Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НУХТ, Економічна ефективність діяльності підприємства, контрольна работа, 5 курс

Мы сделаем такую контрольную за 312 грн.  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Для студентів спеціальностей 7.050107 та 8.050107 "Економіка підприємства" спеціалізації  "Економіка і право"
7.050104 та 8.050104 "Фінанси" денної та заочної форми навчання

 
СХВАЛЕНО:
На засіданні кафедри
економіки і права
Протокол №3
від 25.10.05 р.


Київ НУХТ 2006
 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Розрахунково-графічна робота виконується студентами денної форми навчання лише спеціальності 7.050107 "Економіка ггідориємства".
       Контрольну роботу з курсу "Економічна ефективність діяльності підприємства" виконують студенти заочної форм навчання.
       До заліку з дисципліни студенти допускаються тільки після прослуховування курсу, а також подання та заліку розрахунково-графічної або контрольної роботи.
       Робота включає одне комплексне завдання, що передбачає розроблення матриці ефективності, розрахунок матриці ефективності та аналіз розрахованої матриці.
       При написанні даної роботи, крім літератури, зазначеної в методичних вказівках, необхідно використати статті та інформаційні матеріали, опубліковані в галузевих журналах та інших джерелах, статистичні дані підприємств, звітність.
       Роботу необхідно писати державною мовою, чорнилом, без скорочень, на сторінках треба проставляти номер. Студент повинен підписати роботу, зазначити дату її виконання.
       Робота, яка не відповідає встановленим вимогам до оформлення, до перевірки не приймається.

 

Етапи виконання роботи

 

Етап 1. Розроблення матриці ефективності 

Для аналізу продуктивності капіталу як фінансового, так і фізичного найдоцільнішим є використовувати метод індексно-матричного моделювання з побудовою полів ефективності. Поле ефективності - це взаємозв'язок усіх показників (увагальнюючих, кількісних), які входять до даної системи аналізу або відібрані для цільового аналізу. Показники не мають бути відносними, тобто розрахованими шляхом ділення одного кількісного показника па інший (тобто, не можна використовувати такі показники, як продуктивність праці, рентабельність, віддача, місткість, коефіцієнти тощо).
       На основі поля ефективності будується індексно-матрична модель квадратної форми з кількісними показниками по основній діагоналі, якісними показниками прямого розрахунку - під діагоналлю і зворотного розрахунку - над діагоналлю.
       Для виконання контрольної роботи необхідно побудувати матрицю на 5 або 6 показників. У шапці таблиці (перший рядок) та в першому стовпчику записують ці показники в однаковій послідовності. Перший стовпчик та перший рядок необхідно відділити від решти таблиці. Далі таблиця заповнюється (поступово кожна комірка) діленням верхнього показника (першого рядка) на показник, що міститься зліва (з першого стовпчика). Відповідно, на даному етапі роботи, по основній діагоналі проставляють одиниці (див. приклад нижче). У решту комірок записують назви показників, які отримують після ділення. Назви показників слід підбирати (якщо немає вже відомих назв) так, щоб вони найкраще відповідали тому, що показує показник, та мали прийнятне звучання, однозначно сприймались (див. приклад на с. 12).

Етап 2. Розрахунок матриці ефективності

Цей етап необхідно починати з побудови матриці, що була розроблена на етапі 1, з такими самими показниками в першому рядку та першому стовпчику, середина матриці залишається порожньою.
       Далі необхідно заповнити основну діагональ матриці (з лівого верхнього кута до правого нижнього). Комірки основної діагоналі матриці складаються з чотирьох показників:
1) звітний період;
2) базовий період;
3) темп зростання;
4) абсолютний приріст показника
       Показники 1 та 2 необхідно взяти зі звітності або статистичних даних підприємства. Показник 3 розраховується діленням показника звітного періоду 1 на показник базового періоду 2. Показник 4 розраховується відніманням від показника звітного періоду 1 показника базового періоду 2. Усі чотири показники в комірці розташовують стовпчиком, причому показник 4 обов'язково зазначається зі знаком "+" або "-". 

 Приклад індексно-матричної моделі ефективності

Показник

Обсяг продукції

Прибуток

Капітал

Капітал фінансовий

Капітал фізичний

Оборотний капітал

Обсяг продукції

1

Рентабельність реалізованої продукції

Капіталомісткість продукції

Фінансова капіталомісткість продукції

Фізична капіталомісткість продукції

Місткість оборотного капіталу в продукції

Прибуток

Співвідношення обсягу реалізації і прибутку

1

Капіталомісткість прибутку

Фінансова капіталомісткі кап прибутку

Фізична капіталомісткі кап прибутку

Місткість оборотного капіталу в прибутку

Капітал

Капіталовіддача

Рентабельність капіталу

1

Частка фінансового капіталу в загальному

Частка фізичного капіталу в загальному

Частка оборотного капіталу в загальному

Капітал фінансовий

Капіталовіддача фінансового капіталу

Рентабельність фінансового капіталу

Співвідношення загального і фінансового капіталу

1

Співвідношення фізичного і фінансового капіталу

Співвідношення оборотного і фінансового капіталу

Капітал фізичний

Капіталовіддача фізичного капіталу

Рентабельність фізичного капіталу

Співвідношення загального і фізичного капіталу

Співвідношення фінансового і фізичного капіталу

1

Співвідношення оборотного і фізичного капіталу

Оборотний капітал

Капіталовіддача оборотного капіталу

Рентабельність оборотного капіталу

Співвідношення загального і оборотного капіталу

Співвідношення фінансового і оборотного капіталу

Співвідношення фізичного і оборотного капіталу

1

     Решта комірок матриці заповнюються аналогічно. Показники 1 та 2 розраховуються діленням показника з пертого рядка на показник з першого стовпчика (дані цих показників знаходять на основній діагоналі), відповідно звітний показник - на звітний, базовий - на базовий. Показники 3 та 4 розраховуються всередині комірки на основі вже розрахованих показників 1 та 2. Для зручності знаходження необхідних даних можна позначити основну діагональ іншим кольором.
        УВАГА! На цьому етапі розраховується матриця, що була розроблена на етапі 1. 

Етап. 3. Аналіз розрахованої матриці

На цьому етапі потрібно зробити комплексний аналіз діяльності підприємства на основі відібраних показників. Спочатку на основі розробленої матриці на етапі 1 та розрахованої на етапі 2 треба зробити короткий аналіз кожної комірки із зазначенням позитиву чи негативу для ефективності роботи підприємства зміни кожного показника, можливі причини такої зміни.
       Наприкінці виконання роботи потрібно зробити короткий висновок щодо діяльності підприємства, його стану та ефективності роботи.