Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка МАУП, Економіка підприємства, контрольна робота, 2 курс

Мы сделаем такую контрольную работу за 175 грн

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 Активною формою самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка підприємства" є контрольна робота. Мета контрольної роботи — поглибити та розширити спектр знань студентів у галузі теорії та практики господарювання підприємств на основі вивчення окремих аспектів їх функціонування та аналізу конкретних господарських ситуацій, а також сформувати уміння опрацьовувати спеціалі­зовану літературу, нормативно-правову базу діяльності підприємств в Україні, статистичні матеріали.
     Завданнями контрольної роботи є: 
- опанування теоретичних основ економіки підприємства;
- набуття навичок систематизації і аналізу інформації щодо діяльності підприємства;        
- удосконалення фахових знань з різних напрямків діяльності суб'єктів господарювання;   
- вироблення вміння розраховувати різні показники виробничо-господарської діяльності та визначати їх вплив на фінансові резуль­тати.       
    Виконання контрольної роботи передбачає попереднє вивчен­ня теоретичного матеріалу, зокрема законодавчих І нормативних матеріалів, основної та додаткової навчальної літератури, а також монографій, наукових статей з питань економіки підприємств.
    Обов'язковою умовою успішного засвоєння курсу є виконання практичних завдань — розв'язання задач, в яких моделюються ситуації господарської діяльності, проведення розрахунків за  матеріалами підприємств з наступним їх аналізом і висновками. Для успішного виконання практичних завдань доцільно ознайомитися з прикладами розв'язання тилових задач.
     Контрольну роботу з курсу студент виконує за одним з 10 пропонованих варіантів, який обирає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Кожен варіант контрольної роботи містить три теоретичних питання, три тестових завдання і дві розра­хункові задачі. Теоретичні питання потребують складання плану від­повіді та ґрунтовного викладу матеріалу з використанням як навчальної, так і періодичної літератури. Тестові завдання потребують короткого, стислого змістовного обґрунтування (кілька речень) зро­бленого вибору щодо варіанта відповіді. Тести передбачають лише один варіант відповіді; що є найбільш точною та повною. Розрахункові задачі потребують обґрунтованих за допомогою формул та пись­мових пояснень розрахунків основних показників виробничо-господарської діяльності.

    Вимоги до виконаної контрольної роботи стосуються:
- теоретичного рівня роботи, який характеризується повнотою та глибиною розкриття проблеми на сучасному рівні розвитку еконо­мічної науки, аналізом та систематизацією різних думок та підходів до досліджуваної проблеми;
- правильності та обґрунтованості відповідей на тестові питання;

- правильності та обґрунтованості розв'язання задач;

- грамотності та дотримання вимог щодо оформлення роботи.
    Контрольна робота виконується державної мовою загальним обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту (гарнітура Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал — 1,5) На титульній сторінці обов'язково зазначається назва навчальної дисципліни, номер варіанта контрольної роботи, прізвище студента та шифр його навчальної групи. Контрольна робота починається з плану, а завершу­ється списку літератури.
    Контрольна робота вважається зарахованою, якщо розкрито теоретичні питання, правильними та обґрунтованими є відповіді при­наймні на 2 з 3 тестових питань, правильно розв'язані задачі.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1                                        

 I. Дайте розгорнуту відповідь на питання.    
1. Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі, види оцінки.      

2.  
Функції, методи та види управління підприємством.
3. Кошторис затрат на виробництво. Калькуляція собівартості продукції.

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь.   
1. До оборотного капіталу зараховують:
а) вартість виробничих споруд;
б) вартість верстатів;                           
в) вартість предметів праці та витрати на оплату найманих працівників;

г) вартість знарядь праці.

2. Найбільший особистий ризик характерний для учасників:
а) повного товариства;
б) товариства з обмеженою відповідальністю;
в) змішаного (командитного) товариства;
г) товариства з додатковою відповідальністю.
3. Зазначте, яку систему оплати праці доцільно використовувати на підприємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається нормуванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникам мотиви для якісного виконання ними своїх обов'язків: 
а) просту погодинну;
б) пряму відрядну;
в) відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну;

г) погодинно-преміальну.

III. Розрахункове завдання.
Задача 1. За рік підприємство реалізувало 4000 кухонних комбайнів. Виробнича собівартість одного комбайна — 145 грн. Річні витра­ти на реалізацію цієї продукції становлять 62,8 тис. грн. Визначити рентабельність цього виду продукції, якщо обсяг реалізованої за рік продукції становить 740 тис. грн. (без ПДВ).
Задача 2. Розрахувати тривалість циклу технологічних операцій при послідовному та паралельному їх поєднанні, якщо кількість об­роблюваних деталей становить 330 шт. Деталі передаються поштучно з однієї технологічної операції На іншу. Технологічний процес оброб­ки охоплює чотири операції, норма часу на виконання кожної з них така: першої — 12,2 хв.; другої — 3,1 хв.; третьої — 2,8 хв.; четвертої — 3,5 хв. Перша Технологічна операція виконується на трьох верстатах, решта — на одному.

Варіант 2

І. Дайте розгорнуті відповіді па питання.
1. Персонал підприємства. Визначення кількості окремих категорій працівників.       
2. Підприємство: класифікація, напрями діяльності, правові заса­ди функціонування.
3. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь:
1. Об'єктом підприємництва в Україні не може бути:

а) промислове виробництво засобів виробництва;
б) виробництво предметів споживання;
в) торгівля;  
г) виробництво зброї.   
2. Встановлена державою мінімальна заробітна плата — це:
а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу;
б) розмір прожиткового мінімуму;
в) показник, на основі якого визначається динаміка заробітної плати у країні;
г) нижня межа заробітної плати працівника будь-якого підприємства в країні.  
3. Зазначте, що характеризує моральне зношування основного капіталу:
а) втрата фізичних якостей засобів виробництва у процесі експлуатації;             
б) старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини
вартості засобів праці внаслідок НТП;
в) руйнування елементів основного капіталу під впливом сил при­
роди;
г) вихід із ладу деяких приладів внаслідок виробничої аварії.

III. Розрахункове завдання.

Задача 1. За рік підприємство реалізувало 4000 кухонних комбайнів. Виробнича собівартість одного комбайна — 145 грн. Річні витра­ти на реалізацію цієї продукції становлять 62,8 тис. грн. Визначити рентабельність цього виду продукції, якщо обсяг реалізованої за рік продукції становить 740 тис. грн. (без ПДВ).
Задача 2. Розрахувати тривалість циклу технологічних операцій при послідовному та паралельному їх поєднанні, якщо кількість об­роблюваних деталей становить 330 шт. Деталі передаються поштучно з однієї технологічної операції На іншу. Технологічний процес оброб­ки охоплює чотири операції, норма часу на виконання кожної з них така: першої — 12,2 хв.; другої — 3,1 хв.; третьої — 2,8 хв.; четвертої — 3,5 хв. Перша Технологічна операція виконується на трьох верстатах, решта — на одному.
 
 

Варіант З
 

I. Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела.
2.  Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення її
використання.
3.  Показники фінансового стану підприємства.

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну
відповідь.
1. Малі підприємства за законодавством України визначають:
а) за обсягом виробництва;
б) кількістю працюючих;
в) величиною отриманого прибутку;
г) усі відповіді правильні.
2. Головним критерієм поділу капіталу на основний і оборотний є:
а) величина вартості капіталу;      
б) сфера функціонування капіталу;
в) спосіб перенесення вартості на новостворений продукт;
г) усі відповіді неправильні.

3. Зазначте систему оплати праці, за якої розцінка встановлюється не на кожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи:
а) колективна;
б) акордна;        
в) погодинно-преміальна;

IIІ. Розрахункове завдання.

Задача 1. Річний обсяг виробництва на підприємстві — 2 млн. одиниць продукції; трудомісткість виготовлення одного виробу — 0,4 нормо-год. Тривалість робочої зміни — 8 год. Обідня перерва триває 1 год., втрати часу на особисті потреби — 5 % номінального часу зміни. У розрахунковому році — 260 робочих днів, виконання норм виробітку планується в середньому на рівні 105 %. Визначити кіль­кість робітників і промислово-виробничого персоналу підприємства, якщо робітнича категорія в ній становить 75 %.
Задача 2. Місячний оклад інженера — 2550 грн. Протягом місяця він має відпрацювати 24 дні. Він оформив відпустку без збереження заробітної плати строком на 3 дні. За результатами роботи підприємства з фонду матеріального заохочення у цьому місяці інженеру має бути нарахована премія в розмірі 25 % фактичного місячного заробітна. Обчислити заробітна плату, нараховану інженерові за цей місяць.

Варіант 4

I. Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1.
 Планування діяльності підприємства.
2. Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві.
3. Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства:

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь.
1. До основного капіталу належить:      
а) вартість сировини;
б)вартість знарядь прапор;
в) вартість предметів праці;
г) усі відповіді правильні.   
2. Здібності до підприємництва — це:

а) здатність удосконалювати засоби виробництва;
б) здатність раціонально об’єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва;
в) здатність залучати позичковий капітал для виробництва;    
г) здатність організувати виробництво нових видів продукції.
3. Найповніше характеризує витрати виробництва:
а) амортизація засобів праці у процесах їх виробничого споживання;
б) виробниче споживання предметів праці при створенні товарної
продукції;
в) вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво-відповідних
товарів;
г) витрати на наймання робітників та менеджерів.

III. Розрахункове завдання.
Задача 1. У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 280 млн. грн. за наявності середньорічної суми оборотних коштів 60 млн. грн. У наступному році передбачається збільшити обся­ги продажу на 15 %. Визначити на скільки днів та в який бік змінить­ся тривалість обороту оборотних коштів за умови незмінності суми обігових коштів.
Задача 2. Визначити середньорічну, вартість основних фондів підприємства, фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти оновлення,та вибуття основних фондів підприємства, якщо їх вартість на початок року становила 50 млн. грн., а річний обсяг випуску продукції підприємства 15500 млн. грн. З 1 березня поточного року було введено основних фондів на суму 300 млн. грн., з 1 вересні — на 400 тис. грн., аз1 травня вибули основні фонди на суму 170 млн. грн.

Варіант 5

I. Дайте розгорнуту відповідь на питання:
1. Продуктивність праці: поняття, показники рівня й методи підвищення.
2. Класифікація поточних витрат на виробництво і збут продукції.
Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві.

Виробнича потужність: види, рівень розрахунку, відтворення,поліпшення використання.

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь:
1. Реальною заробітною платою є:        
а) заробітна плата і премія;
б) заробітна плата і відпускні;
в) заробітна плата за основним місцем роботи та за сумісництвом;
г) кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну
заробітну плату.
2. Зазначте, чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства":
а) так, друге поняття більш вузьке;
б) так, перше поняття більш вузьке;
в) ні, данні поняття ідентичні.
3. Яке визначення точніше відображає сутність підприємства:
а) підприємство — це відокремлена економічна структура, яка
здійснює виробництво або реалізацію товарів і послуг з метою отримання прибутку;
б) підприємство — це господарська одиниця, яка бере участь у поділі праці;
в)    підприємство — це самостійна економічна структура, яка діє у
певній системі суспільного поділу праці.       

III. Розрахункове завдання.
Задача 1. Чиста виручка від реалізації продукції становить 500 млн. грн., витрати на виробництво і збут продукції — 390 млн. грн., прибуток від реалізації матеріальних цінностей — 14 млн. грн; збит­ки від позареалізаційних операцій — 4 млн. грн. Визначити балансовий прибуток і рівень рентабельності реалізованої продукції.

Задача 2. При виробництві холодильників завод витрачає на одиницю продукції: 1443 грн. на сировину й матеріали, 295 грн. на осно­вну заробітну плату працівників з відрахуваннями, 134 грн. на сило­ву електроенергію, 142 грн. на покупні вироби та напівфабрикати.Умовно-постійні витрати становлять 6420 тис. грн. нарік. Ціна одного холодильника - 2817 грн. Визначити скільки холодильників треба реалізувати протягом року, щоб окупити витрати?        

Варіант 6

1. Дайте розгорнуту відповідь на питання.    
1. Виробничий процес. Типи й методи організації виробництва.
2. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства.
3. Методи оцінки ефективності капіталовкладень.  

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь:   
1. Корпорації від партнерств відрізняються тим, що:
а) належать до товариств з обмеженою відповідальністю;
б) їхній капітал утворюється на пайових засадах;
в) рішення приймають ті, хто вніс пай;
г) право голосу мають лише дійсні члени;
д) капітал утворюється у грошовій формі та поділяється на однакові за номінальною величиною, неподільні паї у вигляді акцій.
2. Залишкова вартість основних фондів відображає:
а) можливу ціну продажу основних фондів;
б) різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів; 
в) ще не перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх
вартості.
3. Зазначте, за якої системи оплати праці виробіток робітника в
межах норми оплачується за звичайними відрядними розцінками; а
додатковий виробіток - за підвищеними відрядними розцінками:
а) погодинно-преміальної;
б) акордної;       
в) відрядно-прогресивної.

III. Розрахункове завдання.
Задача 1. У виробничому цеху встановлено й діють 60 верстатів. Трудомісткість виготовлення однієї деталі становить 0,4 нормо-год. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни - 8 год. Уроці — 258 робочих днів. Регламентовані простої верстатів становлять 5 % номі­нального фонду часу. Коефіцієнт використання виробничої потуж­ності — 0,95. Визначити річну виробничу потужність цеху та фактичну кількість виготовлених ним деталей.  
Задача 2. На підприємстві є 3400 одиниць устаткування. Один робітник обслуговує 204 одиниці устаткування. Номінальний і реаль­ний фонд робочого часу становлять відповідно 100 і 84 дні. Режим роботи підприємства двозмінний. Визначити необхідну кількість ро­бітників.

Варіант 7

I. Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1. Науково-технічний прогрес, основні напрями. Інноваційна діяльність підприємства.         
2. Нематеріальні ресурси. Поняття про нематеріальні-активи під­приємства, їх оцінка і знос.

3. Маркетингова діяльність підприємства.           
 

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь.

1. Змінні витрати виробництва — це фактори:
а) що можуть бути змінені при зміні обсягу випуску продукції;
б) ціна яких нестабільна;
в) що не залежать від зміни обсягу випуску продукції;
г) ціна яких контролюється державою.

2. Ознака, за якою підприємство зараховують до групи малих під­приємств, — це:

а) розмір статутного фонду;
б) розмір отримуваного прибутку;
в) кількість працюючих.
3.Ефективність використання основних фондів характеризує:
а) фондовіддача;
б) коефіцієнт зносу;
в) коефіцієнт відновлення.

III. Розрахункове завдання.

Задача 1. Собівартість одиниці підакцизної продукції підприєм­ства становить 364 грн. Роздрібна ціна його у торгівельній мережі — 1111,04 гри. (у т. ч. ПДВ). Торговельна надбавка — 50 % відпускної ціни, ПДВ — 20 %, ставка акцизного збору — 25 %. Визначити суму прибутку, який залишає собі підприємство-виробник, а також рентабельність цієї продукції.
Задача 2. Слюсар V розряду протягом місяця згідно із планом відпрацював 25 змін тривалістю 8 год. кожна. Він виконав план на 108 %, фактично обробивши при цьому 972 деталі. За кожну одиницю про­дукції, виконану понад план, розцінка збільшується на 80 %. Визна­чити суму місячного заробітку слюсаря V розряду, якщо годинна тарифна ставка V розряду становить 3,5 грн.

Варіант 8 

I. Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1. Економічна безпека підприємства.    
2. Техніко-технологічна база виробництва та її показники.
3. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. 

II. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь.
а) що визначаються розмірами фірми;
б) що не змінюють попит на певний товар;
в) з постійною ціною;
г) розмір яких фіксований при різних обсягах випуску продукції.
2. Відновлювана вартість основних фондів визначає:
а) ще не перенесену на вироблену продукцію частину їх вартості;
б) вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах виробництва;        
в) вартість закупівлі основних фондів.

3. Підприємство, що належить приватній особі, яка наймає для роботи на ньому інших осіб, належить до такого виду:
а)сімейне;

б)індивідуальне;
в)державне;        
г)приватне.       
 

III. Розрахункове завдання.
Задача 1. Визначити потребу підприємства в оборотних коштах
наступного року, якщо відомо, що у звітному році обсяг реалізованої
продукції цього підприємства становив 9,6 млн. грн. при нормативі
оборотних коштів 3 млн. грн. У наступному році очікується збільшення обсягу реалізованої продукції на 20 % при скороченні трива­лості оборотних коштів на 4 дні.
Задача 2. За даними таблиці розрахувати суму чистого прибутку підприємства за розрахунковий період, якщо податок на прибуток становить 25 %, ПДВ - 20 %.
, тис.гри.

1. Виручка від реалізації продукції

75800

2. Затрати на виробництво і збут продукції

40167

3. Прибуток від іншої реалізації

1300

4. Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності

850

5. Штрафи за забруднення довкілля

455

 

Варіант 9

I. Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1. Банкрутство підприємств. Реструктуризація та санація.
2. Методи ціноутворення на підприємстві.
3. Основні-напрями державного регулювання економічної діяльності підприємств.

П. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь.
1.
У довгостроковому періоді всі витрати:
а) змінні;  
б) постійні;
в) середні;.
г) усі відповіді правильні.
2. До основних елементів тарифної системи належать:
а) єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифна сітка, тарифні ставки;
б) тарифна сітка, тарифні ставки та коефіцієнти, штатний розпис;
в) обидві відповіді правильні.
3. Підприємство вважається іноземним, якщо в його статутному
фонді питома вага іноземної інвестиції становить:

а) 10%; 6)100%;

в) 50%;

г) 33%.

III. Розрахункове завдання.
   Задача 1. Протягом місяця згідно із графіком робітник I розряду відпрацював 184 год. і фактично виготовив 420 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі — З0 хв. Годинна тарифна ставка робітника І розряду - 1,3 грн, тарифний коефіцієнт IVрозряду - 1,8. За виконання місячного завдання робітникові нараховується премія в розмірі 20 % тарифного заробітку, а також 1,5 % за кожний відсоток перевиконання плану. Обчислити місячний заробіток, Нарахований робітникові IV розряду за відрядно-преміальною формою оплати праці.
   Задача 2. Річний попит ринку на товар встановить ЗО тис. од. Виробничі потужності підприємства з випуску цього товару становлять 25 тис. од. Коефіцієнт використання виробничих потужностей - 0,9. Для приросту виробничої потужності; на 1 тис, одиниць продукції підприємство потребує капітальних вкладень у сумі їй тис. грн. Визначити суму капітальних вкладень, якої потребує підприємство для задоволення попиту.

Варіант 10

I. Дайте розгорнуту відповідь на питання.
1. Принципи та форми раціональної організації виробництва.
2. Спрацювання та форми відтворення основних фондів.
3. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат.

П. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь.
1. Обігові фонди — це:
а) предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції;
б) засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі;
в) предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки в одному
виробничому циклі, за який повністю переносять вартість на вартість виробленої продукції.

II. Під трудовими ресурсами слід розуміти:
а) населення яке безпосередньо зайняте у виробництві;
б) частину населення певного регіону, яка має необхідний рівень
професійної підготовки та перебуває у відповідному віці;
в) усе населення регіону.
3. Виробничі потужності підприємства характеризують:

а) наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів;
в) максимально можливий обсяг випуску продукції при повному
використанні виробничого обладнання.

III. Розрахункове завдання.
Задача 1. Балансовий прибуток підприємства — 2400 тис. грн,
прибуток від позареалізаційних операцій — 600 тис. грн, прибуток від
реалізації матеріальних цінностей — 250 тис. грн. Собівартість реалізації продукції — 7000 тис. грн. Розрахувати рентабельність реалізованої продукції.
Задача 2. Бригада складається з чотирьох робітників. Місячний
бригадний заробіток — 2800 грн. При цьому робітник І розряду відпрацював 180 нормо-год. Тарифні коефіцієнти відповідно:
І розряду — 1,0; II розряду — 1,3; IV розряду — 1,8. Обчислити місяч­ний заробіток кожного з членів бригади.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Підприємництво як сучасна форма господарювання і тип господарської поведінки. Функції підприємництва.
2. Умови здійснення, підприємницької діяльності. Підприємництво
у трансформаційній економіці.
3. Фірма та підприємство. Теорії фірми.
4. Зовнішнє середовище діяльності підприємства.    
5. Основні концепції та стратегії маркетингу.
6. Виробнича структура підприємства. Чинники, що визначають виробничу структуру. Типи виробничої структури.
7. Менеджмент підприємства. Функції, управління.
8.Сучасні традиційні принципи менеджменту.        
9. Організаційно-розпорядчі методи управління, особливості їх застосування. 
10. Економічні методи управління, їх ефективність.  
11. Соціально-психологічні методи управління, їх переваги та недоліки.
12. Організаційна структура управління підприємством
13. Якість продукції як економічна категорія. Показники і методи
оцінки якості продукції (послуг).
14. Конкурентоспроможність підприємницької діяльності та її показники.

15. Науково-технічний прогрес. Інноваційні процеси.
16. Ефективність нововведень. Показники економічного ефекту від впровадження технічних нововведень.
17. Інновації як фактор економічного зростання фірми.
18. Структура та механізм інноваційного процесу. Класифікація інноваційних підприємств.
19. Правові засади створення і функціонування підприємства.     
20. Класифікація організаційно-правових форм підприємницької діяльності.
21. Особливості організації міжнародного підприємництва. Розвиток  спільних підприємств в Україні.
22. Основні тенденції та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.
23. Класифікація та структура персоналу підприємства.
24. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.
25. Оцінка та видова класифікація основних фондів.
26. Амортизація основних фондів та методи-амортизації.
27. Показники ефективності використання основних фондів.
28. Структура і нормування оборотних фондів підприємства.
29. Нематеріальні ресурси і структура об'єктів інтелектуальної власності.
30. Нематеріальні активи: сутність, склад, форми правового захисту.
31. Методи оцінки вартості, нематеріальних активів.      
32. Патентування та ліцензування підприємницької діяльності.
33. Структура та нормування оборотних коштів.
34. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах на основі
нормативів.
35. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.
36. Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій.
37. Формування і регулювання фінансових інвестицій.
38. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій.
39. Види та форми іноземних інвестицій, їх ефективність.
40. Сутність та види інноваційних процесів на підприємствах.
41. Техніко-технологічна база виробництва та її показники.
42. Лізинг як форма фінансової підтримки підприємницької діяльності.
43. Формування та використання виробничої потужності підприємства.
44. Вплив типів виробництва на організаційно-технічну будову й ефективність.