Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Сучасний стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні

Карточка работы:8901
Цена:
Тема: Сучасний стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Міжнародна інформація і право
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП  3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО  ТУРИЗМУ  В УКРАЇНІ    5 1.1. Сутність та основні характеристики спортивного туризму             5 1.2. Умови розвитку спортивного туризму в Україні   9 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ          26 2.1. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні  26 2.2. Перспективи спортивного туризму в Україні         36 ВИСНОВКИ        39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      41 ДОДАТКИ          44  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. У розвитку вітчизняного туристичного руху помітну роль відіграє спортивний туризм. По суті він є однією з найдоступніших і масових форм активного відпочинку, пізнання та вивчення навколишнього світу. Спортивно-оздоровчий туризм передбачає подолання маршруту активним способом, тобто без використання транспортних засобів, покладаючись лише на свої власні сили. Активний рух є визначальною рисою спортивно-оздоровчого туризму. Найпоширенішими видами активного туризму в Україні є: пішохідний, водний, велосипедний спелео- та гірськолижний туризм. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз управління розвитком дитячо-юнацького туризму в Україні. Об’єктом дослідження є індустрія спортивного туризму, предметом дослідження є розвиток спортивного туризму в Україні. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: -              розглянути сутність та основні характеристики спортивного туризму; -              здійснити аналіз сучасного розвитку спортивного туризму в Україні; -              дослідити проблеми розвитку спортивного туризму в Україні; -              обґрунтувати перспективи спортивного туризму в Україні. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузі організації туризму. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Практичне значення роботи полягає у науковому обґрунтуванні сучасного стану та перспектив розвитку спортивного туризму в Україні. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у двох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.  
Объём работы:
38
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Спортивний туризм - вид спорту, в основі якого лежать змагання на маршрутах, що включають подолання категорованих перешкод у природному середовищі (перевалів, вершин (у гірському туризмі), порогів (у водному туризмі), каньйонів, печер та ін.), і на дистанціях, прокладених у природному середовищі й на штучному рельєфі. Спортивний туризм в Україні є національним видом спорту, що має багаторічні традиції. Він містить у собі не тільки спортивну складову, але й особливу духовну сферу, і спосіб життя самих аматорів мандрівок. Центрами розвитку спортивного туризму, як і раніше, залишаються некомерційні клуби туристів («турклуби»), хоча багато туристів займаються ним самостійно. Спортивний туризм – це найбільш активна і динамічна складова частина туристичної діяльності. Він об’єднує на добровільних засадах любителів пішохідних, лижних, гірських, водних, велосипедних, автомобільних, мотоциклетних, спелеопоходів і любителів подорожувати на розбірних парусних суднах різної класифікації. Розвиток цієї багатогранної громадської діяльності спортивного туризму неможливий без організаційно-територіальної структури. Останнім часом спортивному туризму як ефективному засобу залучення населення до здорового способу життя стало приділятися значно більше уваги з боку органів державної влади. Спортивний туризм як вид туризму було визначено у Законі України “Про туризм”. Йому приділена увага у Державній програмі розвитку туризму на 2002–2010 рр., затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583 та Розпорядженні Кабінету Міністрів України “Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму” від 27 червня 2003 р. № 390-р. За підсумками 2008 р. у складі Федерації спортивного туризму України діє 27 територіальних осередків, які налічують у своїх рядах – 9 749 індивідуальних членів та 121 колективний член, серед яких 3 463 особи та 82 414 гуртківців туристсько-спортивних гуртків у закладах освіти. Проведено 261 змагання з техніки видів спортивного туризму, із них 26 всеукраїнського рівня. Також відбулося 1 336 спортивних походів з різних видів туризму, в яких узяло участь 13 338 осіб. Перше місце по кількості походів серед видів спортивного туризму займає пішохідний, друге – водний, третє – гірський, четверте – велосипедний, п’яте – спелеотуризм, шосте – лижний, сьоме – вітрильний туризм. У наш час маємо проблеми в розвитку спортивного туризму, які потребують вирішення. Аналіз стану розвитку спортивного туризму в Україні показує, що для стабілізації ситуації та подальшого його розвитку нагальною потребою стала консолідація зусиль туристської громадськості країни у створенні потужної громадської організації як авангарду туристсько-спортивного руху. Необхідно було створити таку організацію, яка б мала сильну, організовану, розгалужену структуру в регіонах і яка б могла отримувати фінансування на свою статутну діяльність як від спонсорів – комерційних структур, з одного боку, так і з боку держави – шляхом бюджетного фінансування спортивно-масових туристських заходів через управління з питань фізичної культури і спорту різного рівня та через інші органи державної виконавчої влади, у тому числі й управління туризму. Таким чином, необхідна державна багатовекторна зацікавленість у розвитку спортивного туризму - насамперед дитячого, юнацького й студентського. Держава повинне виділяти кошти на його розвиток. Федерація спортивного туризму України повинна у своїй роботі з організаціями, яким не прийнятна командно-адміністративна суть її уставу, керуватися засадами консенсусу в повному обсязі, використовувати договірну систему в спільній роботі з розвитку спортивного туризму.  
Вариант:нет
Литература:1.            Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів України // Прийнято постановою Президії Федерації спортивного туризму України 8 грудня 2001 р. 2.            Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для Вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 314 с. 3.            Бабарицька В. Розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації суспільно-економічних процесів // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. - К.- Луцьк, 2000. - Т. 1. - С. 347-351. 4.            Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 287 с. 5.            Безносюк В. Д. Індустрія туризму: Орг.-екон. основи реформування турист. галузі України // Трибуна. - 2004. - № 11-12. – 45 с. 6.            Безносюк В. Д. Україна - держава туристична  // Трибуна. - 2005. - № 3-4. – 46 с. 7.            Бородюк Н. Налаштованість на динамізм: Туристична галузь в Україні // Уряд. кур’єр. - 2005. - 17 жовт. – 15 с. 8.            Бриков С. Туризм на порозі ХХІ століття // Столиця. - 2005. - 23 верес. – 25 с. 9.            Булашев О. Я. Теорія і методика спортивного туризму для студентів першого курсу (за кредитно- модульною системою).– Х.: ХДАФК, 2007.– С. 13. 10.          Буроменський М.В. Міжнародний туризм: Навколишне середовище та розвиток / Відп. ред. Мельник Т.М. – К.: Логос, 2005. – 40 с. 11.          Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право. – 2005, № 5. –28  с. 12.          Владика С. Український туризм - оптимізм без авантюризму // Столиця. - 2004. - № 5 (верес.). – 24 с. 13.          Воронова Э. Ю. Социально-економическое значение международного туризма // Бизнес и политика. – 2006, № 5. – 59 с. 14.          ВТО рекомендує, але не зобов’язує // Туризм: практика, проблеми, перспективи, 2006, №7. – 48 с. 15.          ВТО: прогнозы на будущее // Зеркало недели, № 12. – 2006. – 45 с. 16.          Гаврилішин І.П., Славута Є.І. Проблеми розвитку й кадрового забезпечення туризму в Україні // Підвищення ефективності й надійності систем міського господарства: Зб. наук. ст. - К.: Либідь, 2005. – 246 с. 17.          Гайдук А. Формирование туристической рыночной инфраструктуры как фактор повышения эффективности функционирования рынка туристических услуг // Региональная экономика. – 1999, № 2. – 178 с. 18.          Головченко В. Правове регулювання туризму потребує вдосконалення // Право України. –- 2005, № 2. –31 с. 19.          Гротова А.П. Туристичний похід вихідного дня. – К.: ПРООН, 2002. – 293 с. 20.          Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: Высшая школа, 2006. – 345 с. 21.          Гуляев В.Г. Туристическая деятельность. Учебная помощь. – М.: Ноллиджи, 2006. – 312 с. 22.          Данилин А.Э. Развитие иностранного туризма // Туризм. – 2005,  № 4. – 21 с. 23.          Дергачов В. Международный туризм в современном мире // Бинес Информ. – 2006, № 5. – 36 с. 24.          Зорин И.В. Энциклопедия туризма. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 477 с. 25.          Іванух Р., Жученко В. Стратегічні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України // Економіка України, 2005, №1. – 67 с. 26.          Іваськів В. Щоб усі шляхи вели в Україну: Про особливості і можливості турист. галузі // Діловий вісн. – 1999, № 10. – 47 с. 27.          Інформаційні матеріали щодо стану розвитку спортивного туризму в Україні // Матеріали засідання та проекти документів.– Чернівці: Б. в., 2007.− С. 8. 28.          Капуста Т. Основна перешкода - застаріле законодавство: Туризм // Уряд. кур’єр. – 2006. – 2 листоп. – 22 с. 29.          Квартальнов В.А. Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 311 с. 30.          Колотуха О. В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України.– К.: Федерація спорт. Туризму України, 2006.– С. 4. 31.          Спортивний туризм: Ін форм.-метод. зб.− К., 2006.– № 9.– С. 4–5. 32.          www.fstu.org.ua/ - Офіційний сайт Федерацї спортивного туризму України.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (126)