Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (на прикладі ТОВ „Континент”)

Карточка работы:309
Цена:
Тема: Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (на прикладі ТОВ „Континент”)
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 Розділ 1. Витрати як невідмінна складова діяльності підприємства 7 1.1. Економічна сутність витрат 7 1.2. Класифікація витрат 14 1.3. Нормативно-правова база регулювання обліку і контролю 23 Розділ 2. Організація та методика обліку втрат підприємства 29 2.1. Характеристика рахунків з обліку витрат 29 2.2. Методика обліку виробничих витрат і формування собівартості 40 2.3. Методика обліку операційних витрат та витрат від інших видів діяльності 54 2.4. Відображення витрат у фінансовій звітності 59 Розділ 3. Аналіз ефективності витрат підприємства 77 3.1. Зміст, завдання та організаційні засади аналізу ефективності витрат підприємства 77 3.2. Методика аналізу витрат за економічними елементами 83 3.3. Методика аналізу прямих матеріальних витрат та собівартості продукції 91 3.4. Контроль витрат підприємства 96 3.5. Шляхи підвищення ефективності управління витратами 107 ВИСНОВКИ 123 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 128 ДОДАТКИ 133
Курс:5
Реферат:Робота містить 130 сторінок тексту, 16 таблиць, 13 рисунків, 56 джерел літератури і 1 додаток Предметом дослідження виступають проблеми обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства. Об'єктом дослідження витупає ТОВ “Континент”, засноване в 1995 році. Метою дипломної роботи є: розкрити особливості бухгалтерського обліку матеріальних витрат, економічного аналізу використання виробничих матеріальних запасів на підприємствах промисловості, виявити резерви для удосконалення управління виробничими витратами на базовому підприємстві. Для досягнення мети роботи було поставлено наступні завдання: визначити сутність витрат та їх значення в системі управління на підприємстві; дослідити класифікацію витрат; дослідити організацію обліку матеріальних витрат на досліджуваному підприємстві; дослідити методику обліку прямих матеріальних витрат; провести аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві; дослідити методику аудиту матеріальних витрат; надати пропозиції щодо удосконалення організації обліку, аналізу та аудиту прямих матеріальних витрат на досліджуваному підприємстві. На основі результатів проведеного дослідження було сформульовано рекомендації щодо удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на досліджуваному підприємстві. Одержані результати можуть бути використані у подальшому науковому дослідженні. Рік виконання дипломної роботи 2006 – 2007. Рік захисту роботи 2007.
Язык:укр
Вступление:Однією з найважливіших передумов ефективного функціонування економіки є розвиток виробництва. У процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Отже, останні є продуктами праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи, пристосованою людиною за допомогою знарядь праці до своїх потреб. Результат праці здебільшого матеріалізується у вигляді конкретного продукту (продукції, виробу). Продукція, що виготовляється, протягом певного часу перебуває на різних стадіях технологічного процесу і з огляду на це називається незавершеним виробництвом, напівфабрикатом чи готовим для споживання продуктом (виробом). Ясна річ, що в промисловому виробництві результатом (продуктом) праці є продукція, на підприємствах транспорту — відповідний обсяг виконаної роботи (перевезених вантажів або пасажирів на ту чи ту відстань), а в установах зв'язку та банках — надані юридичним і фізичним особам послуги. Іноді продукт праці є водночас і виробленою продукцією, і виконаною роботою, і наданою послугою (наприклад, полагоджені годинник, телевізор, холодильник, взуття тощо). Для виготовлення будь-якої продукції, надання різних послуг та виконання робіт використовуються матеріальні ресурси та людська праця. Витрати утворюються в процесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, зв'язані з безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції — виготовлення продукції (надання послуг). Витрати мають натуральну та грошову форми. Планування й облік витрат факторів виробництва в натуральній формі (кількість, маса, об'єм, довжина тощо) мають важливе значення для організації діяльності підприємства. Проте для оцінювання результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка витрат, оскільки вона виражає вартість продукції (послуг). Слід відрізняти витрати, які утворюють вартість продукції в певному періоді (списуються на неї), і реальні грошові виплати. Перші витрати зв'язані з виготовленням продукції незалежно від того, коли куплено відповідні матеріальні ресурси чи найнято робочу силу. Другі — це виплати за придбані чинники виробництва без урахування часу їхнього використання. Реальні грошові виплати обслуговують зовнішній оборот підприємства та оплату праці. Ясна річ, що будь-які витрати орієнтовано на певний результат. Тільки це виправдовує їхню доцільність. Стосовно виробничого підприємства цей загальний принцип діяльності, що його покладено в основу визначення собівартості продукції, виражається формулою «Витрати — Випуск» («input-output»). Управління витратами на сьогоднішній день є темою досить актуальною у зв’язку із постійним зростанням обсягів виробництва і виникненням потреб у вищого керівництва в деталізованих даних про витрати підприємства та їх аналіз. Саме це і обумовило тему роботи. Метою дипломної роботи є: розкрити особливості бухгалтерського обліку матеріальних витрат, економічного аналізу використання виробничих матеріальних запасів на підприємствах промисловості, виявити резерви для удосконалення управління виробничими витратами на базовому підприємстві. Досліджуване підприємство – ТОВ “Континент” – засноване в 1995 році. Предметом діяльності підприємства є: 1. розробка конструкторсько-технологічної, замовної, робочої документації на виготовлення і монтаж металевих конструкцій і технологічної оснастки для промислових підприємств; 2. виготовлення різних металевих конструкцій; 3. надання послуг промисловим підприємствам по виконанню замовлень; 4. торгівля товарами народного споживання. Для досягнення мети роботи було поставлено наступні завдання: - визначити сутність витрат та їх значення в системі управління на підприємстві; - дослідити класифікацію витрат; - дослідити організацію обліку матеріальних витрат на досліджуваному підприємстві; - дослідити методику обліку прямих матеріальних витрат; - провести аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві; - дослідити методику аудиту матеріальних витрат; - надати пропозиції щодо удосконалення організації обліку, аналізу та аудиту прямих матеріальних витрат на досліджуваному підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності обліку, аналізу та контролю. До основних методів дослідження, використаних у роботі, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. При дослідження організації аудиту використовуються методи та прийоми аудиту: органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні прийоми, документальні прийоми (інформаційне моделювання, дослідження документів), сукупність прийомів синтезування результатів. Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємства.
Объём работы:
130
Выводы:Дослідження організації обліку, аналізу і контролю проводилось на базі підприємства ТОВ „Континент”. Під проведення дослідження було виявлено, що на підприємстві існують певні недоліки в організації процесу обліку, аналізу і аудиту. Облік на ТОВ „Континент” у програмі „1С: Бухгалтерія”, але слід відмітити деякі недоліки в організації обліку витрат на підприємстві: 1) Облік ведеться в Журналі 5, форма якого не зовсім відповідає потребам підприємства, і тому потребує вдосконалення. 2) Облік в програмі ведеться тільки в бухгалтерії, на інших робочих місцях, що пов’язані із обліком витрат не встановлено персональні комп’ютери та потрібні програми. Слід зазначити, що хоча розділи III Журналу 5 має назву "Витрати діяльності", однак тут поєднано облік розрахунків за страхуванням та з оплати праці. За даними цього розділу на підприємстві ТОВ „Континент” потрібно вести облік наступним чином. Отримати кредитові обороги за рахунками 65 "Розрахунки за страхуванням" та 66 "Розрахунки з оплати праці" (графи 14 та 15) з визначенням сум, віднесених на дебет кореспондуючих з ними рахунків (рядки 1.1 - 5.6). Аналітичний облік розрахунків за неотриману в установлений для виплати з каси підприємства термін суму з оплати праці (розрахунків з депонентами) необхідно вести в реєстрі депонованої заробітної плати. Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник підприємства, який веде облік депонованої заробітної плати на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, має робити відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати (графи 7 - 10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію. На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати із реєстрів за попередній рік переносяться у реєстр депонованої заробітної плати поточного року. Загальновиробничі витрати відображують в Журналі 5 у графах 16 відповідно (Д-т 23 - К-т 91) за відомістю їх розподілу. Після цього у графі 17 першого підрозділу Журналу 5 наводять підсумки за витратами, відображеними у графах 3 - 16. В Журналі 5, витрати за іншими елементами - за відрядженнями підзвітним особам (кредит 37), резервом відпусток (кредит 47), послугами інших підприємств (кредит 63), фінансовими санкціями (кредит 64), нарахованими відсотками (кредит 68), доходами від операцій з тарою (кредит 71) слід відображувати за даними інших Журналів -З, 4, 6 безпосередньо за дебетом рахунку 23 "Виробництво". Наприклад, нарахування зносу (амортизації) об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які використовують у виробництві (Д-т 23 - К-т 13) за даними "Розрахунку амортизації" та Журналу 4, у яком відображена загальна його сума, слід записувати у графі 21 розділу III Журналу 5. В Журналі 5 є графа "Разом витрат з початку року" (25), у якій записують їх наростаючим підсумком з початку року, додаючи дані графи 24 "Разом втрат за місяць". Ці дані використовують для калькуляції собівартості продукції. У Журналі 5, відсутній розділ, де пропонується згрупувати витрати за елементами, що необхідні для складання Звіту про фінансові результати (ф. № 2), через змішування оборотів у рядку 8.3 за рахунками 37 ''Розрахунки з різними дебіторами" та 39 "Витрати майбутніх періодів", як зазначалось, це зробити неможливо. У Журналі 5 також відображують оприбуткування виробленої продукції, виконані роботи й послуги за кредитом рахунку 23 "Виробництво". Однак слід зазначити, що в ньому не передбачено відображення як витрат виробництва, так і оприбуткування продукції, робіт, послуг за всіма рахунками, що можуть кореспондувати з рахунком 23 "Виробництво". Зокрема, щодо оприбуткування продукції, робіт, послуг, то тут не передбачено рахунків 11, 15, 27. Натомість за рядком 8.5 наведено рахунки 63, 65, 66, 68, хоча в Інструкції про застосування Плану рахунків кореспонденції за їх дебетом та кредитом рахунку 23 "Виробництво" не визначено. Тому на підприємстві ТОВ „Континент” пропонується вписувати потрібні рахунки у вільних рядках 8.6 - 8.7, на яких відображувати оприбуткування основних засобів (рахунок 10), виготовлених, наприклад, у власній ремонтній майстерні, вартість послуг власних допоміжних виробництв для виконання капітальних вкладень (рахунок 15). Оприбуткування виробленої продукції передбачено відображувати в останньому підрозділі розділу III Журналу 5 за рядком 8.2, де наведено рахунки 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Що стосується виконаних робіт (послуг), то для їх відображення можна використати рядок 2, де слід записувати реалізовані роботи і послуги у кореспонденції рахунків Д-т 90 - К-т 23, та рядок 8.2, у якому зазначають роботи її послуги, виконані для власного виробництва. Такі слід записувати на основі дорожніх листків про виконані автопослуги, актів про виконані роботи тощо. За рядком 8.3 пропонується відображати пред'явлені претензії за неякісно виконані роботи (Д-т 37 — К-т 23) на основі актів або рішень суду, а в рядку 8.4 - списання частини виробничих витрат за рахунок створеного резерву (Д-т 47 — К-т 23) - за бухгалтерською довідкою. У вільному рядку 8.7 слід записувати втрати за виробництвом, що не дало продукції (Д-т 79 — К-т 23), за актами, складеними на підприємстві, відображення виявленого у виробництві псування сировини, тощо. Отже, удосконаливши Журнал 5 відповідно до наведених пропозицій, можна, на нашу думку, забезпечити чіткий облік витрат виробництва з урахуванням вимог фінансової та внутрішньої звітності. Основними напрямки удосконалення організації аналізу і аудиту на підприємствах є автоматизація даних процесів. До методики економічного аналізу за умов автоматизації висуваються такі вимоги: системність, комплексність, оперативність, точність, прогресивність, динамічність. Аналітичний процес з використанням ПЕОМ можна зобразити в такій послідовності: постановка задачі та її формалізований опис; накопичення інформації; обробка інформації; аналіз; використання результатної інформації. Отже, слід надати пропозиції щодо автоматизації процесу обліку на підприємстві. На підприємстві ТОВ „Континент” в бухгалтерії працюють 2 бухгалтери, робочі місця яких оснащені АРМ-Бухгалтера (програмний комплекс „1С: Підприємство”). Але облік витрат ведеться не тільки в бухгалтерії , а й на місцях їх виникнення – цехи виробництва, де робочі місця не автоматизовані зовсім. Таким чином, багато інформації дублюється: спочатку створюють ручним способом первинні документи, потім бухгалтер з первинних документів переносить інформацію до інформаційної бази „1С: Підприємство”. При автоматизації робочих місць економістів у цехах можна підвищити швидкість отримання інформації, а також скоротити трудомісткість оформлення первинних документів і ведення обліку витрат в цілому по підприємству. Після проведених розрахунків трудомісткості праці було зроблено наступні висновки. Коефіцієнт ефективності зниження затрат часу показує, що трудомісткість виконання операцій з обліку витрат в 4 рази менша. Слід зазначити, що коефіцієнт ефективності зниження трудових затрат характеризує лише зниження затрат завдяки проведенню заходів, чого для загальної оцінки економічної ефективності недосить. Тому було розраховано показники економічної ефективності. Ставка оплати праці за годину роботи економіста ТОВ „Континент”, без використання комп’ютерної техніки складає 5,5 грн. Після проведення автоматизації робочих місць праця набуває вищого рівня кваліфікації і тому ставка за годину збільшується до 6,5 грн. Отже, собівартість облікових робіт знижується в 3,38 рази. Абсолютна економія від впровадження автоматизованих робочих місць економістів цеху з обліку витрат складає 217 грн. на місяць, відносна економія складає 2,38. Отже, підприємство ТОВ „Континент” за допомогою запропонованих заходів зможе скоротити терміни обробки інформації, що дасть змогу економістам цеху вивільнити робочий час для виконання інших управлінських функцій(контрольні і аналітичні), крім облікових. Слід зазначити, що більшість заходів щодо організації облікового і аналітичного процесів не підлягають прямому розрахунку на ефективність у гривнях. Разом з тим ці заходи впливають на підвищення ефективності виробництва через інші функції управління — контроль, регулювання, стимулювання.
Вариант:нет
Литература:1. Цивільний кодекс України. Верховна Рада України вiд 16.01.2003 № 435-IV 2. Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X 3. Закон України ”Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР 4. Закон України „Про податок на додану вартість”, Верховна Рада України; Закон вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 – XIV 6. Закон України “Про систему оподаткування” № 77/97-ВР від 18.02.1997р. 7. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII 8. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 28.11.95 р. №342 9. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" від 11.12.95 р. №323 10. Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів 2003 року International Standards on Auditing – ISA затверджені рішенням аудиторської палати України №73 від 2003 р. 11. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 12. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 2 „Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 13. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 15. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 16. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку № 18 „Будівельні контракти” затверджений Мінфін України від 28.04.2001 р. № 205 17. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" затверджений наказом МінФіну від 31.01.2000 р. №20 18. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 6 „Виправлення помилок у фінансовій звітності” затверджений МінФіном від 28.05.1999 р. № 137 19. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 20 „Консолідована фінансова звітність затверджений МінФіном від 30.07.1999 р. № 166 20. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 25 „Фінанасовий звіт суб’экта малого підприємства” затверджений МінФіном від 25.02.2000 р. № 39 21. Типове Положення з планування, обліку, калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.96 р. №186 22. Правила формування договірних цін і їх уточнення в процесі будівництва, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 09.09.98 р. №197 23. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” затверджена наказом Мінфіна від 30.11.99 р. 24. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 25. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 26. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с. 27. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 28. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. 29. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 30. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 602 с. 31. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 1992. - №7. 32. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 166с. 33. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 34. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 1999. – 544 с. 35. Ефименко Н. Анализ финансового положения предприятия // Бух. Учет и аудит. – 1994. - № 2,3. 36. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 37. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 38. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 39. Кондраков Н.П. “Бухгалтерский учет”; 3-е изд.М.:ИНФА-М, 2000 40. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с. 41. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2001. – 129 с. 42. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993 43. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб¢єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 44. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 45. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 46. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М:Аудит, ЮНИТИ, 1998 47. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.: Підручник, - К.:КНЕУ, 2000 48. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, 3-тє видання, перероб. і доп. - К.:КНЕУ, 2000 49. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 50. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385), 29 мая 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 51. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406), 23 октября 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 52. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Мінськ. - 2004 р. - 409 с. 53. Савченко В.Я. Аудит: навч. посібник. – К: КНЕУ, 2002. – 322 с. 54. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 55. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ІнЮре, 2000. – 351 с. 56. Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 1997 г.
Дополнительная информация:реферат, рецензія подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)