Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка МАУП, Рекламний менеджмент, контрольна робота, 5 курс

 

 Мы сделаем такую контрольную за 374 грн.

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
       Мета контрольної роботи — поглиблене вивчення конкретного теоретичного положення дисципліни та виявляння особливостей його практичної реалізації в умовах вітчизняного (зарубіжного) ринку. При виконанні роботи студент повинен самостійно здійснити пошук необхідної науково-практичної інформації; проаналізувати реальні факти, пов’язані з рекламною діяльністю підприємств; викласти власні думки, аргументувати свої пропозиції та правильно їх оформити.
       Практичну частину роботи доцільно виконувати на прикладі будь-якого підприємства з використанням отриманих від нього даних, що можуть піддаватися аналізу в контексті вибраної теми. Рекомендується використовувати інструктивні та методичні документи, які застосовуються відповідними службами підприємства для розв’язання вибраного завдання.
       При визначенні напрямів використання або можливостей від використання рекламної діяльності потрібно звертатись до прикладу вибраної фірми і відстежити, де і як саме ця діяльність використовувалась.
Контрольна робота є науковою (науково-дослідною) роботою, а тому виконується згідно із загальними вимогами щодо наукових робіт. Відповідно вона повинна містити:
1. Зміст.
2. Вступ (2–3 стор.).
3. Теоретична частина (12–15 стор.).
4. Аналітична частина (аналіз реального стану проблеми, зазначеної в темі роботи) (12–15 стор.).
5. Рекомендаційна частина (пропозиції щодо покращення виявленої проблемної ситуації) (12–15 стор.).
6. Висновки.
7. Список використаної літератури та інших інформаційних джерел (не менше 20 позицій).
8. Додатки (за необхідності).
       У змісті наводиться план роботи із зазначенням сторінок, за окремими пунктами.
      У вступі необхідно визначити актуальність теми контрольної роботи за сучасних умов. Теоретична частина виконується у вигляді реферату з узагальненням матеріалів різних джерел. Слід висвітити сутність, основні поняття та положення теми.
       В аналітичній частині необхідно показати вміння щодо аналізу ринкової ситуації, використовуючи приклади діючих підприємницьких структур на рекламному ринку, виявляти переваги та недоліки застосовуваних підходів у рекламній діяльності, здійснювати порівняльний аналіз діяльності кількох підприємств.
Рекомендаційна частина має містити чітко сформульоване ставлення студента до проблеми, що розглядається в контрольній роботі. Вибрану позицію слід підкреслювати розрахунками, аналізом ризиків, конкурентного середовища, прихильності споживачів, прогнозами продажів наподальше. Загальний обсяг роботи — 40–50 сторінок друкованого тексту, папір формату А4. Рекомендований шрифт — Times New Roman, шрифт — 14, з інтервалом — 1,5.
       Тему роботи студент узгоджує з викладачем (науковим керівником) за наведеним нижче переліком.
       Студент може вибрати іншу тему, що необхідно обґрунтувати та додатково узгодити.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Рекламування товарів (послуг) як управлінський і маркетинговий процеси.
2. Реклама як продукт, процес та елемент комплексу маркетингу.
3. Рекламний процес: особливості організації та управління.
4. Поняття, цілі та завдання рекламного менеджменту.
5. Рекламування товарів (послуг) як складова маркетингових комунікацій.
6. Цілі та завдання організацій, що контролюють рекламну діяльність.
7. Цілі та завдання організацій, що сприяють рекламній діяльності.
8. Характеристика та завдання учасників рекламного процесу.
9. Види реклами та особливості їх застосування залежно від типу рекламованого продукту.
10. Види реклами та особливості їх застосування залежно від типу рекламодавця.
11. Психологічні основи рекламного впливу та їх використання в рекламуванні товарів (послуг).
12. Функції, структури та завдання рекламного агентства на ринку.
13. Основні завдання досліджень рекламного ринку. Способи досліджень і аналізу інформації.
14. Життєвий цикл рекламної послуги, підходи до його регулювання.
15. Типи споживачів рекламної продукції: їх особливості, спільні та відмітні ознаки.
16. Рекламні стратегії як засоби впливу на наявних і потенційних покупців рекламованих продуктів.
17. Реклама та життєвий цикл продукту.
18. Іміджева реклама: процес створення, організації та управління.
19. Управління рекламними заходами на місці продажу.
20. Місце і завдання реклами в комплексі інтегрованих маркетингових комунікацій.
21. Управління марочною політикою в контексті рекламного менеджменту.
22. Організаційна структура рекламної служби підприємства.
23. Медіа-планування у рекламній діяльності підприємства-виробника споживчих товарів.
24. Особливості медіа-планування та контролю рекламної діяльності на промисловому ринку.
25. Планування рекламної діяльності у сфері послуг.
26. Організація взаємодії із засобами масової інформації в рекламній діяльності підприємства.
27. Формування іміджу та позиціювання товару засобами рекламування.
28. Аналіз ефективності рекламної кампанії та засоби її покращення.
29. Бюджетування рекламної діяльності: основні підходи, переваги та недоліки.
30. Можливості реклами у процесі формування прихильності до торгової марки.