Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НАУ. Гроші та кредит, контрольна робота № 1, 4 курс

Мы сделаем такую контрольную за 248 грн  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕТУ


Факультет економіки і підприємництва


Кафедра фінансів та економічної кібернетикиГРОШІ І КРЕДИТ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальностей:

8.050106 «Облік і аудит»,
8.050108 «Маркетинг»,
7.050104 «Фінанси», 
7.050107 «Економіка підприємства»,
6.060100 «Міжнародна економіка», 
7.050102 «Економічна кібернетика».

Київ-2006


 

 

 

     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1

1. Загальні положення до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті. Написання контрольної роботи вимагається одним кольором (чорним, фіолетовим або синім) контрастного відтінку з дотриманням інтервалу між рядками. Кожне питання починається з нової сторінки. При написанні обов'язково залишати поля для зауважень. Контрольна робота виконується власноручно (друкування не допускається). У разі виявлення розбіжностей в почерку особи, яка захищає контрольну роботу, і почерку яким вона виконана, така робота вилучається і анулюється, а студент отримує нове завдання. Номер варіанта контрольної роботи вибирається за порядковим номером в списку групи.

2. Зміст і обсяг контрольної роботи 

          Контрольна робота складається з двох частин - теоретичної та практичної.
Теоретична частина містить відповіді на три запитання. Відповідь на кожне питання не повинне перевищувати за обсягом 5 сторінок (2,5 аркушів). На першій сторінці теоретичної частини вказується варіант і всі його три питання. Варити для виконання теоретичної частини контрольної роботи наведені в табл. 1.

          Практична частина контрольної роботи містить три задачі.

На першій практичної частини контрольної роботи вказується варіант і всі його три
задачі. Варіанти для виконання практичної частини контрольної роботи наведені в табл. 2.На передостанній сторінці контрольної роботи зазначається список використаної літератури. Обов'язкова наявність посилань на літературні джерела. Остання сторінка залишається для рецензії викладача.
         Невиконання вимог пунктів 2 та 3 означає повернення контрольної роботи без рецензії і без допуску до захисту.

 

                 1. Теоретична частина

                  Теоретичні питання контрольної роботи

 
1. Раціоналістична концепція походження грошей, її представники.
2. Еволюційна концепція походження грошей, її представники.
3. Механізм визначення носіїв грошових функцій та роль держави в цьому механізмі.
4. Аргументи об'єктивності походження грошей.
5. Суть та визначення грошей.
6. Характеристика грошової структури "гроші як гроші".
7. Характеристика специфічної структури "гроші як капітал".
8. Назвіть відмінності грошей як грошей від грошей як капіталу.
9. Основні відмінності грошового обміну товарів над бартером.
10. Характеристика властивостей форм вартості грошей.
11. Характеристика епохи товарних грошей.
12. Причини демонетизації золота.
13. Характеристика епохи паперових грошей.
14. Аналіз та характеристика процесу еволюції грошей.
15. Класифікація видів грошей.
16. Відмінності між готівковими та безготівковими грошима.
17. Відмінності між металевими та паперовими грошима.
18. Характеристика кредитних грошей, їх класифікація. Відмінність паперових і
кредитних грошей.
19. Характеристика електронних грошей.
20. Сутність вартості грошей.
21. Ознаки економічної корисності грошей.
22. Показники визначення вартості грошей. 
23. Загальна характеристика функцій грошей.
24. Функція грошей як міри вартості.
25. Гроші як засіб обігу.
26. Гроші як засіб платежу.
27. Гроші як засіб нагромадження.
28. Відмінності функції грошей як засобу платежу від функції грошей як засобу обігу.
29. Характеристика світових грошей. Функції світових грошей.
30. Роль грошей у ринковій економіці.

31. Металістична теорія грошей, її зміст.
32.
Аналіз номіналістичної теорії грошей.

33. Сутність кількісної теорії грошей.
34.
Внесок А. Сміта і Д. Рікардо в розвиток теорії грошей.

35. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.
36.
Основні аспекти "трансакційного варіанта" кількісної теорії грошей.

37.
Поясність причинно-наслідкові зв'язки у "рівнянні обміну" І. Фішера.

38. Суть "кембриджської версії" кількісної теорії грошей.
39.
Дайте тлумачення формули А. Пігу "кембриджської версії".

40.
Основні аспекти "кембриджського варіанта" кількісної теорії грошей.

41.
Вклад Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

42.
Рекомендації Дж. Кейнса щодо грошового регулювання економіки.

43.
Кейнсіанські трактування кількісної теорії грошей, теорія відсотка.

44.
Суть монетаристської версії кількісної теорії грошей.

45.
Роль ідей І. Фрідмена у розробленні монетарної політики.

46.
Спільні та відмінні риси між монетаризмом і кейнсіанством.

47.
Зближення позицій монетаристів і неокейнсіанців.

48.
Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

49.
Поняття грошового обігу, його економічна основа.

50.
Поняття грошового обігу на мікро- та макроекономічному рівнях.

51. Суб'єкти грошового обігу.
52.  
Ринки, які обслуговує грошовий обіг.

53.
Поняття грошового потоку.

54.
Характеристика основних видів грошових потоків.

55.
Механізм балансування грошових потоків.

56.
Характеристика структури грошового обігу.

57.
Порівняльний аналіз готівкового та безготівкового грошового обігу

58.
Поняття грошової маси.

59.
Грошові агрегати, принципи їх формування.

60.
Грошові агрегати Національного банку України.

61. Грошова база та її складові.
62.
Швидкість обігу грошей та фактори, що впливають на неї.

63.
Сутність закону кількості грошей, необхідних для обігу.

64. Емісія як метод поповнення грошової маси в обігу.
65.
Поповнення грошової маси в обігу через обов'язкові резерви.

66.
Примноження емісії грошей через грошовий мультиплікатор.

67.
Засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг.

68.
Сутність грошового ринку. Суб'єкти грошового ринку.

69. 
Сектори грошового ринку за функціональним призначенням.

70. 
Структура грошового ринку залежно від призначення та ліквідності фінансових
активів.

71. 
Структура грошового ринку за видами інструментів.

72.
Аналіз чинників, що визначають параметри попиту на гроші.

73. 
Інструменти формування пропозиції грошей.

74.
Зміст і загальна оцінка грошової бази.

75.
Загальна характеристика банківських резервів.

76.
Зміст і оцінка грошового мультиплікатора.

77.
Наслідки послаблення монетарної політики. Наслідки проведення жорсткої
монетарної політики.

78.
Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі.

79. Основні елементи грошової системи.
80.
Основні типи грошових систем.

81.
Характеристика еволюційного розвитку грошових систем.

82. Методи державного регулювання грошової сфери.

83. Політика облікової ставки та політика мінімальних резервів.

84. Грошово-кредитна політика, характеристика її типів.
85. Цілі проведення грошово-кредитної політики.
86. Зміст дискреційної фіскально-бюджетної політики.
87. Зміст недискреційної фіскально-бюджетної політики.
88. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту
89. Інфляція, причини та форми її виявлення. Види інфляції.
90. Класифікація грошових реформ у вузькому розумінні. Класифікація грошових
реформ у широкому розумінні.

Таблиця 1
Варіанти для виконання теоретичної частини контрольної робот

Варіант

Пиг.1

Пиг.2

Пиг.3

Варіант

Пиг.1

Пиг.2

Пиг.3

1

1

49

79

31

31

79

1

2

2

50

80

32

32

80

2

3

3

51

81

33

33

81

3

4

4

52

82

34

34

82

4

5

5

53

83

35

35

83

5

6

6

54

84

36

36

84

6

7

7

55

85

37

37

85

7

8

8

56

86

38

38

86

8

9

9

57

87

39

39

87

9

10

10

58

88

40

40

88

10

11

11

59

89

41

41

89

11

12

12

60

90

42

42

90

12

13

13

61

60

43

43

60

13

14

14

62

61

44

44

61

14

15

15

63

62

45

45

62

15

16

16

64

63

46

46

63

16

17

17

65

64

47

47

64

17

18

18

66

65

48

48

65

18

19

19

67

66

49

1

66

19

20

20

68

67

50

2

67

20

21

21

69

68

51

3

68

21

22

22

70

69

52

4

69

22

23

23

71

70

53

5

70

23

24

24

72

71

54

6

71

24

25

25

73

72

55

7

72

25

26

26

74

73

56

8

73

26

27

27

75

74

57

9

74

27

28

28

76

75

58

10

75

28

29

29

77

76

59

11

76

29

30

20

78

77

60

12

77

30


2. Практична частина (розв'язання задач)

             Задача № 1 

Визначити кількість грошей, необхідних як засіб обігу. Сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) -4700 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав - 120 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов'язаннях, терміни яких наступили - 155 млрд. грн. Сума взаємно погашуваних платежів-460 млрд. грн. Середня кількість оборотів грошей за рік - 10.

          Задача № 2

Визначити індекси інфляції, за умови, що вартість споживчого кошика на 01.01.- 250грн., на 01.04.-310грн., на 01.07 - 275 грн.          Задача № З

Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 250 млрд. грн., швидкість обігу грошей становить 6 оборотів, сума коштів, що знаходяться на чекових рахунках - 75 млрд. грн., а швидкість обігу даних коштів вдвічі вища. Товарна маса становить 9,24 млрд. умовних одиниць.

Задача № 4

Обсяг продукту, вироблений протягом минулого року, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 120грн.. фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 70 % свого номінального доходу. Визначити додатковий попит на грошову масу.

Задача № 5

Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові депозити 175 млрд. грн., безготівковий обіг 50 млрд. грн., залишки на поточних рахунках 130 млрд. грн., готівковий обіг 60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями - 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків - 138 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в МЗ.

 

 Задача № 6

Визначити середній показник обігу грошей у платіжному обігу за період 1999-2001 років, якщо розмір коштів переведених на банківські рахунки становить 75 млрд. грн., із них подано платіжні документи на перерахунок 85 % коштів. Грошова маса (в млрд. грн.) заданий період становить: 60 млрд. грн., банків-13

1999р.

2000р.

2001р.

78

84

103

           Задача № 7

Визначити розмір грошової маси по агрегату МЗ, якщо розмір строкових внесків становить 15 млрд. грн., МО-25 млрд. грн., сума на поточних рахунках-25 % від М0. У поточному році випущено ОВДП на суму 8 млрд. грн., з відсотком погашення 5 % річних. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей відносно МІ.

          Задача № 8

У комерційному банку розміщено депозит на суму 7500 грн. Норма обов'язкового резервування становить 15 %. Знайти розмір депозитів, обов'язкових резервів, нових кредитних ресурсів для перших 4-х банків, що користуються коштами цього депозиту, максимальну суму нових грошей, що можуть бути утворені банківською системою, а також загальний обсяг операцій банківської системи.

Задача № 9

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 150000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга половина -готівкою.   Норма  резервування   становить   40   %.   Яким   буде   максимально   можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором МІ?

Задача № 10

Сума надходжень грошових коштів в НБУ у готівковій формі становить 860 млрд. грн., у безготівковій - 740 млрд. грн. Сума видачі грошових коштів у готівковій формі -87 % від суми надходжень у готівковій формі. Сума видачі в безготівковій формі - 78 % від суми відповідних надходжень. Грошова маса становить:
1 кв. - 1250 млрд. грн.
2 кв.-2020млрд. грн.
3 кв. -2120 млрд. грн.
4 кв.-1828 млрд. грн.
Знайти швидкість обігу різних форм грошей у наявному грошовому обігу

Задача № 11

Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові депозити 175 млрд. грн., безготівковий обіг 50 млрд. грн., залишки на р/р та поточних рахунках 130 млрд. грн., готівковий обіг 60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями - 55 млрд. гри., готівка в оборотних касах банків -138 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в МЗ.

 

Задача № 12

Визначити суму відсотків та кінцевого платежу, що має сплатити позичальник, якщо позику 350 тис. грн. надали під 25 % річних простих на шість місяців.

 

Задача № 13

 

Кредит 2,75 млн. грн. банк надав під 15 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після 3 місяців процентна ставка становила 45 %, а після 11 місяців від надання кредиту - збільшилась до 70 %. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

 

Задача № 14

 

ТОВ користувалось кредитом 2 роки 235 днів. Величина кредиту становить 1,75 млн. грн., банк нараховує 10% річних складних. Розрахувати остаточну суму, яку ТОВ повинно сплатити банку після закінчення терміну користування кредитом (база року - 360 днів).

  

Задача № 15

 

Вкладник вніс 4 430 грн. у комерційний банк під 55 % річних на 3 роки. Розрахувати суму вкладу через 3 роки та процентний дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються:
а
) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Задача № 16

 
 

Яку суму потрібно покласти на строковий депозит терміном 7 місяців, щоб отримати процентний дохід у розмірі 600 грн., при річній процентній ставці 25 %?

  

Задача № 17

 

На який термін потрібно покласти депозит 2 450 грн., щоб отримати процентний дохід 450 грн. при ставці 15 % річних.

  

Задача № 18

 

Банк нараховує щоквартально проценти по вкладах за номінальною ставкою 66 % річних. Визначити суму процентів, нарахованих за 3 роки на суму 375 тис. грн.

  

Задача № 19

 

Вкладник вніс 2 000 грн. у комерційний банк під 50 % річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років та дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються:
а
) прості відсотки;

б) складні відсотки.

  

Задача № 20

Банк нараховує щоквартально проценти по вкладах за номінальною ставкою 100 % річних (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). Визначити суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 200 тис. грн.

 

       Задача № 21

      Банк сплачує своїм вкладникам 20 % річних і надає позики під 40 % річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банком залучено 5,5 млн. грн., нарахування відсотків по вкладах відбувається раз у півріччя, по кредитах - наприкінці року, а банку вдається залучити до кредитного портфеля 75 % залучених коштів протягом року (умовно вважати, що вклади та позики строком 1 рік, з 01.01.).

Таблиця 2
Варіанти для виконання практичної частини контрольної роботи

Варіант

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Варіант

Задача 1

Задача 2

Задача 3

1

1

10

19

31

7

16

4

2

2

11

20

32

8

17

5

3

3

12

21

33

9

18

6

4

4

13

1

34

10

19

7

5

5

14

2

35

11

20

8

6

6

15

3

36

12

21

9

7

7

16

4

37

13

1

10

   8

8

17

5

38

14

2

11

9

9

18

6

39

15

3

12

10

10

19

7

40

16

4

13

11

11

20

8

41

17

5

14

12

12

21

9

42

18

6

15

13

13

1

10

43

19

7

16

14

14

2

11

44

20

8

17

15

15

3

12

45

21

9

18

16

16

4

13

46

1

10

19

17

17

5

14

47

2

11

20

18

18

6

15

48

3

12

21

19

19

7

16

49

4

13

1

20

20

8

17

50

5

14

2

21

21

9

18

51

6

15

3

22

1

10

19

52

7

16

4

23

2

11

20

53

8

17

5

24

3

12

21

54

9

18

6

25

4

13

1

55

10

19

7

26

5

14

2

56

11

20

8

27

6

15

3

57

12

21

9

28

7

16

4

58

13

1

10

29

8

17

5

59

14

2

11

30

9

18

6

60

15

3

12

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Савлук М.Гроші і кредит. Посібник: К.- КНЕУ, 2002.
2.
Лемківський А.В. Гроші і кредит. Навч. посіб.- К.- Дакор, 2003.

3. 
Івасів Б.С.Гроші та кредит: Підручник .- Тернопіль : Карт-бланш, 2000.

4.
Алексєєв І.В. Гроші і кредит. Навч. посіб.- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004.

5.
Кручок С.І., Алейсійчук В.М. Гроші і кредит. Курс лекцій з дисципліни. - К.- Дія, 2000.

6.
Александрова М.М. Гроші, фінанси, кредит. Навч. посіб.- К.- ЦУЛ, 2002.

7.
Гроші та кредит: Підручник /За ред. проф. Б.С.Івасів/. - К: КНЕУ, 1999.

8.
Иванов В.М. Деньги и кредит. Курс лекций. - К.: МАУП, 1999.

9.
Лагутин В.Д. "Гроші та грошовий обіг" Навчальний посібник. - К: Знання, 1999.
10. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО,
2000.