Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Акціонерна власність в сучасних умовах Банки, їх види та функції в ринковій економіці, особливості розвитку банківської системи в Україні
Банківська система України її структура та розвиток Бюджетний дефіцит і державний борг
Валютна система (на прикладі країн ЄС) Взаємозвязок економічних потреб та інтересів
Виникнення класичної політичної економії та її еволюція в Англії. Еволюція класичної політичної економії в кінці XVIII – XIX ст. Критика класичної політичної економії. Виникнення політичної економії
Виробництво та споживання, механізм взаємодії Витрати виробництва, їх структура та види. Загальна характеристика та класифікація
Вихідні засади політичної доктрини К.Маркса і Ф. Енгельса. В.І.Ленін і політична доктрина марксизму. Розвиток і практичне втілення політичних ідей марксизму в ХХ ст. Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Політекономія", КУРВ, 1 курс
Відповіді на екзаменаційні питання з Політекономії, Історії економічних вчень, Макроекономіки, Мікроекономіки. Вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток України
Держава та її економічні функції Державна регіональна економічна політика, її сутність, значення і основні напрямки
Еволюція теорій міжнародної торгівлі Економічна система сучасного капіталізму
Економічна теорія та економічна політика в умовах перехідної економіки України Економічні блага: сутність і види
Економічні відносини власності у системі виробничих відносин Економічні інтереси
Економічні потреби і їх структура. Закон зростання потреб Економічні потреби, їх класифікація та роль у сучасному виробництві
Економічні та соціальні показники ефективності суспільного виробництва Економічні цілі суспільства
Задача з політичної економії Задача по політекономії з КУТЕП
Задачі з політекономії за 3 курс НУХТ Задачі по політекономії за 4 курс НУХТ
Закон вартості: сутність і основні функції Заробітна плата як основна форма доходів населення
Заробітна плата: сутність, зміст Інструменти регулювання грошового ринку
Кейнсианство и его особенности в разных странах Коло обіг капіталу та його стадії.
Конкуренція, її види та роль в у ринковій економіці. Конкуренція, її види та роль у ринковій економіці
Контрольна з політекномії за 1 курс „Екомен” Контрольна з політекономії
Контрольна з політекономії за 1 курс Екомен Контрольна з політекономії за 1 курс Екомен
Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен” Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен”
Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен” Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен”
Контрольна з політекономії за 3 курс НУХТ Контрольна робота з дисципліни "політекономія", МАУП,1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", 3 курс Контрольна робота з політичної економії
Контрольна робота з Політичної економіки,1 курс, НАУ Контрольна робота з предмету
Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з предмету "Політична економіка", 1 курс, НАУ Контрольна робота з предмету «Політекономія / Політична економія», Національний авіаційний університет, 1 курс.
Контрольна робота з предмету: Політична економія, КНУТД, 1 курс Контрольна робота з предмету: Політична економія, КНУТД, 1 курс
Контрольназ політекономії за 1 курс ХФУ Концепції та моделі соціалізму
Логіка економічного розвитку Людський капітл як фактор розвитку економіки
Мировая валютная система и этапы ее развития Модель Кейнсіанського хреста та її практичне застосування
Основи зайнятості в умовах ринкової економіки Основний капітал, його фізичний та моральний знос в Україні
Основний та оборотний капітал Основні напрями державного регулювання безробіття
Основні риси та особливості ринкового господарського механізму Особливості підприємства в Україні
Особливості ринкових відносин в Україні Особливості ринкової трансформації економіки України. Світове господарство, його суть та структура. Міжнародна торгівля та її економічні основи.
Особливості та етапи формування ринку праці в Україні Особливості формування ринкової економіки
Особливості формування та використання сімейних доходів в сучасних умовах в Україні Особливості формування ціни на ринку праці
Останній звіт ЮНКТАД щодо інвестицій з рекомендаціями для інвестиційної політики країнам Перетворення грошей у капітал. Маркове трактування капіталу
Підприємство як суб’єкт ринкової економії Позиковий капітал
Політична економія як наука: виникнення і етапи розвитку Політична економія як основа економічної теорії. Предмет і метод політичної економії
Політична економія, економічна політика та господарча практика Попит та пропозиція в умовах конкурентної економіки
Походженн і суть грошей Походження економічних інтересів їх структура та розвиток
Походження, сутність та функції грошей Правове регулювання відносин власності в Україні
Предмет і метод політичної економії Прибуток, його сутність і роль в підприємницькій діяльності
Природні монополії в Україні, сутність і система регулювання Проблеми приватизації землі в Україні
Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України
Продуктивні сили суспільства їх структура і динаміка Результативність виробництва, економічна та соціальна ефективність. Переваги та недоліки ринку. Малий та середній бізнес. Роль малого підприємництва в економіці України. Макроекономічна рівновага та механізм її забезпечення. Заробітна плата: суть та форми.
Реформування відношень залежності власності і процес переходу к соціальному ринковому керівництву Рецензія на книгу: «Как устроена экономика» Автора: Ха-Джун Чанг
Рецензія на статтю «Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства. Книга 1. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії» Авторів: Ю. К. Зайцева та О. М. Москаленко Ринкова трансформації економіки України.
Ринок як форма організації товарного виробництва Роль домогосподарств у суспільному відтворенні
Роль податку на додану вартість у утворенні доданої вартості в аграрній сфері Світове господарство на сучасному етапі
Світове господарство: його суть та структура Світове господарство: Сутність та етапи розвитку. Проблема активізації участі України в міжнародній економічній інтеграції
Система економічних інтересів, природа виникнення і механізм дії Соціалізація економіки:необхідність і перспективи
Соціальна політика держави та пенсійна реформа в Україні Соціально-економічна характеристика глобалізації
Соціально-економічні фактори та основні функціонально-структурні елементи товарного ринку. Споживання і заощадження: їх функції і взаємодія
Становлення національної грошової одиниці в Україні Становлення фермерства в Україні
Структура доходів домогосподарств Структура та інфраструктура ринку
Структура та інфраструктура ринку Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин. Сутність процесу відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства.
Суб’єкти товарних відносин та їх еволюція Суспільний поділ праці: сутність і структура
Суспільний прогрес та його періодизація Суспільний прогрес та його періодизація
Сутність економічних законів та їх об’єктивний характер. Система і види економічних законів. Пізнання і використання економічних законів. Сутність, функції і форми капіталу
Сутність, функції і форми капіталу Суть та форми інфляції.
Сучасні аспекти методології економічної науки Сучасні теорії заробітної плати
Теорії та моделі ринкової економіки Теорія економічної системи
Товар та його властивості Трансформація форм власності в Україні при переході до ринкової економіки
Фіксальна політика держави, її види та значення Форми панування фінансової олігархії
Форми суспільного виробництва Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем
Формування нової системи аграрних відносин В Україні Формування прибутку підприємства
Функціональний взаємозв’язок ринку праці з іншими типами ринків за економічним призначенням Ціни в ринковій економіці.
Шляхи зниження витрат виробництва Шляхи та методи переходу до ринкової економіки