Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Карточка работы:311ф
Цена:
Тема: Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):менеджмент ЗЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 3 І. Основи зовнішньоекономічної діяльності фірми 6 1.1 Міжнародні маркетингові стратегії 6 1.2 Сучасні методи виходу вітчизняної фірми на міжнародні ринки 27 1.3 Особливості виходу національних фірм на ринки скловиробів 36 ІІ. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності фірми «Бусел» на ринку скляних виробів 42 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Бусел» (аналіз основних показників діяльності, ліквідність, структурний аналіз) 42 2.2 Аналіз конкурентного середовища на експортному ринку компанії 59 2.3 Дослідження внутрішнього середовища компанії 69 ІІІ. Напрямки удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ «Бусел» на ринку скляних виробів 79 3.1. Диверсифікація напрямків діяльності фірми 79 3.2 Розвиток маркетингової діяльності 86 3.3. Розробка умов зовнішньоекономічних контрактів (аналіз умов контрактів та розробка додаткових умов, що впливатимуть на підвищення рентабельності ЗЕД) 96 Висновки (до дипломної роботи) 108 Список використаної літератури 111
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах переходу до ринкової економіки одним з факторів ефективного функціонування господарюючих суб’єктів є вихід на міжнародні ринки. Міжнародна економічна діяльність суб'єктів господарювання створює умови для їхнього ефективного функціонування в сучасній ринковій економіці і формує об'єктивну основу інтеграції України в світову господарську систему. В сучасному світі основну лінію розвитку суспільного прогресу визначають еволюційні процеси. Принципово нові процеси у відносинах власності зароджуються у зв’язку з розвитком сучасних глобалістичних напрямків. Перш за все йдеться про те, що основною передумовою функціонування об’єктів господарювання на нових ринках є формування ними відповідної стратегії проникнення із урахуванням усіх чинників, що впливатимуть на її стан. Ринок скляних виробів є загальносвітовим та діє відповідно до загальних законів економіки та власних тенденцій, що спираються на наявність відповідних природних ресурсів. Із розвитком глобалізації та зростанням потреб споживачів різних країн, вартість цього ринку збільшується кожного року. Україна не стоїть осторонь від цих прогресивних загальносвітових тенценцій економічного розвитку і має стратегічну мету інтеграції в міжнародні процеси. Стратегії виходу на іноземні ринки в сучасних умовах господарювання стають однією із рушійних сил розвитку світової економіки. Тому роль механізмів їх формування в міжнародній економічній діяльності не можна недооцінити. Наразі існують певні тенденції розвитку теорій стратегічного планування завдяки виникненню нових потенційних ринків, проникнення на які становить інтерес до багатьох компаній. Відокремленість певних територій державними кордонами за наявності спільного довготривалого досвіду роботи також викликає необхідність формування відповідних стратегій нового проникнення на такі ринки. Актуальність даної роботи полягає в необхідності досліджувати теоретичні та практичні аспекти формування міжнародних стратегій виходу на іноземні ринки та здійснювати практичну діяльність із впровадження компаніями України. Метою дипломної роботи є дослідження зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Бусел» та аналіз основних показників діяльності для подальшого вдосконалення рівня рентабельності підприємства Предметом дослідження є відносини, що виникають в процесі виходу вітчизняної фірми на іноземний ринок. Об’єктом дипломної роботи є зовнішньоекономічна діяльність фірми на ринках світу. Для вирішення головної мети цього дослідження у роботі були вирішені такі завдання: - визначена сутність, особливості та роль міжнародних маркетингових стратегій; - досліджено основні аспекти імпортної та експортної діяльності компаній, що працюють на даному ринку; - розглянуті законодавчі основи формування присутності іноземних компаній на ринку скляних виробів України; - узагальнено передумови виникнення ринку скляних виробів та скла та визначені фактори, що впливають на подальший його розвиток в Україні та світі; - розглянуті тенденції розвитку досліджуваного підприємства, в тому числі показники фінансового стану на основі звітності за попередні роки; - вивчено ринок скляних виробів та скла та макросередовище досліджуваної компанії, проведено аналіз її конкурентів; - досліджено основні проблеми даного ринку в Україні та найближчому зарубіжжі; - сформульовані головні напрямки диверсифікації ТОВ “Бусел” для подальшого ефективного здійснення своєї діяльності; - запропоновано шляхи покращення рівня рентабельності продажів підприємством. Інформаційною базою дослідження були облікові і статистичні дані, в якості яких використовувались матеріали монографічних досліджень, періодичної монографічної літератури, державної і відомчої статистики, досвід роботи аналогічних підприємств, дані спеціальних економічних і соціологічних досліджень, спостережень, отриманих під час проходження практики. Досить детально при вивченні проблеми теоретичного визначення міжнародної маркетингової стратегїї були опрацьовані праці таких авторів, як Алексунін В.А., Верба В.А., Дмитрук М.Д., Котлер Ф., Багієв Г.Л., Кредисов О.І. тощо. При вивченні кон’юнктури ринку скла та скляних виробів Україні та світу було використані статистичні матеріали. При проведенні аналізу й узагальнення були використані наступні джерела: річні звіти і видання Державного комітету статистики України, України, статистична інформація соціологічних видань, матеріали періодичних видань. Основними способами та прийомами дослідження є: аналіз, синтез, групування та порівняння, узагальнення, статистичні методи тощо.
Объём работы:
105
Выводы:З огляду на розглянуті тенденції та методи управління зовнішньоекономічною діяльністю можна зробити певні висновки, що стосуються подальших перспектив досліджуваної компанії: 1. Аналізуючи питання розвитку та ролі міжнародних маркетингових стратегій, треба зробити висновок про глибинний потенціал цієї категорії, яка має повне право називатися фактором виробництва, в світовій економіці та про необхідність пристосування відповідних стратегій до конкретного ринку, зокрема ринку скловиробів України. 2. Велика конкуренція на національному ринку України спонукає компанії, що функціонують на ньому, створювати власні, унікальні та життєспроможні стратегії із урахуванням законодавчої бази та економічних бар’єрів у вигляді митних платежів. 3. Активний розвиток сучасного ринку скловиробів та споріднених галузей потребує додаткових джерел задоволення того попиту, що складається на ньому останнім часом. Відкриття економічних та національних кордонів, перетворення колишніх закритих величезних ринків збуту на території із ринковою економікою сприяють проникненню нових компаній на ці ринки із застосуванням своїх стратегій. 4. Стан ринку скловиробів за результатами аналізу, проведеного в даній дипломній роботі, можна охарактеризувати як конкурентний із низькими бар’єрами входу. Проте рівень конкурентоспроможності галузі має стати на цьому ринку основним критерієм входу на нього. Це доцільно враховувати при прийнятті рішень щодо виходу на нові ринки 5. Високий рівень конкуренції на українському ринку скловиробів потребує від досліджуваного підприємства активних дій із дослідження свого місця на цьому ринку та ролі конкурентів на ньому. За результатами проведеного аналізу показники рентабельності вимагають ретельної уваги з боку топ-менеджменту із застосуванням відповідних дій. 6. Концентрація роботи досліджуваного підприємства переважно у секторі оптової торгівлі скляними виробами будівельного призначення призвела до зниження показників рентабельності. Основні конкуренти мають велику мережу розповсюдження або встановленні зв’язки для разової реалізації великих обсягів продукції. Такий підхід дозволяє за рахунок масштабів отримувати вищий рівень доходу. 7. Вдосконалення системи управління діяльністю ТОВ «Бусел» запропоновано здійснювати на основі диверсифікації діяльності компанії. Основним напрямком диверсифікації визначено активне входження до суміжних ринків, зокрема склотари, із використанням можливостей оптового експортера даного виду товару. 8. Питання використання маркетингових технологій у просуванні продукції досліджуваного підприємства є надзвичайно актуальним. В дипломній роботі було запропоновано приділяти основну увагу таким елементам маркетингового комплексу як цінова політика та просування. Процесу стимулювання споживачів було відведено окреме місце, оскільки, тільки поєднуючи усі засоби просування товарів можна добитися результативності від провадження маркетингової діяльності. 9. Завдяки більш ефективному використанню наявних ділових зв’язків підприємства було запропоновано розширити спектр діяльності, зокрема зайняти нішу на ринку склотари. Такий проект не потребуватиме значних капітальних вкладень, проте вимагає ретельної маркетингової та юридичної підготовки. План маркетингу та розподіл його функцій було подано у дипломній роботи. Запропоновано рекоментації щодо створення власного веб-сайту компанії. 10. Компанія «Бусел» обрала стратегію диверсифікації у здійсненні своєї зовнішньоекономічної діяльності. Такий хід пояснюється невикористаними внутрішніми ресурсами та можливістю більш ефективного виконання маркетингових процедур підприємством. На погляд автора така стратегія була оптимального за даного стану субринку скловиробів будівельного призначення, що наразі набуває певного насичення контрагентами, та стану субринку склотари, що демонструє високий рівень попиту як в Україні, так і в найближчому зарубіжжі. 11. В дипломній роботі було запропоновано шаблон зовнішньоекономічного договору із урахуванням можливих доходів та витрат за ним, а також здійснено розрахунок рентабельності подібної угоди. Також було обчислено рентабельність продажів та можливий прибуток за різними схемами дисконтування потенційних клієнтів. Постійний моніторинг зовнішнього середовища компанії, своєчасне реагування на зміни, що відбуваються на ринку функціонування, проведення диверсифікації діяльності та постійний контроль і удосконалення управління – все це основні напрямки, за якими можливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності вітчизняної фірми на світовому ринку скловиробів.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" №959-ХІІ від 16.04.91. 2. Закон України «Про митний тариф України» від 5 квітня 2001 р. N 2371-III 3. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р. N 2097-ХІІ 4. Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000р. 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" від 20 грудня 1997 року № 1442 6. Алексунин В.А. Международный маркетинг. Учебное пособие. - М.: Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000. - 160 с. 7. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 1999. - 895 с. 8. Верба В.А., Заґородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с. 9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др. / Под ред. Проф. Л.Е. Стровского. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1996 10. Г.М. Дроздова. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с. 11. Дмитрук М. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби?.. // Маркетинг и реклама - 2003. - №5-6. с. 32-37. 12. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. ISBN 966-7767-51-5 13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: "Питер", 1999. - 896 с. 14. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. Ред. И вступ. Ст. Е.М. Пеньковой. - Новосибирск: Наука, 1992. - 736 с. 15. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с. 16. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 519 с. 17. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996. - XV + 589 с. 18. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрнашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрнашвили. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с. 19. Международный маркетинг / Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. - СПб: Питер, 2001. - 512 с. 20. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. - 560 с. 21. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с. 22. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенню стратегії маркетингу // Фінанси України - 1998. - №8. - с. 42-49. 23. Пастухова В. Стратегическое планирование на предприятии // Экономика Украины - 2000. - №11. с. 36-42. 24. Политика и практика маркетинга на предприятии/ Кеворков В.В., Леонтьев С.В., 2001. 25. Словарь терминов рыночной экономики / А.Ф. Ионова, М.А. Комаров, М.М. Максимов и др.; Под ред. В.М. Питерского. - М.: Недра, 1994. - 336 с. 26. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. А.И. Кредисова.- 2-е изд., перераб. и доп. - К.: ВІРА-Р, 2001. - 640с. 27. Федько В.П., Федько Н.Г., Шапор О.А. Маркетинг для технических вузов. Серия "Учебник для технических вузов". Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 480с. 28. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999. 29. Шкардун В., Ахтямов Т. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии // Маркетинг - 2001. - №3. - с. 79-83. 30. Щербак В.Г., Лозенко А.П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України - 1999. - №4. - с. 41- 43. 31. Эткинсон Дж., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 471 с. 32. Зовнішньоторговельний баланс України. Експрес-доповідь // Держкомстат України – 25.05.2004р. 33. Листове скло будівельного і спеціального призначення. О.Гордієнко // «Галицькі контракти», №16, 2006 34. Огляд ринку скла 2004-2005 // Кредит-рейтинг – 2005р. 35. Стан ринку скляних виробів. О.Корнішев // Ринки і компанії - № 38 (566) Субота, 1 - 7 Жовтня 2005 року 36. Огляд галузі виробництва скляних банок. І.Заблоцький // www.credit-rating.com.ua, жовтень 2006р. 37. www.stat.gov.ua 38. www.ufs.kiev.ua 39. www.business.ua
Дополнительная информация:доклад и роздаточний матеріал подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)