Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Правовий статус господарських товариств

Карточка работы:60821б
Цена:
Тема: Правовий статус господарських товариств
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття господарських товариств 5 2. Правовий статус господарських товариств 14 2.1. Правовий статус акціонерного товариства 14 2.2. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю 19 2.3. Правовий статус повного товариства 23 2.4. Правовий статус командитного товариства 26 2.5. Правовий статус виробничих кооперативів 28 Висновки 35 Список використаних джерел 36
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Визначальними серед комерційних юридичних осіб у сфері підприємництва є господарські товариства, що мають найбільшу значимість і дають велику можливість прояву ініціативи. Поширеність господарських товариств спричинило відокремлення як комплексного правового інституту корпоративного права, норми якого регулюють приватноправові і публічноправові відносини, що складаються у зв'язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією господарських товариств, включаючи відносини внутрішньофірмового характеру. Господарські товариства займають важливе місце серед суб'єктів підприємництва, що діють на території України. їх діяльність регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України "Про господарські товариства". Згідно зі ст. 113 ЦК України господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства. Тому, метою даного дослідження є визначення особливостей правового статусу господарських товариств, аналіз відповідного вітчизняного законодавства. Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання: 1) Дати загальну характеристику поняття господарських товариств; 2) визначити особливості правового статусу різних видів господарських товариств. При написанні даної роботи було використано такі методи дослідження: спеціально-юридичний, порівняльно-правовий. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час правового регулювання діяльності господарських товариств в Україні. Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань правового статусу господарських товариств.
Объём работы:
36
Выводы:Отже на останок слід зазначити, що законодавством встановлено, що установчими документами для товариств, включаючи підприємницькі і непідприємницькі, є затверджений учасниками статут або засновницький договір, укладений учасниками, якщо інше не передбачено спеціальним законом. Зокрема, для таких підприємницьких товариств, як: товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, виробничі кооперативи; а також для непідприємницьких товариств, благодійних та релігійних організацій, установчим документом є статут; а для повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю - засновницький договір. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то установчим документом є одноособова заява (меморандум), яка містить такі ж відомості, що і засновницький договір. Між тим, якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, то засновницький договір переоформлюється у одноособову заяву, підписану повним учасником. За метою діяльності: на підприємницькі та непідприємницькі товариства. Як вже вказувалось, підприємницькі товариства переслідують основну мету - одержання прибутку та розподіл його між учасниками. Фінансуються вони за рахунок вкладів учасників (господарські товариства), пайових внесків членів (виробничі кооперативи) та доходів, отриманих у процесі підприємницької діяльності, а також інших джерел.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ.-1996.-№30.-Ст.141 2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356. 3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144. 4. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682. 5. Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР "Про страхування" (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 7. - Ст. 50. 6. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.2006 - 2006 р., № 31, стор. 1126, стаття 268 7. Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією, затв. наказом Держмитслужби України від 29 липня 1998 р. № 447 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 44. - С. 128. 8. Винник О. К вопросу об ответственности участников хозяйственных обществ // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 7. — С. 5. 9. Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1999. — № 3. — С. 3. 10. Загнитко О., Ляшенко С. Юридическое лицо: простор для фантазии // Юридическая практика. — 2004. — № 25. — С. 9. 11. Красовский К. Отличия в ответственности учредителей (участников) в различных видах хозяйственных обществ // Юридическая практика. — 2000. -№ 1.-С. 9. 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. - К., 2004. 13. Підприємницьке право України / За ред. Р.Б. Шишки. — Харків, 2000. - С. 165. 14. Підприємницьке право України/За ред. Р.Б. Шишки. — Харків, 2000. - С. 159. 15. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. - К., 2003. 16. Цивільне право України: Навч. посібн. / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. - К., 2004. 17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту ЦК. — К., 2004. 18. Шеремет О. Деякі аспекти діяльності повних товариств в Україні // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 28. 19. Яблонський Б. Командитне товариство — учасники "на всі смаки" // Закон і бізнес. — 1999. - № 5. - С. 11. Яблонський Б. Повного товариства боятися — ломбард не відкрити // Закон і бізнес. — 1999. — № 4. — С. 11.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (445)