Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної лексичної компетентності в учнів початкової школи Активізація навчально-пізнавальної діяльності слухачів (курсантів) ВВНЗ інформаціфно-комунікаційними технологіями.
Аналіз посібника з лабораторного практикуму : Косминська В.Б., Халезова Н.Б. Основи образотворчого мистецтва і методика керівництва образотворчою діяльністю дітей: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. М.: Просвещение, 1981., 323с Вдосконалення навичок виразного читання на уроках української літератури
Вивчення державних документів про освіту Використання засобів народознавства у навчанні опису дітей старшого дошкільного віку
Використання комунікативного методу в розробці навчальних матеріалів сюжетно-рольової побудови для учнів основної школи. Використання методу повної фізичної реакції в розробці навчальних матеріалів з англійської мови для навчання аудіювання в початковій школі (1-4 класи).
Використання навчально-ігрової діяльності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури Використання наочності на уроках української літератури
Використання наочності на уроках української мови Використання рольових ігор у навчанні діалогічного мовлення учнів старших класів
Використання художньої літератури у навчанні іноземної мови у середній загальноосвітній школі Вимоги до сучасного уроку літератури
Виховне значення підручника «Я і Україна» для молодших школярів Виховний аспект навчання учнів англійської мови
Вища юридична освіта в Канаді Відкритий урок для дітей до 7-го класу по темі: «Традиційний одяг українців».
Вправи для формування англомовних репродуктивних граматичних навичок учнів початкової школи Дискусія як метод навчання
Ділові ігри на уроках української мови Друкування слів, фраз, речень. Закріплення знань та навичок по вивченню клавіатури.
Екологічне виховання на уроках «Я і Україна» Естетичне виховання на уроках математики у початкових класах.
Жизненая ситуация по фирме «Арбат престиж» на любую тему. Закріплення знань про тварин найближчого оточення у дитини 3-4 років життя засобами спостереження та дитячих ігор
Засоби цілісного педагогічного процесу Інноваційні технології викладання української літератури
Інтенсивне навчання іноземної мови у середовищі загальноосвітньої школи Інтенсифікація процесу навчання фізики
Історія розвитку професійної освіти з дошкільної спеціальності Кадрове планування в організації
Колективні форми роботи на уроках іспанської мови Контрольна з методики викладання психології за 4 курс КІСКЗ
Контрольна з методики викладання психології за 4 курс КІСКЗ Контрольна робота з дисципліни "Методика викладання", НАУ, 5 курс
Контрольна робота з дисципліни "Методика викладання", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Методика викладання", НПУ ім. Драгоманова, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни методика викладання фаху, 4 курс, ВМУРоЛ Контрольна робота з методики викладання української літератури
Контрольна робота з методики викладання української літератури Контрольна робота з методів викладання у вищій школі
Контрольна робота з організації та методики виробничого навчання Корекційне значення екскурсії в природу для учнів допоміжної школи
курсова робота УГІ 3 курс Лексичні ігри як засіб інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови
Мета і принципи організації позааудиторної роботи з іноземної мови Методи навчання музиці в сучасній школі
Методика вивчення ліричного твору на уроках світової літератури (9-11 клас) Методика вивчення перекладних художніх творів на уроках зарубіжної літератури.
Методика вивчення теми „Гроші: їх види та функції” Методика вивчення теми «Дієслово»
Методика вивчення теми «Займенник» Методика вивчення теми «іменник»
Методика викладання НІТ при вивченні фізики Методика навчання складного речення в 9-у класі
Методика навчання складного речення в 9-у класі Методика оцінювання знань, умінь, навичок (приймання іспитів і заліків)
Методика розспівування хору. Мета розспівування та завдання Методика формування білінгвальної компетенції в учнів гімназії в порівняльному аспекті (англійська та німецька мови)
Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів Методика формування німецькомовної аудитивної компетентності учнів основної школи
Методика формування професійно-орієнтованої англомовної граматичної компетенції у говорінні майбутнії філологів Методична майстерність учителя іноземної мови
Методичні концепції, закладені в сучасних підручниках англійської мови Мовні ігри для формування англомовної лексичної компетентності у учнів початкової школи
Мовні ігри для формування іншомовної лексичної компетентності в учнів 5 класів Моральне виховання учнів (старшокласників) засобами літератури
Моральне виховання учнів засобами літератури Морально-естетичне виховання учнів у процесі вивчення української мови у школі
Навчання англомовній розповіді в початковій, основній та середній школі з опорою на підручник Навчання монологічного мовлення у 6 класі (групова робота)
Навчання опису іноземною мовою у початковій або середній школах Новітні методи навчання на уроках вивчення фразеології
Обогащение речи учащихся фразеологизмами при изучении темы "Имя прилагательное" в 6 классе Образ Чехова в его эпистолярном наслеии
Організація позакласної робота з німецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах Організація розрахунків з бюджетом
Організація самостійної роботи на уроках мови Організація та методи вивчення економіки
Особливості вивчення драматичних творів Особливості викладання української новелістики кінця 19 – поч. 20 ст.
Особливості використання методу стимулювання в соціально – педагогічній діяльності Оформлення кабінету іноземної мови (кабінет англійської мови у школі).
Підготовка вчителя до уроку української мови Підготовка вчителя-словесника до уроку української літератури
Позакласна робота з української літератури Порівняльний аналіз змісту підручника і навчальних посібників для вищих навчальних закладів з курсу «Образотворче мистецтво»
Практичне завдання по методиці викладання історії з КСУ Принципи і методи навчання рідної мови у дітей з ТПМ
Проблемні ситуації та методика їх використання (технологія роботи з ПЕОМ) Психологія сприймання та вплив кольору на дитину
Реалізація методичних принципів: активності, індивідуалізації, комунікативності, домінуючої ролі вправ, взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови в / на уроках із застосуванням підручника в середній школі. Робота над культурою усного мовлення учнів
Розвиток мовлення учнів з ТПМ (тяжкими порушеннями мовлення) на уроках грамоти та вимови Розвиток музичних здібностей вокаліста початківця
Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів на уроках української літератури Розвиток систем управління якістю продукції в Україні
Розвиток уяви на уроках української літератури Розвиток юридичної освіти в Україні. Особистість студента юридичного факультету як майбутнього спеціаліста – основний ціннісний орієнтир в діяльності вищої школи.
Розробка навчальних ігор для семінарських і практичних занять Розробка навчальних ігор для семінарських і практичних занять (одна гра для семінарського, одна гра для практичного)
Розробка уроків з економіки для учнів 10-11 класів Роль директора школи у формуванні педагогічного клімату
Роль директора школи у формуванні педагогічного клімату Роль директора школи у формуванні педагогічного клімату
Самоосвіта в професії педагога Система вправ для навчання діалогічного мовлення на середньому етапі вивчення англійської мови у школі
Специфіка викладання народознавства в школі Специфіка позакласної роботи з української літератури у старших класах, пропонування факультативів
Способи ознайомлення учнів початкової школи з активним англомовним граматичним матеріалом Способи ознайомлення учнів початкової школи з активним іншомовним граматичним матеріалом
Сутність поняття професійно-психологічна готовність викладача, основні структурні складові даного психологічного утворення. Так казав Заратустра Ніцше як художній твір
Техніка читання. Читання як мовленнєва діяльність Тиждень літератури в школі
Тренінги та їх роль в успішній соціалізації сучасної особистості Удосконалення організаційних форм позакласної роботи з літератури
Україна і Болонський процес Участь закладів культури в реабілітації людей з обмеженнями у життєдіяльності
Формування англомовної фонетичної компетенції учнів 3 класу Формування в дітей мовленнєвих навичок опису (на матеріалі характеристики ігрових персонажів)
Формування вмінь написання тексту-опису засобами предметного малюнку Формування орфографічних умінь а уроці української мови
Формування педагогічної майстерності у викладача ВНЗ МВС України Формування потенційного словника учня
Формування соціокультурної компетенції учнів 7-х класів на уроках іноземної мови Формування уявлень і понять про форму предметів у дітей дошкільного віку.