Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психокорекція»

Адаптація молодого педагога в шкільному колективі

Карточка работы:335ф
Цена:
Тема: Адаптація молодого педагога в шкільному колективі
Предмет:Психокорекція
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):психологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ Розділ І Теоретико-методологічне підґрунтя професійної адаптації молодого фахівця 1.1 Особливості педагогічної діяльності та вимоги до особистості молодого педагога 1.2 Аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя 1.3 Адаптація спеціаліста як психологічний процес 1.4 Особливості професійної адаптації молодого педагога Висновки до розділу І Розділ ІІ Специфіка адаптації молодого педагога в колективі 2.1 Взаємовідносини з колегами як невід'ємний елемент адаптації 2.2 Засоби покращення адаптації вчителя-початківця в колективі та особливості методики її діагностування Висновки до розділу ІІ Розділ ІІІ Експериментальна частина 3.1 Узагальнення результатів проведеного дослідження 3.2 Рекомендації щодо підвищення ефективності адаптації молодого педагога в шкільному колективі Висновки до розділу ІІІ Висновки Список використаних джерел Додатки
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Разом зі змінами в освітньому просторі Європи, з інтеграцією освіти та з прийняттям положень Болонського процесу українська освіта потребує якісних змін, адже від освіти залежить виховання гідних громадян нашої демократичної держави. Сучасне суспільство вимагає від освітньої системи дотримання основних цілей сьогодення – виховувати всебічно та гармонійно розвинених особистостей, які зможуть творчо мислити, знаходити шляхи вирішення будь-яких ситуацій. Для того, щоб сучасна українська освіта змогла виконати вимоги суспільства, потрібно мати надзвичайний запас вчительського потенціалу та ініціативи, які повинні бути влучно направлені на виховання підростаючого покоління. Формування професійного набору вмінь та навичок майбутніх педагогів – дуже важлива справа, якою займаються викладачі вищих начальних закладів педагогічного спрямування. На них лежить велика відповідальність, адже, виховуючи молодого вчителя та формуючи в нього комплекс обов’язкових професійних вмінь та навичок, тим самим викладачі вищих навчальних педагогічних закладів відповідають за виховання майбутніх спеціалістів, а також за те, як вони будуть виховувати та навчати своїх учнів. Отримавши знання та уміння, які необхідні для успішної професійної діяльності, майбутні педагоги приходять до школи із намірами швидше приступити до роботи – навчати та виховувати учнів. Але робота молодого педагога в школі в більшості випадків ускладнена багатьма особливостями. До них відомі вчені – психологи та педагоги відносять адаптацію молодих фахівців у шкільному колективі, до якого належать і діти, і колеги по роботі, і адміністрація школи. Адаптація молодого педагога в шкільному колективі відбувається протягом півроку, і включає в себе багато нюансів та аспектів. Так, отримавши у вищому навчальному закладі знання основ педагогічного процесу, молоді фахівці на практиці стикаються з труднощами, про які навіть не були попереджені. Дуже часто отриманих педагогічних знань недостатньо для повноцінного та успішного здійснення навчально-виховного процесу. Також досить частою є ситуація, коли учні зовсім не сприймають молодого педагога як наставника, не слухаються його, не вважають авторитетом. Тому так важливо допомогти молодому вчителеві не зламатися духом в перші місяці перебування в школі, створити спеціальну програму підтримки, яка б включала всі аспекти розвитку особистості починаючого фахівця. Проблеми адаптації молодого педагога в шкільному колективі розглядали та досліджували відомі науковці-психологи: Андрєєва Г.М, Ащепков В.Т., Волина В., Дубініна В.Л., Єгорова Л.Г., Нетягіна О.В. та багато інших. Актуальність теми дипломної роботи полягає в необхідності дослідження особливостей адаптації молодого педагога в шкільному колективі. Наукова новизна дипломної роботи полягає в розгляді особливостей адаптації молодого фахівця в шкільному колективі. Об’єктом дослідження є процес адаптації молодого фахівця. Предметом дипломної роботи стали особливості адаптації молодого вчителя в шкільному колективі. Метою дослідження є розкриття особливостей перебігу процесу адаптації молодого фахівця в колективі. Відповідно до мети, об’єкту та предмету дослідження потрібно було виконати наступні завдання: • Дослідити стан вивчення даної проблеми відомими педагогами минулого та сучасності; • Узагальнити положення вітчизняних та зарубіжних вчених про адаптацію педагога як психологічний процес; • Уточнити особливості професійної адаптації молодих фахівців; • Визначити методи та засоби покращення адаптаційного процесу вчителів-початківців у шкільному колективі; • Запропонувати конкретні шляхи підвищення ефективності адаптації молодих спеціалістів в колективі. Методика дипломної роботи має комплексний характер, який зумовлений структурою та поставленими завданнями дослідження. Під час написання дипломної роботи використовувалися такі методи як: теоретичне (аналіз літератури) та емпіричне (спостереження, тестування) дослідження, аналіз і синтез, узагальнення і систематизація. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків до кожного розділу, висновків і списку використаної літератури. Також робота містить додатки, в яких ми подаємо описи методик діагностування комунікативної компетентності студентів та результати проведеного дослідження.
Объём работы:
89
Выводы:Учитель - головна фігура педагогічного процесу. Психолого-педагогічні і спеціальні (з предмета) знання є необхідною, але недостатньою умовою професійної компетен¬тності. Практичне розв'язання педагогічних завдань забезпе¬чують уміння і навички, передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання. Також важливими є особистісні риси молодого педагога. Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в уза¬гальненому умінні педагогічно мислити, що передбачає наяв¬ність у педагога аналітичних, прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь. Зміст практичної готовності вчителя виражається у предметних уміннях, тобто в діях, які можна спостері¬гати. До них належать організаторські і комунікативні уміння. Професійна компетентність учителя обумовлює його педа¬гогічну майстерність. Індивідуальність творчого вчителя — унікальна здатність здійснювати виховуючий вплив на учнів. Вона виявляється, коли вчитель усвідомлює не лише те, що зближує його з коле¬гами, а й свої відмінності від них, коли він відчуває потребу і здатність творчого самовияву, надто в педагогічній діяльності. Лише тоді він зможе сформувати свій неповторний почерк і постати перед учнями не як функціонер, а як самобутня особистість, здатна розвивати індивідуальність своїх вихованців. З позицій системного підходу педагогічна творчість майбутнього вчителя включає три важливих взаємопов'язаних компоненти: когнітивний, діагностичний, процесуальний, особливості яких були описані вище. У самому загальному виді адаптація - "процес пристосування працівника до умов зовнішнього і внутрішнього середовища". Термін "адаптація" надзвичайно широкий і застосовується в різних областях науки. Нас цікавить професійна та соціальна адаптація молодого педагога, оскільки прийшовши на роботу, спеціаліст стикається з проблемою змістовності своєї професії та взаємовідносин з колегами у колективі. Професійна адаптація полягає в активному освоєнні професії, її специфіки, необхідних навичок, прийомів, способів прийняття рішень для початку в стандартних ситуаціях. Складність професійної адаптації залежить від широти і розмаїтості діяльності, інтересу до неї, змісту праці, впливу професійного середовища, індивідуально-психологічних властивостей особистості. Соціально-психологічна адаптація людини - адаптація до найближчого оточення в колективі, до стилю роботи керівників, до особливостей міжособистісних відносин, що склалися в колективі. Згідно з теорією, міжособистісні стосунки в колективі переломлюються через ставлення індивідів до змісту спільної діяльності, причому остання несе в собі цінності, вироблені суспільством. Колектив як соціальний феномен характеризується наявністю єдиної суспільно значимої мети, спільної діяльності по її реалізації, відносин взаємної залежності й відповідальності при рівності членів у правах й обов'язках, зв'язку із середовищем, іншими колективами. Концепція колективу розглядає учнівський колектив у рамках цілісної виховної системи як механізм, що забезпечує педагогам перехід керованих сфер діяльності в сферу відносин. Педагогічний колектив школи включає в себе і учнів, і вчителів-колег, і адміністративний апарат школи. І коли до нього приходить молодий спеціаліст, звичайно відбувається процес адаптації його до всіх особливостей та традицій колективу. Адаптація молодого педагога відбувається завдяки сукупності багатьох чинників, до яких відносяться і суб’єктивні (особистісні) і об’єктивні (незалежні від самого спеціаліста) фактори. Для діагностування адаптивного процесу молодих спеціалістів у шкільному колективі ми вибрали ряд методик, які розкрили дійсну картину процесу адаптації молодого педагога в шкільному колективі. На основі констатуючого експерименту ми з’ясували, що молоді спеціалісти готові до роботи, але небажання колег та адміністрації співпрацювати та надавати допомогу завдають значних труднощів. Тому ми запропонували застосувати систему заходів допомоги молодим спеціалістам зі сторони наставників, адміністрації, методичних установ тощо. Ми вважаємо, що систематичне та послідовне застосування запропонованих заходів може змінити сучасний стан протікання процесу адаптації молодих спеціалістів у школі.
Вариант:нет
Литература:1. Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 1997. 2. Андреева Г.М. Социальная идентичность: временные и средовые компоненты // Психология личности: Хрестоматия. - СПБ., 2000. 3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1983. – 176 с. 4. Болсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них. - Рідна школа, 2001р. №8. 5. Бордовская Н.В, Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 304 с. 6. Вульфов Б.З. Профессиональная рефлексия в непрерывном образовании // Гуманизация образования. -1994.-№ 2. 7. Гашимова В.Х. Деякі аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – 1996. – №3. – С. 164 – 168. 8. Дубасенюк А.А. Профессиональное становление педагога. – Житомир, 1993. 9. Дубасенюк О.А. Психолого-педагогічні фактори професійного становлення вчителя. – Житомир, 1995. 10. Дубинина В.Л. Развитие профессиональных умений молодых учителей в условиях педагогической интернатуры. - Йошкар-Ола, 1993. 11. Егорова Л.Г. Методические указания по социальной и профессиональной адаптации студентов в техническом вузе. -Казань, 1983.- 48с. 12. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986 – 143с. 13. Ершова Н.А. Творческая активность педагогической деятельности молодых учителей как фактор профессиональной адаптации: Дис. ...канд. психол. наук. - М., 1987. - 204 с. 14. Заболотська О. Формування та розвиток студента як індивідуальності // Вища освіта України, 2005. – №2. – С. 88 – 93. 15. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с. 16. Каган М.С. Мир общения: проблема межсубьектных отношений. - М., 1988. 17. Касаткина Н.Э. Педагогические основы устойчивого выбора старшеклассниками профессий химического производства: Дис. ...канд.пед. наук. - Кемерово, 1970. - 271с. 18. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. – 2000. – № 5 – С. 28 – 30. 19. Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. – 223 с. 20. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности. – Казань. – 1969. 21. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – Минск: Изд-во Белорусск. ун-та, 1995. 22. Кон И. С. Психология ранней юности. - М., 1999. 23. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Изд. «Питер», 2001. 24. Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития личности. -Саратов, 1991.-76 с. 25. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. — М., 1990. — С. 16. 26. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учеб пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт», 2002. 27. Кучерявий А.Г. Профессиональное самовоспитание будущих педагогов в процессе их целостной подготовки. — К., 1999. 28. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с. 29. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – вид. 2-е, перероблене та доповнене. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. 30. Малихін О. Мотиваційно-цільовий компонент самостійної навчальної діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу// Рідна шк. – 2005. – №8. – С. 28 – 30. 31. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. – 308 с. 32. Медведев Г.П., Рубин Б.П., Колесников Ю.Г. Адаптация важнейшая проблема педагогики//Советская педагогика. 1969. №3. С. 64-67. 33. Мильто Л.А. Формирование творческой индивидуальности будущего учителя в процессе профессионально-педагогической подготовки: Дис. канд. пед. наук. — К., 2001. — 200 с. 34. Мороз А. Г. Профессиональная адаптация выпускников педвузов. - Автореф. дисс. на соиск. ученой степени докт. пед. наук. -Киев, 1983. -50с. 35. Мороз А. Г. Адаптация молодого учителя. -Киев, 1990. - 52 с 36. Мороз А.Г. Профессиональная адаптация выпускника педагогического вуза: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. -Киев: ЮГУ, 1983. - 50 с. 37. Муртазаєва Е.М. Індивідуально-творчий розвиток майбутніх педагогів: проф. освіта// педагогіка і психологія. – 2004. – №3. – С. 69 – 76. 38. Назарова О.В. Участие начинающих педагогов в инновационной деятельности как фактор усиления их адаптивности. Науковий пошук майбутніх вчителів-дослідників: збірник наукових праць студентів. /за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир, Житомирський державний педагогічний університет, 1999. – 75с. 39. Насырова Г.И. Процесс профессиональной адаптации будущих учителей // Формирование социально активной личности учителя. -М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1985. -С.58-63. 40. Научитель Е.Д. Адаптация студента в вузе // Практична психологія та соціальна робота, № 7 (34), 2001. 41. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.– 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. 42. Нетягина О.В. Адаптационные затруднения учителей-стажеров как пе-дагогическая метапроблема: Сб. тез. Вып. 6. – Армавир: АГПИ, 2000. – С. 191-192. 43. Нетягина О.В. Исследование проблемы адаптации как профессионально значимого компонента становления молодого учителя: Материалы Все-российской НПК. – Армавир: АГПИ, 2000. – С. 20-22. 44. Нетягина О.В. К теории адаптации начинающих учителей: Материалы I региональной НПК. – Ставрополь: Изд-во Ставропольского ин-та им. В.Д. Чурсина, 2000. – С. 68-73. 45. Нетягина О.В. Факторы, способствующие оптимизации адаптационных процессов начинающих педагогов и их учет на практике. // Депониро-ванная рукопись. Деп. в ИНИОН РАН 03.10.2001. 46. Новгородська Ю.Г. Творча самореалізація майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки. – Педагогічні науки: 3б. наук, праць. Ч. 1. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. 47. Обозов Н. Н. Межличностные отношения. — Л., 1999. 48. Олексенко В. Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Рідна шк. – 2005. – №8 – С. 28 – 30. 49. Ольшанский В.Б. Практическая психология для учителя. -М: Онега, 1994.-268с. 50. Орбан-Лембрик Л.Е.Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. – 576с. 51. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб: Питер, 2003. – 720 с. 52. Педагогічна творчість молодих дослідників: Збірник студентських наукових робіт. /за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. – 201с. 53. Пєхота О.М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 4. 54. Писаренко В.И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика: Книга для учителя. – 3-е изд., доп. и перераб. – 1986. – 240с. 55. Платонов К.К. Проблемы способностей. -М.: Наука, 1972. - С. 226-227. 56. Платонов К.К. Структура и развитие личности. -М.: Наука, 1986. - 255с., 57. Плешин И.Ю. Управление персоналом. Спб, 1995. Стр. 74-77. 58. Побірченко Н.С. Розвиток творчої індивідуальності студентів у процесі підготовки до педагогічної діяльності//Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 81 – 89. 59. Подготовка студентов к профессионально-педагогическому творчеству/ Шевченко Л.И., Красовский Б.Д., Дмитрик И.С. – Киев: Наукова думка, 1992. 60. Прокоф'єва Л.Б. Формування педагогічної творчості студентів університету як засіб підвищення якості їх професійної підготовки. – Педагогічні науки: 3б. наук, праць. Ч. 1. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. 61. Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка / Под ред. Е.Д.Божович: Учебное пособие. – Московский психолого-социальный институт, 1999. – 224 с. 62. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, В.Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с. 63. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Изд. «Питер», 2000. 64. Реан А.А., Баранов А.А. Факторы стрессоустойчивости учителей //Вопросы психологии. -1997.-№1.-С.45-54. 65. Сенашенко В., Казарин Л., Кузнецова В., Сенаторова Н. О подготовке педагогических кадров в магистратуре // Высшее образование в России. -1996.-№3.- С.25-33. 66. Синица И.Е. Педагогический такт и мастерство учителя. Пер. с укр. – М.: Педагогика, 1983. – 248с. 67. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – Київ: Поліграфкнига, 1996. – 406 с. 68. Скотт Г. Дж. Конфлікти: шляхи подолання. - Київ, 1991. 69. Слово об учителе /сост. и авт. вступ. ст. А.Т. Губко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Радянська школа, 1985. – 255с. 70. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. – М., 1999. 71. Становлення особистості майбутнього вчителя/Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка. Відповідальний за випуск О.М. Швидак, 1994. 72. Сухомлинський В.О. Розумова праця і зв'язок школи з життям: Вибрані твори в п'яти томах. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 5. 73. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць /ред. кол. Дубасенюк О.А. та ін. – К.: ІЗМН, – Житомир.: держ. пед. інститут. – 1999. – 188с. 74. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний посібник: Частина перша: Технології загально педагогічної підготовки майбутніх учителів /за заг. ред. доктора педагогічних наук О.А. Дубасенюк. – Житомир. Житомирський державний педагогічний університет, 2001. – 267с. 75. Уманський Л. І. Психологія організаторської діяльності школярів. – М, 1980. 76. Управление организацией. Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина, Кибанова. М., 1999. Стр. 428-445. 77. Учитель: крупным планом. Социально-педагогические проблемы учительской деятельности /Под ред. С.Г.Вершловского.-СПб.: СПбГУПМ, 1994.-132 с. 78. Ушинський К.Д. Вибрані пед. твори: у 2-х томах – К.: Рад. шк., 1983. – Т.2. – 359 с. 79. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000р. – 544с. 80. Формування виховних умінь майбутніх педагогів / за ред. О.А. Дубасенюк, А.В. Іванченка. Житомир – 1996р. 81. Ходаков А.И. Проблемы профессиональной адаптации молодогоучителя // Воспитательная деятельность молодого учителя. -Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1978.- С. 72-89. 82. Чепелєва Н.В., Повякель Н.І. Психологічна служба у вищих закладах освіти. // Практична психологія та соціальна робота, №6 (33), 2001. 83. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя. Книга для учителей. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Радянська школа, 1988. – 221с. 84. Чернякова В.Е. Активізація творчого потенціалу особистості. – Педагогічні науки: 3б. наук, праць. Ч 1. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. 85. Чурекова Т.М. Профессиональная адаптация выпускников университета к деятельности учителя средней общеобразовательной школы: Дис. канд. пед. наук. - Кемерово, 1989.- 208 с., с.47. 86. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с. 87. Шептенко П.А. Профессиональная адаптация молодого учителя сельской школы в процессе стажировки: Автореф. дис. .канд. пед. наук.-М., 1983.- 88. Шибутани Т. Социальная психология. - М.: Прогресс, 1969.-178 с. 89. Штатке К. Студенты. Становление личности. — М.: Прогресс, 1982. 90. Шиян О.А. Послеуниверситетский тренинг учителей в США: новые ориентиры//Педагогика. - 1996. -№ 1.-С. 104-108., с. 104. 91. Щербакова К.Й. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – К.: Вища школа. 1990. – 166с. 92. Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности. – М., 1997. – 224 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (91)