Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка Київський коледж легкої промисловості, Статистика, контрольная работа, 2 курс

 Мы сделаем такую контрольную за 225 грн.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант № 1
Теоретичні питання:
1. Поняття статистики. Статистика як наука
2.        Графічний метод
Практичні завдання (задачі):
                  Задача І.
Наявні дані про заробітну плату робітників заводу у вересні та жовтні по цехах:
Визначити у якому місяці і на скільки середня заробітна плата в цілому по заводу була вища. Обґрунтувати застосування тих чи інших середніх.
Задача 2.
Відомо,    що   середньорічна   чисельність   промислово-виробничого
Розрахувати відносні величини структури за кожний рік. 
Визначити:
1) Для кожного підприємства окрамо:
-  індивідуальні індекси собівартості;
-  загальні індекси собівартості продукції;
-  загальні індекси фізичного об'єму виробництва продукції;
-  абсолютну економію від зниження собівартості продукції
2) Для двох підприємств разом:
-  загальні індекси собівартості продукції;
-  абсолютну економію від зниження собівартості продукції.

Варіант № 2
Теоретичні питання:
1. Предмет, метод і основні завдання! статистики
2.        Ряди динаміки (аналіз штенсивності динаміки й тенденцій розвитку
масових суспільних явищ)
Практичні завдання (задачі):

Задача 1. 
Динаміка виробництва продукції на цукровому заводі представлена даними:
Визначте: зведені індекси фізичного обсягу виробництва, цін та товарообігу; абсолютний приріст грощових витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції та цін. Результати поясніть.
Задача 2.
За даними пере                                                                                                                                                                                                     
         Задача 3.
Є такі дані по двом цехам взуттєвої фабрики:
Визначити:
1)  індивідуальні та загальні індекси продуктивності праці;
2)    абсолютну  економію  робочого  часу,   яка  одержана  внаслідок
зростання продуктивності праці
Варіант № З
Теоретичні питання:
1. Особливості дисципліни статистика. Статистична, методологія
2. Вибірковий метод
Практичні завдання (задачі):
Визначити вид ряду динаміки, Обчислити аналітичні показники цьюго ряду та середню чисельність викладачів за 1998 - 2000 р. Зробити висновки. 
Задача 2.
Є такі відомості про чисельність дітей, що народилися протягом року: хлопчики 40864, дівчата - 37048. Розрахувати співвідношення народжуваності хлопчиків на 100 дівчаток.
Задача 3.
За даними таблиці про заощадабзння населення та його чисельність визначіть відносні величини, які характеризують:
1) Структуру   заощаджень   населення   за   видами   та   структурні
зрушення;
2)    Динаміку заощаджень в цілому та окремо за кожним видом;
3)    
Співвідношення     (збалансованість)     між     окремими     видами
заощаджень;,
4)    Ступінь поширеності всіх видів заощаджень .серед населення та її
динаміку.
 
Зробіть висновки.

Вид заощаджень

Обсягзаощаджень,і*лн. грн.

Структуразаощаджень,%

1 Структурні:зрушення в 2000 р.

Динаміказаощаджень,

 

1999

2000

1990

2000

порівняно з1999^., п.п.

%

Вклзйи           на придбанняцінник папе|рІв

1241

і ізяб

 

 

Ц

28

12

91,3

Іноземна валюта

 

2116,4

 

52

27

271,3

Готівкові грощі

 

814,0

35

20

15

74,5

У ціідому

3120

4070

100

100

0

и      130,4

Відомо, що середньорічна чисельність населення (млн.) становила: у 1999 р.-50,3; у 2000 р.-49,7.
Варіант № 4 
Теоретичні питання:
1. Статистичне спостереження: визначення, етапи проведення. Форми
статистичного спостереження
2.   Агрегатний індекс та порядок його побудови
Практичні завдання (задачі):
Задача 1.
В таблиці наведено наступні дані щодо динаміки середньої чисельності населення України (тис. осіб):
Завдання: 1) яким чином змінилася структура населення України за місцем проживання за цей період «часу? Визначте структурні зрушення, що відбулися у складі населення. Зробіть висновки, 2) на скіпьки % в середньомузмінювалася щорічно за цей період часу загальна чисельність наседення Украйни?

По одному зраййнів області отримано так дані за рік:

 

Чисельність народженихдітей   

Чисельністьиом.флихлюдей

Чисельністьшлюбів

Чисельністьрозлучень

Середньорічна чисельністьнаселення

1342   

621

720

193

76620

Визначити відносну величину інтенсивності, що характеризує:
1) нроджуваність дітей;
2)смертність;
3)укладення шлюбів;
4)розірвання шлюбів.
Задача3.
Дисципліна підприємців різних видів діяльності ійіодо сплати податків характеризується даними:

 

кількість підприємців, які сплачуютьподатки

Сума податку,сплаченого

Види діяльності

Усього, тис

осіб

У % до всіх зареєстрований підприємців

одним підприємцем,імлн. і;рн.

Виробнича

18

 

60

2,5

Торговельна

28

 

70

2,0

Посередницька

44

 

55

5,0

Визначіть у середньому за всіма видами діяльності частку підприємців, які сплачують податки, та середній розмір податку, сплаченого одним підприємцем.
Варіант № 5 
Теоретичні питання:
1. Види і способи статистичного спостереження
2. Середня гармонічна, середня геометрична
Практичні завдання (задачі):
Визначити коефіцієнти економічного навантаження населення України, співвідношення чисельності зайнятих та безробітних. Зробити висновки. 

 

Економічно активне населення

Економічно неактивненаселення у віці 15-70років, тис. осіб

всього

У тому числі

зайняті

безробітні

Все населення

22245,4

20730,4

1515,0

13542,1

В тому числіпрацездатноговіку

20545,9

19032,2

1513,7

8318,0

Визначити відносну величину динаміки по кожному підприємству і питому вагу продукції кожного підприємства в загальному обсязі за кожний рік.

Задача 3. За даними ряду розпод визначіть характеристики цент

ілу металообробного устаткування за вікомрарозпдділу і варіації

Вікова група, років

Кількістьюдрницьустакування

 

?

Кумулятивначастка, 5/,

До 4

10

2

 

 

4-8

25

6

 

 

8-12

45

Ю

 

 

12 і більше

20

|4

 

 

Разом

100

X.

 

X

Варіант № 6
Теоретичні питання:
1. Програмно-метрдологічні питання статистичного спостереження
№1 " №2 Визначте:
1)     середню капіталовіддачу в;баа(исному та поточному періодах;
2)  індекс динаміки середньої каг|італовіддачі;
3)     індекс кагіітадбвіддачі фіксованого складу.                  і
Зробіть висновки.;
Задача 2.

Розрахуватиісередній розмір вкдаду.

Групи зарозміром вкладу

Середній розмірвкладу, грн.

Число вкладників,чол.

 

Невеликий

2300

2130

 

Середній

5700

650

 

Великий

14200

97

 

Разом

?

?

?

Задача 3.
На лісовому мцсиві в 400 га визначається загальний запас деревини. Цробні ділянки мають площу по !0,1 га. За даними попередніх обстежень середнє квадратичне відхилення виходу деревини з 0,1 га становить 3куб.м. Скільки пробних ді;пя>кж необхідно, обстежити, щоб похибка вибірки з ймовірністю 0,954 і(ді«я якої Н2) нежіеревшцувала 1 куб.м.?
Варіант № 7
Теоретичні питання:
1. Організаційні    питання    статистичного    спостереження.    Помилки
статистичного спостереження
2.Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
Практичні завдання (задачі):
Задача 1.
Середній залишок оборотних засобів зріс на 50% і становив у поточному році 3.00 тис. грн. За цей період оборотні засоби зробили 9 оборотів. У базисному році обсяг реалізованої продукції становив 2000 тис. грн. Визначте суму вивільнених (додатково залучених) оборотних коштів.
На восьми підприємствах легкої промисловості обсяг продукції за рік складав (млн.. у. о.'):
Визначити обсяг гіродувдії в середньому иа одне підприємство.
Варіант № 8
Теоретичні питання:
1. Статистичне   групування:   принцип   відбору   групу   ванної  ознаки,
створення груп та інтервалів
2. Економічні індекси: поняття, класифікація
Практичні завдання (задачі):
Розрахувати індекси товарообороту, цін та фізичного обсягу продукції за даними таблиці:

 Видпродукції

Вартість всієї продукції в діючихцінах, грн.. од,

Зміна цін у звітному роціпорівняно з йазовим, %

1998 р.

1999 р.

А

2 000

1800

-2

Б

900

700

+5

С

600

700

+2

д

500

620

+1

Разом

4 000

3 820

 

На одному із підприємств робітник виготовив за 1 годину 14 деталей, за другу - 15, за третю - 9, за четверту - 11, за п'яту - 12, за шосту - 16, за сьому - 6, за восьму - 7.
Визначити середній виробіток робітника за одну годину.
Розгляньте відомі вам індекси та дослідіть їх взаємозв'язки
Задача З,
Наведені дані характеризують рівень місячної заробітної плати та чисельності працівників авіаційного та морського транспорту.

Вид транспорту

Середньомісячназарплата, гри., у періоді

Чисельністьпрацірників, тис, у періоді

Частка працівниківокремих галузей, %, уперіоді

 

базисному

поточному

бсЗИСНОМу

Г     .31

поточному

Г7    27

базисному36 ""  64 '100

поточномуЗО 70 100

Ашаціііний

276

232__ ,

330

Морський

295

55

63

Разом

X

X

86        !

90      Н

Варіант № 9 Теоретичні питання:
Статистичні ряди розподілу
Статистичний показникекономічних явищ, його  значення для вивчення  сощіального 
Практичні завдання (задачі):
За наведеними нижче даними визначте, скільки м2 загальної площі припадає в середньому на одного мешканця України в кожному році. Порівняйте одержані результати 

'Житловий   фонд

Всього житлового фонду,млн. м2 загальної площі

Припадає житлового.фонду на одного мешканця, м2

2004

2007

2004

_    2007

Міський

664,5

677,6

20,5

21,2

Сільській

375,5

105^6

.24,4

25,4

В цілому

1040,0

X

X

Варіант № 10
Теоретичні питання;
1.  Поняття відносних величин з статистиці. Викрристання відносних
величин в практичній роботі
2. Зведення і групування статистичних данюс (аналіз рядів розподілу)
Практичні завданий (задачі):
Задача 1.
За наведеними в таблиці даними розрахувати:
а) квадратичний коефіцієнт варіації;
б) кумулятивні частоти і медіанне значенії (медіану) витрат пального;
в) модальне значення ви:фат пального. Зробити висновки.
Задача 2.
Є дані про час простою виробничого устаткування по цехах заводу:
Задача 2.Є дані про заробітну плату робітників:

Час простою одного станка

Кількість

1

70

7

2 і

50

9         

ЗІ

         45

12     

4

30

6     

5

20

6

Визначити середній час простою одного станка
Обчисліть 'Середньозважені індекси собівартості та кількості виготовленої продукції за даними по одноіуіу з булочно-кйндитерських комбінатів.

Вироби

Загальні витратилавиробництво, млн)і(:рн. , у періоді.

Темпи пртхюту;%

Індивідуальнііндекси

 

базисному

поточіірму

собівартості

Фізичногообсягу

12

ІС)

Хлібобулочні

іо;8

1    Гі;?

25

1,23

1.18

Кондитерські

 

9,3:

30

      22_

1,30

1,2

Разом

18І0

21-Й-

X

X

X

X

 Теоретичні питання:
1. Статистичні таблиці
2. Методика розрахунків характеристик вибірки 

Розподіл     робітників     цехухарактеризується такими даними (у%)

по

виконанню     норм     виробітку

Виконання норм виробітку.

 

. Кількість робітників

До 100              :

 

3

100-110

 

35

.   110-120

 

88

120-130

 

63

130-140

 

22

.   140-150

 

20

Понад 150

 

18

Визначити медіану.
Задача 1.
Чисельність населення району на початок року становила 1,9 млн. йол., Коефіцієнт    працездатності    населення    становиш.    53,2%, , коефіцієнт працездатності населення працездатного віку 740 тис;-' осі|, у тому числі стари юго
97,8%. В економіці зайнято віку та підлітків 69,0 тис. осіб.
Чисельність Незайнятого населення працездатного віку, яке звернулося до служби зайнятості з питань працевлаштування Становила 4,5 тис. Визначити:
1)        Чисельність працезда-гного населення;
2)   Чисельність працездатного населення працездатного віку;
3)Чисельність економічію актЕвного населення;
4)   Загальний рівень зайнятості населенняі
5) Рівень зайнятості наоренни ірацездатфюго віку;
6)   Рівень зайнятості економічного активного населення;
7)   Рівень незайнятості економічно активного иаселення.
Зробіть висновки.
Практичні завдання (зйдачі):
Задача І. 
Використовуючи взаємозв'язок характеристик динаміки:
а) заповнити таблицю;
б) визначте «середній абсолютний приріс! перевезення вантажів за цей
період.

_      Зробіть висновки. 

 

Перевезеновацтажів,мш. т.

Ланцюгові харйргеристики динаміку

РІК

Абсолютний приріст, млн, т,

Темп               Темпзростанн|{      приросту, %

1 Абсолютнезначення 1%Гфиросту, млн.т.

X

2005

    300

X

X                             X

.2006

 

 

1,1

 

:2007

 

 

 

 

2008

 

20

 

3,6

Задача І,
Варіант 12
Теоретичні питання:
1,   Абсолютні й відносні показники (величин)
2.   Поняття варіації та її значення. Показник»! варіації
Практичні завдання (задачі!):
Задача І.
Витрати на телерекламу окремих категорій товару характеризуються даними:
Визначне зведені індексі!:
а)  собівартості та кількос гі виготовлених рекламних роликіи;
б)  загальних витрат на телерекламу.
Результати проаналізуйте
Задача 2.
За даними вибіркового спостереження сімей області одержано такий розподіл сімей за розміром сукупного прибутку на одного члена родими:

Розмір сукупного прибутку на одного члена родищі (V. о.)

Кількість сімей, %

65

10,0

80

20,0

ПО

25,0

130

30,0

160

10,0

Понад 160

5,0

Визначити моду середньодушового прибутку сімей.
Задача 3.
Повна вартість основного капіталу господарюючих суб'єктів регіону на початок року становила 600, а за відрахуванням зношеності - 400 млн. грн.. протягом року було введено і дію нового основного капіталу на ПО млн. грн.„ у тому числі в березні - на 80, у червні на 30 млн. і;рн.. Вибуття основного капіталу внаслідок зносу (за повною вартістю) було в червні на 50 млн. грн. і в жовтні на ЗО мли. грн.. Зношення вибулого основного капіталу становило 90%. Сума нарахованої амортизації - 64,5 млн. грн.
Визначіть:
1)       Середньорічну вартість основного капіталу;
2)   Наявність основного капіталу на кінець року: за повною вартістю та
залишковою;
3)       Коефіцієнт зношеності основного капіталу по початок і кінець року;
4)   Коефіцієнт придатності основного капіталу «а початок і кінець року;
5)       Коефіцієнт відновлення основного капіталу;
6)       Коефіцієнт вибуття основного капіталу;
7)       Капіталовіддачу та ({сапіталоозброєність праці,  якщо відомо, що
валовий   випуск   продукції   1456   млн.   грн.,а   середньооблікова
чисельність робітників - 1232 осіб.

Варіант М ІЗ
Теоретичні питання:
1.        Середні показники, їх суть та значення
2.        Основні прийоми обробки і аналізу рядів динаміки
Задача 2.
За наведеними даними визначіть загальний коефіцієнт механізації робіт та праці.

Види робіт

Обсяг

Витрати праці,

людино-години

механізованих

ручних

механізованих

ручних

Іішатаженняовочів, тис. т.

140

60

14 000

36 000

ІаиантаженняміндоОрив, т.

4 000

1000

440

500

 Визначіть:
1)        по кожному підприємству показники ефективності використання
оборотних коштів. Зробіть висновки щодо кращого їх використання;
2)   індекси коефіцієнта обертання (змінного і фіксованого складу) та
індекс впливу структурних зрушень.
Варіант  14 
Теоретичні питання:
1.  Показники варіації
2.         Причини   і   умови  заснування   вибіркового   спостереження,   його
завдання, основні поняття
Практичні завдання (задачі):
Задача 2, 
На 01.01 звітного року вартість основних фондів підприємства складала 7,5 млн. у. о. В бзрезні були введені основні фонди вартістю 1,2 мли. у. о., в травні вибуло основних фондів иа 0,7 млн. у. о., и вересні було введено на суму 0,3 млн. у, о., а до кінця року змій не було.
Визначити середньорічну вартість основних фондів.
Питомі витрати на виготовлення виробу А зменшились на 12%, а виробу Б - зросли на 15%. За звітний період загальні витрати матеріалу на виготовлення всіх виробів становили 700 т., у тому числі на виріб А - 400 т. Знайдіть запальний індекс питомої витрат.
Варіант № 15 
Теоретичні питання:
1.  Статистична перевірка гіпотез
2.  Середня арифметична та її властивості
Визначити: загальний індекс товарообігу; індивідуальні та загальні індекси цін; загальний розмір економії (перевитрат) від зміни цін у другому кварталі порівняно з першим
Задача 3.
Реальні інвестиції знизидись на 4% і становили в поточному періоді 960 млн. гри*.. При цьому капіталомісткість продукції зросла на 20%. Визначте зміїну реальних інвестицій в абсолютному і відносному виразі за рахунок зміни: а) обсягу валового випуску продукції; б) її капіталомісткості.
Варіант №16
Теоретичні питання:
1.  Методи обчислення середньої арифметичної. Значення цього методу
для практичної роботи
2.  Формування вибіркової сукупності.  Види та схеми відбору.  Мала
вибірка
Практичні завдання (задачі;):
Задача 1.
Маємо наступні  дані щодо динаміки  інвестицій  в  один  з  видів економічної діяльності держави
Практичні завдання (задачі).
Визначте:
а)  модальне значення віку робітників;
б)  медіанне значення віку робітників, обґрунтувавши виіір медіанного
інтервалу;
в)  необхідний показник варіації для висновку щодо однорідної даної
сукупності.
Зробіть висновки.
Завдання:
а)   розрахуйте аналітичні! показники динйміки (ланцюгові і базисні).
Результати подайте у вигляді таблиці;
б)    визначте  середні  значення  наступних  показників:   рівня  ряду
динаміки, абсолютного приросту, темпу зростання і темпу приросту.
Зробіть висновки. адача 2Є дані що ціни і кількість проданих товарів:
Визначити: індивідуальні та загальні індекси цін; загальний розмір економії (перевитрат) від зміни цін в звітному періоді в порівнянні з базисним.
Задача.3.
На регіональному ринку інвестицій пропозиція капіталу в поточному періоді в порівнянні з минулим виросла на 15% Введення в -експлуатацію житлових будинків в регіоні за це період виросло на 4,5% і складо 405 тис. мзагальної гокмці. Обчисліть:
1)    залежність   введення   в   експлуатацію   житлових   будинків   від
пропозиції капіталу;
2) теми приросту і можливу загальну плошу введених в експлуатацію
житдових будинків, якщо пропозиція капіталу в наступному періоді зросте на
Варіант №17
Теоретичні питання:
1.Індивідуальні індекси: пошття, основні види
2. Похибки   вибірки.   Визначення  обсягу   вибірки.   Оцінка   істотності
вибіркввих характеристик та способи поширення вибіркових даних
Практичні завдання (їмдінчі):
Задача 1.
Завдання:
а)    визначте    зведеш    індекси    трудомісткості,    фізичного   обсягу
виробництва та загальних витрат часу на виготавл зння продукції;
б)   розрахуйте абсолютну економію (перевитрати) робочого часу на
виготовлення продукції за рах*даок зміни трудомісткості.
Зробіть відповідні висновки.
На підставі даних про .ланцюгові індекси за період січень базисного року - березень звітного визначіть:
Зміну обсягу випуску продукції в березні звітного року порівняно з березнем базисного;
Темпи зростання випуску продукції в І кварталі звітного року проти ї _квар_талу базисного^

Рік

 

 

 

 

 

Місяць

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

 

Ьіписний

95,5

98,0

100,5

98,2

99,0

МОДІ

103,0

102,0

101,0

99,2

"100,0

105,0

Звітний

98,0

99,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3.
За даними річного звіту радгосп у протягом звітного року вироблено продукції рослинництва на суму 962,0 тис. грн., у тому числі мало товарної -на 85,0 тис. грн. Вартість незавершеного вмробницігаа еа початок року становила 75,0 тис. грн., а на кінець року - 90$ тис, грн. Вартість валової продукції тваринництва - 146чр тис. грн., у тому числі мало товарної - 2 тис, гри. За рік продано продукції рослинництва: заготівельним і переробним підприємствам на суму 442 тис. грн., у тому числа мало товарної на 5 тис. грн.; робітникам радгоспу - ^іа 45 тис. гри.; продукції тваринництва: заготівельним і переробним підприємствам на суму 1160 тис. грн., на ринку -на 96 тис. грн,.
Обчисліть:
а) вартість валової продукції;
б) вартість товарної продукції;
в)     рівень    товарності    п.родукі ії   рослинниц-іва,    тваринництва   і
господарства в цілому.
Варіант № 18
Теоретичні питання:
1.        Види дисперсій та закон складання дисперсій
2.        Статистичні ряди динаміки: визначення, структура, види, правила
побудови
Практичнії завдання (задачі):
а)   визначте   зведений   індекс  цін  та  абсолютну  суму  перевитрат
грошових коштів населення за рахунок підвищення цін;
б)  розрахуйте зведений індекс фізичного обсягу реалізації.
Зробіть відповідні висновки.
 

Підприємство

Вироблено продукції, тис. од

Витрати робочогочасу на виробленняодиниці продукції, людино-годин

Собівартість одиниці

Продукції, грії..

 

2001

2002

200Ї            2002

2001

2002

№1

200

460

Ю"

20

2,6               2,0

№2

  300

240

20

15

2,1       1       1,6

Визначити: індивідуальні та загальні індекси продуктивності праці; абоолютну економію робочого часу, яка одержана за рахунок зростання продуктивності праці; індивідуальні і загальні індекси собівартості; абоолютну економію, яка одержана за рахунок зниження собівартості.
Визначіть приріст валової доданої вартості (ВДВ) за рахунок динаміки відпрацьованрго часу (Т), продуктивності праці Ой') та частки А, яку становить ВДВ у валовому випуску (ВВ).

Варіант № 19
Теоретичні питання:
1.  Структурні середні величини: мода і медіана
2.    Дисперсія: властивості та методи розрахунку
Практичні завдання (задачі):
По підприємству "Ласощі" за червень попереднього року склалася така ситуація (у людино-днях): відпрацьовано 4607; цілоденні простої 30; усього невиходів 1963, у таму числі у зв'яжу зі святковими та вихідними днями -1760, черговими відпустками - 60, У червні було 22 робочих дні
Визначте: календарний, табельний і максимально можливий фонди робочого часу; середньооблікову чисельність працюючих; середню кількість днів неявок у складі максимально можливого фонду робочого часу врозрахунку на одного працюючого.
Зробіть висновки.
Задача 3.
Підприємство роздрібної торгівлі закупимо у промислового підприємству свого регіону 1 000 одиниць товару. Договірна ціна за одиницю товару з урахуванням наданої знижки становить 1 000 грн. Рівень торговельної націнки до відпускної ціни виробника становить 25%. Сума матеріальних та прирівняних до них витрат становить 50 тис. грн., витрати на оплату праці - 60 тис. грн., сума обов'язкових платежів, які відносяться до обігових витрат, - 33 тис. грн., податок на додану вартість - 8,3,3 тис. грн.
Обчисліть рівень ефективності обігових витрат. 
Варіант № 20
Теоретичні питаний:
1. Показники аналізу рядів динаміки
2.        Загальні (зведені) індекси: поняття, основні види, їл: взаємозв'язок
Практичні завдання (задачі):
Задача, І.
Маємо дані про динаміку випуску товарда-представників продую галузі в регіоні та цін на них:

Товар

Одиницявиміру

Індекс цін

Вартість юшу 2бО5

сет, мліілрц.2007 рік

А          

м2

І05,6

10

16

В

м

98,5

15

11

С

м2

104,7

30

25

Обчисліть: зведені індекси цін за трьома товарами за формулами Ласиейреса, ЇІааше та Фіщер»; розміри так званого ефекту Гершенкрона;
Результати   роботи   підприємства   за  рік   характеризується   пгаши даними:

(їй.

І продукції

Випуо

;с, пгг,.

оди

 

 

По плану

Фактично

 

 

Сукні

4600

4700

 

 

Блузи

5200

5000

 

С

арафани

2500

2600          :

 

Визначити: індивідуальні та загальні індекси продуктивності праці, абсолютну економію робочого часу, яка одержана внаслідок зросіання продуктивності праці.
ЗадачаІ,
За наведеними в таблиці даними (тис. гри.), визначіть иокошнки швидкості обороту позик; індекси швидкості обороту гаяик змінного, фіксованого складу та структур тих зрушень; абсолютний ромір ;мпш кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості оборон по нк і середнього обсягу позик.