Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Соціально-економічна характеристика глобалізації

Карточка работы:1660п
Цена:
Тема: Соціально-економічна характеристика глобалізації
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):экономическая теория
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Глобалізація: природа і зміст 5 Розділ 2. Вимірювання глобалізації 14 2.1. Економічний вимір глобалізації 14 2.2. Соціальний вимір глобалізації 18 2.3. Політичний вимір глобалізації 24 Розділ 3. Вплив процесів глобалізації на Україну 28 Висновки 36 Список використаних джерел 39
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Однією з основних тенденцій, що спостерігається у світовій економіці на початку 21 століття, є територіальна і інституційна інтеграція ринків, а сучасна світова економіка характеризується дедалі більшим переплетінням національних економік. З позиції окремої країни, інтеграційні процеси розвиваються у двох напрямках – у країну зовні та із країни назовні. Останніми роками процеси інтеграції ринків, унаслідок яких структура національних економічних систем стають взаємозалежними, прискорюються, про що свідчить зростання кількості та обсягів укладених і реалізованих угод. Інтеграція в усіх секторах світового господарства принципово змінює співвідношення між зовнішніми та внутрішніми чинниками розвитку ринків на користь перших. Економічна система кожної окремої країни, незалежно від її величини та рівня економічного розвитку, не в змозі протидіяти інтеграційним процесам, а отже не може бути цілковито самостійною та раціонально формувати і реалізовувати стратегію економічного розвитку без урахування інтересів основних суб’єктів світової економіки. Концентрація національного багатства та заощаджень була характерною рисою розвитку економіки окремих найбагатших як за рівнем життя населення, так і за рівнем промислового розвитку країн. Концентрація капіталу і пошук шляхів його примноження та збереження від інфляції були основними факторами, які підштовхнули процеси глобалізації, розширення присутності банківських установ промислово розвинутих країн у країнах з перехідною економікою. Саме процеси глобалізації знаходять свій вияв у тенденції до прискорення лібералізації доступу на фінансові ринки, яке є обов’язковою умовою членства в багатьох міжнародних організаціях. Глобальний рух, як і глобальна політика уніфікації, цілком керовані. Базуються вони на об'єктивних можливостях впливу на індивідуальну та суспільну свідомість, які і дають інформаційно-комунікаційні технології. Трансформаційні процеси, що розгорнулись з другої половини 1980-х років у країнах колишнього радянського блоку аналізуються у вітчизняній та зарубіжній літературі в різних контекстах. У працях Л. Абалкіна, В. Базилевича, Л. Бальцеровича, В. Бодрова, В. Бузгаліна, А. Гальчинського, В. Гейця, С. Глазьєва, С. Гомулки, А. Гриценка, П. Єщенка, Я. Корнаї, І. Лукінова, Ю. Ольсевича, А. Ослунда, В. Рязанова, А. Чухна обґрунтовано сучасні теоретико-методологічні підходи до аналізу постсоціалістичних перетворень. Економічні трансформації в контексті глобалізації світогосподарських відносин знайшли відображення у творах К. Андерсена, О. Білоруса, А. Ельянова, О. Клочка, Г. Колодки, Н. Косолапова, В. Кушліна, С. Любімцевої, Л. Монахова, Д. Найара, В. Новицького, Ю. Пахомова, С. Соколенка, Дж. Стігліца, Дж. Сороса, Дж. Томпсона, А. Філіпенка, П. Хірста, Ю. Шишкова та інших відомих дослідників. Сьогодні серед науковців немає єдності у трактуванні сутності, рушійних сил та суперечностей глобалізації, її впливу на трансформаційний потенціал та економічну безпеку перехідних економік. Метою курсової роботи є  дослідження соціально-економічної характеристики глобалізації. Основні завдання курсової роботи: • дослідити глобалізацію, її природу і зміст; • дослідити економічний,  соціальний та політичний вимір глобалізації; • проаналізувати вплив процесів глобалізації на Україну. Предметом  дослідження є глобалізаційні процеси на світовому ринку. Об’єктом  дослідження є світовий ринок.
Объём работы:
36
Выводы:Отже на основі проведеного дослідження можна зробити висновки, що глобалізація економіки – це процес безпрецедентного зростання обсягів міжнародних трансакцій в торгівлі, фінансовій та інвестиційній сферах, переміщення інформації, ідей та культурних цінностей, пов'язаних з технологічним обміном. Глобалізація згідно із загальновизнаним визначенням – це розширення, поглиблення та прискорення  взаємозв’язків у світовому просторі в усіх аспектах сучасного людського життя. Вона втілює ідею інтегрованості країн у світове співтовариство та їх спільного розвитку. За умов стихійного розвитку інтеграційних процесів у рамках неоліберальної моделі глобалізації неможливо реалізувати стратегічні національні інтереси України. Останнє потребує значних зусиль, спрямованих на чітке визначення та формування пріоритетних напрямів включення нашої держави у світовий економічний простір; створення дієвих механізмів захисту її внутрішнього ринку; забезпечення системної конкурентоспроможності та інноваційних зрушень за пріоритетними напрямками науково-технічного прогресу; нарощування інвестицій у розвиток людського капіталу та гуманітарно-інтелектуальної сфери; формування національної інноваційної системи як органічної цілісності науки, інновацій та виробництва; становлення громадянського суспільства з розвиненими демократичними інститутами; поступової зміни соціально-економічного генотипу нації у напрямку зростання соціальної активності, самостійності, вивільнення творчого потенціалу особистості. Усвідомлення складної будови сучасного світу та довгострокових стратегічних інтересів людства потребує обґрунтування та реалізації альтернативних моделей глобалізації, спрямованих на формування гуманістично-ноосферного постіндустріального суспільства, здатного реалізувати безпеку мегасоціуму та створити необхідні передумови гармонійного розвитку світової цивілізації. Важливого значення набуває відновлення рівноваги між ринковими та позаринковими регуляторами у світовому масштабі, виправлення диспропорцій в структурі глобального ринку, зменшення загроз інтенсифікації глобальних фінансових потоків, демократизація діяльності міжнародних організацій на основі проголошення взаємодії та діалогу універсальними формами людських відносин, посилення гуманізації, екологічної спрямованості економічного розвитку та формування глобальної ідеології, заснованої на загальнолюдських цінностях, співробітництві та партнерстві цивілізацій. Україна відчула вплив глобалізації вже з перших років незалежності, коли її економіка та суспільна сфера стали відкритими для світу. Нові явища принесли країні нові можливості й перспективи. Розширювався доступ до культурних, інтелектуальних і технологічних здобутків світового співтовариства. Твори світового кінематографа, літератури, музики дуже швидко стали звичним оточенням кожної людини. Ще вчора такі престижні і дорогі речі, як автомобілі, комп’ютери, Інтернет, системи комунікації із зовнішнім світом, мобільний зв’язок тощо, стали невід’ємними помічниками сучасної людини, зробивши її значно функціональнішою і продуктивнішою. Стає дедалі простіше зв’язуватися з людьми в будь-яких куточках світу, швидше діставатися до іншого місця або отримувати свіжі новини одразу після тієї чи іншої події. Але, поряд із позитивними чинниками глобалізації, які досить повно обговорювалися в численних літературних джерелах, їй притаманні і болючі проблеми та загрози. Ризики втрати національної ідентичності та культури малочисельних народів, прояви міжнародної злочинності, корупції, тероризму, порушення авторських прав на інтелектуальну і промислову власність, злочини в інформаційних мережах тощо – все це інший «бік медалі» глобалізації. У міру розвитку технологічного й суспільного прогресу негативні явища глобалізації поширюються швидше, а боротьба з ними потребує дедалі більших і складніших зусиль. Україна невпинно втягується у процес глобалізації. З одного боку, її шанси скористатися перевагами глобалізації зростають, але з іншого – вона стає відкритішою для нових загроз. До них Україна, як молода держава, не підготовлена і найчастіше – від них не захищена.
Вариант:нет
Литература:1. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы / Р.Зименков, Е. Романова // Мир.эк. и межд. отношения –2004 -№8- с. 45-53 2.  Базилевич В. Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності// Банківська справа. – 2004. - №2. – С. 7-13. 3.  Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004 - с. 26. 4.  Баранець І.   Як подолати вплив світової фінансової кризи: більше запитань, ніж відповідей? // Зовнішні справи №1 , 2009 р. 5.  Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі // Вісник НБУ  №9, 2007. – с. 12 6. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. – Броди, 2001. 7. Воронов І. Глобалізація і політика. Реалії і перспективи соціальних трансформацій. — К., 2007. 8. Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн // Економіка АПК, 2008, № 1. — С. 53—57, 9. Головатий М. Глобалізація як засіб знищення національних держав // ПЕРСОНАЛ. — 2006. — № 11. 10.  Гожан П.А. Слияния, поглощения и  реструктуризация компаний. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 11.  Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна: Трансформація економіки та інтеграція. — К.: Знання України, 2007. — 504 с 12.  Дорошенко І.В. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України // Проблеми системного підходу в економіці, № 3 2008 р. 13. Згуровський О. Війни глобалізації Дзеркало тижня № 37 (616) 2006 р. 14. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності. Навчально-методичний посібник / За ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2005. 15. Кальченко Т.В.. Глобальна економіка: методологія системних досліджень / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 248с. 16. Кандинская О. Развитие мирового рынка валютных фьючерсов и опционов // Финансовый бизнес. - 2008. - № 2. - С. 26-31. 17.  Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с. 18.  Коллинз Джим От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006. - 304 стр. 19.   Контурова С.М. Концептуальні моделі динамічного розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації // Мировая экономика, №21, 2008 р. – с. 34 20. Лауфер М. Особенности развития современных фондовых бирж // Вопросы экономики. - 2005. - № 5. - С.127-138. 21.  Лукьяненко Д.Г, Макогон Ю.В, Пахомов Ю.Н, Филипенко А. С., Громенкова С. В. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Юрий Владимирович Макогон (ред.). — К. : Знання, 2007. — 463с. 22.  Льопко В. В., Катинська А. Є. Транснаціональні корпорації в структурі регіонального інвестиційного ринку // Publishing house Education and Science , 2006. 23.  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / М45 За ред. О. А. Кириченка. — К.: Знання, 2005. — 493 с. 24. Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? // МэиМО. - 2004. - № 7. - С. 39-47. 25. Сидорова Е.В. О тенденциях развития мировых финансовых рынков // Финансы. - 2006. - № 12. - С.65-66. 26. Чернов А. Становление глобального информационного общества. Проблемы и перспективы. — М., 2003. 27. Шишков Ю. Мировая финансовая система: необходимость реформ // МэиМО. - 2004. - № 11. - С. 3-8. 28. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/364/32546/ 29. www.kof.ch/globalization 30. www.atkearney.com 31. www.foreignpolicy.com
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)