Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління проектами / Проектний менеджмент»

Управление проектом по строительству и открытию гостиничного комплекса с конференц-залами

Карточка работы:307ф
Цена:
Тема: Управление проектом по строительству и открытию гостиничного комплекса с конференц-залами
Предмет:Управління проектами / Проектний менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Управління проектами і програмами
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні особливості управління проектами в індустрії гостинності 5 1.1. Специфічні риси готельного бізнесу та особливості його розвитку в Україні 5 1.2. Сутність проектної діяльності та напрямки її здійснення у готельному бізнесі 12 1.3. Вимоги до управління проектами у готельному бізнесі 20 2. Обґрунтування проекту створення готельного комплексу «Україночка» 36 2.1. Загальна характеристика, місія, мета та стратегічні завдання проекту 36 2.2. Основні етапи та ресурси проекту 40 2.3. Послідовність реалізації проекту та управління його завданнями 5 3. Інформаційне забезпечення процесу розробки та управління реалізацією проекту створення готельного комплексу «Україночка». 50 3.1. Оцінка можливостей використання спеціального програмного забезпечення для розробки проектних рішень та управління реалізацією проектів 50 3.2. Особливості проектного рішення зі створення готельного комплексу «Україночка» із застосуванням спеціального програмного забезпечення 55 3.3. Оцінка ефективності запропонованих управлінських рішень в галузі реалізації проекту створення готельного комплексу «Україночка» 63 Висновки 70 Перелік використаних джерел 73
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Протягом останніх десятиріч сформувалася нова наукова дисципліна – управління проектами (project management) – розділ теорії управління соціально-економічними системами, вивчаючий методи, форми, засоби найефективнішого і раціонального управління змінами. Протягом багатьох століть людству доводилося реалізовувати безліч проектів. Зростаюча складність проектів, з одного боку, і накопичений досвід управління, з іншою, зробили необхідним і можливим створення ідеології і методології управління проектами. Бурхливий розвиток кібернетики, теорії управління і дослідження операцій в середині 20 сторіччя дозволило створити ряд формальних моделей і тим самим закласти систематичну наукову основу управління проектами. Можна виділити декілька основних напрямів вивчення даної дисципліни. По-перше, це моделі і методи мережного планування, що дозволяють визначити раціональну або оптимальну послідовність виконання робіт при заданих технологічних, бюджетних і інших обмеженнях. Такого роду моделі отримали загальне визнання, лягли в основу численних прикладних програм для ПК і широко використовуються для управління реальними проектами. По-друге, це теорія і практика менеджменту – систематизований набір положень про найефективніше управління організацією, які носять узагальнюючий, емпіричний і інтуїтивний характер. На протязі 40 останніх років управління проектами в розвинутих країнах сформувалось як самостiйна дисципліна і особлива професiйна область дiяльності в умовах ринкової економіки. Став формуватись певний " світ управління проектами" для якого характерні спецiальна література і різноманітні перiодичні видання; велика кількість експертів і компаній, які об'єднані в національні та мiжнароднi асоціації та товариства; свої всесвiтнi конгреси, мiжнародні, регiональні і нацiональні симпозiуми; значний ринк програмних продуктів та послуг; розвинуту систему освіти, пiдвищення кваліфікації, сертифiкації. Україна багато рокiв була, по сутi, в ізоляції вiд цього свiту "управлiння проектами ", хоча у нас здiйснювалася значна кількiсть масштабних проектів і програм . Тому, зрозуміло, що в нашій країні були накопичені свої досягнення та досвід управління проектами. Проте науці та практиці управління проектами не приділялось необхідної уваги. На сучасному етапі Україна інтегрується в світове економічне співтовариство і тому важливим є широке використання світового досвіду з управління проектами. Метою цієї роботи є розкриття основних елементів управління проектом створення нового готелю «Україночка». Предметом дослідження є процес управління проектом створення нового підприємства готельного господарства. Об’єктом дослідження є можливості використання спеціального програмного забезпечення з метою підвищення ефективності управління проектом створення готелю. В ході дослідження будуть вирішені наступні завдання: - розгляд особливостей проектної діяльності у готельному господарстві; - аналіз підходів до управління проектами зі створення та функціонування готелів; - визначення цілей та завдань управління проектом створення готелю, визначення шляхів його реалізації, обґрунтування змісту та взаємозв’язку основних елементів управління проектом, визначення часових та ресурсних його параметрів; - визначення переліку та послідовності робіт та управлінських дій за проектом, що пропонується; встановлення взаємозв’язку між окремими стадіями реалізації проекту та їх складовими; - узагальнення результатів використання програмного забезпечення в галузі управління проектами та формулювання висновків про доцільність його використання у практичній діяльності. У дослідженні були використані наступні методи та прийоми: програмно-цільового управління; проектного аналізу; інвестиційного аналізу; діагностики; моделювання; графічної інтерпретації економічної та управлінської інформації тощо. При підготовці дослідження було використано спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє підвисити ефективність створення проектів та управління ними. Зокрема, було використано програму MS Project 2000, яка насьогодні вважається фахівцями найбільш потужним засобом управлінського проектування.
Объём работы:
72
Выводы:В межах дослідження було всебічно обґрунтовано доцільність використання спеціального програмного забезпечення під час управління проектом створення готелю «Україночка». Задум проекту полягає у будівництві приміщення нового готелю з яскраво вираженим національним колоритом, національною кухнею на високому рівні кулінарної майстерності, яка підкріплюється високим рівнем технологічності та організації готельного господарства Цілями проекту є: - реєстрація суб’єкта господарської діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю “Україночка”; - розробка, замовлення та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та іншої документації з будівництва готельного комплесу, підбору персоналу, організації надання послуг сервісу гостинності та розміщення; - забезпечення високої якості послуг підприємства та його конкурентоспроможності; - створення сприятливих умов для отримання власниками підприємства прибутку. Основними інструментами управління виконанням проекту є: - моніторинг усіх видів діяльності, передбачених проектом; - документарне, нормативно-правове, кадрове, технологічне та фінансове забезпечення усіх етапів робіт та процесів за проектом; - контроль за усіма видами діяльності, ходом робіт, діяльністю відповідальних осіб, виконавців, підрядників; - встановлення послідовності виконання робіт за проектом та дотримання неї; - навчання персоналу та контроль за виконанням посадових обов’язків; - розподіл завдань між виконавцями різного типу та контроль за своєчасністю їх виконання; - використання фінансових та організаційних важелів впливу на виконавців окремих видів робіт за проектом, постачальників, інших пов’язаних сторін. На хід реалізації проекту можуть впливати наступні фактори, обставини, дії, суб’єкти: - державні органи реєстрації суб’єктів господарювання, державна туристична адміністрація; - державні установи санітарно-епідемічного, пожежного, технічного та іншого видів контролю; - державні установи сертифікації та ліцензування в галузі сервісу та гостинності; - державна податкова адміністрація; - постачальники сировини, матеріалів, обладнання, меблів; - виконавці робіт – сторонні організації (підрядники тощо); - законодавче поле та зміни у нормативно-правовому регулюванні в галузі сервісу гостинності та розміщення; - зміни вимог щодо проведення будівельно-монтажних робіт; - зміни у податковому законодавстві, законодавстві з оплати праці, охорони праці, соціального страхування; - прояви негативних дій з боку мешканців території розміщення готельного комплексу, інших осіб, кримінальних структур та окремих громадян; - прояви корупції з боку державних посадовців щодо узгодження окремих елементів проектної документації, надання дозволів тощо. Стратегія взаємодії проекту з його оточенням базується на: - вчасність підготовки, узгодження та затвердження усіх нормативних документів щодо проведення будівельно-монтажних робіт, реєстрації підприємства, отримання необхідних дозволів, сертифікатів та ліцензій; - регулярності контролю за дотриманням вимог діючого законодавства в галузі реалізації проекту та здійсненні відповідних заходів; - попередження негативного впливу оточення на роботи за проектом, його організаторів та управлінського персоналу; - встановлення конкретних умов, термінів та вимог до взаємодії з постачальниками, підрядниками, виконавцями окремих видів робіт за проектом; - розробка та реалізація системи матеріальної та нематеріальної мотивації й стимулювання персоналу до належного й своєчасного виконання робіт за проектом. Повний життєвий цикл проекту складає 399 днів (з 01.02.07 по 28.08.08) Ключовими стадіями проекту є: - реєстрація підприємства (проведення зборів засновників, підготовка, узгодження та реєстрація статуту, реєстрація в державних податкових органах, пенсійному фонді тощо, отримання дозволів на використання печаток підприємства, отримання статусу юридичної особи, формування статутного фонду); - будівництво та відкриття готелю (розробка технічної та фінансово-економічної документації за проектом; узгодження проекту з державними виконавчими органами, укладання договору з підрядною організацією, постачальниками сировини, матеріалів, обладнання, меблів; підбір та інструктаж персоналу; проведення пускових робіт та здача об’єкту в експлуатацію); - проведення урочистостей з нагоди відкриття об’єкту (облаштування території, укладання та виконання договору з підприємством, що спеціалізується на проведенні урочистостей) Проект планується розпочати 01.02.07 р. та закінчити 28.08.08 р. Контрольними точка проекту є: - закінчення реєстрації підприємства в органах дозвільної системи, податковій інспеції, Пенсійному фонді, фондах соц.страху, отриманні необхідних дозволів на статутну діяльність – 21.02.07 - повне комплектування персоналу – 16.07.08. - відкриття готелю– 28.08.08 Загальна вартість трудових ресурсів, які необхідні для реалізації проекту створення готелю «Україночка», дорівнює 355304,17 грн. За результатами реалізації проекту створення готелю «Україночка» у перший рік буде отримано чистий прибуток у розмірі 3627353,8 грн., який у подальшому буде постійно зростати та на 10 рік освоєння виробництва складатиме 61828507,3 грн. Розмір чистого грошового потоку за проектом вже у першій рік його реалізації складатиме 2428,7 тис. грн., а протягом 10 років дорівнюватиме 60628,8 тис. грн. Термін окупності проекту дорівнює 2 роки й 325 днів. Реалізація запропонованого проекту, на наш погляд, входить до пріоритетних стратегічних напрямків подальшого розвитку готельного господарства України, а використання програмних засобів управління проектом забезпечує ефективність його реалізації, своєчасність виконання планових завдань та результативну підготовку до стадії експлуатації нового об’єкту.
Вариант:нет
Литература:1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – Москва, «Финансы и статистика», 1995. 2. Бард В., Дирен Б. Экономика проектного анализа. Практическое руководство. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991. 3. Брігхем Є.Ф. основи фінансового менеджменту. – Київ, “Молодь”, 1997. 4. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. – Москва, «Финансы и статистика», 1997. 5. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. - 336 с. 6. Воронов К. Коммерческая оценка инвестиционных проектов: Основные положения и методики. – Москва, «Альт»,1994. 7. Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М., 1993. 8. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994. - 200 с. 9. Ильин Н.И., Лукманова И.Г и др. Управление проектами. - СПб.; «Два-ТрИ», 1996. - 610 с. 10. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з англ.. / Під ред. С.Д.Бушуєва, - 2-е вид., перероб. – К.: Видавничий дім “Деловая Украина”, 2000. – 198 с. ISBN 966-7040-15-1. 11. Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами. – М.: Финансы и статистика, 1994. –312с. 12. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Моска, «Прогресс», 1992. 13. Кунц Г., О’Доннул С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций (в 2 томах). – Москва, «Погресс», 1981. 14. лазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – Москв, «Финсттинформ», 1997. 15. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. – Москва, «БЕК», 1996. 16. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операцый. Методы, модели, техника вычислений. Учебн. Пособие для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ,1998. – 400с. 17. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – Москва, «Дело», 1992. 18. Руководство по проектному анализу. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994. 19. Управление проектами. Учебник для вузов. /Под ред. Шапиро В.Д. – Москва, Спб «ДваТРи», 1996. 20. Финци У. Всемирный Банк и анализ проектов. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991. 21. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ. – М.: «Дело», 1993-128с. 22. Шапиро В.Д. Управление проектами. - СПб.: Два-три, 1993. - 443 с. 23. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. - К.: Либідь, 1992. -176 с.
Дополнительная информация:додатки, файл проекту MS Project подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)