Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Міжнародна економіка»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
3 Форми правового захисту технологій. Unilever Company
Аналіз корпорації Gartner Аналіз корпорації Kreditschutzverband
Аналіз міжнародного ринку страхових послуг Аналіз світового ринку туристичних послуг
Вимiри мiжнардної конкурентоспроможності суб'єктів глобальної економіки Вільна торгівля й ефективність економіки
Внутрішньо-корпоративні чинники розвитку економічної дипломатії Глобалізація і регіоналізація на сучасному етапі
Друга хвиля кризи в ЄС, її вплив на українські реалії Еволюція теорій міжнародної торгівлі
Економіка Китаю Експорт мінеральних добрив.
Експортна стратегія підприємства металургійної галузі Есе/ твір з дисципліни "Міжнародна економіка", КНУ ім.Шевченка, 0 курс
Загальна характеристика транснаціональних корпорацій, їх вплив на економіку певних країн Захист прав інтелектуальної власності в міжнародній торгівельній політиці
Звіт з практики з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 5 курс Звіт з практики з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 5 курс
Звіт з практики з дисципліни "Міжнародна економіка", МАУП, 5 курс Звіт з практики з предмету "Міжнародна економіка", КРОК, 2 курс
Звіт з практики з предмету "Міжнародна економіка", КРОК, 2 курс Звіт з практики з предмету «Міжнародна економіка», Київський міжнародний університет, 4 курс.
Звіт з практики з предмету «Міжнародна економіка», Київський міжнародний університет, 4 курс. Звіт з практики зі спеціальності "Управління міжнародним бізнесом ", КНЕУ, 3 курс
Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі, на прикладі компанії ХХХХ Зовнішньо-економічна діяльність товариства
Зовнішньоекономічна діяльність металургійних підприємств України Зовнішня трудова міграція з України: причини, масштаби, наслідки
Иностранный капитал в автомобильной промышленности России ІНФОРМАЦІЙНА ІНДУСТРІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Інформаційні технології як життєзабезпечувальні та їх роль у збереженні цивілізації Інформація як чинник конкурентоспроможності у міжнародному бізнесі
Історичні етапи розвитку міжнародної міграції робочої сили Кон'юктура світового ринку кліматичної техніки
Конкурентні переваги підприємства на міжнародному ринку туристичних послуг Конкуренція на світових ринках Епіцентр - Леруа Марлен
Консультаційні послуги в міжнародному бізнесі Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КРОК, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", НТУ, 4 курс
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка", НТУ, 6 курс Контрольна робота з предмету «Міжнародна економіка», Державний інститут підготовки кадрів, 5 курс.
Курсова робота з дисципліни "Міжнародна економіка", НАУ, 3 курс Макроекономічні ефекти глобального економічного розвитку України
Межкультурные аспекты деятельности субьектов маркетинга Методи виходу підприємства на міжнародний ринок (розділ 3)
Міграція робочої сили. Основні центри міграції Міжнародна економічна діяльність малого бізнесу в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності
Міжнародна торгівля та її економічні основи Міжнародне співробітництво у сфері послуг: основні напрямки
Міжнародний лізинг як альтернативна форма міжнародного кредитування Міжнародний науково-технічний обмін: суть, механізми і регулювання
Міжнародні інвестиційні проекти:фінансова складова реалізації Міжнародні фінансові центри світової фінансової системи
Місце світових фінансових центрів у міжнародних розрахунках. Моделювання поведінки споживачів на ринку косметики
Напрями вдосконалення міжнародної маркетингової стратегії підприємства Обгрунтування економічної привабливості країни для суб'єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародної бізнесу
Організаційні форми та методи підтримки розвитку малого бізнесу Організація імпорту машинотехнічного обладнання (ліфти та комплектуючі)
Організація міжнародних операцій туристичного підприємства Основні тенденції розвитку Бельгії в міжнародному економічному інтеграційному просторі
Основні тенденції розвитку країни Монако в міжнародному економічному інтеграційному просторі Основні тенденції розвитку Франції в міжнародному економічному інтеграційному просторі
Особенности привлечения капитала на рынке США Особливості менеджменту в українських відділеннях транснаціональних корпорацій
Особливості міжнародної торгівлі послугами і динаміка її розвитку Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між Україною та Росією, Молдовою відносно експорту пива
Особливості формування конкурентного середовища у транзитивній економіці в умовах глобалізації Оцінка перспектив розвитку ТНК в Україні (розділ 3)
Перспективы улучшения международной инвестиционной привлекательности туристической отрасли России Платежный баланс Украины: стан и тенденции
Платіжний баланс Порівняльна характеристика країн (Фінляндія, Росія, Україна та КНР)
Посилення мікрорівневої взаємозалежності у світовій економіці Посилення мікрорівневої взаємозалежності у світовій економіці
Практична робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 4 курс Практична робота з дисципліни "Міжнародна економіка", КНЕУ, 4 курс
Принципи зовнішньоекономічної діяльності Проблема зовнішнього боргу країн-членів ЄС
Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні Просування українських товарів на нові ринки збуту як вимога часу
Развитие международной торговли товарами в современных условиях Реалізація експортного потенціалу овочівництва у торгових відносинах України з Росією
Регуляторні механізми світових ринків нафтогазового сектору Розвиток експортного потенціалу машинобудівних підприємств у світо-господарчих процесах.
Розвиток інтернет-торгівлі та її ефективність Розвиток кадрової стратегії в компанії ХХХХ
Розвиток маркектингової стратегії міжнародної компанії на прикладі Розвиток міжнародного лргістичного бізнесу
Роль інформації у розвитку Світу. Світ як цілісна система і інформаційні процеси, що створюють та підтримують його цілісність. Роль торгово-промислових палат в розвитку міжнародного бізнесу
Світовий ринок брендів Світовий ринок нафти в умовах глобалізації
Соціальний вимір глобалізації економічного розвитку Стан та перспективи розвитку українсько-російських відносин
Стратегії управління енергонезалежністю національних економік Стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок
Стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок Стратегія розвитку Норвегії
Ступінь ризику суб'єктів при виборі форм міжнародних розрахунків та чинники що впливають на вибір форм міжнародних розрахунків. Сутність та основні форми економічного глобалізму
Сучасні концепції розвитку цивілізацій і утворення інформаційно-інтелектуального суспільства Сучасні стратегії транснаціонального бізнесу
Сучасні тенденції розвитку ринку міжнародних туристичних послуг України Тенденції розвитку міжнародно валютного ринку у посткризовий період
Украина как субъект мирового товарного рынка Україна в світовій економіці
Україна на світовому ринку послуг Україна у міжнародних міграційних процесах
Управління інвестиційним портфелем у міжнародному бізнесі на прикладі "ХХХХ" Управління міжнародними інвестиційними проектами
Управління фінансовими ризиками при ведені зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Фінансові інструменти забезпечення імпортної діяльності компанії
Фінансові методи і механізми регулювання зовнішньоторговельних зв’язків в сучасних умовах в зарубіжній й вітчизняній практиці Формування глобальних ринків енергетичних ресурсів.
Формування культури та кадрової політики в транснаціональних компаніях Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в українське підприємство.
Экспортная деятельность: фактор занятости в национальной экономике