Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка МАУП, Маркетинг у банку, контрольна робота, 5 курс

Мы сделаем такую контрольную за 200 грн. 

                    ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Виконання студентами контрольної роботи згідно з навчальним планом дисципліни “Маркетинг у банку” сприяє кращому засвоєнню ними теоретичних та практичних
питань курсу, впровадженню теоретичних 
положень у практичну діяльність в умовах становлення ринкових відносин в Україні.Студент виконує контрольну роботу після ґрунтовного вивчення законодавства України з питань маркетингової діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, використовуючи наведений наприкінці цієї програми список рекомендованої літератури. Разом з тим студент самостійно добирає літературу (книги, брошури, статті та ін.) та відповідні нормативні документи.
       Студент виконує контрольну роботу на аркушах паперу формату А4, які необхідно скріпити, або в учнівському зошиті, залишивши праве поле 25 мм. На титульній сторінці студент вказує прізвище, ім’я та по батькові, домашню адресу, курс, групу, спеціальність. Він повинен написати роботу охайно, розбірливо. Після відповіді на питання потрібно навести список використаної літератури відповідно до встановлених вимог його оформлення.
       Посилання на використані літературні джерела студент повинен наводити в тексті контрольної роботи у квадратних дужках. Наприклад, 3, с. 50, де 3 — порядковий номер джерела у списку використаної літератури, с. 50 — сторінка цього джерела.У кінці роботи студент ставить дату та власний підпис.У контрольній роботі студент повинен відповісти на теоретичне питання та розв’язати практичне завдання.Студент відповідає на теоретичне питання, використовуючи відповідні літературні джерела. Він повинен викласти погляди різних авторів, а також власне ставлення до проблеми, необхідність (можливість) її вирішення в Україні. Виклад теоретичного питання слід супроводжувати рисунками, схемами, таблицями, графіками. Обсяг відповіді на теоретичне питання — до 10 сторінок. Практичне завдання потребує чітких обґрунтованих відповідей.Варіант контрольної роботи студент вибирає за останньою чи двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
       Варіант 1 1. Особливості використання маркетингу в банківській сфері. 2. Відвідайте кілька комерційних банків і дайте відповіді на такі запитання:
- чи має кожний банк власне обличчя?- чи відмінна поведінка клієнтів у цих банках?-чи задовольняє клієнтів якість послуг, що надаються цими банками?
       Варіант 2 1. Система маркетингової діяльності як засіб підвищення ефективності
банківської діяльності.
2. Порівняйте комплекси маркетингу кількох банків та проаналізуйте сприйнятливість цих пропозицій клієнтами.
       Варіант 3 1. Діяльність банку з надання послуг приватним особам. 2. Проаналізуйте основні джерела отримання маркетингової інформації 
для оцінювання поточного рівня попиту на банківські продукти.
       Варіант 4 1. Особливості банківської діяльності з обслуговування підприємств.
2. Використовуючи офіційну статистичну інформацію за 1998–2005 рр., виявіть тенденції щодо розвитку вітчизняного ринку банківських послуг та спрогнозуйте його перспективи.
       Варіант 5 1. Вивчення попиту на банківські продукти. 2. Оцініть маркетингові стратегії позиціювання банківських послуг першою п’ятіркою вітчизняних банків.        Варіант 6 1. Сегментування ринку банківських послуг за групами споживачів.
 2. Розробіть анкету для отримання первинної інформації про рівень довіри клієнтів до банківської системи або до конкретного банку.
       Варіант 7 1. Сегментування ринку банківських послуг за характеристиками запропонованих послуг. 2. Проаналізуйте інтенсивність впровадження вітчизняними банками нових банківських продуктів за останні п’ять років.
       Варіант 8 1. Вибір цільових сегментів і стратегії охоплення ринку. 2. Здійсніть порівняльну характеристику конкурентоспроможності зарубіжних банків, які працюють в Україні, та вітчизняних.
       Варіант 9 1. Позиціювання банківського продукту на ринку. 2. За офіційною інформацією будь-якого банку визначте, яку цінову політику здійснює банк і чи можна вважати її оптимальною.
       Варіант 10 1. Планування маркетингової діяльності в системі банківського маркетингу. 2. Розробіть рекомендації для фізичної особи щодо оцінювання та вибору банку і використання його послуг.
       Варіант 11 1. Стратегія планування клієнтів-корпорацій.
 2. Виявіть тенденції розвитку стратегії доведення банківських послуг до споживачів, використавши відповідну інформацію найрейтинговіших банків України за останні п’ять років.
       Варіант 12 1. Планування комплексу маркетингу для банківського продукту. 2. Проаналізуйте на конкретних прикладах, які вітчизняні банки найчастіше використовували ПР-технології.
       Варіант 13 1. Розробка продуктової стратегії банку. 2. Проаналізуйте результати та оцініть ефективність засобів комунікативного впливу на споживачів банківських послуг.
       Варіант 14 1. Розробка цінової стратегії банку. 2. Виявіть та проаналізуйте чинники впливу на стан попиту на ринку банківських послуг.
       Варіант 15 1. Процес розробки стратегії маркетингових комунікацій. 2. Проаналізуйте ціни конкурентів на банківські продукти та обґрунтуйте їх зміну для конкретного банку.
       Варіант 16 1. Розробка програм стимулювання збуту банківського продукту. 2. Обґрунтуйте необхідність впровадження у практику банківської діяльності контролінгу.
       Варіант 17 1. Розробка стратегії ризику банківських операцій. 2. Запропонуйте напрями аналізу маркетингового середовища для конкретного банку, виявивши його маркетингові проблеми.
       Варіант 18 1. Організація служби маркетингу. 2. Проаналізуйте продуктовий ряд банківських послуг на прикладі конкретного банку.
       Варіант 19 1. Маркетинговий контроль у сфері банківської діяльності. 2. Проаналізуйте, які основні функції банківського маркетингу найефективніше реалізуються вітчизняними банками (обґрунтувати
 на конкретних прикладах).
       Варіант 20 1. Система маркетингової діяльності як засіб підвищення ефективності 
банківської діяльності. 2. Порівняйте комплекси маркетингу кількох банків та проаналізуйте сприйнятливість цих пропозицій клієнтами. 
       Варіант 21 1. Політико-правове середовище та його вплив на встановлення мети банку. 2. Проаналізуйте основні джерела отримання маркетингової інформації для оцінювання поточного рівня попиту на банківські продукти.
       Варіант 22 1. Вибір банком стратегії охоплення ринку. 
2. Використовуючи офіційну статистичну інформацію за 1998–2005 рр., виявіть тенденції щодо розвитку вітчизняного ринку банківських послуг та спрогнозуйте його перспективи.
       Варіант 23 1. Чинники впливу на стан попиту на банківські послуги. 2. Оцініть маркетингові стратегії позиціювання банківських послуг першою п’ятіркою вітчизняних банків.
       Варіант 24 1. Сутність маркетингового контролю в банку. 2. Розробіть анкету для отримання первинної інформації про рівень 
довіри клієнтів до банківської системи або до конкретного банку.
       Варіант 25 1. Сутність і види стимулювання збуту банківських послуг. 2. Проаналізуйте інтенсивність впровадження вітчизняними банками
 нових банківських продуктів за останні п’ять років.
       Варіант 26 1. Сутність та види ризику в банківській сфері. 2. Здійсніть порівняльну характеристику конкурентоспроможності зарубіжних банків, які працюють в Україні, та вітчизняних.
       Варіант 27 1. Позиціювання банківського продукту на ринку. 2. Розробіть рекомендації для фізичної особи щодо оцінювання та вибору банку і використання його послуг.
       Варіант 28 1. Планування маркетингової діяльності в системі банківського маркетингу. 2. За офіційною інформацією будь-якого 
банку визначте, яку цінову політику він здійснює і чи можна вважати її оптимальною.
       Варіант 29 1. Планування комплексу маркетингу для банківського продукту. 2. Виявіть тенденції розвитку стратегії доведення банківських послуг до споживачів, використавши відповідну інформацію найрейтинговіших банків України за останні п’ять років.
       Варіант 30 1. Застосування основних концепцій маркетингу в банківській діяльності. 2. Проаналізуйте на конкретних прикладах, які вітчизняні банки найчастіше використовували ПР-технології.