Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НУХТ, Економічна діагностика, контрольна робота, 5 курс

  Мы сделаем такую контрольную за 445 грн.   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Для студентів спеціальностей 8.050107  "Економіка підприємства" та  спеціалізації  "Економіка і право"
напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" денної та заочної форми навчання

  


СХВАЛЕНО: 
На засіданні кафедри
економіки і права
Протокол №3
від 27.12.05 р.

Київ НУХТ 2007

                                                                                           5.2. Зміст практичної частини

Методичними вказівками встановлюється такий зміст і послі­довність використання досліджень для виявлення певних цілей розвитку підприємства, виявлення недоліків в його діяльності.
1. Аналіз динаміки валюти балансу підприємства.
2.  Дослідження структури матеріальних та нематеріальних активів.
3. Аналіз джерел фінансового забезпечення поточної діяльності підприємства.
4.  Рентабельність виробництва і реалізації продукції.
5. Дослідження результатів фінансової діяльності підприємства та напрямів використання прибутку .
6.  Діагностика платоспроможності та ліквідності підприємства.
       Джерелами інформації для виконання роботи є:
1.  Баланс підприємства (Форма 1).
2.  Звіт про фінансові результати (Форма 2).
3.  Структура основних фондів підприємства.
       Примітка. При виконанні контрольної роботи студенти повинні користуватися, вищезгаданими документами підприємства, на якому працюють.

5.3. Методи діагностики діяльності підприємства' 5.3.1. Аналіз динаміки валют балансу та його структури

Метою аналізу є вивчення основних умов функціонування, структури майна та джерел капіталу підприємства, виявлення основних напрямків подальшого аналізу ефективності використання капіталу та зміцнення його фінансової стійкості.
       Аналіз проводять, порівнюючи дані про загальну вартість майна підприємства (валюти балансу форми 1 ряд. 280 або ряд. 640) на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу, як правило, свідчитиме про послаблення ділової активності підприємства, що може призвести до його неплатоспроможності.
       Дані аналізу динаміки валюти балансу та його структури заносять до табл. 1. 
       Інформація, що подається у балансі, забезпечує фіксацію змій власного та позикового капіталу підприємства. Аналіз динаміки та структури джерел капіталу власного і позикового проводиться в табл. 2.
       У процесі аналізу балансу виявляють статті, які свідчать про недоліки і незадовільну роботу підприємства, ó також про погіршення його фінансового стану. Основна увага спрямовується на виявлення змін за такими статтями:
- довгострокова дебіторська заборгованість (050 ряд.);
- дебіторська заоортованість за товари, роботи, послуга (ряд. 160,162);
- дебіторська заборгованість за розрахунками: . з бюджетом (ряд. 170);
- за виданими авансами (ряд. 180);
- з нарахованих заходів (ряд. 190);
- із внутрішніх розрахунків (ряд. 200);
- інша поточна дебіторська заборгованість ( ряд. 210)
       На завершення аналізу підбивають підсумки: визначають загальні тенденції змін, зони для ґрунтовнішого аналізу (для полегшення цього процесу в табл. З наведено комплекс відповідних запитань).

5.3.2. Дослідження структури матеріальних та нематеріальних активів

Мета —. визначити загальні пропорції іммобілізації капіталу підприємства в його майні, а також виявити резерви оптимізації структури, активів. Аналізу підлягають I, II, III розділи балансу. Активи підприємства та їхню структуру вивчають як з погляду участі у виробництві, так і з погляду ліквідності.
       Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частини оборотних активів може вказувати на:
- формування мобільної структури активів, що сприяє прискоренню їхньої оборотності;
- відвернення частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства,, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичне вилучення цієї частини оборотних активів з виробничого циклу;
- згортання виробничої бази;'
- інші обставини.
       Проте спочатку можна визначити коефіцієнт зносу (економічного спрацювання) основних фондів підприємства — від суми нагромадженої аморгизаінї до первісної (переогііненої) вартості, відповідних основних фондів:

К зносу      = Ф.1(ряд.032)
                                  Ф.1(ряд.031)
Конкретні значення коефіцієнта визначаються на початок і кінець року. Це дає змогу зробити висновки щодо ефективності амортизаційної політики підприємства, рівня економічного спрацювання основних фондів. Напрям позитивних змін полягає в зменшенні коефіцієнта зносу.
       Результати аналізу структури основних фондів відображають у табл. 4.
       Ефективність використання основних фондів характеризують два основні показники;
- фондовіддача— розраховується як відношення товарної продукції', прибутку, виручки від. реалізації (без ПДВ і акцизного збору) до середньорічної вартості основних фондів. Зростання фондовіддачі свідчить про підвищення якості використання основних фондів. Фондовіддача показує, скільки гривень виручки або прибутку припадає на 1 грн основних фондів;
- фондомісткість — обернений до фондовіддачі показник.
       Порівняльний розрахунок фондовіддачі і фондомісткості основних фондів варто виконувати за табл. 5. .
 Для подальшого дослідження структури матеріальних активів підприємства проаналізуємо другий розділ активу.
       Збільшення частки виробничих запасів у структурі активу може бути зумовлене:
- зростанням виробничого потенціалу підприємства;
- прагненням за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення внаслідок інфляції;
- нераціональністю вибраної господарської стратегії, внаслідок чого значну частину поточних активів іммобілізовано в запасах, ліквідність яких може бути невисокою.
       За значного збільшення запасів і витрат необхідно встановити, чи. не відбувається це збільшення за рахунок необгрунтованого відвернення активів з виробничого обороту, що призводить до збільшення кре­диторської заборгованості і погіршення фінансового стану підприємства.
       Аналізуючи розділ "оборотні активи", необхідно звернути увагу на темпи зростання дебіторської заборгованості (ряд. 160) та заборгованості за векселями (ряд. 150). Зростання цих статей балансу свідчить про надання підприємством товарних позичок споживачам своєї ігоодукщї. Кредитуючи їх, підприємство фактично поступається їм частиною свого прибутку.
       Водночас підприємства можуть і самі брати кредити для забез­печення своєї господарської діяльності, збільшуючи власну кредиторську заборгованість.
       Для проведення аналізу оборотних активів варто скласти таблицю за зразком, наведеним у табл. 6.
       Значна частка в підсумку активу балансу належить так званим монетарним активам: засобам та грошовим зобов'язанням у поточній грошовій оцінці (короткострокові фінансові вкладення, депозити, кошти в розрахунках). Якщо монетарні активи перевищують монетарні пасиви (кредити банків, кредиторська заборгованість, отримані аванси тощо), то за зростання цін і зниження купівельної спроможності грошової одиниці підприємство матиме фінансові знижки через знецінення цих активів.
       Стан та ефективність використання оборотних коштів розра­ховують у табл. 7.
5.3.3. Аналіз джерел фінансового  забезпечення поточної діяльності підприємства
Метою даного аналізу є визначення джерел фінансування поточної діяльності підприємства, а також рівня залежності (незалежності) від позичкового капіталу для оцінки фінансової стійкості. Для визначення фінансової стійкості підприємства в процесі аналізу оперують системою певних коефіцієнтів, основні з рекомендованих наведено в табл. 8.
           Визначення коефіцієнтів проводять на початок звітного періоду і кінець звітного періоду. 
5.3.4. Діагностика впливу виробництва і . реалізації продукції на ефективність роботи підприємства
Виробництво та реалізація продукції —' два взаємопов'язані показники. Характер цього зв'язку залежить від поточної ситуації на ринку та всередині самого підприємства.
       Темпи зростання обсягів виробництва та реалізації, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат і прибутку.
       У процесі аналізу користуються такими основними показниками: валовий прибуток, чистий прибуток, прибуток від реалізації продукції, дохід від фінансових операцій, дохід від іншої діяльності, оподат­ковуваний прибуток.   .
       Важливими'для діагностики функціонування підприємства є також показники його рентабельності (прибутковості), що в сукупності створюють систему.
       Рентабельність — це сума прибутку, що припадає на одиницю виручки, собівартості, активів тощо. Слід зазначити: що вищою є рентабельність, то ефективніше функціонує підприємство, оскільки саме прибуток уособлює фінансову мету його діяльності та інтегрує всі фактори господарської діяльності. для полегшення використання аналітичних показників у практиці  аналізу розрахунок основних показників на базі багалтерської звітності наведено в табл. 9.
5.3.5. Дослідження результатів фінансово)' діяльності підприємства та напрямів використання прибутку
Дослідженню підлягає розподіл прибутку звітного та минулого років, що проводиться на основі форми № 2 "Звіт про фінансові ре­зультати діяльності".
       Якщо підприємство збиткове, можна виявити, що йому бракує джерел поповнення власних коштів для нормального функціонування.
       Для аналізу використовують табл. 10. У разі визнання збитків за результатами попереднього або звітного років зазначені співвідношення відображають збитковість.
       Особливу увагу треба приділити тим видам діяльності чи сферам бізнесу, що мають збитковий характер, а також аналізу причини явища (див. табл. 10).
5.3.6. Діагностика платоспроможності та ліквідності підприємства
Стабільний фінансовий стан підприємства позитивно впливає на здійснення його господарської діяльності. Аналіз фінансової стійкості показує структуру капіталу підприємства за складом і джерелами фінансування, частку власних і позикових коштів у майні підприємства, дає можливість простежити, чи відповідають ці показники оптимальним значенням. Головною метою аналізу фінансової стійкості є виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства, а також пошук способів підвищення ліквідності! платоспроможності.
       Діагностика фінансової стійкості підприємства передбачає необхідність оцінки умов, які характеризують картину руху коштів: їх наявність, напрями й обсяги витрат, забезпеченість грошових витрат власними ресурсами, наявність резервів тощо. З огляду на це особливу увагу приділяють аналізу платоспроможності підприємства, яка є найважливішою ознакою фінансової стійкості.
       Платоспроможність — це здатність підприємства, погасити борги в разі одночасного подання вимог про погашення боргів усіма креди­торами підприємства.
       Платоспроможним вважають підприємство, яке має достатні кошти для оплати всіх короткострокових зобов'язань і одночасного безперебійного здійснення процесу виробництва.
       Для визначення платоспроможності підприємства з урахуванням ліквідності його активів використовують баланс підприємства.
       Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнюванні активів, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності, із сумами зобов'язань за пасивом, згрупованих за термінами їх погашення. Методику групування і умови абсолютної ліквідності балансу підприємства наведено в табл. 11,
       Ліквідність балансу— це рівень покриття зобов'язань підприємства такими активами, строк перетворення яких на кошти відповідає строкові погашення зобов'язань.
       Слід провести діагностику ліквідності балансу підприємства за 
табл. 11 і зробити висновки на початок і кінець року. .
       Вищою формою стійкості підприємства є його спроможність розвиватися за умов змінного внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього підприємству потрібно мати гнучку структуру фінансових ресурсів і за необхідності залучати позичкові кошти, тобто бути кредитоспроможним. Таким воно може бути за наявності в нього передумов для одержання кредиту і здатності своєчасно повернути позичку з оплатою належних відсотків за рахунок прибутку та інших фінансових ресурсів. Кредитоспроможність тісно пов'язана з фінансовою стійкістю підприємства. Розрахунок основних показників платоспро­можності та ліквідності лідприємства наведено в табл. 12. 
Аналіз динаміки валюти балансу підприємства та його структури

: №пор.

 

Форма №1 код

рядка

На початок року

На кінець року

Відхилення

Показник

Сума, тис. грн

% довалюти балансу

Сума, тис. грн

% ДОвалюти балансу

Сума, тис. грн

% Довалюти балансу

 

 

Актив

 

 

 

 

 

 

1

Необоротні активи

080

 

 

 

 

 

 

2

Оборотні активи

260

 

 

 

 

 

 

3

Витрати майбутніх періодів

Валюта активу

270 280 Пасив

 

 

 

 

 

 

1

Власний капітал

380 -

 

 

 

 

 

 

2

Забезпечення нас­тупних виплат і пла­тежів

430

 

 

 

 

 

 

3

Довгострокові зобо­в'язання

480

 

 

 

 

 

 

4

Поточні зобов'язання

< 620

 

 

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

Валюта- пасиву .

630 640

 

 

 

 

 

 

Аналіз динаміки та структури джерел капіталу

 пор.

Показники

Код рядка

Сума, тис. гри

Структура, %

На початок року

На кінець року

Відхи­лення

На початок року

На

кінець року

Відхи­лення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Джерела формування власного капіталу

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

інший додатковий капітал

. резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-)

Неоплачений капітал (-)

Вилучений капітал (-)

Разом власного капіталу

Джерела формування позикового капіталу

Забезпечення витрат пер­соналу

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фі­нансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зо­бов'язання

Короткострокові креди­ти банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобо­в'язаннями

Векселі видані

зсю

. 310

320

330 340

350

360 370380

400

410

'420

440 . 450 460

470 500

5.10

520

 

 

 

 

 

 

 Таблиця З
Основні відповіді, які слід отримати після завершення аналізу балансу підприємства

 Запитання

 

Висновки

 

Які статті становлять більшість у загальній вартості майна підприємства?

 

Якщо найбільшу частину становлять оборотні активи, то це свідчить про формування мобільної структури балансу

 

Як змінилася валюта балансу?

 

Зростання свідчить про пожвавлення ділової активності скорочення — про її зниження

 

Які джерела капіталу використовує підприємство для фінансування влас­них активів?

 

Зростання свідчить про нарощування операційної діяльності

 

Які зміни відбулися у розмірі позич­кового капіталу підприємства?

 

Зростання свідчить про підвищення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування та підвищення рівня фінансових ризиків

 

Які статті мають найбільші зростання за період, що аналізується?

 

Визначаються зони посиленої уваги

 

                                                                                                                                                     Таблиця 4

Аналіз структури основних фондів підприємства 

пор.

Групи основних засобів

На початок року

На кінець року

Відхилення

Сума, тис. грн

% допідсумку

Сума, тис. грн

% До підсумку

Сума

тис.

грн

% допочатку року

%

зміни

1

2

3

4 5

6

7

Земельні ділянки

Капітальні витрати на по­ліпшення земель

Будинки, споруди та бу­дівельні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

інструменти, прилади, інвентар

Основні інші засоби

Разом основних за­собів (030)

 

 

-

 

 

 

 

Таблиця 5
Фондовіддача і фондомісткість основних фондів

пор.

Показники

Методика розрахунку

Значення

Норма­тивне значення

На початок року

На кінець року

Зміна

1

Л.

Фондовіддача Фондомісткість

Ряд. 035 Ф.2 : ряд. 030 Ф.1 Ряд. 030 Ф.1 : ряд. 035 Ф.2

 

 

 

Зростання Зменшення

 Таблиця 6
Аналіз структури оборотних активів підприємства

пор.

Показники

Методика розрахунку

Значення

Норма­тивне значення

На початок року

На кінець року

Зміна

1

Л.

Фондовіддача Фондомісткість

Ряд. 035 Ф.2 : ряд. 030 Ф.1 Ряд. 030 Ф.1 : ряд. 035 Ф.2

 

 

 

Зростання Зменшення

 1

2

3

.   4

5

6

7

8

9

10

11

 

2 3

4

5 6

7

8-'

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, послуги:

чиста реалізаційна вартість пераісна вартість резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами за нарахованими доходами за внутрішніми розрахунками

Інша поточна заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх фінансові еквіваленти:

у національній валюті в іноземній валюті

інші оборотиі активи

Разом оборотних активів

Кредиторськаоргованість (ряд. 430+480+620) 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

                                   
Рентабельність виробництва та реалізації продукції

пор.

Показник

Призначення

Методика розрахунку

Розрахунки, %

Зміни

Звітний період

Попередній період

%

1

2

3

4

5"

6

7

1

2

Рентабельність виробництва

Рентабельність продажу

Відображає фінан­сову ефективність використання вироб­ничих доходів підпри­ємства, %

Відображає частку чистого прибутку у виручці від реалі­зації продукції без ГіДВ, %

Ф.2 ряд 220 (225): Ф. 1(ряд. 030 + + ряд. 260 + ряд. 270)3 - 100%.

[Ф.2 ряд. 220(225) : : Ф.2 ряд. (035) ? 100%

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

3 4

Ретабельність продукції

Рентабельність активів

Відображає розмір прибутку, який отримує підприємство з кожної гривні собівартості реалізованої продук­ції, грн/грн

Відображає фінан­сову ефективність ви­користання майна під­приємства; %

£Ф,2 ряд. 100 (105) + ряд. 090 -- ряд. 060 ; ф.2 ( ряд. 040 + + ряд, 070 + ряд. 080)

Ф.2 ряд. 220 (225) : Ф.1 ряд. 280