Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НАУ. Фінанси, контрольна робота, 4 курс

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет

  

ФІНАНСИ

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей
6.050100  “Міжнародна економіка”, 
8.050106 “Облік і аудит”, 
7.050107  “Економіка підприємств”,
8.050108 “Маркетинг”,

7.050201“Менеджмент організацій” та
8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

 


 

 

Київ 2003


 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи пропонуються для студентів денної та заочної форм навчання, що вивчають  дисципліну  "Фінанси", спеціальностей 6.050100 “Міжнародна економіка”, 8.050106 “Облік і аудит”, 7.050107  “Економіка підприємств”, 8.050108 “Маркетинг”, 7.050201 “Менеджмент організацій” та 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.
         Методичні вказівки  містять  вихідні данні, необхідні для виконання контрольної роботи, рекомендації щодо її виконання  та  перелік  рекомендованої літератури.

           Для виконання контрольної роботи необхідно мати фактичні звітні дані підприємства за рік (півріччя
або квартал, якщо неможливо одержати дані за рік) по наступних формах:

- Формі 1 "Баланс підприємства";

- Формі 2 "Звіт про фінансові результати". 

      У разі, якщо студент не має можливості ознайомитися з фінансовою звітністю реального підприємства, то контрольна робота виконується  за варіантом,  відповідно до даних наведених у  табл.. 2 та табл.. 3 методичних вказівок.

     Номер варіанту завдання
визначається за останньою цифрою номера залікової книжки.

         Мета виконання даної роботи - закріпити теоретичні знання студентів із дисципліни "Фінанси",
одержати практичні навички у фінансово-економічних розрахунках.

       Методичні вказівки спрямовані  на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов’язаних з  опануванням теоретичного матеріалу, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з рекомендованою літературою.

 

контрольна робота

Аналіз   фінансового стану підприємства

Відповідно до вихідних даних по вашому підприємству ("Баланс підприємства" - форма №1; "Звіт про фінансові результати " - форма № 2 ), або даних,  що  наведені у табл. 2  і табл. 3  методичних вказівок , необхідно:
1. Розрахувати всі коефіцієнти, що наведені  у табл. 1 и звести  ці показники у  табл. 4  методичних вказівок.
2. Проаналізувати платоспроможність  підприємства,  давши відповідну економічну інтерпретацію кожного із показників.

3. Проаналізувати структуру джерел
засобів і їхнє використання, особливу увагу приділити аналізу складу власних і позикових джерел.

4. Проаналізувати ефективність використання майна, звернувши
увагу на облікову політику підприємства, що впливає на величину фінансового результату (табл. 1 ).

     Якщо розрахунки здійснюються за даними Вашого підприємства, до роботи необхідно додати відповідно заповнені форми ("Баланс підприємства" - форма №1; "Звіт про фінансові результати " - форма № 2)
з зазначенням періоду (рік, півріччя, квартал), за який наводяться дані.

         Розрахунки
проводяться у валюті України - гривнях.

      За результатами розрахунків зробити висновки щодо платоспроможності підприємства, тобто щодо його готовності повертати позикові засоби в термін, а також визначити, за рахунок яких засобів підприємство буде повертати кредит. І дати свої рекомендації щодо доцільності надання кредиту даному підприємству.

       Для виконання даної контрольної роботи необхідно розуміти, що засіб погашення боргів - це, у першу чергу, гроші на рахунках підприємства.

     Потенційним
засобом для погашення боргів є дебіторська заборгованість, що при нормальному кругообігу засобів повинна перетворитися в готівку.

      Фінанси - це сукупність грошових відносин, що виникають у процесі
виробництва і реалізації продукції, що містять у собі формування і використання грошових доходів підприємств, забезпечення кругообігу засобів у виробничому процесі, організацію взаємин з іншими підприємствами, бюджетом, банками, страховими організаціями  та іншими економічними суб’єктами.

       Це говорить про те, що фінансова робота на  
підприємстві, насамперед, повинна бути спрямована на створення фінансових ресурсів для розвитку підприємства, на забезпечення росту  рентабельності, фінансовій стабільності і на поліпшення фінансового стану підприємства.

      Фінансовий
стан - це сукупність показників, що відображають  наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

   Фінансовий
стан - найважливіша характеристика підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам.

      Стійкий фінансовий
стан формується в процесі усієї виробничо-господарської діяльності підприємства. Визначення його на ту або іншу дату відповідає на запитання, наскільки підприємство ефективно управляло  фінансовими ресурсами протягом періоду, що передувало цій даті.

     Показники фінансового
стану повинні бути такими, щоб усі ті, хто зв'язаний з підприємством економічними відносинами, мали змогу одержати відповідь на питання, наскільки надійне підприємство як партнер, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження з ним  відносин.

        У кожного партнера (як партнери можуть виступати інші підприємства, інвестори, банки, податкові органи) - свій критерій економічної
вигідності, тому показники фінансового стану повинні бути такими, щоб кожен партнер міг зробити висновок про фінансовий стан підприємства з погляду своїх інтересів.

      Основними показниками, що характеризують фінансовий стан підприємства являються:

- показники фінансової
стійкості підприємства;

- показники ліквідності ( платоспроможності) підприємства;

- показники рентабельності;
     
-
 показники майнового стану  та інші;
- оборотний капітал;

- коефіцієнт маневреності й ін.

        Економічна суть та порядок розрахунку  вищенаведених показників наведені у табл. 1.

      Фінансовий
стан підприємства є головним критерієм для банків при вирішенні питань щодо доцільності видачі йому кредиту, а при позитивному рішенні цього питання - під які відсотки і на який термін. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості необхідна також інвесторам при прийняті рішення про купівлю підприємств, при здійсненні  капіталовкладень в підприємства, а  страховим компаніям при  укладенні договорів страхування підприємств.

      Виконуючи дану контрольну роботу, студент
повинний провести аналіз ліквідності балансу  та фінансового стану конкретного підприємства незалежно від його територіального розташування, приналежності, форми власності.

        Аналіз фінансового
стану дає можливість визначити конкретні напрямки  роботи щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  виявити найбільш важливі аспекти і найбільш слабкі позиції у фінансовому стані саме даного підприємства. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання: які найважливіші способи поліпшення фінансового стану доцільно використовувати для конкретного підприємства в конкретний період його діяльності.

       Зміст аналізу фінансового становища полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства, забезпеченості власними оборотними коштами, стану виробничих запасів, власних і позикових джерел їх формування, дисципліни в розрахунках з іншими підприємствами, організаціями і державою, використання засобів "господарства по призначенню”, а також у виявленні шляхів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

       Фінансовий
стан підприємства залежить від виробничих або комерційних результатів діяльності і від рівня фінансової роботи на підприємстві, а також ефективності використання фінансових ресурсів. Чим вище показники виробництва і реалізації продукції (або товарів) чим нижче їхня собівартість, тим вище рентабельність і прибуток, тим краще фінансовий стан підприємства. Надійний фінансовий стан, сучасне і правильне регулювання фінансів у процесі господарської діяльності сприяють без утруднень, вчасно й у повному обсязі виконувати всі господарські заходи, здійснювати оплату зобов'язань, праці робітників, капітальні вкладення і вести розширене відтворення.     
 
        Основним джерелом даних для аналізу фінансового
стану підприємства є данні фінансової звітності підприємства: бухгалтерський баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма  № 2 ) , Звіт про рух грошових коштів підприємства (форма № 3), Звіт про власний капітал ( форма № 4 ). Крім бухгалтерського балансу при аналізі використовуються дані аналітичного обліку наявності засобів, запасів, коштів, зобов'язань на бухгалтерських рахунках, рівень інфляції, процентні ставки банківського кредиту.

       Прийняте
угруповання статей активу і пасиву балансу дозволяє здійснювати досить глибокий аналіз фінансового стану.

        Одним з найважливіших критеріїв фінансового становища підприємства
є оцінка його платоспроможності, під якою  розуміється здатність підприємства розрахуватися по своїх довгострокових зобов'язаннях. Отже, платоспроможним є те підприємство, у якого активи більше, ніж зовнішні зобов'язання.

        Засобом для погашення боргів можуть також служити  наявні в підприємства запаси товарно-матеріальних цінностей, готова продукція, фінансові вкладення,
при реалізації яких підприємство може отримати грошові кошти.

       Іншими словами, теоретично погашення заборгованості забезпечується всіма оборотними  активами підприємства.
Якщо підприємство може покрити поточну заборгованість по платежам  за рахунок засобів, що враховуються на рахунках активів  балансу підприємства, то воно вважається платоспроможним.

     Діагностика платоспроможності підприємства здійснюється   шляхом порівняння  наявності  та одержання   коштів з платіжними зобов’язаннями  першої необхідності.

         Критерієм оцінки платоспроможності підприємства  являється ліквідність.

      Здатність підприємства платити по своїх короткострокових зобов'язаннях називається ліквідністю, тобто підприємство вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи.

       Основні
засоби, якщо тільки вони не здобуваються з метою подальшого перепродажу, у більшості випадків не можуть бути джерелами погашення поточної заборгованості підприємства.

     
 Ліквідність активів  – це здатність активів підприємства швидко перетворюватися  у засіб платежу, а також зберігати  свою вартість незмінною. Для погашення зобов’язань можуть використовуватися різні види активів, які відрізняються один від одного ліквідністю, тобто часом, необхідним для перетворення їх у грошову форму.  Чим менше часу необхідно для того щоб актив перетворився у грошову форму, тим  вище його ліквідність.
       
У  залежності від ступеню ліквідності  активи підприємства  підрозділяються на такі групи :
- найбільш ліквідні активи  (А1) – грошові кошти  та короткострокові фінансові інвестиції ( ринкові цінні папери строком  до одного року);
-
швидкореалізовувані активи (А2) - дебіторська заборгованість та інші  активи;
- активи, що повільно реалізуються  (А3) – виробничі запаси та витрати (сировина, матеріали, запасні частини, готова продукція, товари , незавершене виробництво,  крім витрат майбутніх періодів, та інші), довгострокові фінансові вкладення, розрахунки з засновниками;

- важкореалізовувані активи (А4) - основні фонди, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи, тобто 1 розділ активу балансу підприємства.

       Пасиви балансу підрозділяються   по ступеню строковості  їх оплати на наступні групи:

- найбільш строкові пасиви (П1) – кредиторська заборгованість та кредити, що не погашені  в строк;

- короткострокові пасиви (П2) -  короткострокові кредити та запозичені кошти ( строком до одного року );

- довгострокові пасиви (П3) -  довгострокові кредити та запозичені кошти;

- постійні пасиви (П4) -  власний капітал підприємства (перший розділ пасиву балансу).

        Для визначення ліквідності балансу  необхідно порівняти  підсумкові данні  наведених груп по активу та пасиву балансу підприємства.

          Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо  має місце наступне співвідношення:

                                          А1  >  П1

                                                      А2  > П2

                                                      А3  > П3

                                                      А4  >  П4

Виконання трьох перших співвідношень  тягне виконання і четвертого співвідношення. Виконання четвертого співвідношення свідчить  про наявність у підприємства власних оборотних коштів.
        Інформація, що
утримується в II  розділі активу балансу, характеризує величину поточних активів підприємства на дату складання балансу. Дані про короткострокові пасиви (зобов'язання) підприємства знаходяться в IV розділі пасиву балансу.
       
Підприємство може бути ліквідним у більшому або меншому ступені, тому що до складу поточних активів входять різнорідні оборотні кошти, засоби,  серед яких є і легкореалізовані. У той же час  в складі короткострокових пасивів можуть бути виділені зобов'язання різного ступеня терміновості. Тому одним зі способів оцінки ліквідності на стадії попереднього аналізу є складання визначених елементів активу і пасиву.
        Важливим показником, що характеризує ліквідність підприємства,
є оборотний капітал, що визначається як різниця поточних активів і короткострокових зобов'язань. Іншими словами, підприємство (фірма) має оборотний капітал доки поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання (або в цілому, доти, поки воно  являється ліквідним). З цього погляду корисно визначити, яка частина власних джерел засобів вкладена в найбільш мобільні активи, тому що в умовах недостатності оборотних коштів життєздатність підприємства буде залежати від стану і якості активів: складу виробничих запасів, попиту на продукцію, надійності покупців, терміновості зобов'язань підприємства.

       У практиці аналітичної роботи розрізняють і використовують
цілу систему показників ліквідності, основними з яких є:

- коефіцієнт поточної ліквідності ( покриття);

- коефіцієнт швидкої ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності

- оборотний капітал;                .

- співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості.

      У
закордонній фінансовій практиці для оцінки ліквідності найбільш часто використовуються дві групи показників: коефіцієнти поточної ліквідності і коефіцієнти довгострокової ліквідності. Коефіцієнт поточної ліквідності оцінює можливості підприємства (фірми) по виконанню короткострокових зобов'язань і платоспроможність. Неможливість заплатити за своїми зобов'язаннями може привести до банкрутства. Найбільш часто для оцінки поточної ліквідності застосовуються поточний коефіцієнт ліквідності (current ratio) і коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності або лакмусового папірця (quick, or acid test ratio).

        Поточний коефіцієнт ліквідності показує, чи має підприємство (фірма) гроші й інші поточні активи для оплати короткострокових зобов'язань.
Якщо поточний коефіцієнт менше 1, підприємство (фірма) не обов'язково розориться, але йому необхідно буде терміново збільшити поточні активи.

      Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує співвідношення найбільш ліквідної частини поточних активів ( грошових коштів і поточних пасивів).
Але тому, що переважна частина поточних активів багатьох авіапідприємств, як правило, формується за рахунок матеріальних запасів, то вони не є високоліквідними.

      Порядок розрахунку та характеристика показників ліквідності ( платоспроможності ) наведений у табл. 1  даних методичних вказівок.

      Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість.

       Фінансова стійкість характеризує  ступінь фінансової незалежності  підприємства щодо володіння  своїм майном і його використанням. Цей ступень незалежності оцінюється структурою джерел  засобів підприємства, часткою  власних  або стабільних джерел  у сукупних джерелах фінансування; рівнем покриття  матеріальних обігових коштів (запасів), стабільними  джерелами фінансування.

     Оцінка структури джерел
засобів проводиться як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами фінансової інформації.

       Зовнішні користувачі (банки, інвестори, кредитори) оцінюють зміну
частки власних засобів підприємства в загальній сумі джерел засобів з погляду фінансового ризику при укладанні угод з підприємством. Ризик зростає зі зменшенням частки власних джерел засобів.

            Внутрішній аналіз структури і джерел  виникнення  майна зв'язаний з оцінкою альтернативних варіантів фінансування діяльності підприємства.
При цьому основними критеріями вибору є умови залучення позикових засобів, їх "ціна", ступінь ризику і т.д. Однак у будь-якому випадку, при будь-якій формі власності джерелами формування майна підприємства є власні і позикові засоби. Інформація про величину власних джерел знаходиться в I розділі пасиву балансу. Це:

- статутний фонд (капітал) - вартісне
вираження сукупностей внесків засновників (власників) у майно підприємства при його створенні, розмір статутного фонду визначається установчими документами і може бути змінений тільки за рішенням засновників підприємства;

- резервний фонд - джерело власних
засобів, створюваний підприємством у відповідності з законодавством за рахунок відрахувань від прибутку. Резервний фонд має строго цільове призначення – використовується на виплату доходів засновникам при  відсутності або недостатності прибутку звітного року, на покриття збитків підприємства за звітний період й ін.;

- спеціальні фонди - джерела власних
засобів підприємства, утворені за рахунок відрахувань від прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;

- нерозподілений прибуток -
частина чистого прибутку, що не був розподілений підприємством станом на дату складання звіту.

        Дані про
склад і динаміку позикових засобів відбивають у II і III розділах пасиву. До них відносяться:
-
довгострокові кредити банку - позички банків, отримані на термін більш 1 року;
- довгострокові позики - позички позикодавців (крім банків),
що знаходяться як усередині країни, так і за кордоном, отримані на термін більш року;

- короткострокові кредити банку - позички банків,
що знаходяться як усередині країни, так і за кордоном, отримані на термін не більше одного року;

- короткострокові позики - позички позикодавців (крім банків),
що знаходяться як усередині країни, так і за її межами, отримані на термін не більше року;

- кредиторська заборгованість підприємства - заборгованість постачальникам
і підрядчикам, що утворилася в результаті розриву в часі між одержанням товарно-матеріальних цінностей (послуг) і їхньою фактичною оплатою;

-
заборгованість по розрахунках з бюджетом - виникає внаслідок розриву між часом нарахування і часом платежу;
- заборгованість по оплаті праці - це боргові зобов'язання перед своїми працівниками по оплаті їхньої праці;

- заборгованість по
страхуванню - це заборгованість органам соціального страхування і забезпечення, що утворилася, через розрив у часі між виникненням зобов'язання і датою платежу;

- заборгованість підприємства по інших
господарських контрактах.

         До числа основних показників, що характеризують структуру джерел
засобів відносяться:

- коефіцієнт незалежності;
 
-
коефіцієнт фінансової стійкості (стабільності);
- коефіцієнт фінансування;

- коефіцієнт інвестування власних джерел;

- коефіцієнт інвестування власних джерел і довгострокових кредитів.

      Призначення цих коефіцієнтів та порядок їх розрахунку  
приведені в табл. 1 даних методичних вказівок.

     Функціонування підприємства залежить від його
здатності одержувати прибуток. Результативність діяльності будь-якого підприємства може оцінюватися за допомогою абсолютних і відносних показників. Так, за допомогою показників першої групи можна проаналізувати динаміку різного прибутку (прибутку підприємства до оподаткування, чистого, нерозподіленого) за ряд років. Але ці розрахунки будуть мати скоріше арифметичний, ніж економічний зміст, якщо їх не перераховувати в порівнянних цінах з урахуванням темпів інфляції. Друга група показників практично не піддана впливові інфляційних процесів, тому що являє собою різні співвідношення прибутку і вкладеного капіталу (власного, інвестованого, позикового і т.ін.). Економічний зміст значень цих показників (їх прийнято називати показниками рентабельності) полягає в тому, що вони характеризують прибуток, отриманий з кожної вкладеної в підприємство грошової одиниці засобів (власних або позикових).

       Існує досить багато показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства (фірми), серед
них:

- рентабельність активів (майна);

- рентабельність поточних активів;

- співвідношення  сплачених відсотків і прибутку;

- рентабельність власного капіталу;

- рентабельність реалізованої продукції.                  

          Розрахункові формули  цих показників
приведені в табл. 1. Джерела інформації  та  необхідні  вихідні данні щодо розрахунку цих показників наведені  у табл. 3.

       У країнах з
розвинутими ринковими відносинами інформація про "нормальні" значеннях показників рентабельності звичайно щодня публікується торговельною палатою, промисловими асоціаціями або урядом. Зіставлення цих показників з їхньою припустимою величиною дозволяє зробити висновок про стан фінансового становища підприємства.

        Аналіз розрахункових коефіцієнтів рентабельності має практичне значення лише в тому випадку, якщо отримані показники зіставляються
з даними попередніх років або аналогічних показників інших підприємств. Так як показники рентабельності в нашій країні не публікуються, базою для порівняння є інформація про величину показника за попередні періоди (роки). 

     Результати проведених у контрольній роботі розрахунків та аналізу щодо показників ліквідності (платоспроможності), показників фінансової стійкості  та рентабельності підприємства, необхідно звести у табл..4 та зробити відповідні висновки  щодо стійкості фінансового стану  підприємства , що  виступало об’єктом дослідження .


Таблиця 1

Основні показники фінансового стану підприємства

Показник

Формула розрахунку

 

Економічний зміст

Напрямок позитивних змін

1

2

3

4

                                             Показники  платоспроможності (ліквідності)

 Коефіцієнт
абсолютної (негайної) ліквідності Ка.л.

Грошові кошти та їх еквіваленти +
+ Поточні фінансові інвестиції

Поточні зобов’язання

Ф№1, р.230 + р. 240 + р. 220

Ф№1, р.620

Характеризує готовність підприємства  негайно ліквідувати короткострокову заборгованість

Збільшення коефіцієнта свідчить про зміцнення платоспроможності підприємства, і навпаки.
Критичне значення

Ка.л.  = 0,2 – 0,35

Коефіцієнт швидкої ліквідності Кш.л.

Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції + + Дебіторська заборгованість
Поточні зобов’язання

Ф№1,р.260(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140) 

                 Ф№1,р.620  

Скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів

Збільшення коефіцієнта свідчить про зміцнення платоспроможності підприємства, і навпаки.
Критичне значення  Кш.л
³   1;

У міжнародній практиці

Кш.л  = 0,7-0,8

Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) Кп.л.


        Поточні   активи            

Поточні зобов’язання 

Ф№1 р.260

Ф№1 р.620

Характеризує достатність  обігових коштів для погашення боргів протягом року

Збільшення коефіцієнта свідчить про зміцнення платоспроможності підприємства, і навпаки. Критичне значення  Кпл. = 1; при Кпл. < 1 підприємство має неліквідний баланс. Якщо Кпл. = 1-0,5, підприємство своєчасно ліквідує борги.

Співвідношення
короткострокової
дебіторської та кредиторської заборгованості  Кд/к

Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість

Ф№1,( р.160+р.170+р.180+ р.190+ р.200 +р.210 )

Ф№1,р.520+р.530+р.540р.+550+р.560+р.570+ +р.580+р.590р.+600

Здатність розрахуватися з
кредиторами за рахунок дебіторів протягом року

Рекомендоване значення Кд/к= 1,0.
При
 збільшенні цього показника бажано зменшити абсолютні розміри як дебіторської так і кредиторської  заборгованості.

         

 

 

Продовження табл. 1                                                                 

 

1

2

3

4

 

Показники  фінансової стійкості

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

Км

Власні обігові кошти
Власний капітал
 
Ф№1, (р.380 - р.080)

Ф№1, р. 380

Показує частку власних обігових коштів у власному капіталі

Збільшення  значення цього коефіцієнту  позитивно  характеризує  зміни  у фінансовому стані  підприємства, оскільки свідчить  про збільшення  можливості вільно маневрувати власними коштами.

 Теоретичне значення  даного показника

Км  > 0,1.

Коефіцієнт фінансової незалежності (коефіцієнт автономії  або концентрації власного капіталу)

 

Кявт.

 Власний капітал
Пасиви

Ф№1, р.380 )

Ф№1, р.640

Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових коштів.

Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість підприємства і незалежність його від кредиторів. Нормативне  значення

Кавт>  0,5.

Мінімальне значення цього показника Кавт = 0,5 свідчить про те, що  всі зобов’язання  підприємства можуть бути покриті його власними коштами.

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими

 

коштами запасів Кзап

 

 

Власні обігові кошти

Запаси

 

Ф№1, р.380  - р.080

Ф№1,р.100+р.120+р.130+р.140

Показує наскільки запаси, що мають найменшу

ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені  довгостроковими

Збільшення показника має позитивне значення.

Нормальне значення цього показника становить Кзап = 0,6- 0,8

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 1                                                                      

1

2

3

4

 

 

 

стабільними джерелами фінансування

 

Коефіцієнт фінансового лівериджу - Фл

Довгострокові зобов’язання

Власні кошти

Ф№1, р.480

Ф№1, р.380

Характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань

Збільшення свідчить про підвищення фінансового ризику. Має бути  Фл  <  0,25.

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кф.с

Власний капітал +

+ довгострокові зобов’язання

Пасиви Ф№1 р.380+ р.480

Ф№1 р. 640

Показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі

 Теоретичне значення

 Кф.с =0,85-0,90

Коефіцієнт фінансової залежності

Кф.з

Пасиви
Власний капітал

Ф№1, р.640

Ф№1, р.380

Скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу. Цей показник  обернений до

Збільшення коефіцієнту у часі свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

Якщо Кф.з. = 1,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 1                                                                   

1

2

3

4

 

 

коефіцієнту автономії.

підприємство не має позикових коштів. Нормативне значення  Кф.з. = 2

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кф.с.

 Власні кошти
Позикові кошти

Ф№1,р.380 
Ф№1, (р.480 + р. 620 )

Показує забезпеченість заборгованості власними коштами; перевищення власних коштів  над позичковими свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Нормативне значення Кф.с. > 1. 

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних  коштів Кз/в

 Позикові кошти
Власні кошти
 
Ф№1, (р.480+ р. 620 )

Ф№1,р.380

Показник доповнює коефіцієнт автономії. Показує скільки позикових  коштів припадає на одиницю власного капіталу

Нормальне мінімальне значення  Кз/в = 0,5. Нормативне значення
Кз/в = 1. Збільшення значення цього показника свідчить про деяке зниження  фінансової  стійкості, і навпаки.

Коефіцієнт  концентрації позикового капіталу

Ккпк 

Позиковий капітал
Пасиви

Ф№1, (р.480+ р. 620 )
Ф№1, р.640

Показує скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних фінансових ресурсів (джерел)

Зменшення цього показника має позитивне значення. Критичне значення Ккпк  <  0,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Показники рентабельності

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності Рзв

Прибуток від звичайної діяльності
Активи
 
Табл.3, р.1

Ф№1 ,р 280

Показує скільки прибутку від звичайної діяльності  припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи

Збільшення

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком - Ра

Чистий прибуток
Активи
 
Табл.3, р.2

Ф№1 ,р 280

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи  коштів

Збільшення

Рентабельність власного капіталу

Рв.к

Чистий прибуток
Власний капітал
 
Табл.3, р.2

Ф№1, р.380

Скільки припадає чистого прибутку на  одиницю власного капіталу

Збільшення

Рентабельність  реалізованої продукції за прибутком від реалізації  Ч р.п

Прибуток від реалізації
Виручка
 
Табл.3,  р.3
Табл.3 , р.4

 

Скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки

Збільшення

Рентабельність реалізованої продукції за  чистим
прибутком
Рч.п.

Чистий прибуток
Виручка

Табл.3, р.2

Табл.3, р.4

Показує скільки припадає  чистого прибутку на одиницю виручки

Збільшення

Період окупності капіталу  Ток

Активи
Чистий прибуток
 
Ф№1, р. 280

Табл.3, р. 2

За який період  кошти, що інвестовані  в активи, будуть компенсовані чистим прибутком

Зменшення

 

 

 

 

Закінчення табл. 1                                                                                                              

1

2

3

4

Період окупності власного капіталу Тв.ок

 Власний капітал
Чистий прибуток
 
Ф№1, р.380

Табл. 3, р. 2

Характеризує за який період  власний капітал  буде компенсований  чистим прибутком

Зменшення

Співвідношення  сплачених  відсотків і прибутку

К %/п

Витрати на оплату  відсотків
Прибуток від звичайної  діяльності

Табл.3, р.5
Табл.3, р 1

Характеризує скільки  припадає сплачених  відсотків  за кредити і позикові кошти на одиницю прибутку; яку частину  ефекту “з’їдає” ціна кредиту”

Зменшення свідчить про ефективність  використання  позик.
У зарубіжній практиці до 38 % - нормальне значення, 

понад 88,6 % - тривожне.

 

 

 

 

Таблиця 2

                                                                                           Баланс підприємства ( форма 1)

 

АКТИВ (тис. грн.)

Код
рядка

Номер варіанта

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Необоротні  активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

010

244

244

 

 

 

547

 

 

122

 

первісна вартість

011

244

550

 

 

 

634

 

 

191

 

Знос

012

 

306

 

 

 

87

 

 

69

 

незавершене будівництво

020

552

552

 

2648

 

 

3014

342

220

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

7948

4318

1683

17934

8793

4345

15716

8044

1843

4870

первісна вартість

031

11578

5068

19230

23372

10401

6780

24666

11743

1843

5990

Знос

032

3630

750

17547

5438

1608

2435

8950

3699

 

1120

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

4132

 

 

189

1600

 

6044

 

 

1120

інші фінансові інвестиції

045

 

 

 

 

460

322

215

 

 

214

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

 

390

720

 

 

2662

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

 

 

160

20

 

 

 

 

Iншi необоротні активи

070

 

 

 

48

184

 

457

 

 

 

Усього за розділом I

080

12876

5114

1683

21209

11917

5234

25446

11048

2185

6204

 

 

 


Продовження табл. 2

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

1895

1518

134

1218

2004

1747

260

2102

132

1740

тварини на вирощуванні та вiдгодiвлi

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незавершене виробництво

120

83

83

110

24

118

 

18

547

118

74

готова продукція

130

395

680

187

314

362

242

 

224

171

498

Товари

140

306

 

157

94

214

 

943

 

 

412

Векселі одержані

150

 

 

 

 

608

 

302

 

169

34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

161

71

71

500

57

176

129

102

129

550

318

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

26

26

 

48

54

40

 

40

 

 

за виданими авансами

180

64

29

 

12

138

 

64

 

 

53

З нарахованих доходів

190

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

35

212

2

 

31

 

78

 

39

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

214

 

314

222

242

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В національній валюті

230

234

234

299

529

366

149

400

149

159

286

 

 

 

 

 

 

 

 

     Продовження табл. 2       

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в іноземній валюті

240

 

 

 

356

128

222

284

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

Усього за розділом II

260

3074

2676

1599

2654

4382

2589

2741

3491

1541

3454

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

61

70

 

 

62

 

70

 

БАЛАНС

280

15950

7790

3343

23933

16299

7823

28249

14539

3796

9658

ПАСИВ ( тис. грн.)

Код
рядка

Номер варіанта

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

8677

4670

1982

17914

8227

4799

9964

8835

2467

4994

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

1415

 

 

3358

 

 

2117

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

25

 

58

 

127

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

918

 

 

601

 

1513

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

350

4132

1050

56

560

2794

583

9000

2662

-560

1886

Неоплачений капітал

360

 

 

 

 

-780

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

380

14224

5720

2063

21832

11217

5382

21208

12098

1907

8393

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

378

 

 

 

 

540

 

298

 

Усього за розділом IІ

430

21

378

 

 

 

 

540

 

298

 

                         

 

 

 

 

Продовження табл.. 2

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IIІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

 

2620

 

2460

 

 

 

 Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

 

1759

680

 

140

 

 

 

 Відстрочені податкові  зобов'язання

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

  Усього за розділом IІІ

480

 

 

 

1759

3300

 

2600

100

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банкiв

500

937

987

382

43

 

1690

 

1890

888

402


Поточна заборгованість за довгостроковими
 зобов'язаннями

510

100

50

245

 

934

 

2532

 

 

 

Векселі видані

520

 

200

 

 

 

200

330

 

100

212

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

407

207

355

33

326

366

484

366

222

451

Поточні зобов'язання  за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

200

53

40

 

112

19

248

102

з бюджетом

550

 

 

40

 

74

20

86

 

70

36

з позабюджетних платежів

560

6

32

7

3

58

18

44

 

4

 

зі страхування

570

20

26

10

70

74

9

71

 

8

 

з оплати праці

580

67

35

35

102

92

72

116

 

43

 

з учасниками

590

 

119

 

38

184

 

 

39

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

89

36

6

 

 

39

44

 

 

32

Інші поточні зобов'язання

610

79

 

 

 

 

27

82

27

8

30

Усього за роздiлом ІV

620

1705

1692

1280

342

1782

2441

3901

2341

1591

1265

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

640

15950

7790

3343

23933

16299

7823

28249

14539

3796

9658

                         

 

 

Таблиця 3

Показники  результатів фінансової діяльності підприємства

 

Показники

Номер варіанта

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Прибуток від звичайної діяльності

(Ф№2 ,  р. 190)

68

54

32,7

37,8

373.6

299,1

1698,7

985,4

25,2

268,9

2. Чистий прибуток

(Ф№2, р.220 )

47,6

40,5

24,5

28,3

280,2

224,3

1274,1

739,1

17,6

201,6

3. Прибуток від реалізації

Ф№2, (  р.050 – р. 070 – р. 080 )

65

42

32,2

37,8

356,9

290,4

1610,6

981,5

25,1

265,4

4. Виручка

(Ф№2, р. 035)

8488

4719

3281

590

10745

1567

4896,7

2967,5

4785,3

645,9

5. Витрати на оплату відсотків

(Ф№3, р.060)

187,4

193,6

68,3

8,4

205,4

304,2

240,6

342,8

159,1

80,4

 

Таблиця 4

Зведена таблиця  показників фінансового стану підприємства

 

Показники

Цифровий розрахунок

Призначення та  характеристика показника