Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка КНЕУ, Мікроекономіка, індивідуальне завдання, 1 курс

                                    Мы сделаем такую контрольную за 200 грн

Індивідуальне завдання 1. 

Розкрийте зміст питання (2 бали)

Особливості ординалістського підходу у визначенні рівноваги споживача.

Розв’яжіть задачу(3 бали):

У таблиці наведено дані про витрати на одиницю продукції  для діючого в умовах досконалої конкуренції виробника:

 Кількість    продукту,

  Q, од.

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Сукупні   витрати,

  ТС, грн.

 

60

 

105

 

145

 

180

 

210

 

245

 

285

 

330

 

385

 

450

 

525

 1.      Визначте постійні, змінні, середні та граничні витрати (FC, VC, ATC, AFC, AVC, MC).

 2.      Як Ви вважаєте, чи буде виробник діяти у короткостроковому періоді за ціни продукту 32 грн.? поясність свою думку. Якщо “так”, яким буде обсяг виробництва, що дозволяє максимізувати прибуток? Визначте суму економічного прибутку чи збитку на одиницю продукції.

3.      Заповніть таблицю пропозиції підприємства у короткостроковому періоді та обчисліть прибуток чи збиток на всіх рівнях обсягу виробництва:

Ціна,

грн.

Запропонована кількість,

одне підприємство

Запропонована кількість,

1500 підприємств

Прибуток чи збиток, грн.

на одиницю

на всю кількість

26

 

 

 

 

32

 

 

 

 

35

 

 

 

 

40

 

 

 

 

45

 

 

 

 

55

 

 

 

 

65

 

 

 

 

75

 

 

 

 

4.  припустимо, що ринковий попит на продукт визначається такими даними:

Ціна, грн.

26

32

38

41

46

55

66

Загальна кількість продукції, на яку є попит, шт.

17000

15000

13500

12000

10500

9500

8000

Визначте, якими будуть рівноважний обсяг та рівноважна ціна продукції.

5.     Враховуючі попередні розрахунки проаналізуйте стан галузі у довгостроковому періоді.

Рішення задачі проілюструйте.

 Індивідуальне завдання 2.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Взаємозв’язок ринків продуктів і факторів виробництва. Похідний попит.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Використовуючи наведені дані про діяльність малого підприємства, заповніть пропуски в таблиці та з’ясуйте за кожним варіантом, що є доцільнішим для підприємства:
а) закритися;
б) збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;
в) зменшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;
г) збільшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;
д) зменшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;
є) нічого не змінювати.

Варіант

Р

Q

TR

TC

TFC

TVC

ATC

AVC

MC

1

5

 

 

 

3,9

14,1

 

4,7

2

2

 

 

12,8

20

7,2

 

5

 

3,2

3

 

5

30

 

 

 

6

5

6

4

 

 

13,6

 

2

10

3

 

2,7

5

3

 

 

 

1,4

23,1

3,5

 

3

6

 

8

40

 

12

 

 

5

7

7

 

6

27

22,8

 

21

 

 

4

8

 

 

45,5

43,4

 

 

6,2

5,5

7

9

5

 

20

 

6

 

 

4,5

5

10

 

 

20

21,5

6,5

 

 

3

3,5

 Визначену в кожному варіанті поведінку виробника проілюструйте графічно.


Індивідуальне завдання 3.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Підприємство функціонує у короткостроковому періоді. Для фірми капітал є фіксованим ресурсом і дорівнює 10 одиницям. Співвідношення між залученням праці та випуском продукції наведено у таблиці:

L, год.

0

2

4

6

8

10

12

Q, од.

0

10

40

60

72

80

84

На підставі наведених даних:
1. Розрахуйте АР, МР та визначте найбільш раціональний обсяг виробництва продукції за критерієм ефективного використання факторів виробництва.
2. Визначте АТС, АVС і МС, якщо ціна одиниці праці складає 40 грн., ціна одиниці капіталу – 10 грн. Який обсяг продукції буде для фірми найбільш ефективним?
3. За допомогою розрахунків поясність, який обсяг продукції та за якою ціною буде пропонувати фірма в умовах досконалої конкуренції, якщо ринковий попит характеризується наступними даними:

Р, грн.

2

4

6

8

10

Q, од.

80

60

40

20

5

Чи буде фірма продовжувати свою діяльність у довгостроковому періоді?
4. Проілюструйте рішення задачі графічно.

Індивідуальне завдання 4.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Вплив цінової та нецінових детермінант попиту на ринкову рівновагу.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Підприємство працює за технологією, яка описується виробничою функцією , та купує виробничі фактори за цінами РL=1, РК=2. На підставі наведених даних необхідно:
1. Визначити функції середнього та граничного продуктів за працею, розрахувати значення еластичності виробничої функції за працею та капіталом.
2. Заповнити таблицю 1 та побудувати лінії сукупного, середнього та граничного продуктів.
3. Охарактеризувати взаємозв’язки між кривими ТР, АР, МР ; визначити та описати основні стадії виробництва.
4. Визначити оптимальний обсяг виробництва у довгостроковому періоді при К=75 од.

 Індивідуальне завдання 5.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Еластичність попиту та її практичне застосування.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Фірма діє в умовах досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. В галузі працює 500 фірм. Функція галузевого попиту на продукцію визначається такими даними:

Р, грн.

80

60

47,3

40

35

30

20

Q, од.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Припустимо, що всі фірми мають однакові витрати виробництва продукції. Постійні витрати виробництва складають 60 грн. Залежність граничних витрат від обсягу виробництва наведена у таблиці:

Q, од.

0

2

4

6

8

10

12

14

МС, грн.

-

10

6

2

18

24

30

36

На підставі наведених даних:
1. Розрахуйте VC, TC, AVC, AFC, ATC та визначте найбільш раціональний обсяг виробництва.
2. Визначте ринкову ціну, яка встановилася на даному ринку, індивідуальну пропозицію окремого виробника та фінансові результати його діяльності (загальний виторг, економічний прибуток).
3. Припустимо, що одна компанія придбала всі фірми галузі. На підставі розрахунків загального та граничного виторгу (доходу) визначте, який обсяг продукції та за якою ціною буде пропонуватися у нових умовах. Який економічний прибуток отримає монополіст?
4. Рішення задачі проілюструйте.

Індивідуальне завдання 6.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Надлишок споживача, надлишок виробника і чисті втрати для суспільства за умов монополії.

Розв’яжіть задачу (3 бали):
Нехай споживач купує три види товарів: Х, Y, Z. Сукупну корисність ТU (в ютилях), яку отримує споживач від послідовного споживання цих товарів, наведено в таблиці:


 

Одиниця товару

Товар Х, TU

Товар Y, TU

Товар Z, TU

1

20

10

32

2

39

19

63

3

57

27

93

4

74

34

122

5

90

40

150

6

105

45

177

7

119

49

203

8

131

52

227


1. Обчисліть граничні корисності.
2. Нехай PX = 2 грош. од., PY = 1 грош. од., PZ = 4 грош. од. Обчисліть значення зваженої граничної корисності.
3. Якщо щоденний бюджет споживача становить 38 грош. од., то який набір товарів X, Y, Z забезпечить йому максимальну корисність?
4. Бюджет зріс до 53 грош. од. Який набір у такому разі буде максимізувати корисність? Чому дорівнює сукупна корисність ТU, яку отримує споживач?
5. Якщо ціна товару Х зменшиться до 1 грош. од., який бюджет достатній для споживача, щоб забезпечити себе попередній рівень задоволення?
6. Рішення задачі проілюструйте.

Індивідуальне завдання 7.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Формування підприємством-олігополістом політики стабілізації цін і маневрування капітальними витратами.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
На основі даних, наведених у таблиці, виконайте наступні завдання:
1. Побудуйте графіки кривих попиту споживачів X, Y, Z;
2. Визначте ринковий попит на продукцію та побудуйте графік кривої ринкового попиту.
3. Обчисліть еластичність ринкового попиту за ціною. Проаналізуйте та відобразіть графічно залежність сукупного виторгу (доходу) та цінової еластичності ринкового попиту.
4. Припустімо, що попит на цей товар з боку споживачів X і Y подвоївся, а з боку споживача Z не змінився. Як це вплине на криві попиту споживачів X і Y, а також на криву ринкового попиту?

 

Ціна, грош. од.

Обсяг попиту за місяць, шт.

Споживач Х

Споживач Y

Споживач Z

6

0

0

1

5

0

0

2

4

1

1

3

3

2

3

4

2

3

5

5

1

4

7

6

0

5

9

7

 5. На основі графіка кривої ринкового попиту визначте, в якому напряму зміститься крива попиту в таких випадках:
а) зменшився грошовий дохід покупців;
б) змінилися вподобання покупців під впливом моди: товар «вийшов з моди»;
в) очікується нове підвищення цін;
г) збільшилася ціна на товар-замінник;
д) збільшилася ціна взаємодоповнюючого товару.

Індивідуальне завдання 8.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Аналіз впливу зміни ціни блага і доходу споживача на кількість і структуру споживання благ.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Розгляньте наведені у таблиці два варіанти виробничих функцій.
Індивідуальне завдання 8.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Аналіз впливу зміни ціни блага і доходу споживача на кількість і структуру споживання благ.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Розгляньте наведені у таблиці два варіанти виробничих функцій.

І варіант

ІІ варіант

Витрати капіталу, од.

Витрати праці, од.

Витрати капіталу, од.

Витрати праці, од.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

100

156

173

200

224

245

1

100

119

132

141

149

156

2

156

200

245

282

316

346

2

119

141

156

168

178

186

3

173

245

300

346

387

423

3

132

156

173

186

197

206

4

200

222

346

400

447

490

4

141

168

186

200

211

221

5

224

316

387

447

500

548

5

149

178

197

211

224

234

6

245

346

423

490

548

600

6

156

186

206

221

234

245

На підставі наведених даних:
1. Визначте яким є ефект від масштабу виробництва в кожному з них?
2. Побудуйте ізокванту Q=186 од. за умови використання технології ІІ. Яка гранична норма технологічного заміщення капітала працею при збільшенні використання праці з 3 до 6 од.?
3. Проаналізуйте, чи ефективно випускати 186 од. продукції, витрачаючи на залучення ресурсів 15 грн. , якщо ціна капіталу РК=3 грош. од., ціна праці РL=1 грош. од. ?
4. Яку технологію обере підприємець для виробництва 186 одиниць продукції, якщо ціни ресурсів не зміняться? Доведіть це за допомогою обчислень.


Індивідуальне завдання 9.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Порівняльна оцінка ефективності різних ринкових структур.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
На взуттєвій фірмі за годину праці виготовляється 1,2 пари взуття. Визначте середні змінні витрати виробництва однієї пари взуття, припускаючи, що праця є єдиним змінним фактором виробництва і що витрати на працю становлять 24 грош. од. на годину.
Якщо постійні витрати становлять 16 000 грош. од. на місяць, а місячний обсяг виробництва — 1000 пар взуття, то якою буде величина середніх сукупних витрат виробництва?
Припустімо, що у довгостроковому періоді підприємство подвоїло обсяг випуску продукції, вдвоє збільшивши використання праці й капіталу. Побудуйте траєкторію зростання за умов збільшення обсягу виробництва до 2000, 3000, 4000, 5000 пар взуття на місяць, припускаючи, що при розширенні виробництва підприємство не може змінити співвідношення використовуваних ресурсів, а визначені вами величини витрат є мінімальними при виробництві на цій фірмі. Побудуйте криві довгострокових середніх і граничних витрат.

 
Індивідуальне завдання 10.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Вплив рекламної діяльності на обсяг продажів і витрат.

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Процес виробництва продукції обмежується залежністю від двох факторів: обсягу трудових ресурсів (L) та обсягу капітальних ресурсів (К). Виробнича функція має вигляд: Q=1,5 LK0,5, де Q – обсяг виробництва продукції, од. Ціна використання капітальних ресурсів удвічі дешевше використання трудових ресурсів. На підставі наведених даних:
1. Визначте, яка комбінація ресурсів мінімізує витрати виробництва 48 одиниць продукції. Яка гранична норма технологічного заміщення праці капіталом в цьому випадку?
2. Побудуйте ізокванту, що відповідає обсягу виробництва 48 одиниць.
3. Визначте, який масштаб виробництва характеризує дана функція.


Індивідуальне завдання 11.
Розкрийте зміст питання (2 бали):
Співвідношення ефектів доходу і заміни для різних товарів.
Розв’яжіть задачу (3 бали):
Наведені нижче чотири ситуації (А, Б, В, Г) ілюструють стан взаємопов’язаних ринків протягом певного довгострокового періоду. Припустимо, що ці ринки є конкурентними та модель попиту і пропозиції притаманна ним у повному обсязі. Діаграми відображають попит і пропозицію на кожному ринку до можливих змін.
Необхідно:
1) прослідити вплив зазначених змін у ринкових ситуаціях, відображаючи їх дію у напрямку зліва направо та ігноруючи наслідки “зворотного зв’язку” (підказка: зсувайте лише одну криву на кожному рисунку, рухаючись від першого зліва). Для кожного ринку необхідно відобразити необхідні криві нових попиту або пропозиції, позначивши кожну з них D1 або S1;
2) визначити відповідні зміни у ринковій ситуації та прокоментувати можливі зміни попиту, пропозиції, рівноважних ціни та обсягу на кожному ринку. Проілюструвати ці зміни графічно.
А. Припустимо, що відкрито нове добриво, застосування якого суттєво збільшує врожай картоплі без додаткових витрат праці та механізації. Припустимо також, що це добриво не впливає на врожайність пшениці, а населення може споживати або картоплю, або хліб з метою забезпечення свого раціону необхідною кількістю крохмалю.

 
Індивідуальне завдання 12.

Розкрийте зміст питання (2 бали):

Вхідні та вихідні бар’єри, їх вплив на економічний стан виробника – учасника галузі.

Розв’яжіть задачу (3 бали):
Для господарюючого суб’єкта задана функція корисності у вигляді TU=ХУ, де Х та У – кількість двох товарів. Дайте обґрунтовані відповіді на такі запитання:
1) яку кількість Х та У буде споживано при раціональному образі дій, якщо сума витрат (бюджет) складає 600 грн., ціни товарів складають відповідно РХ=25 грн., РУ=30 грн.? Проілюструйте ситуацію графічно;
2) яку кількість товарів Х та У купуватиме споживач за умови максимізації корисності, якщо ціна товару У збільшиться до 40 грн.?
3) визначте ефект заміни та ефект доходу (графічно);
4) яким має бути дохід (бюджет), щоб можна було зберегти попередній рівень сукупної корисності (криву байдужості) після того, як ціна товару У збільшилася до 40 грн.?

Індивідуальне завдання 13.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Наслідки змін ціни блага і доходу споживача на його вибір.
Розв’яжіть задачу(3 бали):
У таблиці наведено дані про витрати на одиницю продукції для діючого в умовах досконалої конкуренції виробника:

Кількість продукту, Q, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сукупні витрати, ТС, грн.

50

95

135

170

200

235

275

320

375

440

515

1. Визначте постійні, змінні, середні та граничні витрати (FC, VC, ATC, AFC, AVC, MC).
2. Як Ви вважаєте, чи буде виробник діяти у короткостроковому періоді за ціни продукту 32 грн.? Поясність свою думку. Якщо “так”, яким буде обсяг виробництва, що дозволяє максимізувати прибуток? Визначте суму економічного прибутку чи збитку на одиницю продукції.
3. Заповніть таблицю пропозиції підприємства у короткостроковому періоді та обчисліть прибуток чи збиток на всіх рівнях обсягу виробництва:

Ціна,

грн.

Запропонована кількість,

одне підприємство

Запропонована кількість,

1500 підприємств

Прибуток чи збиток, грн.

на одиницю

на всю кількість

26

 

 

 

 

32

 

 

 

 

35

 

 

 

 

40

 

 

 

 

45

 

 

 

 

55

 

 

 

 

65

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 4. Припустимо, що ринковий попит на продукт визначається такими даними:

Ціна, грн.

26

32

38

41

46

55

66

Загальна кількість продукції, на яку є попит, шт.

17000

15000

13500

12000

10500

9500

8000

Визначте, якими будуть рівноважний обсяг та рівноважна ціна продукції.
5. Враховуючі попередні розрахунки проаналізуйте стан галузі у довгостроковому періоді.
Рішення задачі проілюструйте.

Індивідуальне завдання 14.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Закон попиту та його обґрунтування базовими положеннями теорії споживчого вибору
Розв’яжіть задачу(3 бали):
Фірма діє в умовах досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. В галузі працює 400 фірм. Функція галузевого попиту на продукцію визначається такими даними:

Р, грн.

80

60

47,3

40

35

30

20

Q, од.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Припустимо, що всі фірми мають однакові витрати виробництва продукції. Постійні витрати виробництва складають 70 грн. Залежність граничних витрат від обсягу виробництва наведена у таблиці:

Q, од.

0

2

4

6

8

10

12

14

МС, грн.

-

12

8

4

20

26

32

38

На підставі наведених даних:
1. Розрахуйте VC, TC, AVC, AFC, ATC та визначте найбільш раціональний обсяг виробництва.
2. Визначте ринкову ціну, яка встановилася на даному ринку, індивідуальну пропозицію окремого виробника та фінансові результати його діяльності (загальний виторг, економічний прибуток).
3. Припустимо, що одна компанія придбала всі фірми галузі. На підставі розрахунків загального та граничного виторгу (доходу) визначте, який обсяг продукції та за якою ціною буде пропонуватися у нових умовах. Який економічний прибуток отримає монополіст?
4. Рішення задачі проілюструйте.

Індивідуальне завдання 15.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Теоретичні концепції підприємства: неокласична, інституціональна, підприємницька тощо.
Розв’яжіть задачу(3 бали):
У таблиці наведено структуру витрат сім’ї за два роки (ціни на товари А, Б, В, Г – постійні).

Товари

Витрати на купівлю, грн.

Частка у бюджеті сім’ї, %

Еластичність попиту за доходом

Категорія товару

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

А

Б

В

Г

Разом

30

30

25

15

100

50

70

20

60

200

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

Необхідно:
1. Розрахувати коефіцієнти еластичності попиту за доходом.
2. Визначити категорію товарів.
3. Проаналізувати отримані результати.

 
Індивідуальне завдання 16.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Аналіз ціноутворення та зайнятості ресурсів у виробництві

Розв’яжіть задачу(3 бали):
Функцію сукупних витрат конкурентного підприємства у короткостроковому періоді наведено у таблиці:

Випуск продукції за одиницю часу, шт.

0

1

2

3

4

5

Сукупні витрати, грош. од.

11

15

21

29

39

51


У галузі зайнято 1000 однакових підприємств. Шкала попиту:

Ціна, грош. од.

3

5

7

9

Обсяг попиту, шт.

4000

3000

2000

1000

Визначте:
1. Величину постійних, змінних, середніх та граничних витрат підприємства (FC, VC, ATC, AFC, AVC, MC).
2. Який обсяг виробництва буде оптимальним за критерієм витрат?
3. За якою ціною та яку кількість продукції буде продавати підприємства за умов досконалої конкуренції з метою максимізації прибутку?
4. Чи залишить підприємство галузь у довгостроковому періоді?


Індивідуальне завдання 17.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
«Економічний» та «бухгалтерський» підходи до визначення витрат і прибутку підприємства.
Розв’яжіть задачу(3 бали):
Використовуючи інформацію, подану на рис. 11.6, дайте відповіді на запитання:а) який тип підприємства адекватний зображеному?
б) якщо діяльність цього підприємства не підлягає державному регулюванню, то яку ціну та обсяг випуску воно вибере, щоб отримати максимум прибутку?
в) за яких значень ціни та обсягу виробництва сукупний виторг підприємства буде максимальним?
г) якщо уряд законодавчо встановить ціну для підприємства на рівні граничних витрат, то які значення ціни та обсягу випуску відповідатимуть цій ситуації? Які збитки понесе підприємство при цьому?
д) якщо уряд законодавчо встановить ціну для підприємства на рівні середніх витрат, то які значення ціни та обсягу випуску відповідатимуть цій ситуації?
е) якби цей рисунок відображав структуру витрат конкурентного підприємства у довгостроковому періоді, то якими були б рівноважна ціна та рівноважний обсяг випуску?


Індивідуальне завдання 18.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
“Цінові війни” та їх наслідки для фірм-учасників галузі та споживачів.
Розв’яжіть задачу(3 бали):
На однорідному ринку існує функція попиту Р = 80-Q, де Р – ціна товару, Q – його кількість. Функція граничних витрат монополіста має вигляд MC = 2Q та діє обмеження виробничої потужності Q ? 20. За наведених даних дайте відповіді на питання:
1. Яку кількість товару та за якою ціною запропонує монополіст ринку?
2. Припустимо, що функція граничних витрат MC = 2Q відображає пропозицію незалежних поліполістів за умов досконалої конкуренції (граничні витрати галузі). Яка ринкова ціна складається за таких умов?
3. Охарактеризуйте розвиток ринку у довгостроковій перспективі за умов, що наведені у пп. 1 і 2.
4. Рішення проілюструйте графічно.

Індивідуальне завдання 19.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Поняття цінової дискримінації та економічні умови її здійснення.

Розв’яжіть задачу(3 бали):

 
За допомогою діаграми ізокост—ізоквант дайте відповідь на такі запитання:
а) Яка гранична норма технічного взаємозаміщення в точці А?
б) Якщо в точці В РК = 6 грош. од. і РL = 4 грош. од. і підприємство, що знаходиться у цьому становищі, використовує 50 од. капіталу та 30 од. праці, чому дорівнює величина середніх витрат виробництва 100 од. продукції?
в) Чи відображає точка С комбінацію факторів виробництва, яка використовується для визначення довгострокових середніх витрат при встановленні ціни на 80 од. продукції? Чому «так» чи чому «ні»?
г) Поясніть, як мали б змінюватися ціни на ресурси, щоб точка С відповідала такій комбінації цих ресурсів, за якої витрати у довгостроковій перспективі були б мінімальними?

Індивідуальне завдання 20.

Розкрийте зміст питання (2 бали):
Визначення ціни та обсягу виробництва підприємством – “чистим” монополістом
Розв’яжіть задачу(3 бали):
На рис. зображено карту ізоквант гіпотетичного підприємства.

За даними рисунку дайте відповіді на запитання:
1. Яка величина коефіцієнта еластичності виробництва за працею при зміні обсягу виробництва від 25 до 50 од.?
2. Яка величина коефіцієнта еластичності масштабу?
3. Який характер віддачі зміни масштабу виробництва?
4. Яка величина граничної норми технологічної заміни працею капіталу для обсягу виробництва Q = 50 при збільшенні використання праці з 15 до 20 од.?