до умов ринкових перетворень державної стратегії розвитку туристичної галузі. 3 урахуванням цього Уряд має опрацювати довгострокову Державну програму розвитку туризму, сприяти створенню організаційно-правових та економічних засад становлення туризму, як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання громадян України, відтворення їх трудового потенціалу. Основу державної політики в галузі туризму повинні складати такі чинники: • державне стимулювання внутрішнього та іноземного (в'їзного) туризму, в тому числі через удосконалення системи оподаткування; • поетапна приватизація туристичних об'єктів з їх інфраструктурою; • державне фінансування відновлення пам'яток архітектури, культури, історії України; • залучення коштів підприємницьких структур, суб'єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури туризму (шляхи, пункти пропуску, системи водопостачання та каналізації, зв'язок, служби сервісу тощо); • створення сприятливих умов для збільшення туристичних потоків шляхом спрощення згідно з міжнародною практикою візових, митних і прикордонних формальностей; • залучення приватного сектора, особливо У сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму; • державне сприяння просуванню на міжнародний ринок туристичного продукту України через міждержавні угоди та програми; • створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу; • проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристичних господарств, використання природного та історико-культурного потенціалу країни, створення геоінформаційної системи “Туризм в Україні” тощо. - Таким чином, Україна має всі об’єктивні передумови для входження в число країн з високим рівнем розвитку туризму. Протягом останніх років українська індустрія туризму стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту.
Вариант:нет
Литература:1. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм. Навчальний посібник для Вузів. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 314 с. 2. Бабарицька В. Розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації суспільно-економічних процесів // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. - К.; Луцьк, 2000. - Т. 1. - С. 347-351. 3. Балабанов І.Т., Балабанов А.І. Економіка туризму: Учб. посібник. – М.: Фінанси й статистика, 2004. – 287 с. 4. Безносюк В. Д. Індустрія туризму: Орг.-екон. основи реформування турист. галузі України // Трибуна. - 2004. - № 11-12. – 45 с. 5. Безносюк В. Д. Україна - держава туристична // Трибуна. - 2005. - № 3-4. – 46 с. 6. Бородюк Н. Налаштованість на динамізм: Туристична галузь в Україні // Уряд. кур'єр. - 2005. - 17 жовт. – 15 с. 7. Бриков С. Туризм на порозі ХХІ століття // Столиця. - 2005. - 23 верес. – 25 с. 8. Буроменський М.В. Міжнародний туризм: Навколишне середовище та розвиток / Відп. ред. Мельник Т.М. – К.: Логос, 2005. – 40 с. 9. Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право. – 2005, № 5. –28 с. 10. Владика С. Український туризм - оптимізм без авантюризму // Столиця. - 2004. - № 5 (верес.). – 24 с. 11. Воронова Е. Ю. Соціально-економічне значення міжнародного туризму // Бізнес і політика. – 2006, № 5. – 59 с. 12. ВТО рекомендує, але не зобов'язує // Туризм: практика, проблеми, перспективи, 2006, №7. – 48 с. 13. ВТО: прогнози на майбутнє // Дзеркало тижня, № 12. – 2006. – 45 с. 14. Гаврилішин І.П., Славута Є.І. Проблеми розвитку й кадрового забезпечення туризму в Україні // Підвищення ефективності й надійності систем міського господарства: Зб. наук. ст. - К.: Либідь, 2005. – 246 с. 15. Гайдук А. Формування туристичної ринкової інфраструктури як фактор підвищення ефективності функціонування ринку туристичних послуг // Регіональна економіка. – 1999, № 2. – 178 с. 16. Головченко В. Правове регулювання туризму потребує вдосконалення // Право України. –- 2005, № 2. –31 с. 17. Гротова А.П. Туристичний похід вихідного дня. – К.: ПРООН, 2002. – 293 с. 18. Гуляєв В.Г. Організація туристської діяльності. – М.: Вища школа, 2006. – 345 с. 19. Гуляєв В.Г. Туристична діяльність. Навчальна допомога. – М.: Нолліджи, 2006. – 312 с. 20. Данілін А.Е. Розвиток іноземного туризму // Туризм. – 2005, № 4. – 21 с. 21. Дергачов В. Міжнародний туризм у сучасному світі // Бізнес Інформ. – 2006, № 5. – 36 с. 22. Економіка сучасного туризму / Карпова Г. А., Воронцова М. Г., Нотаров М. В. і ін. – Спб: Герда, 2006. – 255 с. 23. Зорін І.В. Енциклопедія туризму. - М.: Фінанси й статистика, 2001. – 477 с. 24. Іванух Р., Жученко В. Стратегічні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України // Економіка України, 2005, №1. – 67 с. 25. Іваськів В. Щоб усі шляхи вели в Україну: Про особливості і можливості турист. галузі // Діловий вісн. – 1999, № 10. – 47 с. 26. Капуста Т. Основна перешкода - застаріле законодавство: Туризм // Уряд. кур'єр. – 2006. – 2 листоп. – 22 с. 27. Квартальнов В.А. Іноземний туризм. - М.: Фінанси й статистика, 2005. – 311 с. 28. Квартальнов В.А. Туризм: теорія й практика: Вибрані труди: в 5-ти т. – М.: Фінанси й статистика, 2005. – 346 с. 29. Квартальнов В.А., Романов А.А. Міжнародний туризм: політика розвитку: Учб. посібник. – М.: Радянський спорт, 1999. – 217 с. 30. Кирилов А. Т., Волкова Л. А. Маркетинг в туризмі. – Спб.: СДУ, 2006. – 184 с. 31. Кобржицький В. Туристичний менеджмент в Україні: учора, сьогодні, завтра // Персонал. – 1999, № 1. – 56 с. 32. Колісник Н.В. Введення в спеціалізацію: Ч2. Міжнародний туризм у сфері послуг світового товарообігу. – М.: Радянський спорт, 2004. – 341 с. 33. Король О. Д. Туристські ресурси та їх використання // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. – Ч.: ЧУНВ, 2006. – Вип. 3: Географія. – 269 с. 34. Коротун І.М. Коротун Л.К. Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Р.: УДАВГ, 2003. – 247 с. 35. Краснодемський В. Туризм: можливості є, але…: Туризм в Україні // Голос України. – 2006, 19 верес. – 32 с. 36. Курбатов К. Туризм: проблеми та цілі // Туризм. – 2007. – № 1. – 55 с. 37. Лаврінчук І.П Туризм. – К.: Логос, 2005. – 70 с. 38. Леонідов Ю. Туризм, дозвілля та економіка // Турист. новини. – 2006, № 7-8. – 25 с. 39. Медуниця Ю. Туризм і національна гідність // Уряд. кур'єр. – 2005, 2 верес. – 24 с. 40. Міжнародний туризм: Правові акти / Рос. міжнар. акад. туризму; Скл. Волошин Н.І.. – М.: Фінанси і статистика, 2003. – 393 с. 41. Міляков О. Туризм - категорія економічна // Юридичний вісник, 2005, № 2. – 55 с. 42. Нагірняк З. Туризм - це пізнання світу і бізнес: Туристичний бізнес в Україні // Шлях перемоги. – 2006. – 18 жовт. – 39 с. 43. Нікіфоров О. Туризм: проблеми статистичного вивчення // Пит. статистики. – 2006, № 1. – 42 с. 44. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів в Україні і світі: Стат. збірник. – К.: Знання, 2006. – 313 с. 45. Пальцев Н.І. Туризм // Туризм. – 2005, № 9. – 24 с. 46. Папірян Г. А. Міжнародні економічні відносини: Економіка туризму. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 207 с. 47. Пермінова Г. Тенденції розвитку туризму в Україні на межі тисячоліть у контексті світового досвіду // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: Основи, 2001. – Ч. 2. – 577 с. 48. Пузакова Є. П., Честникова В. А. Міжнародний туристичний бізнес / Ред. Власов Л. А.. – М.: Діловий світ, 2006. – 175 с. 49. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. / Федерація профспілок України. Укр. ін-т туризму. – К.: ФПУ, 2005. – 240 с. 50. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 2004. – 265 с. 51. Рутинський М.І. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник: Вид. 2-ге, переробл. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. 52. Рябов Д. Дотримуватися Закону вигідніше, ніж порушувати його: Туризм і право // Туризм: практика, проблеми, перспективи. – 1998, № 1. – 31 с. 53. Рябоконь Л. Уряд бере туризм під свій контроль: Уряд України затвердив положення про Державний департамент туризму // День. – 2001, 15 серп. – 32 с. 54. Сабірькова К.В. Перспективи розвитку міжнародного туризму // Питання економіки. – 2004, №1 – 50 с. 55. Савельєв К. С. Вітчизняному туризму - структурну перебудову // Теорія і практика фіз. культури. – 2002, № 8. – 39 с. 56. Сенін В.С. Міжнародний туризм: сучасний стан і перспективи розвитку. – К.: Генеза, 2006. – 400 с. 57. Сенін В.С. Організація міжнародного туризму. Підручник. – М.: Фінанси і статистика, 2005. – 241 с. 58. Скрипник А. П., Олійник М. О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в Україні / Харк. держ. ін-т фіз. культури. – Х.: Основа, 2006. – 128 с. 59. Стріха М. Туризм як явище української популярної культури // Березіль. – 2005, № 1-2. – 179 с. 60. Супутник туриста / Відп. ред. Мельник Т.М. – К.: Логос, 2006. – 80 с. 61. Тлумачний словник туристських термінів: Туризм. Туристська індустрія. Туристський бізнес // Зорін І.В., Квартальнов В.А. - М.: Афіни INFOGROUP, 2006. – 274 с. 62. Туризм до 2020 року // Туризм: практичні проблеми, перспективи. – 2006, №1. – 45 с. 63. Туристичні ресурси України / Укр. ін-т туризму. – К.: Б.в., 2006. – 348 с. 64. Устименко Л. Проблеми туризму: соціокультурний аспект // Рідна школа. – 2004, № 12. –33 с. 65. Федорович А. П. Основи туристичного маркетингу // Матеріали студент. наук. конф. Чернівец. держуніверситету, 14-15 трав. 2004 р. – Ч.: Олді, 2004. – Кн. 2. – 90 с. 66. Хорлов П.І. Туристично-рекреаційні ресурси: Навчальна допомога. – Х.: Олді-Плюс, 2006. – 479 с. 67. Цибух В. Туризм в Україні: Проблеми та перспективи // Економіст. – 2006, № 6. – 65 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)