Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Акціонерна власність в сучасних умовах Банки, їх види та функції в ринковій економіці, особливості розвитку банківської системи в Україні
Банківська система України її структура та розвиток Бюджетний дефіцит і державний борг
Валютна система (на прикладі країн ЄС) Взаємозвязок економічних потреб та інтересів
Виникнення класичної політичної економії та її еволюція в Англії. Еволюція класичної політичної економії в кінці XVIII – XIX ст. Критика класичної політичної економії. Виникнення політичної економії
Виробництво та споживання, механізм взаємодії Витрати виробництва, їх структура та види. Загальна характеристика та класифікація
Вихідні засади політичної доктрини К.Маркса і Ф. Енгельса. В.І.Ленін і політична доктрина марксизму. Розвиток і практичне втілення політичних ідей марксизму в ХХ ст. Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Політекономія", КУРВ, 1 курс
Відповіді на екзаменаційні питання з Політекономії, Історії економічних вчень, Макроекономіки, Мікроекономіки. Вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток України
Держава та її економічні функції Державна регіональна економічна політика, її сутність, значення і основні напрямки
Еволюція теорій міжнародної торгівлі Економічна система сучасного капіталізму
Економічна теорія та економічна політика в умовах перехідної економіки України Економічні блага: сутність і види
Економічні відносини власності у системі виробничих відносин Економічні інтереси
Економічні потреби і їх структура. Закон зростання потреб Економічні потреби, їх класифікація та роль у сучасному виробництві
Економічні та соціальні показники ефективності суспільного виробництва Економічні цілі суспільства
Задача з політичної економії Задача по політекономії з КУТЕП
Задачі з політекономії за 3 курс НУХТ Задачі по політекономії за 4 курс НУХТ
Закон вартості: сутність і основні функції Заробітна плата як основна форма доходів населення
Заробітна плата: сутність, зміст Інструменти регулювання грошового ринку
Кейнсианство и его особенности в разных странах Коло обіг капіталу та його стадії.
Конкуренція, її види та роль в у ринковій економіці. Конкуренція, її види та роль у ринковій економіці
Контрольна з політекномії за 1 курс „Екомен” Контрольна з політекономії
Контрольна з політекономії за 1 курс Екомен Контрольна з політекономії за 1 курс Екомен
Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен” Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен”
Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен” Контрольна з політекономії за 1 курс „Екомен”
Контрольна з політекономії за 3 курс НУХТ Контрольна робота з дисципліни "політекономія", МАУП,1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс Контрольна робота з дисципліни "Політекономія", НУБіП, 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Політологія", 3 курс Контрольна робота з політичної економії
Контрольна робота з Політичної економіки,1 курс, НАУ Контрольна робота з предмету
Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс Контрольна робота з предмету "Політекономія", НАУ, 1 курс
Контрольна робота з предмету "Політична економіка", 1 курс, НАУ Контрольна робота з предмету «Політекономія / Політична економія», Національний авіаційний університет, 1 курс.
Контрольна робота з предмету: Політична економія, КНУТД, 1 курс Контрольна робота з предмету: Політична економія, КНУТД, 1 курс
Контрольназ політекономії за 1 курс ХФУ Концепції та моделі соціалізму
Логіка економічного розвитку Людський капітл як фактор розвитку економіки
Мировая валютная система и этапы ее развития Модель Кейнсіанського хреста та її практичне застосування
Основи зайнятості в умовах ринкової економіки Основний капітал, його фізичний та моральний знос в Україні
Основний та оборотний капітал Основні напрями державного регулювання безробіття
Основні риси та особливості ринкового господарського механізму Особливості підприємства в Україні
Особливості ринкової трансформації економіки України. Світове господарство, його суть та структура. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Особливості та етапи формування ринку праці в Україні
Особливості формування ринкової економіки Особливості формування та використання сімейних доходів в сучасних умовах в Україні
Особливості формування ціни на ринку праці Останній звіт ЮНКТАД щодо інвестицій з рекомендаціями для інвестиційної політики країнам
Перетворення грошей у капітал. Маркове трактування капіталу Підприємство як суб’єкт ринкової економії
Позиковий капітал Політична економія як наука: виникнення і етапи розвитку
Політична економія як основа економічної теорії. Предмет і метод політичної економії Політична економія, економічна політика та господарча практика
Попит та пропозиція в умовах конкурентної економіки Походженн і суть грошей
Походження економічних інтересів їх структура та розвиток Походження, сутність та функції грошей
Правове регулювання відносин власності в Україні Предмет і метод політичної економії
Прибуток, його сутність і роль в підприємницькій діяльності Природні монополії в Україні, сутність і система регулювання
Проблеми приватизації землі в Україні Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України
Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України Продуктивні сили суспільства їх структура і динаміка
Результативність виробництва, економічна та соціальна ефективність. Переваги та недоліки ринку. Малий та середній бізнес. Роль малого підприємництва в економіці України. Макроекономічна рівновага та механізм її забезпечення. Заробітна плата: суть та форми. Реформування відношень залежності власності і процес переходу к соціальному ринковому керівництву
Рецензія на книгу: «Как устроена экономика» Автора: Ха-Джун Чанг Рецензія на статтю «Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства. Книга 1. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії» Авторів: Ю. К. Зайцева та О. М. Москаленко
Ринкова трансформації економіки України. Ринок як форма організації товарного виробництва
Роль домогосподарств у суспільному відтворенні Роль податку на додану вартість у утворенні доданої вартості в аграрній сфері
Світове господарство на сучасному етапі Світове господарство: його суть та структура
Світове господарство: Сутність та етапи розвитку. Проблема активізації участі України в міжнародній економічній інтеграції Система економічних інтересів, природа виникнення і механізм дії
Соціалізація економіки:необхідність і перспективи Соціальна політика держави та пенсійна реформа в Україні
Соціально-економічна характеристика глобалізації Соціально-економічні фактори та основні функціонально-структурні елементи товарного ринку.
Споживання і заощадження: їх функції і взаємодія Становлення національної грошової одиниці в Україні
Становлення фермерства в Україні Структура доходів домогосподарств
Структура та інфраструктура ринку Структура та інфраструктура ринку
Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин. Сутність процесу відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства. Суб’єкти товарних відносин та їх еволюція
Суспільний поділ праці: сутність і структура Суспільний прогрес та його періодизація
Суспільний прогрес та його періодизація Сутність економічних законів та їх об’єктивний характер. Система і види економічних законів. Пізнання і використання економічних законів.
Сутність, функції і форми капіталу Сутність, функції і форми капіталу
Суть та форми інфляції. Сучасні аспекти методології економічної науки
Сучасні теорії заробітної плати Теорії та моделі ринкової економіки
Теорія економічної системи Товар та його властивості
Трансформація форм власності в Україні при переході до ринкової економіки Фіксальна політика держави, її види та значення
Форми панування фінансової олігархії Форми суспільного виробництва
Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем Формування нової системи аграрних відносин В Україні
Формування прибутку підприємства Функціональний взаємозв’язок ринку праці з іншими типами ринків за економічним призначенням
Ціни в ринковій економіці. Шляхи зниження витрат виробництва
Шляхи та методи переходу до ринкової економіки