Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка МАУП. Ситуаційний менеджмент, контрольна робота, 2 курс

Мы сделаем такую контрольную работу за 160 грн

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

                                     

                                                                                                                        НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

"СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

(для бакалаврів)

 

 

 

 

Київ 2006

 


 

 

 

Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 3від 09.11.05)

 Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Згалат-Лозинська Л. О. Навчальна програма дисципліни "Ситуаційний менеджмент" (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 19 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни "Ситуаційний менеджмент", методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список лі­тератури.
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2006


 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ситуаційний підхід — один з інструментів послідовного та комп­лексного аналізу ситуацій прийняття важливих управлінських рі­шень. За сучасних жорстких ринкових умов кожна організація по­винна користуватися набором різноманітних прийомів і методів, які б сприяли ефективним діям та успішній діяльності на ринку.

Основна мета вивчення навчальної дисципліни "Ситуаційний ме­неджмент" — освоїти методологічні основи ситуаційного підходу для формування системи знань і вмінь прийняття управлінських рішень, заснованих на аналізі і прогнозуванні тенденцій розвитку конкретних ситуацій, а також надати пропозиції та рекомендації щодо можливих варіантів поведінки.
   Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів си­туаційного мислення, вивчення основних категорій ситуаційного
менеджменту; освоєння сучасних технологій ситуаційного аналізу; оволодіння методикою ситуаційного підходу для прийняття ефек­тивних рішень в умовах мінливого навколишнього середовища та прогнозування параметрів конкретних ситуацій; набуття навичок формування системи ситуаційного менеджменту в організаціях в умовах України.

Предметом дисципліни "Ситуаційний менеджмент" є ситуаційний підхід, ситуаційні фактори та моделі поведінки менеджера в умовах мінливості ринкового оточення.

Як результат вивчення дисципліни "Ситуаційний менеджмент" студенти повинні:
  
розуміти роль і місце ситуаційного менеджменту в організації;

  
ознайомитися з основним категорійним апаратом ситуаційного менеджменту;

  
оволодіти методикою прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності та ризику, в кризових ситуаціях;

  
вивчити сучасні технології ситуаційного аналізу;

  
набути практичного досвіду застосування методів визначення факторів розвитку ситуації;

  
навчитися визначати оптимальний стиль лідерської поведінки, який відповідає наявній в організації ситуації;

  
набути навичок формування системи ситуаційного менеджменту в організаціях.

   
Методика викладання цієї дисципліни передбачає застосування сучасних методів активізації навчання (тренінгів, ділових ігор), провідне місце серед яких належить саsе-studу — методу ситуацій. Метод ситуацій сприятиме глибшому відпрацюванню ситуацій з різноманітних аспектів управління та формуванню у студентів практичних навичок прийняття адекватних управлінських рішень.
    Семестровий контроль знань проводиться у формі заліку. За­
лік — це оцінка засвоєння студентом навчального матеріалу за ре­зультатами його роботи на практичних заняттях, і виставляється під час співбесіди (для студентів денної та вечірньої форм навчання) або за виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми нав­чання) з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій.

    Курс "Ситуаційний менеджмент" вивчається після опанування
студентами навчальних дисциплін: "Менеджмент", "Операційний ме­неджмент", "Управління персоналом", "Організація праці менедже­ра", "Економіка підприємства", "Технологія прийняття управлінсь­ких рішень", "Економічний аналіз", і передує вивченню дисциплін "Менеджмент організацій", "Стратегічний менеджмент", "Інновацій­ний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент".

 

ЗМІСТ 

дисципліни

"СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

    Змістовий модуль 1. Місце і роль ситуаційного підходу та ситуаційного аналізу в теорії та практиці менеджменту

Тема 1. Сутність ситуаційного підходу

  Місце і роль ситуаційного менеджменту в теорії та практиці ме­неджменту. Економічні явища та причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах. Ситуаційний підхід як спосіб мислення про організаційні проблеми та їх вирішення. Сутність, значення та можливості ситуаційного підходу. Концентрація ситуаційного підхо­ду на ситуаційних відмінностях між організаціями та всередині са­мих організацій.
      Поняття ситуації. Види ситуацій. Правильне розуміння ситуа­
ції — важлива умова ефективного менеджменту. Ситуації у сфері ме­неджменту.
   
  Складові ситуаційного підходу: вивчення сучасних технологій си­туаційного аналізу; передбачення наслідків рішень, які приймаються; інтерпретація ситуації з урахуванням найсуттєвіших факторів; прий­няття ефективного рішення.

Література: основна 1-5; 7; 8;

додаткова 6; 9, 10; 12 

     Тема 2. Ситуаційні перемінні

Поняття перемінних ситуації. Внутрішні перемінні як ситуацій­ні фактори всередині організації. Цілі — конкретні кінцеві стани чи бажаний результат. Різноманіття цілей. Структура організації. Вибір структури організації.
     Завдання організації. Формулювання завдань як напрям розподі­
лу праці в організації. Категорії завдань.

Вплив технології на процес управління. Технологія як засіб здійс­нення перетворень в організації.
     Люди — центральний фактор ситуаційного менеджменту. Факто­
ри, що впливають на індивідуальну поведінку й успішну діяльність людей. Вплив середовища на особистість і поведінку.

     Взаємозв'язок внутрішніх перемінних в організації. Соціотехнічні
підсистеми.

Організація та її зовнішнє середовище. Фактори прямого та опо­середкованого впливу на діяльність організації. Взаємозв'язок і взає­мозалежність факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Література: основна 3; 4; 7;

додаткова 6; 7; 12
 

Тема 3. Методологічні аспекти ситуаційного підходу

Методологія ситуаційного підходу як чотириступеневий процес. Засоби професійного управління: знання процесу управління, індиві­дуальної та групової поведінки, системний аналіз, методи планування і контролю, кількісні методи прийняття управлінських рішень тощо.

Уміння передбачати ймовірні наслідки застосування управлінсь­ких концепцій і методик.
     Засоби інтерпретації ситуації. Визначення ступеня впливу фак­торів на організацію в конкретній ситуації. Ймовірний ефект зміни
перемінних організації.

Методи взаємозв'язку конкретних прийомів дії керівника за си­туаційного підходу.

Методи розв'язання ситуації: управління відхиленнями, організа­ція управління за контрольними точками, реактивний менеджмент.

Література: основна 1; 3; 4; 8;

додаткова 7; 8; 10; 12
 

Тема 4. Методи встановлення факторів, що визначають розвиток ситуації

Вибір методів встановлення факторів розвитку ситуації: переваги та недоліки експертних і математичних методів.

"Мозковий штурм". Роль керівника при проведенні "мозкового штурму". Два тури "мозкового штупму" — генерування ідей, обгово­рення виявлених ідей; їх оцінювання та розроблення колективного погляду.

Метод анкетування. Два тури анкетування: ранжирування фак­торів впливу при заповненні спеціальної анкети; перехресне рецензу­вання заповнених анкет.

Факторний аналіз. Отримання аналітичної залежності, що відоб­ражає ступінь впливу факторів на зміни ситуації. Коефіцієнти впли­ву. Обґрунтування очікуваних змін.

Метод багатомірного шкалування, його сутність. Інтерпретація отриманого набору факторів.

Кореляційно-регресійний аналіз. Визначення ступеня впливу факторів на організацію в конкретній ситуації.

Використання сучасних інформаційних технологій при визначен­ні факторів, що впливають на розвиток ситуації в бізнесі. Роль іміта­ційного моделювання в ситуаційному менеджменті. Приклади засто­сування імітаційних моделей.

Практика використання методу сценаріїв у системі менеджменту організації.

Література: основна 1; 4; 6; додаткова 12
 

Тема 5. Місце і роль ситуаційного аналізу в системі ситуаційного менеджменту

Поняття ситуаційного аналізу. Ситуаційний аналіз як комплекс­ні технології підготовки, прийняття та реалізації управлінського рішення.

Роль ситуаційного аналізу у встановленні тенденцій, закономір­ностей і факторів, що впливають на розвиток ситуації. Спрямованість ситуаційного аналізу на вирішення основних проблем організації.
     Умови забезпечення ефективного ситуаційного аналізу. Можли­вості ситуаційного аналізу в забезпеченні обґрунтованості управ­
лінських рішень, передбачені виникнення проблемних і кризових ситуацій.

Значення аналізу при вирішенні складних комплексних проблем менеджменту організації.

Література: основна 1; 5; додаткова 3; 6
 

Тема 6. Етапи ситуаційного аналізу

Підготовка до ситуаційного аналізу: чітке визначення ситуації, підготовка необхідного інформаційного забезпечення. Змістовний опис ситуації.

Аналіз інформації. Роль аналітичних груп у здійсненні ситуацій­ного аналізу. Пошук можливих аналогів. Еталонна ситуація.
     Формування пакета інформації про ситуацію, необхідної для
аналізу.

Аналіз профільних проблем ситуації. Оцінювання слабких і силь­них сторін, небезпек і ризиків, перспектив розвитку ситуації.
     Розроблення сценарію розвитку ситуації. Визначення найвірогід-ніших сценаріїв. Формування моделі розвитку ситуації. Генерування
пропозицій щодо розробки альтернативних варіантів тактичних рі­шень.

    Оцінювання ситуації. Визначення очікуваної стійкості ситуації.

    Обробка даних та оцінювання результатів експертизи. Виявлення
можливостей досягнення цілей організації.

    Ступінь узгодженості оцінювань експертів.

     Підготовка аналітичних матеріалів за результатами ситуаційного
аналізу.

Література: основна 1; 5; додаткова 3; 6

     Змістовий модуль 2. Психологічні проблеми і моделі ситуаційного лідерства

Тема 7. Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті

Сутність і завдання психології керування. Психологічний аналіз управлінської діяльності. Компетенція: її набуття, стимулювання, розвиток і прогнозування.
     Ситуаційне управління і кадрова політка. Ефективність взаємодії
суб'єкта і об'єкта управління.

Створення сприятливого психологічного клімату в колективі. Професіограма як результат психологічного аналізу трудової діяль­ності.
     Сутність ситуаційних моделей прийняття управлінських рішень,
їх класифікація.

Ситуаційні підходи до ефективного лідерства, їх роль у менедж­менті.

Література: основна 1
 

Тема 8. Ситуаційна модель керівництва Фідлера 

Основа моделі — три фактори, що впливають на поведінку керів­ників: стосунки між керівниками та членами колективу; структура завдання; посадові повноваження. Результат сполучення трьох фак­торів — вісім потенційних стилів керівництва. Характеристика потен­ційних ситуацій та їх вплив на рівень сприятливої поведінки. Зміна стилю ефективного керівництва залежно від ситуації.
Портрет гіпотетичного колеги, розрахунок індексу НПК — най­менш привабливого колеги.
Обмеження і недоліки моделі Фідлера. Можливості практичного застосування.

Література: основна 1—4; додаткова8
 

Тема 9. Модель "шлях-мета" Мітчела і Хауса

Основа моделі — виконання трьох видів завдань ефективним керівництвом. Роз'яснення підлеглим засобів впровадження розроб­лених цілей: визначення проміжних цілей для полегшення орієнтації; управління інтенсивністю і зменшення зусиль підлеглих у процесі виконання роботи. Необхідність зміни поведінки керівника залежно від відносної зрілості послідовників.

Змінні, що визначають ситуацію: віра в зумовленість результатів, схильність до підпорядкування, здатності як фактори, що характери­зують послідовників. Організаційні фактори: зміст і структура робо­ти, система моральної влади, культура групи.

Типи поведінки керівника: підтримуюче керівництво; директивне керівництво; консультування підлеглих; керівництво, орієнтоване на досягнення.

 

Література: основна 1—4; додаткова8
 

Тема 10. Теорія життєвого циклу Херсі та Бланшара

Ситуаційна теорія П. Херсі і К. Бланшара. Залежність ефективних стилів лідерства від "зрілості" виконавців. Поняття "зрілості". Різно­маніття рівнів зрілості.

Ступінь орієнтації керівника на завдання, людські стосунки та рі­вень зрілості виконавців якнайважливіші чинники визначення сти­лю лідерства, що відповідає конкретній ситуації: видавати накази,"продавати", брати участь, делегувати. Умови застосування кожного стилю лідерства. Поведінка та прийоми дій менеджерів при застосу­ванні стилів лідерства.
      Переваги й недоліки теорії життєвого циклу.

Література: основна 1—4; додаткова 8


     Тема 11. Модель прийняття рішень Врума-Йєттона-Яго

Орієнтація на залучення підлеглих до участі у прийнятті рішень. Аспекти проблеми, їх структура та характеристика. П'ять стилів керівництва: автократичний І, автократичний II, консультативний І, консультативний II, груповий або спільний. Критерії оцінювання си­туації "підлеглі — керівник". Побудова "дерева рішень".
      Переваги і недоліки моделі. Можливості практичного застосуван­
ня при прийнятті оптимальних управлінських рішень.

Література: основна 1—4; додаткова8
 

Тема 12. Модель ситуаційного лідерства Стінсона-Джонсона

Рівень зацікавленості в роботі має визначатися лідером залежно від характеристик послідовників і характеру виконуваної ним роботи.

 

Література: основна 1—4; додаткова8


Тема 13. Континіум поведінки лідера Танненбаума-Шмідта

Вибір лідером одного зі способів поведінки залежно від впливу на стосунки лідерства трьох факторів: самого лідера, послідовників і си­туації, що склалася.

Література: основна 1—4; додаткова8
 

Тема 14. Прийоми і методи діяльності менеджера в конкретних ситуаціях

Проблемні зони в організації — основа аналізу ситуації та критерій вибору ситуаційної моделі менеджменту.
     Структура організаційної роботи менеджера у ситуаційному під­
ході до управління. Оцінювання діяльності менеджера: аналіз рівня роботи, економічність дій.

     Вироблення наукового підходу до прийняття рішень у конкрет­них ситуаціях. Доведення розпорядчої інформації до підлеглих.

Підвищення рівня функціонально пов'язаних дій членів колекти­ву: організація роботи у групах, офіційно-ділова структура відносин, контроль настрою групи.
     Використання процесу активного мислення для з'ясування при­
чин виникнення проблем у конкретних ситуаціях.

Активізація потенціалу задовільних змін. Формування нормаль­них взаємовідносин у колективі.

Література: основна 2; 8;

додаткова 2; 4; 5; 7; 2; 13
 

Тема 15. Особливості управління організацією у кризових ситуаціях

Роль кризових ситуацій в діловій активності організації. Ха­рактеристика і типологія кризових ситуацій. Етапи оцінювання і діагностики кризових ситуацій. Класифікація внутрішніх і зовнішніх факторів, що зумовлюють кризову ситуацію. Тактики виходу підпри­ємства з кризової ситуації, оперативні та стратегічні заходи. Стратегії відновлення для кризових ситуацій.

Негативні наслідки настання кризової ситуації. Ознаки банкрут­ства фірми.

Реструктуризація підприємства як спосіб запобігання банкрут­ства.

Формування системи заходів подолання кризових ситуацій. Фак­тори успіху подолання кризових ситуацій.

Поведінка керівників у кризових ситуаціях. Прийоми й методи діяльності менеджерів з антикризового управління в організації. Ви­моги до якості керуючого у кризовій ситуації

Література: основна 1;

додаткова11
 

Тема 16. Урахування ризиків у ситуаційному менеджменті

Сутність господарського (підприємницького) ризику. Види і при­чини втрат у підприємництві. Підходи до вимірювання ризику, що базуються на ймовірнісних категоріях. Економічні межі і зони госпо­дарського ризику. Техніка оцінювання ризику.
      Управління ризиком у процесі вироблення та реалізації рішення у проблемних ситуаціях.

Література: основна 1;

додаткова11
 


 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
 

Головна мета самостійної роботи студентів — активізація систе­матичної роботи, індивідуалізація навчання, підвищення якості за­своєння навчальної дисципліни.

Самостійна робота з навчальної дисципліни "Ситуаційний ме­неджмент" містить:
   
підготовку до практичних занять (для студентів денної та вечірньої форм навчання);

 
письмове виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання). Контрольна робота є комплексним завданням, в якому містяться два теоретичних і одне аналітико-ситуаційне
завдання, виконання якого розвиває самостійність аналітичної обробки економічної інформації; підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними питаннями.

Важливе значення в керівництві самостійною роботою студентів належить індивідуальним і груповим консультаціям, їх мета — допо­могти студентам у вивченні того чи іншого питання, у правильній ор­ганізації самостійної роботи над вивченням предмета.

Успішність підготовки до практичних занять і складання заліку значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Для са­мостійної роботи студентам рекомендується ознайомитись з навчаль­но-методичною літературою, перелік якої наведено в списку реко­мендованої літератури, а також з публікаціями періодичних видань. Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно зі списком у такій послідовності:
а)
ознайомитись за навчальною програмою зі змістом кожної теми;

б) засвоїти навчальний матеріал, що стосується конкретної теми;
в) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми;
г) виписати всі незрозумілі питання для з'ясування їх на консультації.

    При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати
звіти підприємств та інші джерела економічної інформації, аналізую­чи зміни показників за методикою, наведеною в підручниках.

    Основними видами контролю рівня оволодіння навчального ма­
теріалу студентами денної та вечірньої форм навчання є усне опиту­вання (заочної форми навчання — перевірка контрольних робіт). За12 результатами контролю студентам виставляють оцінки в журналах поточної успішності за бальною системою модульно-рейтингового контролю. Підсумковий контроль знань у вигляді заліку здійснюєть­ся за контрольними питаннями.
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав­чання є складовою навчального процесу та активною формою само­стійної роботи студентів.

 Мета контрольної роботи — закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни "Ситуаційний ме­неджмент", сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами і статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організа­ціях.
      Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

 

Перша літера

 

Номер варіанта

прізвища студента

контрольної роботи

А, Б, В

1

Г, Д, Е, Є

2

Ж, 3,І

3

Й,К,Л

4

М, Н, О

5

П, Р, С

6

X У, Ф

7

X, Ц,Ч

8

Ш, Щ

9

Ю,Я

10


        Структура контрольної роботи така: титульна сторінка, вступ, пи
тання, що висвітлює зміст проблеми, висновки, список використаної літератури.

      Обсяг контрольної роботи — не менше 15 сторінок (комп'ютерний набір — 14 кегль, 1,5 інтервал, гарнітура —
Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, нумеруються. Обов'язковою умовою на­писання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням сторінок, вступ і висновки, які повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповіді на питання без розриву сторінки та із зазначенням посилань на літера­турні джерела, а також список використаної літератури, який має міс­тити не менше 10 джерел. За потреби додаються додатки.

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 Варіант 1

               1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні.
          2. 
Ситуації у сфері менеджменту.

          3. 
Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні  сегменти ринку, місткість кожного ринку, кон'юнктура кожного ринку.

 

Варіант 2

               1. Складові ситуаційного підходу, їх характеристика.
          2. 
Внутрішні перемінні як ситуаційні фактори всередині організації.

          3. 
Проаналізуйте критерії, що використовує фірма при виборі каналів розповсюдження реклами, використовуючи принципи та підходи ситуаційного аналізу.

                                                                                                                                                                                                            Варіант 3

      1. Взаємозв'язок ситуаційних перемінних в організації.
    2. 
Методологічні підходи до ситуаційного аналізу.

    3. 
Визначте рівень використання засобів професійного управління на конкретному підприємстві.

 

Варіант 4

              1. Ситуаційний підхід до розуміння сутності лідерства.
          2. 
Суть моделі прийняття рішень Врума-Йєттона.

          3. 
Визначте оптимальний стиль керівництва залежно від ситуації, що склалася на конкретному підприємстві, використовуючи модель Фідлера.

Варіант 5
 

      1. Евристичні методи виявлення факторів розвитку ситуації, їх характеристика.
2.  Формування системи заходів подолання кризових ситуацій.
3. 
Розробіть сценарій розвитку ситуації, пов'язаної з проблемами виходу підприємства на зарубіжний ринок.

Варіант 6

          1. Етапи ситуаційного аналізу.

       2.  Сутність ситуаційної теорії П. Херсі та К. Бланшара.
       3. 
Здійсніть аналіз управлінської ситуації методом "мозкового штурму" та коротко опишіть сутність цього процесу.

Варіант 7

          1. Класифікація ситуаційних моделей менеджменту.
       2. 
Суть моделі "шлях-мета" Мітчела і Хауса.

       3. 
Складіть портрет (ознаки, якості, цінності) менеджера кризових ситуацій.

Варіант 8 

            1. Підходи господарського (підприємницького) ризику до вимірювання ризику.
    2. 
Керування за слабкими сигналами.

    3. 
Проведіть експрес-діагностику фінансової заможності фірми.

 

Варіант 9
 

             1. Ситуаційне управлінні і кадрова політика. Створення сприятливого психологічного клімату колективі.
     2.
Сутність ситуаційної моделі керівництва Фідлера.

     3. 
Наведіть приклад застосування методів прогнозування в ситуаційному менеджменті.

 

Варіант 10
 

             1. Спрямованість ситуаційного аналізу на вирішення основних проблем організації.
     2. 
Факторний аналіз як метод встановлення тенденцій розвитку ситуації.

     3. 
Здійсніть анкетування з метою ранжування факторів впливу на розвиток проблемної ситуації в організації (вид проблемної ситуації обирається самостійно).

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

              1.       Поняття ситуації.
         2.      
Види ситуацій в менеджменті.

         3.      
Поняття "правильне розуміння ситуації".

         4.      
Сутність, джерела і причини появи проблемних ситуацій.

         5.      
Ситуаційний підхід як спосіб мислення.

         6.     
Значення та можливості ситуаційного підходу.

         7.     
Ситуаційні відмінності організацій.

         8.     
Відмінності ситуаційного та системного підходів в управлінні.

         9.     
Складові ситуаційного підходу.

        10.     
Поняття змінних ситуації.

        11.     
Внутрішні змінні як ситуаційні фактори організації.

        12.     
Вплив зовнішніх факторів на організацію.

        13.      Методологія ситуаційного підходу.
        14.     
Засоби професійного управління в ситуаційному менеджменті.

        15.     
Засоби інтерпретації ситуації.

        16.     
Ступінь впливу факторів на організацію в конкретній ситуації.

        17.      Поняття ситуаційного аналізу.
        18.     
Методологічні підходи до процесу ситуаційного аналізу.

        19.      Умови забезпечення ефективного ситуаційного аналізу.
        20.   
Можливості ситуаційного аналізу.

        21.    
Вибір методів встановлення факторів розвитку ситуації.

        22.     
"Мозковий штурм" як метод встановлення факторів розвитку ситуації.

        23.     
Метод анкетування при встановленні факторів розвитку ситуації.

        24.     
Метод багатомірного шкалування.

        25.     
Кореляційно-регресійний аналіз.

        26.     
"Дерево рішень": сутність і механізм використання.

        27.     
"Дерево неполадок": сутність і механізм використання.

        28.     
Підготовка до ситуаційного аналізу.

        29.      Роль аналітичних груп у проведенні ситуаційного аналізу.
        30.     
Аналіз профільних проблем ситуації.

        31.     
Оцінювання слабких і сильних сторін ситуації.

        32.     
Види і причини втрат у підприємництві.

        33.      Виявлення зони господарського ризику.

        34.      Оцінювання небезпек і ризиків, перспектив розвитку ситуації.
        35.     
Оцінювання ситуації. Визначення очікуваної стійкості ситуації.

        36.     
Підготовка аналітичних матеріалів за результатами ситуаційного аналізу.
        37.      Психологічний аналіз управлінської діяльності.
        38.     
Розвиток компетенції працівників.

        39.     
Ситуаційне управління і кадрова політика.

        40.      Створення сприятливого психологічного клімату в колективі.
        41.      Розвиток компетенції.
      42.  
Ситуаційні моделі лідерства.

      43.  
Модель "шлях—мета" Мітчела і Хауса.

      44.  
Модель прийняття рішення Врума—Йєттона—Яго.

      45.  
Суть "дерева рішень" у моделі Врума—Йєттона—Яго.

      46.   Теорія життєвого циклу.
      47.  
Ситуаційна модель керівництва Фідлера.

      48.  
Прийоми й методи діяльності менеджера в конкретних ситуаціях.

      49.   Структура організаційної роботи менеджера щодо ситуаційного підходу в управлінні.
50.   Формування системи заходів подолання кризових ситуацій.
51.  
Інформаційні моделі прийняття рішень в умовах ситуаційного підходу.

52.  
Роль імітаційного моделювання в ситуаційному менеджменті.

53.  
Формування ситуаційного мислення.

54.  
Вироблення навичок застосування ситуаційного підходу в менеджменті.

55.  
Прогнозування в ситуаційному менеджменті.

56.  
Управління "за слабкими сигналами".

57.  
Реактивний менеджмент.

58.  
Стратегія і тактика антикризового управління.

59.  
Причини кризи і ознаки банкрутства фірми.

60.  
Психологічні аспекти прийняття рішень.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 Основна 

     1.        Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів. — 2-ге вид., виправл. і доп. — К.: Центр навч. літ., 2005. —372 с.
2.       
Виханский О. С., Наумов А. М. Ситуационное обучение менеджменту: Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАУ, 1997. — 148 с. — Кн. 1.

3.       
Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.

4.       
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1998.
5.        Попов В. М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М.: КноРус, 2001.
6.      
Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. — К.: МАУП, 2003. — 152 с.

7.      
Федулова Л. І., Фролова Г. І. Ситуаційний менеджмент: Наук.-метод. аспект. — К.: Наук. світ, 2002. — 35 с.

8.      
Поспелов Д. Е. Ситуационное управление. — М., 1986.
 

Додаткова

     1.       Беседин Н.  Экспертная Экпресс-оценка менеджерских ситуаций // Бизнес-информ. — 1997. — №5. — С. 52-54.
2.      
Герман А. Руководить сообразно ситуации. — М.: Интер-эксперт, 1994.

3.      
Глухов В. В. Ситуационный анализ (деловые игры для менеджера). - СПб.: Спец. лит., 1999.

4.      
Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент. — М.: Филинъ, 1996.

5.      
Егоров А. "Пульсирующий" менеджмент. — М.: Рос. экон. акад., 1998.

6.      
Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. — М.: Прогресс, 1981.

7.      
Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации: Учеб. пособие. — М.: Рус. дел. лит., 1999.

8.      
Менеджмент. - М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 1999. - (Сер. Майстерство).

9.      
Опнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем: Пер. с англ. — М.: Сов. радио, 1969.

10.      
Поспелов Д. А. Большие системы ситуационного управления. — М.: Знание, 1975.

11.      
Сиднев С. Принятие решений в условиях неопределенности //Бизнес-информ. - 1996. - № 15. - С. 41-42.

12.      
Системный и ситуационный подход: предпосылки, проблемы, трудности / И. В. Блауберг и др. — М.: Знание, 1969.

13. 
Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. — М.: Новости, 1991

 

ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка........................................................................................................................3
Тематичний план дисципліни
"Ситуаційний менеджмент"........................................................... 4

Зміст дисципліни "Ситуаційний менеджмент"................................................................................ 5

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів............................................................ 12
Вказівки до виконання контрольної роботи................................................................................... 13
Варіанти контрольних робіт............................................................................................................. 14
Питання для самоконтролю............................................................................................................. 15
Список літератури............................................................................................................................. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Ю. В. Нешкуренко

 

Редактор                                                        Т. М. Тележенко

 

 

 

 

 

 


 

 

Комп'ютерне верстання    Г. В. Макуха                                                      Зам. №ВКЦ-2517

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП