Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Активізація розумової діяльності на заняттях з психології Акцентуації характеру та успішність навчання студентів
Вивчення конфліктів в сім’ї за допомогою малюнків Вивчення професійно важливих якостей психолога.
Види тренінгових груп: основна характеристика Види тренінгових груп: основна характеристика.
Відмінності асоціативної пам’яті в молодшому шкільному та підлітковому віці Відображення характеру людини в почерку, міміці, пантаміміці
Відповіді на запитання з основ філософії Відчуття і сприймання
Відчуття та сприймання Вплив генетичних факторів і факторів зовнішнього середовища на показники рухової активності. Дослідження дивної рухової поведінки
Вплив телебачення на агресивність підлітків Групи танцювальної терапії: зміст і вимоги
Диференціальні аспекти поведінки в конфліктній ситуації Досвід особистості, форми його усвідомлення та вияву
Дослідження моторики: координація, швидкість, сила. Дослідження моторної функціональної асиметрії (домінуюча рука)
Експеримент як метод практичної психології Емоції та можливості їх регуляції
Епідеміологія куріння (не лише тютюну) у різних етнічних групах. Етика Спінози
Етнологічні особливості народу Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки
Загальна психологія Загальна психологія
Загальна психологія Загальна психологія - контрольна
Загальна характеристика періоду ранньої юності: соціальна ситуація розвитку Загальна характеристика уяви та творчості. Види уяви: пасивна, активна, відтворююча та творча.
Засоби медитації: види, психотехніки та особливості впливу. Характеристика підходу до дослідження особистості шляхом діагностики рис. Діагностика темпераменту та характеру. Застосування найновіших напрямків психологічної науки у процесі психологічного консультування
Изучение психологии здоровья человека Исследование моторики рук
Індивідуально-психологічні якості мислення та їх розвиток Інтелектуальний потенціал особистості
Контрольна з загальної психології за 1 курс МАУП Контрольна з психології особистості за 4 курс МАУП
Контрольна з психології та педагогіки за 2 курс ІЕЕП Контрольна з психології управління
Контрольна з психології управління за 5 курс МАУП Контрольна з психології управління за 5 курс МАУП
Контрольна з теорії і практики психотренінгу за 4 курс МАУП Контрольна робота з генетики
Контрольна робота з генетики Криза новонародженості
Метод анкетирования при изученни личности Методи дослідження в економічній психології
Методи дослідження в економічній психології Мислення. Різне у жіночому та чоловічому мисленні
Місце психології в системі наук Насилля в сім’ї
Натуралісти і філософи 18 – початку 19 ст. про місце людини в природі Організація культури та її основні елементи
Організація навчального процесу в університеті Основні етапи становлення та розвитку психології
Основні концепції та напрямки психології Основні підходи до вивчення самооцінки особистості у загальній психології
Основні принципи професійної діяльності практичного психолога: загальна характеристика . Принцип професійної компетентності: зміст і вимоги. Основные функции воображения и их значение в творчестве
Особливостi розвитку дитячого та юнацького органiзмiв Особливості методів психологічного дослідження
Особливості розвитку психіки дитини Охарактеризуйте основні завдання сучасної психології
Пам'ять та особливості її вивчення в молодшому шкільному віці Пам’ять та умови її ефективності
Пам’ять. Особливості пам’яті. Політична психологія
Поняття розвитку. Форми та основні механізми розвитку Почуття неповноцінності у підлітків
Практикум по психології Предмет вивчення психофізіології
Предмет кримінальної психології. Поняття особистості злочинця і типологія злочинців. Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця. Психологічні основи організованої злочинності. Приклади гіпотез про наявність взаємозв’язку між феноменами. Сутність ефекту первинності. Приклад його можливого прояву в експерименті. Профіль вираженості рис характеру.
Принципи психологічної науки та основні види діяльності людини (гра, навчання, праця) Природа емоцій і почуттів - їх індивідуальне вираження, функції та характеристика індивідуальних форм прояву
Проблема профілактики та корекцій та негативних рис характеру особистості Проблеми психологічного консультування у сфері освіти
Проективні методи та дослідження Происхождение человеческого сознания
Професійна деформація як результат впливу професійної діяльності на особистість Процеси пам’яті: запам’ятовування збереження, відтворення. Умови, що сприяють успішному збереженню інформації. Уявлення
Психічне реагування на хворобу. Психологія соматичного пацієнта Психологическая проблема человека в современном обществе
Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Отрасли психологии Психологічна характеристика конфліктів
Психологічне дослідження. Тестування груп дітей на тривожність за тестом Прихожан А.М. Психологічні аспекти вибору професії
Психологічні бар’єри спілкування у підлітковому віці Психологічні особливості учнів із неповних і неблагополучних сімей та шляхи психопрофілактики
Психологічні проблеми професійної переорієнтації Психологія групової злочинної поведінки у неповнолітніх
Психологія індивідуальних відмінностей та професійна орієнтація Психологія особистості засудженого
Психологія та зв'язок її з іншими науками. Біхевіоризм. Поняття інтеграції діяльності головного мозку та його діяльність. Вимірювання психічних процесів. Закономірності змішування кольорів. Ахроматичні і хроматичні кольори. Сприймання як активний процес. Психологія, психіка і умови її розвитку
Развитие психики живых существ Развитие психологии с эпохи возрождения до средины ХІХ в
Розвиток головного мозку людини Розвиток психології як науки про свідомість в період доформування експериментальної психології.
Розвиток творчості у процесі набуття професійних знань та вмінь. Розгляд гіпотез з точки зору експериментальної психології
Роль Едвіна Рей Гатрі у розвитку психологічної науки Роль Хьюго Мюнстерберга у розвитку психологічної науки
Системи юридичної психології Ситуаційні фактори у регулюванні пізнавальної діяльності
Сократ: життя, вчення, доля Спілкування з „важкими” людьми + психологічний портрет такої людини
Стереотипна і здобута поведінка. Види стереотипної поведінки. Стадії розвитку чутливості ембріону. Передумови виникнення мови та поведінки. Стиль діяльності та рівень реактивності. Вплив властивостей темпераменту на поведінку у складних ситуаціях. Темперамент та схильність до відхилень у поведінці.
Стратегії переборення проблемних ситуацій учнями молодших класів Структура і динаміка розвитку дітей дошкільного віку.
Сутність базових параметрів суб’єктивного ставлення до природи. Природні психологічні релізери перцептивного каналу. Екологічні факти, які можна навести, заради стимулювання процесів інтелектуалізації емоцій стосовно павуків. Теоретичні джерела політичної психології
Тести з психології 2 курс МАУП Типи діагностичних методик. Формалізовані методики. Малоформалізовані методики.
Тренінг як форма активного навчання Укажите индивидуально-типологические личности и поясните на примерах учет их в профессиональной деятельности
Умови, фактори, особливості раннього розвитку і прояву загальних та спеціальних здібностей у дітей Факторы мотивации здорового образа жизни
Фахова (прикладна) психологія. Загальна, вікова, педагогічна, соціальна психологія. Феномени масової поведінки: явище зараження, наслідування
Форми і методи самовиховання, як фактор самовдосконалення особистості Формування самооцінки особистості
Характеристика емоцій та почуттів, їх вплив на діяльність юриста. Психологія особистості злочинця. Характеристика методів психології праці
Характеристика основних форм поведінки навчання та психічних процесів. Клас ссавці, ряд примати або мавпи. Що таке мислення. Проаналізуйте зв’язок мислення з іншими пізнавальними процесами. Розкрийте чому мислення мислення відіграє провідну роль в пізнавальній діяльності людини.
Я ідеальний психолог