Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції

Карточка работы:1016ф
Цена:
Тема: Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Житлово-комунального Господарства (ДАЖКГ)
Содержание:ВСТУП           2 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ    4 1.1. Система обліку і калькулювання собівартості продукції       4 1.2. Особливості попроцесного (попередільного) методу калькулювання       11 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОПРОЦЕСНИМ МЕТОДОМ.   14 2.1. Звіт про виробництво (зміст, етапи, склад).  14 2.2. Метод калькулювання середньо зваженості  19 2.3. Метод FIFO        22 РОЗДІЛ ІІІ. КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОПРОЦЕСНОГО (ПОПЕРЕДІЛЬНОГО) МЕТОДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП АТ “КИЇВВХЛІБ” ХЛІБОКОМБІНАТ № 12       27 3.1. Організаційно-економічна характеристика ДП АТ “Київвхліб” хлібокомбінат № 12        27 3.2.  Особливості калькулювання витрат на підприємстві ДП АТ “Київвхліб”            32 3.3. Заходи щодо зниження собівартості продукції підприємства          38 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ      44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    46 ДОДАТКИ     49  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність обраної теми. В  умовах  переходу  до  ринкової  економіки собівартість продукції є найважливішим  показником  виробничо-господарської  діяльності підприємств. Обчислення цього показника необхідно для:  оцінки  виконання плану по даному  показнику  і  його  динаміки;  визначення  рентабельності виробництва й окремих видів продукції; здійснення внутрівиробничого госпрозрахунку; виявлення резервів зниження собівартості  продукції; обчислення національного  доходу в масштабах країни; розрахунку економічної ефективності  впровадження нової техніки, технології, організаційно-технічних заходів; обґрунтування  рішень  про виробництві нових видів продукції й зняття  з  виробництва  застарілих. В вітчизняній  практиці  облік  витрат  на  виробництво  й   калькулювання собівартості продукції  є  складовою  частиною  загальної  єдиної  системи бухгалтерського обліку. Якщо раніше обліку  витрат  особлива  увага  приділяли лише на великих підприємствах,  те  зараз  в  умовах  ринкової  економіки, внаслідок посилення конкуренції, ускладнення виробничих  процесів  це напрямок обліку стає  усе  більше  актуальним  для  малих  і  середніх підприємств і організацій. Все більше значення для підприємства  здобуває рішення  таких  завдань  як:  -          інформаційне  забезпечення  процесу  прийняття рішень;  -          забезпечення  бази  для  ціноутворення;  контроль   економічної ефективності  діяльності  підприємства;  -          одержання  даних  про  результати діяльності; розрахунок вартісної оцінки для статей балансу й інші.  Мета  роботи:  розглянути  на  прикладі  конкретної  організації  порядок формування собівартості продукції за допомогою   попроцесного методу калькулювання. Для досягнення мети даної роботи були визначені такі завдання: -          розглянути основні підходи  до калькулювання собівартості та класифікації витрат; -          дослідити особливості попроцесного методу калькулювання; -          навести організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства; -          розглянути процес застосування попроцесного методу калькулювання на підприємстві; -          надати рекомендації щодо зниження собівартості продукції. Об'єктом  дослідження  є базове підприємство - ДП АТ “Київвхліб” хлібокомбінат № 1 в м. Бердичів ,  де  й  застосовується  досліджуваний  метод  калькулювання собівартості. Предметом даної курсової роботи є аналіз застосування попроцесного методу калькулювання собівартості виробництва у харчовій промисловості на прикладі ДП АТ “Київвхліб” хлібокомбінат № 1. Методологія дослідження: в процесі дослідження застосовувались загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез, системність, комплексність, аналогія, оптимізація, історизм) та спеціальні методи дослідження (групування, порівняння, методи аналітичних та статистичних досліджень). Інформаційна база написання курсової роботи  є  нормативні документи по веденню бухгалтерського обліку й звітності,  навчальна  література і дані ДП АТ “Київвхліб” хлібокомбінат № 1.  
Объём работы:
43
Выводы:На хлібокомбінаті «Київвхліб» не складаються фактичні калькуляції на окремі найменування хлібобулочних виробів. Це можна пояснити тим, що на даному підприємстві немає чіткої аналітики накладних затрат, не проводиться їх розподіл між окремими найменуваннями хлібобулочної продукції, і, як підсумок – маємо їх спотворену фактичну собівартість. Потреба в калькулюванні собівартості в умовах ринкових відносин набуває особливої актуальності. Зміни економічних відносин зумовили те, що менеджери змушені переходити поступово від настанови ретроспективної до перспективної. При цьому облік має будуватися на запобіганні, а не на констатації того, що вже відбулося, має бути спрямованим у майбутнє, бо передбачати - означає випереджати. Калькулювання собівартості продукції повинно поступово переорієнтовуватися з трудомістких розрахунків із розподілу непрямих затрат та визначення точної фактичної собівартості на прогнозні розрахунки собівартості, складання обґрунтованих нормативних калькуляцій та організацію оперативного контролю за їх дотриманням у процесі діяльності. Для Комбінату "Київвхліб" - як основного виробника хлібобулочної продукції важливо використовувати всі наявні резерви для підвищення ефективності роботи підприємства.  Підбиваючи підсумок, необхідно зробити висновок, що в ринкових умовах господарювання значно підвищується роль витрат і собівартості як економічних категорій. Важливою передумовою вдосконалення методики і організації обліку витрат і калькулювання собівартості продукції є застосування в практичній діяльності економічно обґрунтованої класифікації витрат, яка повинна визначатися керівництвом відповідно до встановлених конкретних виробничих завдань. Ефективне управління собівартістю повинне бути орієнтоване на пошук шляхів її зниження. У ході виконання роботи був проведений комплексний аналіз виробничо - господарської діяльності підприємства, на базі якого проведені дослідження. Розкрито зовнішні й внутрішні фактори, що вплинули на  економічне становище комбінату ДП АТ «Київвхліб», такі як ріст закупівельних цін на сировину, зниження обсягів реалізації, причиною чого послужило зниження купівельної спроможності споживачів, втрати робочого часу із причин хвороб, і т.д. У результаті проведеного аналізу виявилися наступні резерви зниження собівартості: 1.Удосконалювання організації виробництва й праці. 2.Скорочення витрат на обслуговування виробництва й управління за допомогою: -          удосконалювання структури апарата керування шляхом створення планово - економічного відділу; -          удосконалювання роботи управлінського персоналу;             3. Організація повноцінної служби маркетингу на підприємстві за допомогою: -          організації реклами; -          розширення збутової мережі; -          пошуку нових постачальників.  
Вариант:нет
Литература:1.         Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/ 97-ВР, зі змінами й доповненнями 2.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 3.         Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" Держкомстат, наказ від 10.11.2005 р. N 358 4.         Ветрова Н.М. Экономическая диагностика: проблемные аспекты / Н.М. Ветрова // Экономика и управление. – 2004. - № 4-5. – С. 6-8. 5.         Щукина И., Якобсон И. Это почти просто! Управленческий учет: особенности, терминология, применение. //Бухгалтер и компьютер. - № 3. – 2005. – с. 29-33. 6.         Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2008. - 263 с. 7.         Атамас П.Й. Управлінський облік. Підручник 2-ге видання. – К.: ЦУЛ, 2009. – 440 с 8.         Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник. – Ж.: - Рута, 2006 – 488 с. 9.         Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегія управління: Навчальний посібник. – К.: - ЦУЛ, 2006 – 396 с. 10.       Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с. 11.       Дієва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 328 с 12.       Зоріна В.Н., Сеніна Г.В. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005, с. 12 – 13. 13.       Івахненко В.М. Курс економічного аналізу Навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Івахненко В.М. — К., 2006. — 261 с. 14.       Корецький М.Х. Управлінський облік. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с 15.       Коршикова Р.С., Гнилицька Л.В., Добровський В.М. Управлінський облік. Навчальний посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. – К.: КНЕУ, 2008. – 278 с. 16.       Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 254 с 17.       Лень В.С.Управлінський облік. Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2006. — 317 с. 18.       Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – с. 117. 19.       Овод Л.В., Радецька Л.П. Управлінський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - К.: Академія, 2007. - 352 с. 20.       Осадча Г.Г., Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) - К.: Пектораль, 2007. - 354 с. 21.       Панченко Л.Г. Та ін. / За ред. Огійчука М.Ф., Белкова М.І., Плаксієнко В.Я., Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік на сільскогосподарських підприємствах. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 5-е вид. - К.: Алерта, 2009. - 1056с. 22.       Пухальська Г.В., Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України). - К.: Академія, 2009. - 376с. 23.       Партин Г. О., Загородній А. Г. Управлінський облік: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 303 с. 24.       Пельтек Л.В., Дацій Н.В., Корецький М.Х. Управлінський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К.: ЦУЛ,2007. – 296с. 25.       Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К.: ЦУЛ,2007. – 488с. 26.       Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с 27.       Стефанович Н.Я., Чебан Т.М., Труш В.Є. Управлінський облік. Навчально-методичний посібник для ВНЗ  - К.: Кондор, 2007. - 296 с. 28.       Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: Підручник / Для студентів економ. спец. – Під ред. О.Л.Яременко. – К.: ВД «Професіонал» 2004. – 416 с. 29.       Шевчук В.Р. / За ред. Ковалюка О.М. Стратегічний управлінський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). - К.: Алерта, 2009. - 176 с. 30.       Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. - К.: Знання, 2007. - 230 с  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)