Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НУХТ, Мікробіологія, контрольна робота, 5 курс

 Мы сделаем такую контрольную за 125 грн.  

КОНТРОЛБНА РОБОТА

 

                               4.1.  Вимоги до контрольної роботи

Контрольна робота складається з 20 варіантів. Варіант треба вибирати за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Цифрам від 01 до 20 від­повідають варіанти робіт від 1 до 20, цифрам 00 - варіант 20. Якщо номер по­над 20, то варіант контрольної роботи дорівнює залишку після ділення двох останніх цифр на 20. Наприклад, 29. Номер контрольної роботи дорівнює 9.

Під час виконання контрольної роботи необхідно чітко, грамотно, обгрун­товано відповідати на поставлені питання. У кінці роботи обов'язково потрібно навести список використаної літератури. Титульну сторінку контрольної робо­ти необхідно оформити за додатком. Контрольну роботу необхідно завчасно надіслати на адресу університету для рецензування.

Після здачі контрольної роботи та відпрацювання лабораторної робіт сту­денти складають залік за програмою дисципліни.

До заліку допускаються студенти, які виконали лабораторні та контрольну роботи і успішно їх захистили.

Контрольна робота, виконана за чужим варіантом, не перевіряється і не повертається студенту.

Варіанти контрольної роботи
Варіант 1

1.        Вплив мікрофлори основних видів сировини кондитерських вироб­
ництв на якість готової продукції.
2.        Властивості молочнокислих бактерій, що входять до складу житніх за­
квасок.
3.        При виробництві пшеничного хліба використовують пшеничне борош­
но 1 сорту. В ньому виявлено вміст спор картопляної палички > 2000 КУО/г.
Які заходи необхідно вжити, щоб запобігти «картопляній» хворобі хліба і які методи виявлення у борошні спор Bacillus subtilis?
                                                                                                   Варіант 2

 1.        Мікробіологічні процеси у житньому тісті. Характеристика збудників бродінь.
2.        У цеху по виробництву цукерок здійснено мікробіологічний контроль.
Уїм3 виявлено 835 КУО, змив з поверхні стін показав наявність БГКП в см"",
КМАФаМ - 1 х 103 КУО/см2. Дайте оцінку санітарного стану цеху і відповід­
них гігієнічних заходів.
3.        Сучасні способи визначення обсіменіння продуктів мікроорганізмами. 

Варіант З

1.         Вплив мікрофлори зерна на показники мікробіологічної безпеки боро­шна.
2.    Проведено аналіз виробничої лабораторії хлібозаводу. Виявлено уїм
повітря 354 КУО, змив з поверхні - їх 104 КУО/см2. Зробіть аналіз санітарного
стану лабораторії, які показники повинні визначатись про оцінці санітарного
стану лабораторії і заходи по забезпеченню цього стану? Які дезинфікувальні
заходи рекомендувались би вами для обробки лабораторії?
3.    Мікробіологічне псування кондитерських виробів під час зберігання. 

Варіант 4

1.        Різниця між рідкими дріжджами та рідкими заквасками.
2.        Вплив мікрофлори яєць на якість кремових виробів.
3.        У сухих сніданках виявили 6хЮ4 КУО/г, не виявлено БГКП у 1 г, пато­
генних мікроорганізмів у 0,01 г. Дайте оцінку якості готового виробу.

Варіант 5

1.        Причини утворення мікотоксинів у хлібобулочних виробах. Характери­
стика збудників. Способи запобігання.
2.        Рідкі дріжджі. Характеристика чистих культур. Стадії виготовлення.
Застосування.
3.        Проведено аналіз кондитерського цеху. Виявлено у 1 м3 повітря 854
КУО, змив з поверхні - 2,5х 104 КУО/см2. Зробіть аналіз санітарного стану це­
ху, які показники повинні визначатись про оцінці санітарного стану цеху і за­
ходи по забезпеченню цього стану? Які дезинфікувальні заходи рекомендува­
лись би вами для обробки цеху?
 

                                                                           Варіант 6
1.        Яка роль житніх рідких та густих заквасок у виготовленні житнього хліба?
2.        Які харчові отруєння можуть виникнути внаслідок порушення санітар­ 
но-гігієнічних умов виробництва хлібопродуктів? Дайте їх характеристику.

При виробництві пшеничного хліба використовують пресовані дріжджі.
Яка стороння мікрофлора може впливати на процес бродіння і яким чином її
виявляють? Чи допускається і який відсоток вмісту сторонньої мікрофлори у
пресованих дріжджах?

                                                              Варіант7
1.        Вплив поліпшувачів на життєдіяльність мікроорганізмів у тісті.
2.        Яке значення мають дріжджі й плісняві гриби для борошняних конди­
терських виробів?.
3.        У цеху по виробництву тортів здійснено мікробіологічний контроль. У
1 м3 виявлено 685 КУО, змив з поверхні стін показав наявність БГКП в см2,
КМАФаМ - 1,8х103 КУО/см2. Дайте оцінку санітарного стану цеху і відповід­
них гігієнічних заходів.
                               

                                                              Варіант 8

1.        Мікрофлора зерна. Методи боротьби з мікробним псуванням зерна.
2.        В чому полягає мікробіологічний контроль рідких заквасок та їх роль у

виготовленні хліба?
3.        У виробництві борошняних кондитерських виробів використовують за­
варний крем. Аналіз мікробіологічних показників через 4 год його виготовлен­
ня показав: КМАФаМ - їх 105 КУО/г, стафілокок у 0,1 г, БГКП не виявлено у
0,01 г. Дайте оцінку якості крему і ймовірних заходів. Чому у цих виробах ви­
значають стафілокок?
                                          

                                                          Варіант 9
1.        Які етапи є критичними з мікробіологічної точки зору при виробництві

харчоконцентратів?
2.        .Застосування ферментних препаратів для поліпшення якості хліба.
3.        Мікробіологічний аналіз води, що використовується для виробництва цу­
кристих кондвиробів показав, що показник КМАФаМ становить 105 КУО/см^ ,
індекс БГКП - 3 КУО/дм3. Дайте оцінку якості води за мікробіологічними показ­
никами. Які методи виявлення БГКП і що характеризує цей показник
 

 

                                                                   Варіант 10

1. .  Роль пшеничних заквасок у виготовленні хліба.
2.        Мікрофлора молока, меланжу та її вплив на якість кондитерських виро­ бів.
3.        У змиві з поверхні обладнання цеху по виробництву макаронних виро­
бів
виявлено 682 КУО. Кількість мікроорганізмів у чашці Петрі після седимен­
таційного
аналізу повітря складав 102 ( час витримки 10 хв). Дайте оцінку сані­

тарного стану цеху. 

                                                             Варіант 11

1.        Приготування рідких дріжджів за схемою Островського.
2.        Мікроорганізми, що застосовуються в отриманні тіста з житнього бо­рошна.
3.        У цеху по виробництву тортів здійснено мікробіологічний контроль. У
1 м3 виявлено 685 КУО, змив з поверхні стін показав наявність БГКП в см2,
КМАФаМ - 1,8хЮ3 КУО/смг. Дайте оцінку санітарного стану цеху і відповід­
них гігієнічних заходів.

                                                                      Варіант 12

 

1. Які мікробіологічні показники визначають безпеку харчоконцентратів? Охарактеризуйте їх.
 2.        Дайте порівняльну оцінку способів дезинфекції, що використовуються . на харчових підприємствах.
3.        При виробництві пшеничного хліба використовують пшеничне борош­
но вищого сорту. В ньому виявлено вміст спор картопляної палички > 1000
КУО/г. Які заходи необхідно вжити, щоб запобігти «картопляній» хворобі хлі­
ба і які методи виявлення спор
Bacillus subtilis?
 

Варіант 13

1.        Характеристика дріжджів, що застосовуються під час виготовлення
хліба з житнього борошна.
2.        Тягуча "хвороба" хліба. Характеристика збудників. Умови розвитку
хвороби. Способи запобігання.
3.        У змиві з поверхні стін цеху по виробництву макаронних виробів вияв­
лено 320 КУО, в т.ч. спори грибів 120. Кількість мікроорганізмів у чашці Петрі
після седиментаційного аналізу повітря складав 108 ( час витримки 10 хв).
Дайте оцінку санітарного стану цеху.

                   Варіант 14

1.         Порівняльна характеристика різних товарних форм дріжджів.
2.         Основні способи боротьби з сторонньою мікрофлорою у кондитерсь­кому виробництві.
3.         . При аналізі сухофруктів виявили МАФАМ - 5,5 хЮ4 КУО/г, дріжджі і
гриби - 600 КУО/г, не виявили БГКП у 1 г. Дайте оцінку якості сухофруктів.

              Варіант 15

1.        Харчові отруєння, що спричиняються мікроміцетами. Характеристика
збудників. Джерело потрапляють в харчові продукти.
 
2.        Активація хлібопекарських дріжджів. Способи підвищення біологічної активності мікроорганізмів.
3.        Мікробіологічний аналіз води, що використовується для виробництва
сухих сніданків показав, що показник КМАФаМ становить 95 КУО/см3, індекс
БГКП - 4 КУО/дм3. Дайте оцінку якості води за мікробіологічними показника­
ми. Які методи виявлення БГКП і що характеризує цей показник?

Варіант 16
1. Які мікробіологічні процеси проходять у пшеничному тісті?
2.        Які режими зберігання макаронних виробів забезпечують їх безпеку за
мікробіологічними показниками? Які вади макаронних виробів виникають вна­
слідок порушення цих режимів?
3.        . При виробництві пшеничного хліба використовують рідкі дріжджі.
Яка стороння мікрофлора може впливати на процес бродіння і яким чином її
виявляють? Як визначається активність молочнокислих бактерій, що входять
до складу рідких дріжджів?

  Варіант 17

1.        Характеристика молочнокислих бактерій, що застосовуються у хлібо­
пекарському виробництві. 
2. 
 Напрями поліпшення якості рідких дріжджів

 

 

3. У змиві з поверхні рук працівників кондитерського цеху виявлено МАФАМ - 5 х 103 КУО/см3, БГКП не виявлено. Дайте оцінку санітарного стану персоналу.                                                                   Варіант18

1. Характеристика мікроорганізмів, що застосовуються у хлібопекарсько­
му виробництві. Дріжджі.                                                                         .
2   Способи виявлення зараженості борошна спорами картопляної  палички.
3    У сухих сніданках виявили 7хЮ4 КУО/г, не виявлено БГКП у 0,1 г, па­
тогенних мікроорганізмів у 0,1 г. Дайте оцінку якості готового виробу.

             Варіант 19

1     Розведення чистої культури дріжджів на хлібозаводах.
2     У змиві з поверхні обладнання цеху по виробництву макаронних виро­
бів виявлено 820 КУО. Кількість мікроорганізмів у чашці Нетрі після седимен­
таційного аналізу повітря складав 120 ( час витримки 10 хв). Дайте оцінку сані­
тарного стану цеху.                                               .                    ,
3. Шляхи потрапляння мікроорганізмів у виробництв! харчоконцентратш.
                                                              Варіант20
1. Шляхи потрапляння мікроорганізмів у тісто та готову продукцію.
2   Мікробіологічний контроль виробництва рідких дріжджів.
3. У змиві з поверхні рук працівників цеху по виробництву тортів виявле­но МАФАМ - 10 хЧО3 КУО/см3, БГКП виявлено. Дайте оцінку санітарного стану персоналу.