Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка Київський коледж легкої промисловості, Фінанси і кредит, контрольна робота, 2 курс

 Мы сделаем такую контрольную за 250 грн.  

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. 

ДВНЗ "Київський коледж  легкої промисловості".

   

Домашня контрольна робота №2  

 

З предмету” Фінансовий облік“ для студентів заочного відділення

Які навчаються за спеціальністю 5.050111 “Бухгалтерський облік”

Розглянуто на засіданні

                                      предметної комісії обліково-аналітичних

                                       дисциплін


                                       Протокол №

                                       Від “______”________________200___р.

         

                                        Голова комісії                В.М.Коваль

                                         Контрольну роботу склала викладач

                                          В.І.Мельніченко

 

 

Київ-2011

 

Домашня контрольна робота виконується після вивчення  теми:“Облік запасів”.
       Під час самостійної роботи для виконання контрольної роботи студенти вивчають наступні питання:
1.Классифікація запасів.
2. Оцінка запасів.Дооцінка й уцінка товарно-матеріальних цінностей.
3.Організація складського обліку.Сортовій облік виробничих запасів на складах,його зв”язок з обліком в бухгалтерії.
4.Аналітичний і синтетичний облік запасів.
5. Документальне оформлення надходження запасів. Документальне оформлення відпуску і використання запасів.
6.Методи оцінки вібуття запасів.
7. Особливості обліку бланків суворої звітності.
8. Облік транспортно-заготівельних витрат.
9. Особливості обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів.
10.Інвентаризація матеріальних цінностей та відображення в обліку ії результатів.
       Під час самостійної роботи студенти вчаться заповнювати : бланки довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, прибуткові та видаткові накладні,картки складського обліку запасів, оборотно-сальдові відомості по товарно-матеріальним рахункам, інвентаризаційні описи та злічувальні відомості
       Під час самостійної роботи студенти вчаться робити розрахунки: 
списання запасів за методами ФІФО,середньозваженої собівартості,нормативних затрат,ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів,ціни продажу; транспортно-заготівельних затрат, відхилень фактичних цін від облікових(планових), збитків від нестач виявлених в ході інвентаризації запасів.
Контрольна робота складаеться з     3  завдань в 10 варіантах.

 

Завдання №1.
Визначити собівартість запасних частин при видачі у виробництво, використавши наступні методи оцінки:
-середньозваженої собівартості
-ФІФО

Вихідні дані.

Показники

Кількість, шт

Ціна за одиницю,грн

Вартість, грн

Залишок запасних частин на 1 січня

400

 

30,00

 

12000,00

Придбано:

 

 

 

10 січня

200

31,00

6200,00

15 січня

400

35,00

14000,00

25 січня

800

38,00

30400,00

Всього придбано

1400

 

 

 

 

             Варіант

Відпущено

У виробництво

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 січня

200

300

200

200

100

500

200

400

200

100

20 січня

200

100

400

100

300

100

200

300

100

200

23 січня

200

300

100

300

400

400

400

200

200

300

25 січня

100

100

100

-

100

300

200

100

400

200

27 січня

200

100

100

300

500

100

400

300

100

100

Всього відпущено

900

900

900

900

1400

1400

1400

1300

900

900

Залишок на 1 лютого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.При визначенні собівартості запасних частин за методом середньозваженої собівартості використати наступну таблицю:

Показники

Кількість,шт

Ціна за одиницю,грн

Вартість, грн

Залишок на 1 січня

 

 

 

Придбано за місяць

 

 

 

Всього запасних частин(стр.1+ стр 2)

 

 

 

Всього відпущено

 

 

 

Залишок на 1 лютого

 

 

 

2. При визначенні собівартості запасних частин за методом ФІФО використати наступну таблицю:

Показники

Кількість,шт

Ціна за олиницю,грн

Вартість, грн

Відпущено у виробництво

 

 

 

12 січня

 

 

 

20 січня

 

 

 

23 січня

 

 

 

25 січня

 

 

 

27 січня

 

 

 

Всього відпущено

 

 

 

Залишок  на 1 лютого

 

 

 

 

Завдання 2.
1.Визначити  процент транспортно-заготівельних витрат по придбаним матеріалам.
2.Визначити і списати суму транспортно-заготівельних витрат на використані матеріали.
3.Визначити фактичну собівартість використаних матеріалів.
4.Результати розрахунків оформити в таблиці №3
                               Вихідні дані.

                                                                             Таблиця №1

Залишок матеріалів на початок місяця (для всіх варіантів контрольної роботи)

Види цінностей

Фактична собівартість

В тому

числі

 

 

Вартість матеріалів

Транспортно-заготівельні витрати

Сировина і матеріали

180500,00

163559,00

16941,00

 

 

                                                                                Таблиця №2

                             Операції за поточний місяць.

 

                    Варіант

Зміст операції

 

        1

 

         2

 

       3

 

      4

Оприбутковані матеріали,які надійшли від постачальника по фактичним цінам

 

 

 

 

 

327118

 

 

 

 

 

343475

 

 

 

 

 

359830

 

 

 

 

 

376185

Транспортно-заготівельні витрати на придбані матеріали

 

 

 

 

31710

 

 

 

 

2980

 

 

 

 

4145

 

 

 

 

50000

Відпущені матеріали на потреби:

Основного виробництва

Для догляду за устаткуванням

Для загально-виробничих потреб

Для адміністративних

потреб

 

 

 

 

23400

 

1000

 

 

4000

 

 

5000

 

 

 

 

240000

 

1010

 

 

4500

 

 

4800

 

 

 

 

280000

 

1010

 

 

5000

 

 

5300

 

 

 

 

270400

 

1020

 

 

4000

 

 

5500

 

 

 

                Варіант

Зміст операції

   5

  6

  7

   8

   9

   10

Оприбутковані матеріали,які надійшли від постачальника по фактичним цінам

 

 

 

 

 

400800

 

 

 

 

 

350400

 

 

 

 

 

28050

 

 

 

 

 

36000

 

 

 

 

 

43040

 

 

 

 

 

60000

Транспортно-заготівельні витрати на придбані матеріали

 

 

 

 

7900

 

 

 

 

30000

 

 

 

 

9810

 

 

 

 

12340

 

 

 

 

6290

 

 

 

 

6000

Відпущені матеріали на потреби:

Основного виробництва

Для догляду за устаткуванням

Для загально-виробничих потреб

Для адміністративних

потреб

 

 

 

 

308000

 

1050

 

 

4400

 

 

6940

 

 

 

 

30300

 

1100

 

 

5100

 

 

5800

 

 

 

 

25010

 

1200

 

 

5200

 

 

5900

 

 

 

 

30800

 

1300

 

 

3900

 

 

6000

 

 

 

 

41000

 

1400

 

 

6000

 

 

6100

 

 

 

 

50000

 

1500

 

 

2000

 

 

1000

                   

                                                                               Таблиця №3

      Розрахунок фактичної соівартості використаних матеріалів за місяць.

Показники

Вартість матеріалів за фактичними цінами

Транспортно-заготівельні витрати

Фактична

собівартість

матеріалів

Д-т

К-т

Залишок матеріалів на початок місяця

 

 

 

 

Х

 

Х

Надійшло матеріалів за місяць

 

 

 

 

 

 

 

Процент транспортно-заготівельних витрат

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

Витрачено матеріалів :

-на основне виробництво

-для догляду за устаткуванням

-для загальновиробничих потреб

-для адміністративних потреб

 

 

 

 

 

Залишок матеріалів на кінець місяця

(ряд.1+ряд.2-ряд.4)

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 Методичні вказівки до виконання завдання 2.
1.Процент транспортно-заготівельних витрат визначаеться за формулою:

                  В1+В2

      С%= --------------*100%

                   М1+М2

 Де В1-Залишок транспортно-заготівельних витрат на початок місяця.
В2-сумма  транспортно-заготівельних витрат за поточний місяць.
 М1-залишок матеріалів на початок звітного місяця за фактичними цінами.
  М2-вартість матеріалів, що надійшла за місяць.
       2.Суму транспортно-заготівельних витрат,що відносяться до матеріалів,використаних у виробництві, визначаютьмноженням вартості цих матеріалів за фактичними цінами на % транспортно-заготівельних витрат.
       3. Фактична собівартість матеріалів визначаеться за формулою:

                    Ф.св=ТЗВ + Цм,
Де ТЗВ-  сума транспортно-заготівельних витрат
Цм – вартість використаних матеріалів.

Завдання №3.
Скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям за поточний місяць,яку записати в журнал господарських  операцій.

Господарські операції за поточний місяць.
                           
№ операції Зміст господарської операції Варіант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Проведена передоплата з розрахункового рахунку за матеріали 6400 6500 6600 6700 8000 8300 8600 9000 9600 9900
2 Відображено суму податкового кредиту. 1066 1083 1100 1116 1333 1383 1433 1500 1600 1650
3 Оприбутковані матеріали,які отримані від постачальника 5334 5417 5500 5584 6667 6917 7167 7500 8000 8250
4 Відображено суму ПДВ  1066 1083 1100 1116 1333 1383 1433 1500 1600 1650
5 Оприбутковані матеріали,які отримані від постачальника, без ПДВ 5200 5800 6400 5300 5400 5500 5600 5700 5900 6000
6 Відображено суму податкового кредиту.Суму визначити.(20% від оп.5)                    
7 Перераховано з розрахункового рахунку постачальнику за отримані матріали.Суму визначити.(оп.5+оп.6)                    
8 Придбані за рахунок підзвітних сум малоцінні та швидкозношувальні предмети.Без ПДВ. 50 60 100 70 90 80 40 80 70 60
                   
9 Відображено суму податкового кредиту. Суму визначити. (оп.8 х 20%).                    
10 Видано з каси підзвітній особі за придбані МШП.Суму визначити.(оп,8+ оп.9)                    
                           
11 Відпущені зі складу матеріали на потреби: 2000 2200 2300 2500 2400 2600 2900 2700 2100 3000
-виробництва
-для загальновиробничих потреб 520 500 480 420 610 550 280 300 410 270
-для адміністративних потреб 180 100 150 120 160 210 130 160 170 190
-для виправлення браку 120 130 125 135 140 150 100 180 135 145
12 Відпущені зі складу МШП для ремонту обладнання. 50 60 100 70 90 80 40 80 70 60
13 В ході проведення інвентаризації виявлена нестача матеріалів 100 120 100 110 140 250 200 150 130 160
14 За рішенням инвентаризаційної комісії нестача в межах норм природних втрат веднесена на загальновиробничі витрати 50 60 50 55 70 150 100 100 60 100
   а). загальновиробничі витрати
  б).понад норми на комірника комори підприемства 50 60 50 55 70 100 100 50 70 60
15 Нараховано ПДВ на суму, яка підлягае відшкодуванню комірником комори (14б*20%)                                                      Суму визначити
16 Утримано із зарплати комірника суму нестачі,яка віднесена на його рахунок (оп.14б+ оп.15)                    
     Всі розрахунки в контрольній роботі виконувати в цілих числах (в гривні, без копійок).