Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Контрольна робота з менеджменту організацій

Карточка работы:8876
Цена:
Тема: Контрольна робота з менеджменту організацій
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:  Вступ    3 1. Взаємозв’язок функцій, структури та ресурсної підсистеми в організації системи управління       6 2. Методологія проектування оргструктури за методом організаційного моделювання     13 3. Принципи та методи організації виробничих процесів на підприємстві    16 4. Поняття, види та особливості конкурентних преваг різних організацій     23 Висновок           28 Список використаної літератури          30
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У спрощеному розумінні менеджмент — це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. В англомовних країнах поняття «менеджмент» тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу та мистецтво керівника, вміння організувати ефективну роботу управлінського апарату, організаційну побудову системи управління та ін. Вплив менеджменту на організацію та її зовнішнє середовище опосередковується виробничими відносинами, що зумовлює конституювання предмета менеджменту як діяльності. Предмет менеджменту як діяльності—система виробничих відносин у процесі створення товарів (послуг), призначених для потреб ринку. Менеджмент як діяльність з управління організаціями охоплює організацію виробництва, спрямованого на досягнення прибутку (підприємницького доходу); організацію спільної праці людей; процеси прийняття рішень; сукупність певних стадій процесу управління. Менеджментом також вважають керівництво, яке скеровує діяльність організації, представляє її у зовнішньому середовищі і діє від її імені при контактах з державою, іншими суб'єктами ринку, громадськими організаціями тощо. Менеджмент постає також і як організація спільної праці співробітників, колективу для досягнення поставленої мети найраціональнішим шляхом. Часто, ведучи мову про менеджмент, мають на увазі людей, які обрали управління сферою своєї професійної діяльності. У такому розумінні •             менеджмент є збірним поняттям, яке відображає зміст професійної діяльності як менеджерів (керівників), так і функціональних виконавців і технічних працівників менеджменту. •             Менеджмент асоціюється і з системою управління, яку формують певні елементи, відносини, зв'язки між якими структуровано й упорядковано. Основною оцінкою ефективності і якості її функціонування є ступінь досягнення визначених цілей у поточному періоді та у довготерміновій перспективі. •             Менеджмент у розумінні організації управління — це сукупність управлінських підрозділів, їх функцій, ієрархії та підпорядкування органів управління, методів впливу на об'єкт управління. •             Менеджментом нерідко вважають процес прийняття рішень, тобто розроблення і реалізацію способів виходу з конкретних виробничо-господарських ситуацій, що склалися всередині організації або за її межами. Аналіз інформації та прийняття на її основі управлінських рішень утворює технологію менеджменту. •             Менеджментом часто називають і мистецтво управління — діяльність керівника, яка залежить від його особистих якостей організатора, адміністратора, лідера. •             Менеджмент є також системою наукових знань, теоретичною базою практики управління, яка має свій об'єкт і предмет вивчення, проблеми, методи та підходи до їх вирішення, забезпечує потреби вдосконалення практики управління. На першому етапі становлення менеджменту як науки основним завданням був аналіз змісту виробничої праці та її основних компонентів. Він зробив висновки про необхідність систематичного стимулювання працівників з метою заінтересованості їх у зростанні продуктивності праці й збільшенні обсягів виробництва. Пізніше було з'ясовано, що резерви підвищення ефективності виробництва містяться не тільки у виробничому процесі, а й у процесі управління. Це стало головною передумовою виникнення теорії менеджменту. \ Будь-яке розуміння менеджменту потребує вивчення його в статиці і в динаміці; в межах глобальної й локальної діяльності; на поточний момент і в перспективі. Суттєвою особливістю терміна «менеджмент» є те, що його переважно використовують стосовно управління господарською діяльністю. Застосування поняття «управління» правомірне щодо загальної характеристики цього виду людської діяльності, а «менеджмент» — щодо змісту, форм і методів конкретного управлінського впливу на діяльність суб'єкта ринкових відносин. Термін «менеджмент» стосується тільки тих організацій, які здійснюють свою діяльність із метою отримання прибутку (підприємницького доходу). Менеджмент як управління в умовах ринкової економіки передбачає: — орієнтацію організації на попит і потреби ринку, конкретних споживачів; виробництво видів продукції послуг), які мають попит і можуть принести очікуваний прибуток; — постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва: отримання оптимальних результатів із меншими витратами; — господарську самостійність, яка забезпечує свободу прийняття рішень тими, хто відповідає за кінцеві результати організації, її підрозділів; — постійний перегляд цілей і програм залежно від ситуації на ринку; — встановлення остаточного результату діяльності організації, її підрозділів на ринку; — необхідність використання сучасної інформаційної бази з метою здійснення багатоваріантних розрахунків для прийняття обґрунтованих і оптимальних рішень.  
Объём работы:
27
Выводы:Управління – це процес поєднання ресурсів для досягнення поставленої мети; свідомий вплив людини на різні об’єкти та процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі та осіб, які пов’язані з ними, що відбувається з метою надання процесам визначеної спрямованості та отримання бажаних результатів. Управління становить собою складну систему, що складається з багатьох взаємозв’язаних елементів та їх взаємозв’язків. Система управління – це форма реалізації взаємодії й розвитку відносин управління, виражених у законах і принципах менеджменту, а також у меті, функціях, структурі, методах і процесі управління . Тобто менеджмент та управління є поняття схожими за змістом та функціями. Менеджмент в свою чергу повинен забезпечувати успішне функціонування організації, результатом діяльності якої є прибуток, а також певні гарантії для її майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у вигляді різноманітних резервних фондів дає змогу обмежувати й долати ризики, зумовлені змінами ринкової ситуації. Це передбачає необхідність надання менеджерам достатньої свободи й самостійності у господарській діяльності, без чого неможливо оперативно реагувати й адаптуватися до змінних умов, тобто досягати мети менеджменту. Мета менеджменту — забезпечення прибутковості чи дохідності діяльності організації на основі раціонального налагодження виробничого процесу і процесу управління, розвитку матеріально-технічної і технологічної бази, ефективного використання кадрового потенціалу, власних та залучених коштів. Прибутковість організації свідчить про ефективність її виробничо-збутової діяльності, яка досягається внаслідок мінімізації витрат (на сировину, матеріали, енергію, оплату праці, фінансування) і максимізації доходів від результатів виробництва — випуску продукції та подання послуг. Досягнення мети неможливе, якщо її не конкретизувати й не деталізувати у формі завдань для працівників управління. Завдання менеджменту — конкретизований у просторі й часі зміст мети менеджменту для окремих структурних підрозділів виконавців відповідно до їх функціонального призначення. Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживачів на основі наявних матеріальних та людських ресурсів і забезпечення рентабельної діяльності організації, її стабільного становища на ринку. Із цього основного завдання витікають інші: — автоматизація виробництва й залучення висококваліфікованих працівників; — стимулювання працівників шляхом створення належних умов праці й установлення відповідної заробітної плати; — постійний контроль ефективності діяльності організації; — постійний пошук і освоєння нових ринків. До завдань менеджменту належать також деталізація цілей розвитку організації; встановлення їх пріоритетності, черговості й послідовності вирішення; розроблення стратегії розвитку організації, господарських завдань і шляхів їх здійснення; розроблення системи заходів для подолання проблем; визначення необхідних ресурсів і джерел їх постачання; контроль за виконанням поставлених завдань. Завдання менеджменту безперервно ускладнюються із зростанням масштабів виробництва.  
Вариант:нет
Литература:1.            Бідняк М.Н. Організація управління: Навч. посіб. – К.: А.С.К.,2003. – 176с. 2.            Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2005. – 504с. 3.            Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів.- К.: „Кондор", 2002. -654с. 4.            Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенньїй менеджер. – М.: Дело, 1999. – 320с. 5.            Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донесли Д.Х.  Организации: поведений структура, процессы: Пер. с англ.. - 8-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 662с. 6.            Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: Навч. посіб. - К ЦНЛ, 2003.- 186с. 7.            Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. Посіб. - К.: Київ. наї. торг.-екон. ун-т, 2001. -247с. 8.            Кігель В.Р. Методи і моделі прийняття  рішень в ринковій економії; Монографія. - К.: ЦНЛ, 2003. - 200с. 9.            Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємства Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2005. - 168с. 10.          Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с. 11.          Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: „Кондор", 2003. - 296с. 12.          Мартыненко Н.Н. Технология менеджмента: Учебник для студентов высш. учеб. заведений. - К.: МП «Леся», 1997. -800с. 13.          Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посіб. - К. ЦНЛ, 2003.- 180с. 14.          Менеджмент организации: Учебное пособие / З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин и др. - М.: ИНФРА-М, 1995. -432с. 15.          Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. -К.: Либідь, 2003. - 448с. 16.          Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2004 -336с. 17.          Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф.  Менеджмент організацій:  Навч. посібник. - К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб", 2001. - 392с. 18.          Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2003. -388с. 19.          Тян Р.В., Багрова І.В. Організація виробництва: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2005. - 20.          Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф.. Г.Г. КІрейцева. -К.: ЦНЛ, 2004.-531с. 21.          Цигилик 1.1. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2005.- 160с. 22.          Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2002. - 583с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)