Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НАУ. Охорона праці, контрольна робота, 4 курс

Мы сделаем такую контрольную за 245 грн

 

 КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Основи охорони праці"
для студентів напрямів підготовки
6.040101

     Контрольну роботу слід виконувати після вивчення всього матеріалу з курсу. Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та задачі. Номер варіанта контрольної роботи визначається двома останніми цифрами номера залікової книжки студента. Номер питання першої групи відповідає першій цифрі варіанта контрольної, а номер питання другої групи та номер варіанта задачі - другій цифрі. Вихідні дані для задачі слід брати з табл. 1.1.
    Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок учнівського зошита. Відповіді на питання мають бути конкретними, супроводжуватися необхідними схемами, малюнками, формулами та посиланням на літературу. Переписування з книг дослівно, а тим паче перепечатка чи ксерокопіювання не допустимі.
     На першій сторінці контрольної роботи мають бути вказані шифр залікової книжки та варіант контрольної роботи. В кінці треба привести список використаної літератури.
       Помилка у виборі варіанта контрольної роботи розцінюється як не виконання роботи.

ПИТАННЯ ПЕРШОЇ ГРУПИ

1. Економічне та соціальне значення охорони праці.
2. Планування та фінансування заходів з охорони праці.
3. Економічна доцільність проведення заходів з покращення умов праці.
4. Основні завдання та права працівників служби охорони праці.
5. Види інструктажів з охорони праці. Хто виконує та терміни проведення.
6. Суть триступеневого контролю з охорони праці.
7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
8. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві (за загальною процедурою).
9. Методи аналізу виробничого травматизму. Коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму.
0.Побудова системи управління охороною праці на підприємстві.

ПИТАННЯ ДРУГОЇ ГРУПИ

1. Методологічні умови виробничих приміщень та їхній вплив на організм людини.
2. Вентиляція та кондиціонування повітря. Принцип розрахунку повітрообміну.
3. Види виробничого освітлення. Нормування. Принципи розрахунку.
4. Вплив іонізуючих випромінювань на людину та захист від них.
5. Вплив електромагнітних полів радіочастот на організм людини та захист від них.
6. Виробничий шум, вібрація, інфра- та ультразвукові коливання. Причини їх виникнення.
7. Небезпека дії на організм людини електричного струму залежно від її параметрів.
8. Облаштування заземлення. Принцип розрахунку.
9. Безпека праці операторів ЕОМ.
0. Пожежно-вибухова характеристика різних речовин.

ЗАДАЧА

В приміщенні офісу об'ємом V паркетну підлогу площею F покрили нітролаком.  Визначити  масову  концентрацію  парів  ацетону  в  повітрі  в момент завершення роботи. Якщо вона виявиться більшою за нижню межу займання (НМЗ) ацетону (НМЗ = 62,5 г/м) з урахуванням часткового витоку пароповітряної суміші назовні, який складає 5% парів ацетону, то вирахувати   тиск   у   приміщенні   в  момент   можливого   вибуху,   а  також потужність вибуху за умови, що час горіння .
Температура і барометричний тиск до вибуху становили відповідно t і В, витрати лаку (Q = 0,25 кг/м2), а вміст ацетону в лаку .
Реакція горіння ацетону

С3Н6О + 4О2 + 4*3,76 N2 = ЗСО2 +ЗН2О + 4*3,76 N2
Приблизне значення температури горіння суміші ацетону з повітрям під час вибуху 2000 К°.

Вихідні дані взяти з таблиці 2.1.

                                                                                                                                                                                                              Таблиця 2.1

Дані для розрахунків

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

F,  м2

20

28

32

40

48

60

72

80

88

100

V,  м3

50

70

80

100

120

150

180

200

220

250

t, °С

15

18

20

22

25

28

30

27

26

21

В*105, Па

0,99

0,98

1

1,025

0,98

0,99

1

1,025

1,03

1

, %

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

, с

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0,055Методичні вказівки до розв'язку задачі

Тиск в момент вибуху в середині приміщення визначити за відомою

де Рпоч - тиск (початковий) до вибуху, в Па;

Тпоч - температура у приміщенні до вибуху, К;

Твбх - температура під час вибуху, К;

n1 - кількість молекул продуктів горіння;

n - кількість молекул, що вступають в реакцію горіння ацетону.

Потужність вибуху розраховується за величиною роботи, еквівалентною кількості теплоти, що виділиться при згоранні ацетону.

Теплотворна здатність ацетону q = 8350 ккал/кг.

             

                                                                                                                        Список літератури   
                       

1.   Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп.-К.: Знання, 2010.-375 с.
2.   Протоерейский А.С. Безопасность труда при применении горюче-смазочньїх материалов в гражданской авиации. Учебное пособие. -М.: Транспорт. 1987. - 248 с.
3.   Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці. Навчальний посібник. - 3-тє вид., допов. і перероб. - К.: Університет «Україна», 2008. - 272 с.
4.   Буріченко Л.А., Гулевець В.Д. Охорона праці в авіації. Підручник. - Кл НАУ, 2003. -448 с.
5.    Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затв. постановою КМУ  30.11.2011 р.№ 1232.-X.: видавництво «Індустрія», «Основа», 2011.-96 с.
6.   Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. - Львів, Афіша, 2000.-176 с.