Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Організація і методика обліку та контролю розрахунків з підзвітними особами (на прикладі ТОВ «ЛіС»)

Карточка работы:305
Цена:
Тема: Організація і методика обліку та контролю розрахунків з підзвітними особами (на прикладі ТОВ «ЛіС»)
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бух облік та аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з підзвітними особами 6 1.2 Нормативно-правова база регулювання обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами 16 1.3. Облік розрахунків з підзвітними особами за МСБО 29 Розділ 2. Організація і методика обліку розрахунків з підзвітними особами 35 2.1. Основи організації обліку розрахунків з підзвітними особами 35 2.2. Методика обліку розрахунків по відрядженням 42 2.3. Методика обліку розрахунків за авансами 55 2.4. Автоматизація обліку розрахунків з підзвітними особами 62 Розділ 3. Організація контролю розрахунків з підзвітними особами 69 3.1. Мета, завдання і джерела контролю розрахунків з підзвітними особами 69 3.2. Методика та організація проведення внутрішнього та зовнішнього контролю розрахунків з підзвітними особами 72 3.3. Організація проведення контролю розрахунків з підзвітними особами 88 Висновки 93 Список використаної літератури 99
Курс:5
Реферат:Робота містить 103 сторінок тексту, 9 таблиць, 7 рисунків, список використаної літератури з 43 найменувань, 6 додатків Ключові поняття: бухгалтерський облік, підзвітна особа, готівка, грошовий аванс, авансовий звіт, відрядження, контроль, аудит, аудиторський висновок. Предметом дослідження даної роботи є фінансовий облік операцій з підзвітними особами. Метою даної роботи є дослідження теоретичних підходів до організації і методики обліку розрахунків з підзвітними особами, дослідити практичні аспекти організації і методики обліку операцій з підзвітними особами на досліджуваному підприємстві. Для написання роботи було поставлено наступні завдання: визначити економічну сутність розрахунків з підзвітними особами; розглянути нормативно-правову базу регулювання обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами; визначити особливості обліку розрахунків з підзвітними особами за МСБО; ознайомитись з основами організації обліку розрахунків з підзвітними особами; розглянути методику обліку розрахунків по відрядженням; розглянути методику обліку розрахунків за авансами; розглянути спосіб автоматизації обліку розрахунків з підзвітними особами; визначити завдання і джерела контролю розрахунків з підзвітними особами; дослідити організацію проведення внутрішнього та зовнішнього контролю розрахунків з підзвітними особами; дослідити організацію проведення розрахунків з підзвітними особами. Об’єктом дослідження є ТОВ „ЛіС”. Рік написання роботи 2006 Рік захисту роботи 2007
Язык:укр
Вступление:Фінансовий облік є функцією управління і являє собою найбільш суттєву та важливу частину управлінської системи підприємства. Впровадження ринкових механізмів, різноманітних форм власності, реформування економічних відносин вимагають внесення змін у систему бухгалтерського фінансового обліку. Фінансовий облік в галузях народного господарства є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності. Фінансовий облік документально сполучає підприємство із зовнішнім світом, тобто сторонніми організаціями – юридичними та фізичними особами. Актуальні проблеми в галузі економіки неможливо вирішувати без удосконалення побудови бухгалтерського обліку, який у практичному аспекті формує інформаційну систему підприємства дає змогу користувачам оперувати відповідними даними. Перехід підприємств України на національні стандарти бухгалтерського обліку, на новий План рахунків бухгалтерського обліку зумовлений рамками реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, який передбачає адаптацію законодавства України до законодавства розвинутих країн світу і спрямований на розвиток ринкових відносин, охоплення приватизацією різних галузей народного господарства України. Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємств, у системі оподаткування, у довгострокових зобов’язаннях, поточних і розрахункових операцій у складанні балансу, фінансової звітності тощо. Саме досконала організація обліку розрахунків, а також проведення економічного аналізу розрахунків забезпечить платоспроможність та ліквідність підприємства, що безпосередньо залежать від його спроможності своєчасно та в необхідному розмірі проводити грошові розрахунки. Ця залежність потребує реалізації цілісної сис¬теми прогнозування, планування та контролю за розрахунками підприємства. Ефективність такого управління визначається саме рівнем якості організації роботи бухгалтерського відділу та відділу економічного і фінансового аналізу. Предметом дослідження даної роботи є фінансовий облік операцій з підзвітними особами. Метою даної роботи є дослідження теоретичних підходів до організації і методики обліку розрахунків з підзвітними особами, дослідити практичні аспекти організації і методики обліку операцій з підзвітними особами на досліджуваному підприємстві. Для написання роботи було поставлено наступні завдання: - визначити економічну сутність розрахунків з підзвітними особами; - розглянути нормативно-правову базу регулювання обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами; - визначити особливості обліку розрахунків з підзвітними особами за МСБО; - визначити основи організації обліку розрахунків з підзвітними особами; - розглянути методику обліку розрахунків по відрядженням; - розглянути методику обліку розрахунків за авансами; - розглянути спосіб автоматизації обліку розрахунків з підзвітними особами та напрямки його вдосконалення; - визначити завдання і джерела контролю розрахунків з підзвітними особами; - дослідити організацію проведення внутрішнього та зовнішнього контролю розрахунків з підзвітними особами; - дослідити організацію проведення розрахунків з підзвітними особами. Об’єктом дослідження є ТОВ „Ліс”. В дослідженні використовувалися наступні наукові методи факторного аналізу, ланцюгових підстановок, вибіркової статистики, системного аналізу, пошуку причинно-наслідкових зв’язків та ін. Інформаційною базою дослідження виступають розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, статті періодичного друку, нормативно-правові та законодавчі акти, а також дані обліку і звітності досліджуваного підприємства. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку літератури та додатків.
Объём работы:
97
Выводы:В першому розділі робот було проведено дослідження теоретичних засад обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами. Актуальність теми пов’язана із необхідністю видачі з каси готівки працівникам під звіт у процесі господарської діяльності на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами. Підзвітна особа - довірена особа підприємства, якій підприємство надало такий статус (статус (лат. status) - правове становище, стан). Підзвітна особа – це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства. Статус підзвітної особи - сукупність прав і обов’язків фізичної особи, що перебуває в певних відносинах з підприємством - працівника цього підприємства, посадової особи, власника підприємства. У поняття статусу входять права і обов’язки особи, передбачені для учасника трудових, адміністративно-правових відносин. Виконання обов’язків підзвітної особи передбачає здійснення таких операцій: - отримання завдання; - отримання грошового авансу для оплати витрат, пов’язаних з виконанням отриманого завдання. Підзвітній особі також можуть бути видані розрахункова чекова книжка для розрахунків з партнерами і довіреність на отримання цінностей; - скерування на інше (інші) підприємство для виконання завдання (одержання цінностей, послуг, робіт і, при потребі, їх оплата) в тому ж населеному пункті, в якому розташоване підприємство, місце основної праці підзвітної особи, або поза місцем основної роботи, тобто під час службового відрядження; - оформлення документів на отримання цінностей, послуг, робіт і їх оплату, з позначенням у документах реквізитів підприємства, яке скерувало (відрядило) підзвітну особу; - передача цінностей матеріально відповідальній особі свого підприємства, а документів на їх отримання і оплату - в бухгалтерію. Якщо працівник був відряджений, то в цьому випадку в бухгалтерію здаються документи, які підтверджують його витрати на відрядження (квитки, квитанції та ін.); - складання звіту про використання одержаних грошових коштів і врегулювання грошових відносин, що виникли (повернення залишку невикористаних за призначенням готівкових коштів, отримання додаткових готівкових коштів на покриття визнаної обґрунтованою перевитрати та ін.). Щодо визначення терміну „підзвітна особа” слід зазначити наступне. Нормативно-правові акти не дають однозначного визначення цьому терміну. Більше уваги приділено тлумаченню сутності відряджень. Визначення поняття відрядження, а точніше службового відрядження, дано в Інструкції № 59. Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації (далі - підприємство) на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом України №322-VIII від 10.12.71 р. надає гарантії і компенсації при службових відрядженнях. Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством. Дослідження організації обліку розрахунків з підзвітними особами у другому розділі роботи проводилось на матеріалах підприємства ТОВ „ЛіС”. Основними завданнями організації бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами є: - чітке документування розрахунків; - своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах; - правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до неї. Об’єкт обліку — грошові кошти, які видані фізичній особі для здійснення оперативно-господарських витрат (купівлі предмета, використання під час службового відрядження тощо). Аналітичний облік — будується за кожною фізичною особою окремо за такими характеристиками: прізвище, ім’я та по батькові, призначення грошей, термін, на який видані гроші. Підзвітній особі видаються гроші на основі її письмової заяви з дозволу керівника підприємства ТОВ „ЛіС” за наявності довідки бухгалтерії про те, що за даною особою немає заборгованості по раніше виданих авансах. Після повернення з відрядження або виконання доручення підзвітна особа має протягом трьох днів подати авансовий звіт про використання у зв’язку з відрядженням виданих йому сум. До авансового звіту додається: посвідчення на відрядження, оформлене в установленому порядку (з відмітками про вибуття і прибуття), залізничний та інші квитки, копії товарних чеків, приймальні акти або розписки осіб, що прийняли від підзвітної особи придбані цінності, тощо. Авансовий звіт бухгалтерія перевіряє як з погляду правильності його оформлення і арифметичних підрахунків, так і по суті, тобто правильності і законності витрати кожної суми, зазначеної у звіті. Про перевірку робиться запис на бланку авансового звіту, після чого останній затверджує керівник підприємства. Залишок невикористаних сум підзвітна особа повертає до каси підприємства. Для обліку підзвітних сум бухгалтером ТОВ „ЛіС” застосовується рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». На дебеті цього рахунка групують суми, що видаються у підзвіт, і відображають заборгованість осіб. Скерування працівника у відрядження супроводжується на ТОВ „ЛіС” оформленням таких первинних документів: - завдання на відрядження; - наказу (розпорядження) керівника підприємства про скерування працівника у відрядження; - попереднього кошторису витрат на відрядження; - посвідчення про відрядження і запису в Журналі реєстрації посвідчень; - документів про зв'язок відрядження з діяльністю підприємства. Підставою для наказу про відрядження є обґрунтування про скерування працівника в службове відрядження. На ТОВ „ЛіС” з багатоланковою структурою управління обґрунтування (клопотання, завдання) підписує керівник структурного підрозділу (начальник цеху, служби, відділу тощо), від якого співробітник їде у відрядження. Якщо величина виданих і витрачених коштів збігається, на підставі авансового звіту встановлюється відсутність заборгованості підзвітної особи перед підприємством. Суми залишку або перевитрати грошових коштів за цього варіанту не виникає. Якщо величина фактично затрачених коштів перевищує суму отриманого авансу, відбувається перевитрата підзвітною особою отриманого грошового авансу. Якщо фактично витрачені кошти підприємством визнаються обґрунтованими, отже, підзвітна особа для виконання завдання затратила власні гроші, виникла заборгованість підприємства перед підзвітною особою. При виявленні факту перевищення затрачених грошових коштів над сумою отриманого грошового авансу підзвітна особа повинна в письмовому вигляді подати пояснення щодо перевитрати. На службовій (доповідній) записці підзвітної особи ставиться відповідна резолюція керівника. Остаточна сума прийнятих до обліку грошових коштів підтверджується підписом керівника на авансовому звіті. Службова записка з резолюцією керівника додається до авансового звіту працівника. Різниця (борг підприємства) повинна бути відшкодована працівнику без його заяви з каси підприємства. Зазвичай грошові кошти, що відповідають сумі перевитрати, погашаються шляхом видачі готівкових коштів з каси і заповненням видаткового касового ордера. У разі якщо підзвітна особа витратила меншу суму, ніж одержані кошти, встановлена різниця показується в авансовому звіті як надлишок готівкових коштів і оформляється як заборгованість підзвітної особи перед підприємством. Сума такої заборгованості фіксується в авансовому звіті як залишок коштів. Такий залишок коштів визнається підприємством як невикористаний залишок готівкових грошових коштів і підлягає поверненню у встановлені терміни. На досліджуваному підприємстві робочі місця адміністративного та управлінського персоналу оснащені комп'ютерною технікою. Облік активів, капіталу та зобов'язань ведеться в автоматизованій сітьовій версії 7.7 програми „1С: Підприємство”. В третьому розділі роботи було досліджено організацію контролю на підприємстві. Контроль – це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт виявленням відхилень, допущений у ході виконання цих рішень. Економічний контроль класифікується за багатьма критеріями одним з яких є розподіл на внутрішній і зовнішній контроль. Аудит є основним напрямком зовнішнього контролю на сучасному етапі розвитку економіки країни. На досліджуваному підприємстві не організовано систему внутрішнього контролю за розрахунками з підзвітними особами. Поточний контроль проводиться головним бухгалтером, але систематизованого характеру він не має. Але на підприємстві проводився аудит, тому далі буде розглянуто організацію зовнішнього контролю, і на основі проведеного дослідження надано рекомендації щодо організації внутрішнього контролю в організації Завдання аудитора під час перевірки фінансової звітності полягає у контролі дотримання власниками основних вимог до неї — реальності, ясності, своєчасності та єдності методичних звітних показників. Об’єктом аудиту операцій з підзвітними сумами є авансові звіти, додані до них підтверджувальні документи — рахунки, чеки, посвідчення про відрядження, закордонні паспорти, квитки на проїзд, акти та інші виправдовувальні документи, накази, розпорядчі документи, а також бухгалтерські записи за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» у Головній книзі та у відповідних журналах.
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом України №322-VIII від 10.12.71 р. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., № 50, стор. 375 2. Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стор. 1122 3. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 19.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 4. Закон України ”Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 49 5. Закон України “Про регістратори розрахункових операцій” № 265/95-ВР от 06/07/95 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 32 6. Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», Верховна Рада, від 22.11.1996р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 12 7. Положення „Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджено Постанова Правління Національного банку України 15.12.2004 №637 Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29 9. Постанова НБУ „Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України” вiд 12.07.2000 №283 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 29 10. Постанова КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордоном" від 23.05.1999 р. № 663 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 19 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 14 12. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. № 237 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 22 13. П(С)БО 11 "Зобов'язання", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. № 237 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24 14. Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. №59, в редакції наказу Мінфіну України від 10.06.99 р. №146 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 17 15. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 47 16. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” №51 від 12.02.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39 17. Постанова Правління НБУ від 1 серпня 2001 р. №312 “Про внесення змін в Інструкцію про організацію роботи по готівковому обігу установами банків в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12 18. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України рішення № 73 від 18/25/98 р. 19. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 20. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 21. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 22. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199с 23. Бухгалтерський облік: Нормативна база / Я. Кавторєва (уклад.), Ф. Федорченко (уклад.). - 10.вид., перероб. і доп. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2004. — 511с. 24. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 25. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 26. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид. допов. - К.: А.С.К. 2001. - 416 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 27. Гура Н.О. «Облік видів економічної діяльності» - К. : А.С.К., 2003. 28. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 29. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 30. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 31. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 32. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002. 33. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 34. Маяковський А.І. Складання річної фінансової звітності // Вісник податкової служби України 2004 №5 35. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с. 36. Панков Д.А. Бухгалтерський учет и анализ за рубежом. – М.: Инфра-М. – 2002. – 154 с. 37. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 38. Пантелєєв В. Облік операцій з підзвітними особами // Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 13-й (частина 1), №01, 2001 р. 39. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 40. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 41. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, - К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 42. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 234с. 43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 44. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:доповідь, рецензія, додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)