Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Теорія держави та права»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
23910 Аналіз останнього рішення КСУ
Правопорушення: поняття, склад та види Актуальні проблеми розуміння сутності забезпечення гарантії прав і свободи особи
Актуальні проблеми розуміння сутності забезпечення і гарантій прав і свобод особи Актуальні проблеми розуміння сутності суспільства, громадянського суспільства, їх ознаки та структура
Англо-американська правова сім’я Англо-американська правової сім’я
Види державного правління Виникнення держави і права
Виникнення держави та права Вирішити завдання з дисципліни "Теорія держави та права"
Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки) з дисципліни "Теорія держави і права", КНУ ім. Шевченка, 4 курс Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Теорія права", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Влада та норми поведінки у державному суспільстві Влада та право
Влада та право Влада та право
Галузі та підгалузі: співвідношення та взаємодії в системі права Галузі, підгалузі та інститути права: співвідношення та взаємозв’язок в системі права
Дайте визначення презумпції, назвіть види законних презумпцій Демократичний державний режим, його види та особливості
Демократія в Україні Держава і громадянське суспільство
Держава, як політико-територіальна організація суспільства Держава.суть та соціальне призначення
Державна і політична система суспільства Державний апарат в Україні : теорія та практика
Державний суверенітет в системі основоположних ознак держави Деякі проблеми проведення люстрації в Україні
Джерела права України Дискусійність положення щодо форм (джерел) права та характеристика їх видів.
Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб. Юридичні колізії та способи їх розвязання Договірна теорія походження держави: її сутність, ознаки, значення
Екологічна функція Української держави Есе за Казкою про Короля Рекса
Забезпечення національної безпеки як функції держави Загальна теорія держави і права, гарантії законого і обґрунтованого вживання правових норм в роботах українських вчених-юристів з 1945 по 1975 рр.
Загальна характеристика теорій походження держави і права Загальна характеристика функціональної частини правової системи
Загальні закономірності виникнення держави та права Закони та підзаконні нормативно-правові акти.
Законність як інститут правового регулювання суспільних відносин Законодавча, виконавча і судова влади. Їх соціальне призначення та взаємодія.
Законодавчі акти та підзаконні нормативно – правові акти в системі законодавства України : порівняльно – правова характеристика Застосування норм права як особлива форма їх реалізації
Застосування права Історія держави і права України
Каральні органи СРСР в 20-50х роках ХХст Комплексі галузі права: поняття та місце в системі права
Комплексні галузі права:поняття та місце в системі права Конституційно-правові онови системного стримування та противаг в Україні
Контрольна з теоретичних та організаційних засад держави, НАДУ, 1 курс Контрольна з теорії деражава і права за 1 курс
Контрольна робота з дисципліни "Теорія держави та права", КНУ ім. Шевченка, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Теорія держави та права", КНУ ім. Шевченка, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Теорія держави та права", КРОК, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Теорія держави та права", КУТЕП, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Теорія держави та права", МАУП, 1 курс Контрольна робота з предмету "Теорія держави та права", 2 курс
Контрольна робота з предмету проблеми теорії держави і права, 4 курс, НАУ Контрольна робота по державі та праву за 1 курс з НТУ
Контрольна робота по державі та праву за 1 курс з НТУ Контрольна робота по державі та праву за 1 курс з НТУ
Крим наш! Кримінальна відповідальність за сепаратизм
Легітимність державної влади Легітимність державної влади у демократичній державі
Марксистська теорія походження держави Матеріальне та процесуальне право
Механізм держави та місцеве самоврядування Механізм держави та місцевого самоврядування
Механізм і засоби захисту формування державної влади Механізм правового регулювання
Механізм правового регулювання Міжнародне право як складова частина правової системи України
Місце і роль законодавчої влади в механізмі держави Наукові інтереси Недбайло П.О. від теоретичного аналізу проблеми до їх практичного заначення
Норма права в контексті двух основних типів праворозуміння (легистського і юридичного) Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні
Нормативно-правові акти і їх види Нормативно-правові акти та їх систематизація
Норми права. Структура норм права Організаційна будова ВРУ
Організація юридичної практики в Україні Основні правові системи світу, поняття правової сімї
Основні риси права Стародавнього Єгипту. Особа, держава і право
Особливості виникнення держави Особливості монархічної форми правління
Політико-правова ідеологія побудови громадського суспільства Політико-правова реформа в Україні
Політико-правові концепції лібералізму: світовий вимір Політична система суспільства.
Політичні партії як носії політичної влади народу Поняття
Поняття і основні ознаки правової держави та її характеристика Поняття правовідносин та їх види
Поняття предмету теорії держави та права Поняття та види соціальних норм. Норма права: поняття, види. Ефективність норм права.
Поняття та ознаки сучасної держави 2018 Поняття та особливості президентсько-парламентської республіки
Поняття юридичної особи: загальнотеоретична характеристика Поняття, класифікація та характерні риси правовідносин
Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів Поняття, сутність і зміст права
Походження держави Права людини, народу, нації та взаємовідносини у сучасний період
Право і поведінка. Правомірна поведінка: поняття, види Правова держава: історія розвитку та особливості формування в Україні
Правова поведінка Правова поведінка
Правова система Індії Правова система України 1923 – 1938 рр.
Правова теорія Ч. Беккаріа Правове регулювання суспільних відносин на прикладі Київської Русі
Правове регулювання: предмет, метод, процес Правове регулювання: предмет, метод, процес
Правовий нігілізм і шляхи його подолання Правовий статус глави держави
Правовий статус особи Правовий статус особи в Україні
Правові відносини Правові відносини
Правові засади діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування Правові засади діяльності представницьких органів місцевого самоврядування в Україні
Правові системи сучасності Правовідносини
Правовідносини: поняття, структура і види Правопорушення
Правопорушення: поняття, склад, види Правопорядок державні та недержавні форми забезпечення
Правопорядок як результат правоохоронної діяльності. Правотворчість
Правотворчість та види правотворчої діяльності Правоутворення (законотворчість) та правотворчість, співвідношення між цими категоріями.
Правоутворення та форми(джерела) права Практична робота з дисципліни "Теорія держави та права"
Предмет, методи, способи і типи правового регулювання Презентація на тему: "Функції та завдання держави"
Принципи верховенства права як засада правового розвитку сучасної України Принципи права. Типи і види принципів права
Причини нестабільності правомірної поведінки в Україні Проблеми єдності та поділу влади. Концепції, що пояснюють походження права. Визначить основні властивості правових відносин як особливої форми соціальних зв’язків.
Проблеми теорії держави і права Реалізація норм права
Реалізація норм права та правомірна поведінка Реалізація права: значення форми, культурна цінність. Основні вимоги до правильного застосування норм права та поняття, ознаки і види акта застосування норм права.
Рецензія до статті з дисципліни "Теорія держави та права", КНУ ім. Шевченка, 1 курс Рецензія до статті з дисципліни "Теорія держави та права", КНУ ім. Шевченка, 1 курс
Розподіл влади у структурі державного апарату України. Характерні риси процесу правоутворення. Порівняйте «правоутворення» та «правотворчість». Порівняння правомірної та протиправної поведінки.Розподіл влади у структурі державного апарату України. Характерні риси процесу правоутворення. Порівняйте «правоутворення» та «правотворчість». Порівняння правомірної та протиправної поведінки. Роль держави і права в забезпеченні соціальної безпеки
Романо-германська правова сім’я Система законодавства як один із елементів національної правової системи
Система права і система законодавства Система права України
Систематизація законодавства Склад правопорушень
Соціальна норма:поняття,ознаки,види.Співвідношення юридичних та інших соціальних норм. Соціально правова держава та права людини
Соціокультурні аспекти реалізації права. Залежність реалізації права від стану розвитку суспільства, політичного чинника, економічного, духовно-морального тощо. Співвідношення галузей і підгалузей права і розвиток галузей і підгалузей права в системі прав України
Співвідношення норм права та норм моралі. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства.
Співвідношення правосвідомості і правової культури. Співвідношення системи права та системи законодавства
Співвідношення та взаємовплив природного та юридичного права Співвідношення та взаємозв’язок правової держави та громадянського суспільства
Сутність та функції юридичної відповідальності Теорія поділу влади і судова влада в Україні
Територіальна цілісність України Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян
Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян Тлумачення норм права
Тлумачення норм права та їх культурна цінність. Тлумачення правових норм
Українська державність у ХХ ст.. :загальнотеоретична характеристика Фкнкції держави
Форма держави Форма державного устрою: еволюція та сучасний стан
Форми безпосередньої демократії в сучасній Україні Форми держави
Форми держави Форми держави
Функції держави Функції права, поняття, система, форма реалізації
Функції та завдання держави Функціональне призначення сучасної держави
Функціонування законодавчої влади в Україні Характеристика демократичних режимів. Теоретико-практичні недоліки демократії.
Юридична відповідальність Юридична відповідальність: поняття, підстави, види
Юридична практика, її поняття, види та значення в правозастосовчій діяльності. Юридична практика: її поняття, види та значення правозастосовній діяльності
Юридичне "юснатуралітсиче праворозуміння" : поняття, основні цінності та принципи Юридичний склад правопорушення. Види правопорушен
«Салітична правда» - пам’ятка ранньофеодального права