Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік і аудит розрахунків із заробітної плати(на прикладі вагонного депо «Дарниця»)

Карточка работы:303ф
Цена:
Тема: Облік і аудит розрахунків із заробітної плати(на прикладі вагонного депо «Дарниця»)
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):бух. облік
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Економіки і Технології Транспорта (КУЕТТ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 8 1.1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЇЇ ФОРМИ ТА СИСТЕМИ 8 1.2. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 17 1.2.1. Нормативно-правове забезпечення 17 1.2.2. Документування обліку заробітної плати 22 1.2.3. Методика нарахувань та утримань 29 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАГОННОГО ДЕПО «ДАРНИЦЯ» 32 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАГОННОГО ДЕПО „ДАРНИЦЯ” 32 2.2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПО 34 2.3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕПО 37 РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 42 3.1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ВАГОННОМУ ДЕПО ДАРНИЦЯ 42 3.2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ВАГОННОГО ДЕПО ДАРНИЦЯ 46 3.2.1. Облік нарахування заробітної плати 46 3.2.2. Облік утримань із заробітної плати 52 3.3. ОСНОВИ АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 55 РОЗДІЛ 4. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ 70 4.1. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВАГОННОМУ ДЕПО „ДАРНИЦЯ” 70 4.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ 73 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРСИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Заробітна плата - є найважливішим елементом підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї праці, її продуктивності, а в результаті і збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Збільшення ефективності загальної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням умов та якості роботи. В умовах переходу нашої економіки України на ринковий механізм функціонування головними завданнями є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збоїв робочого часу. Підприємство самостійно, але згідно чинного законодавства, встановлює штатний розклад, форми й системи оплати праці, преміювання тощо. Відображення праці і заробітної плати - одна із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребує точних і оперативних даних, у яких зазначається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат. Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства чи організації. Інформація про ставки заробітної плати, обсяги нарахованої заробітної плати, суми утримань із заробітної плати є важливою для управління підприємством. Ця інформація використовується для обліку витрат підприємства і розрахунку податків і зборів. На основі цієї інформації також здійснюється контроль за використанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, аналіз співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати. У зв’язку з цим на підприємстві організовується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата. Актуальність обраної теми полягає в тому, що на підприємствах України із розвитком економіки застосовуються нові форми і системи оплати праці. Це призводить до необхідності удосконалення методики обліку нарахування заробітної плати. Тому, метою даної роботи є теоретичне дослідження та практичне застосування методики обліку і аудиту розрахунків по заробітній платі. Для досягнення поставленої мети було поставлено наступні завдання: - визначити економічну сутність заробітної плати та методи її нарахування; - дослідити нормативно-правове регулювання обліку та аудиту нарахування заробітної плати; - дослідити організацію бухгалтерського обліку заробітної плати на підприємстві; - вивчити методику синтетичного та аналітичного обліку нарахування заробітної плати; - дослідити методику проведення аудиту розрахунків по заробітній платі. Предметом дослідження даної роботи є проблеми організації обліку і аудиту заробітної плати на підприємстві. Об’єктом дослідження - є процес обліку заробітної плати на підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності обліку, аналізу та аудиту. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. При дослідження організації аудиту використовуються методи та прийоми аудиту: органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні прийоми, документальні прийоми (інформаційне моделювання, дослідження документів), сукупність прийомів синтезування результатів. Статистичну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємств. Об’єктом дослідження виступає Вагонне депо Дарниця.
Объём работы:
86
Выводы:ВИСНОВКИ Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Система оплати праці розподіляється на дві форми: погодинна та відрядна, а вони в свою чергу мають різновидності. Досліджуваним підприємством виступає Вагонне депо Дарниця, що є відокремленим підрозділом Галузевої служби вагонного господарства Державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця". Згідно статуту Вагонна дільниця проводить фінансово-економічну роботу, правильно і своєчасно оформляє первинну документацію, виробничо-господарські та фінансові операції. Вагонна дільниця веде оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський облік господарської діяльності. У встановлені терміни складає та представляє за призначенням оперативну, бухгалтерську та статистичну звітність. Своєчасно аналізує виробничо-фінансову діяльність, розробляє організаційно-технічні заходи, спрямовані на поліпшення техніко-економічних показників роботи. Несе відповідальність за достовірність наданої звітності. В вагонному депо Дарниця, згідно Наказу № 551-Ц від 16 жовтня 2001 року (План затвердження рекомендованих типових штатів структурних підрозділів залізниць) складено штатний розпис на 2005 рік керівників, професіоналів, фахівців та технічні службовців в кількості 84 чол., як для депо першої групи, погоджено зі службою «В». Фактична середньооблікова чисельність керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців за 2005 рік складає 81 чол. Завищення плану витрат по матеріалах в сумі 216,0 тис. грн. в зв'язку зі збільшенням обсягу перевезень (105,4 %), проведенням комплексно-оздоровчого ремонту вагонів в кількості 36 ваг. на суму 69,7 тис. грн. Амортизація в зв'язку з проведенням дооцінки основних засобів на суму 588,0 тис. грн. По елементу інші - в зв'язку зі збільшенням виплат по лікарняним за рахунок підприємства на 90,0 тис. грн. витрат пов'язаних з охороною праці на 51,0 тис.грн., проведенням атестації вагонного депо -15,0 тис.грн., проведенням нарахувань на резерв 13-ї заробітної плати в сумі 154,0 тис.грн. депо Дарниця за 2005 рік. (згідно наказу № 431-Н від 27.10.05 р.) Ведення бухгалтерського обліку заробітної плати проводить безпосередньо бухгалтерія, що складається з головного бухгалтера, 2 бухгалтерів і розрахункової групи з 3 осіб. Організація роботи відділу бухгалтерії регламентована внутрішніми документами З метою контролю за використанням робочого часу на підприємстві ведуть табельний облік. До завдань табельного обліку входять контроль за своєчасною явкою робітників та службовців на роботу і виявлення всіх, хто не з'явився чи спізнився; контроль за використанням робочого часу протягом дня (зміни); своєчасне встановлення причин неявки на роботу або запізнень; виявлення порушень трудової дисципліни і пов'язаних з ними втрат робочого часу; одержання даних про час, фактично відпрацьований робітниками підприємства. Табельний облік ведуть у цехах підприємства, на ділянках, у бригадах та інших виробничих підрозділах, у відділах управління спеціально призначені робітники (табельники, обліковці) або керівники підрозділів (бригадири, майстри, начальники ділянок), начальники відділів, секретар керівника підприємства, співробітник відділу кадрів. На досліджуваному підприємстві для обліку заробітної плати згідно Інструкції № 291 використовується рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці". На рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами). За кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом - виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу. Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" та кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами". На підприємстві відрахування із заробітної плати розраховуються у розрахунково-платіжній відомості, а збори з фонду заробітної плати розраховуються у окремій відомості розрахунку відрахувань до фондів. Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. В першу чергу необхідно провести реконструкцію його технічної і інформаційної бази на основі введення автоматизованої системи обліку та контролю. 1С: Підприємство — програмний засіб, призначений для розв’язання широкого кола задач з автоматизації обліку підприємств різних видів діяльності. Використання автоматизованого обліку у бухгалтерії вагонного депо Дарниця дозволить скоротити час на складання та обробку первинної документації, а також прискорить розрахунок внесків та складання звітності.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України Верховна Рада України; Конституція, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР 2. Кодекс законів про працю України, Верховна Рада УРСР; Кодекс України, вiд 10.12.1971 № 322-VIII (зі змінами і доповненнями) 3. Закон України „Про державний бюджет на 2006 р.” Верховна Рада України; Закон вiд 20.12.2005 № 3235-IV 4. Закон України про оплату праці №108/95-ВР від 1 травня 1995 року 5. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 19.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 6. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 7. Закон України «Про відпустки» введено в дію Постановою Верховної Ради № 505/96-ВР від 15.11.96 р. 8. Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 15 липня 1999 року № 967 – XIV 9. Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (Верховна Рада України; Закон вiд 22.05.2003 № 889-IV) 10. Закон України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 3 червня 1999 року № 722-ХІV 11. Постанова Кабінету Міністрів від 28 червня 1997 року № 651 «Про затвердження порядку визначення розміру допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв’язку із вагітністю та пологами особам, які мають постійно обчислювальний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік» 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 14. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” 15. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 574 с. 16. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 18. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199с 19. Бухгалтерський облік: Нормативна база / Я. Кавторєва (уклад.), Ф. Федорченко (уклад.). - 10.вид., перероб. і доп. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2004. — 511с. 20. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 22. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид. допов. - К.: А.С.К. 2001. - 416 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 23. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 24. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 25. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 26. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002 27. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 28. Маяковський А.І. Складання річної фінансової звітності // Вісник податкової служби України 2004 №5 29. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с. 30. Міжнародні стандарти аудиту і Кодекс етики професійних бухгалтерів (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 248. 31. Панков Д.А. Бухгалтерський облік і аналіз за кордоном. – М.: Інфра-М. – 2002. – 154 с. 32. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ. – 2001. – 123 с. 33. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 34. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 35. Збірник систематизованого законодавства „Енциклопедія бухгалтерських проведень” № 43 (458), 28 жовтня 2001 г. – К.: Бліц-Інформ. 36. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 37. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 38. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, - К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 39. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 234с. 40. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:доповідь, роздатковий подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)